Postup : 2014/2089(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0093/2015

Předložené texty :

A8-0093/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.51
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0160

ZPRÁVA     
PDF 181kWORD 93k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2015),

1.      uděluje řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(12), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro základní práva odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 21 348 510 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 4,77 %;

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že u tří připomínek obsažených ve zprávě účetního dvora za rok 2012 byla učiněna nápravná opatření, takže dvě ze tří doporučení jsou nyní označena jako „dokončená“, zatímco jedno je označeno jako „není relevantní“;

2.      bere na vědomí informaci agentury, že:

–  v roce 2012 nakupovala agentura úklidové služby na základě vícenásobných rámcových smluv se dvěma dodavateli, avšak v důsledku administrativní chyby při hodnocení nabídek bylo pořadí poskytovatelů stanoveno nesprávně; bere na vědomí, že v souladu s poskytováním informací Účetnímu dvoru byla zakázka zrušena, pořadí bylo opraveno a byla podepsána nová smlouva se správným dodavatelem;

–  informace o dopadech činností agentury na občany Unie jsou k dispozici na jejích internetových stránkách prostřednictvím různých nástrojů a zveřejňování strategických dokumentů, jako je výroční zpráva o činnosti;

–  na základě rozhodnutí výkonné rady agentura nadále uplatňuje pokyny Komise pro informátory; bere na vědomí, že tyto pokyny budou brzy nahrazeny, neboť agentura přijme vzorové pokyny pro informátory regulačních agentur;

–  byly uzavřeny dohody o spolupráci a užší koordinaci s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, OSN, Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Evropským univerzitním institutem, Evropským institutem pro rovnost žen a mužů a Radou Evropy;

Rozpočtové a finanční řízení

3.      konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2013 byla míra plnění rozpočtu dosahující 100 % a že míra plnění prostředků na platby činila 70,27 %, což oproti roku 2012 představuje pokles o 11 %; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že z obecně vysoké míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přesuny

4.      konstatuje se znepokojením, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2014, byl vysoký v hlavě II (správní výdaje), kde činil 27 %, a v hlavě III (operační výdaje), kde činil 69 %; konstatuje, že přenosy prostředků v hlavě II souvisí zejména s plánovaným nákupem zboží a služeb v oblasti IT; dále bere na vědomí, že prostředky přenesené v rámci hlavy III převážně odrážejí víceletý charakter operačních projektů agentury, u nichž se platby provádí podle plánovaných harmonogramů; bere na vědomí informaci agentury, že míra rušení prostředků je nižší než 2 %, což je známkou přesného plánování a řízení přenosů prostředků;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

5.      konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení agentury; konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora se nevyskytly žádné připomínky k postupům přijímání zaměstnanců agentury;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

6.      bere na vědomí informaci agentury, že přijala předběžná pravidla, která budou platit před přezkumem její politiky v oblasti prevence a řešení případů střetu zájmů na základě pokynů Komise pro prevenci a řešení střetu zájmů v decentralizovaných agenturách EU; konstatuje, že agentura nyní provádí harmonizaci pravidel týkajících se její správní rady a musí přijmout pravidla pro své zaměstnance; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria sdělila výsledky přezkumu a harmonizace, jakmile budou k dispozici;

7.      opakuje svůj požadavek, aby všechny agentury a společné podniky systematicky přikládaly standardizovaný vzor týkající se zveřejnění jejich konečné roční účetní závěrky, který má obsahovat údaje předložené v jejich zprávách o plnění rozpočtu a v jejich zprávách o rozpočtovém a finančním řízení; naléhavě agenturu vyzývá, aby harmonizovala způsob předkládání své roční závěrky se způsoby ostatních agentur Unie;

8.      souhlasí s tím, že každý člen výběrové komise zapojený do náboru zaměstnanců musí podepsat prohlášení o tom, že nedochází ke střetu zájmů, a o zachování mlčenlivosti;

Interní audit

9.      konstatuje, že útvar interního auditu Komise provedl posouzení rizik s cílem stanovit nový strategický plán auditu IAS na období 2013-2015; konstatuje, že v rámci tohoto posouzení rizik označil IAS všechny procesy za dostatečně kontrolované a že žádné procesy nebyly označeny za vysoce rizikové; bere na vědomí informaci agentury, že její správní rada v květnu 2013 schválila strategický plán auditu IAS;

10.    od agentury se dozvídá, že v září 2013 provedl IAS audit řízení lidských zdrojů s cílem poskytnout nezávislé ujištění o přiměřenosti a efektivnosti systému vnitřní kontroly řízení lidských zdrojů; konstatuje, že na základě tohoto auditu formuloval IAS šest doporučení, z nichž dvě byla označena za „velmi důležitá“ a čtyři za „důležitá“; dále bere na vědomí, že agentura předložila celkový akční plán, který IAS akceptoval a jehož cílem je zmírnit zjištěné problémy, a konstatuje, že agentura vyvíjí činnost na základě všech doporučení;

11.    konstatuje, že IAS provedl v říjnu 2013 omezený přezkum grantového řízení, na jehož základě byla formulována tři doporučení, z nichž jedno bylo označeno jako „velmi důležité“ a dvě jako „důležitá“; dále bere na vědomí, že agentura předložila celkový akční plán, který IAS akceptoval a jehož cílem je zmírnit zjištěné problémy v oblasti řízení zakázek, a konstatuje, že agentura vyvíjí činnost na základě všech doporučení;

12.    bere na vědomí, že IAS provedl v návaznosti na svá dřívější doporučení dokumentární prověrku, při níž zjistil, že ke konci roku nezůstala žádná doporučení nevyřešena;

o

o o

13.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Navrhovatelka: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, podle nichž roční závěrka Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) poskytuje ve všech významných ohledech věrný obraz její finanční situace k 31. prosinci 2013, výsledků jejích operací a peněžních toků za daný rok a podkladové operace za rozpočtový rok 2013, které tato roční závěrka agentury odráží, byly legální a správné ve všech významných ohledech;

2.  podotýká, že částky využitých prostředků přenesených do roku 2014 v hlavě II (správní výdaje) a III (operační výdaje) jsou sice vysoké, avšak to lze vysvětlit především – v případě hlavy III – víceletým charakterem operačních programů agentury;

3.  oceňuje, že množství rozpočtových prostředků přenesených do roku 2014 je řádně opodstatněno a odpovídá provádění ročního pracovního programu agentury; na základě dohody s Účetním dvorem vypracovala agentura na začátku roku 2013 odhad výše prostředků, které budou přesunuty do následujícího roku, a situaci v tomto ohledu pečlivě monitorovala; množství prostředků přesunutých do roku 2013 zůstalo na úrovni původního odhadu agentury; vítá skutečnost, že podle informací Účetního dvora prokázala agentura vynikající řízení rozpočtu;

4.  v obecné rovině se domnívá, že je třeba se více zaměřit na zásadu řádného finančního řízení Agentury Evropské unie pro základní práva v souladu se zásadou ročního rozpočtu, a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou agentura využívá přidělené prostředky k plnění svých úkolů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 301.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 301.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 301.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 301.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

       Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí