Procedure : 2014/2089(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0093/2015

Indgivne tekster :

A8-0093/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.51
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0160

BETÆNKNING     
PDF 171kWORD 82k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013

(2014/2089(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013

(2014/2089(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(5), særlig artikel 21,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2015),

1.      meddeler direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013

(2014/2089(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(12), særlig artikel 21,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013

(2014/2089(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (i det følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 21 348 510 EUR, hvilket svarer til en stigning på 4,77 % sammenlignet med 2012;

B.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      bemærker i Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger, for så vidt angår tre bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning 2012 og at to ud af de tre anbefalinger er markeret som "afsluttet", mens én er markeret som "ikke relevant";

2.      anerkender agenturets oplysninger om, at:

-  agenturet i 2012 købte rengøringsydelser via rammekontrakter efter "kaskadeprincippet" med to leverandører, og at kontrahenterne på grund af en skrivefejl blev rangordnet forkert under bedømmelsen af tilbud; anerkender, at kontrakten i overensstemmelse med rapporteringen til Revisionsretten blev annulleret, rangordningen blev korrigeret, og der blev underskrevet en ny kontrakt med den leverandør, der havde vundet udbuddet;

-  der på agenturets websted findes oplysninger om indvirkningen af agenturets aktiviteter på EU-borgerne gennem adskillige værktøjer og gennem offentliggørelsen af strategiske dokumenter såsom den årlige aktivitetsrapport;

-  agenturet fortsat anvender Kommissionens retningslinjer vedrørende whistleblowing i henhold til en beslutning truffet af dets bestyrelse; bemærker, at disse retningslinjer bliver erstattet, så snart agenturet vedtager tilsynsmyndighedernes standardretningslinjer vedrørende whistleblowing,

-  samarbejdsaftalerne om tættere samordning blev indgået med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, De Forenede Nationer, Det Europæiske Asylstøttekontor, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Det Europæiske Universitetsinstitut, Det Europæiske Ligestillingsinstitut og Europarådet;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 70,27 %, hvilket repræsenterer et fald på 11 % i forhold til 2012; erfarer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at det store samlede omfang af forpligtede bevillinger tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

Forpligtelser og fremførsler

4.      bemærker med bekymring, at omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2014, var stort: 27 % for afsnit II (administrationsudgifter) og 69 % for afsnit III (aktionsudgifter); anerkender, at fremførslerne under afsnit II primært vedrører det planlagte køb af it-varer og -tjenester; anerkender desuden, at fremførslerne under afsnit III primært afspejler, at agenturets operationelle projekter er flerårige, og at betalingerne afholdes i henhold til fastsatte frister; har fra agenturet fået fastslået, at omfanget af bortfald er mindre end 2 %, hvilket er et tegn på god planlægning og god forvaltning af fremførsler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.      noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogen bemærkninger til agenturets indkøbsprocedurer i Revisionsrettens beretning; noterer sig endvidere, at Revisionsretten ikke fremsatte bemærkninger vedrørende agenturets ansættelsesprocedurer i sin beretning;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

6.      erfarer fra agenturet, at det har vedtaget midlertidige bestemmelser inden vedtagelsen af sin reviderede politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter på grundlag af Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i decentrale EU-agenturer; bemærker, at agenturet er i færd med at harmonisere bestemmelserne vedrørende sin bestyrelse, og at det er nødvendigt, at det vedtager bestemmelserne vedrørende sit personale; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af revisionen og harmoniseringen, når de foreligger;

7.      gentager sin anmodning til alle agenturer og fællesforetagender om systematisk at vedføje en standardiseret skabelon vedrørende offentliggørelse af deres endelige årsregnskab, som skal indbefatte de data, der fremlægges i deres beretninger om gennemførelsen af budgettet, og de data, der fremlægges i deres beretninger om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning; opfordrer indtrængende agenturet til at harmonisere fremlæggelsen af sit årsregnskab med andre EU-agenturers årsregnskab;

8.      konstaterer, at hvert medlem af udvælgelseskomitéen, der er involveret i ansættelsesproceduren, skal underskrive en erklæring om fravær af interessekonflikt og om fortrolighed;

Intern revision

9.      noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en risikovurdering med henblik på at udarbejde IAS' nye strategiske revisionsplan 2013-2015; anerkender, at IAS som følge af risikovurderingen fandt kontrollen af alle processerne tilfredsstillende, og at der ikke blev iværksat en proces i højrisikoområdet; erfarer fra agenturet, at dets bestyrelse godkendte IAS' strategiske revisionsplan i maj 2013;

10.    noterer sig, at IAS gennemførte revisionen vedrørende forvaltningen af de menneskelige ressourcer i september 2013 med det revisionsmål at foretage en vurdering af og sørge for et uafhængigt tilsyn med tilstrækkeligheden og effektiviteten af det interne kontrolsystem til forvaltning af de menneskelige ressourcer; bemærker, at IAS som følge af revisionen fremsatte seks anbefalinger, hvoraf to var klassificeret som "meget vigtige" og fire som "vigtige"; bemærker endvidere, at agenturet fremsendte en overordnet handlingsplan, som blev godkendt af IAS med det formål at løse de problemer, der var blevet konstateret, og at agenturet træffer foranstaltninger vedrørende alle anbefalingerne;

11.    konstaterer, at IAS gennemførte en begrænset revision vedrørende kontraktforvaltning i oktober 2013, som afstedkom tre anbefalinger, hvoraf én blev klassificeret som "meget vigtig" og to som "vigtige"; bemærker endvidere, at agenturet fremsendte en overordnet handlingsplan, som blev godkendt af IAS med det formål at løse problemerne vedrørende kontraktforvaltning, og at agenturet træffer foranstaltninger vedrørende alle anbefalingerne;

12.    anerkender, at IAS i 2013 fulgte op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger gennem en skrivebordskontrol, og at den ikke fandt nogen udestående anbefalinger ved årets udgang;

o

o o

13.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

6.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013

(2014/2089(DEC))

Ordfører for udtalelse: Sylvie Guillaume

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner, hvorefter årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, og at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for FRA for regnskabsåret 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2.  bemærker, at omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2014, under afsnit II (administrationsudgifter) og III (aktionsudgifter) er højt, hvilket navnlig for afsnit III primært afspejler, at agenturets operationelle projekter er flerårige;

3.  glæder sig over, at omfanget af fremførte bevillinger til 2014 var berettiget og i overensstemmelse med agenturets årlige arbejdsprogram: Agenturet udarbejdede som aftalt med Revisionsretten i begyndelsen af 2013 prognoser for fremførsler ved årets udgang, det overvågede nøje situationen i løbet af året, og i sidste ende var mængden af fremførsler til det følgende år i overensstemmelse med agenturets oprindelige prognoser; glæder sig endvidere over, at agenturets forvaltning af budgettet i 2013 ifølge oplysningerne fra Revisionsretten var særdeles god;

4.  mener generelt, at FRA bør udvise mere opmærksomhed over for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med det budgetmæssige princip om etårighed, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af sine bevillinger i forbindelse med varetagelsen af sine arbejdsopgaver.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 301.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 301.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 301.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 301.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

       Vedtagne tekster af samme dato, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik