Postupak : 2014/2089(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0093/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0093/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.51
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0160

IZVJEŠĆE     
PDF 176kWORD 97k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013.

(2014/2089(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013.

(2014/2089(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Agencije(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(5), a posebice njezin članak 21.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2015),

1.      daje razrješnicu direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava u vezi s izvršenjem proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013.

(2014/2089(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Agencije(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(12), a posebice njezin članak 21.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2015),

1.      utvrđuje da završna godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije Europske unije za temeljna prava odgovara obliku u kojemu je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013.

(2014/2089(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2015),

A.     budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije Europske unije za temeljna prava („Agencija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 21 348 510 EUR, što je povećanje od 4,77 % u odnosu na 2012.;

B.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      iz izvješća Revizorskog suda primjećuje da su za tri primjedbe iz izvješća Suda za 2012. poduzete korektivne mjere te da su dvije od tri preporuke označene oznakom „Dovršeno”, a da jedna nosi oznaku „Nije primjenjivo”;

2.      na temelju navoda Agencije potvrđuje sljedeće:

-  Agencija je 2012. ugovorila usluge čišćenja kaskadnim okvirnim ugovorima s dvama dobavljačima, a zbog službeničke pogreške pri evaluaciji ponuda konačni je poredak ponuditelja bio netočan; potvrđuje da je, u skladu s podnošenjem izvještaja Sudu, ugovor otkazan, poredak ispravljen i novi ugovor potpisan s odgovarajućim dobavljačem koji je pobijedio na natječaju;

-  informacije o utjecaju aktivnosti Agencije na građane Unije nude se na njezinoj internetskoj stranici s pomoću raznih alata te objavljivanjem strateških dokumenata kao što je godišnje izvješće o radu;

-  Agencija i dalje, nakon odluke svojeg izvršnog odbora, primjenjuje smjernice Komisije o zviždačima; napominje da će se te smjernice zamijeniti čim Agencija usvoji smjernice Regulatorne agencije o zviždačima;

-  sporazumi o suradnji radi bolje koordinacije sklopljeni su s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Ujedinjenim narodima, Europskim potpornim uredom za azil, Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europskim sveučilišnim institutom, Europskim institutom za jednakost spolova i Vijećem Europe;

Upravljanje proračunom i financijama

3.      prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 100 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 70,27 %, što predstavlja smanjenje od 11 % u usporedbi s 2012.; na temelju izvješća Revizorskog suda potvrđuje da je visoka ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava pokazala da su se obveze izvršavale pravodobno;

Obveze i prijenosi

4.      sa zabrinutošću prima na znanje da je razina rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2014. bila visoka za glavu II. (administrativni rashodi) i iznosila 27 %, kao i za glavu glavu III. (operativni rashodi) gdje je iznosila 69 %; potvrđuje da se prijenosi u sklopu glave II. uglavnom odnose na planiranu nabavu informatičke robe i usluga; nadalje potvrđuje da prijenosi u sklopu glave III. uglavnom odražavaju višegodišnju prirodu operativnih projekata Agencije, dok su se plaćanja izvršavala u skladu s planiranim rasporedom; na temelju informacija Agencije utvrđuje da je činjenica da je razina storniranja manja od 2 % pokazatelj dobrog planiranja i dobrog upravljanja prenesenim sredstvima;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.      napominje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave Agencije u izvješću Revizorskog suda; primjećuje da u izvješću Suda nema primjedbi o postupcima Agencije na području zapošljavanja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

6.      na temelju navoda Agencije prima na znanje da je Agencija donijela privremena pravila prije donošenja revidirane politike sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima, na temelju smjernica Komisije o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njima u decentraliziranim agencijama EU-a; prima na znanje da je Agencija u postupku usklađivanja pravila o svojem upravnom odboru i da treba donijeti pravila o osoblju; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima revizije i usklađivanja kad budu dostupni;

7.      ponavlja svoj zahtjev svim agencijama i zajedničkim poduzećima da uvijek pri objavljivanju svoje završne računovodstvene dokumentacije uvijek prilažu standardizirani obrazac s podacima iznesenim u njihovim izvješćima o izvršenju proračuna i izvješćima o proračunskom i financijskom upravljanju; poziva Agenciju da uskladi predstavljanje svoje godišnje računovodstvene dokumentacije s istim postupkom drugih agencija Unije;

8.      prima na znanje da svaki član Povjerenstva za odabir koji sudjeluje u postupku zapošljavanja mora potpisati Izjavu o nepostojanju sukoba interesa i o povjerljivosti;

Unutarnja revizija

9.      primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela procjenu rizika radi donošenja novog strateškog revizijskog plana Službe za unutarnju reviziju za razdoblje od 2013. do 2015.; prima na znanje da je, nakon procjene rizika, Služba za unutarnju reviziju smatrala da je kontrola svih postupaka bila zadovoljavajuća i da ni jedan postupak nije obilježen kao postupak visokog rizika; na temelju navoda Agencije utvrđuje da je njezin upravni odbor prihvatio strateški revizijski plan Službe za unutarnju reviziju u svibnju 2013.;

10.    prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u rujnu 2013. provela reviziju upravljanja ljudskim resursima kako bi procijenila prilagođenost i učinkovitost sustava unutarnje kontrole upravljanja ljudskim resursima te o tome pružila neovisno jamstvo; napominje da je nakon revizije Služba Komisije za unutarnju reviziju dala šest preporuka, od kojih su dvije ocijenjene kao „Vrlo važne”, a četiri kao „Važne”; nadalje primjećuje da je Agencija podnijela opći akcijski plan radi ublažavanja pronađenih problema, koji je Služba Komisije za unutarnju reviziju prihvatila, te da Agencija poduzima mjere u skladu sa svim preporukama;

11.    napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u listopadu 2013. provela ograničenu reviziju upravljanja ugovorima, čiji su rezultat tri preporuke, od kojih je jedna ocijenjena kao „Vrlo važna”, a ostale dvije kao „Važne”; nadalje primjećuje da je Agencija podnijela opći akcijski plan u cilju ublažavanja problema u upravljanju ugovorima, koji je Služba Komisije za unutarnju reviziju prihvatila, te da Agencija poduzima mjere u skladu sa svim preporukama;

12.    potvrđuje da je 2013. Služba Komisije za unutarnju reviziju popratila provedbu svojih prijašnjih preporuka uredskom provjerom te da na kraju godine nije naišla ni na kakve neprovedene preporuke;

o

o o

13.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i kontroli agencija.

6.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

u vezi s razrješnicom za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2013.

(2014/2089(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sylvie Guillaume

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda prema kojima godišnji financijski izvještaji Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) u svim svojim bitnim aspektima vjerno prikazuju njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013., kao i rezultate poslova te novčani tok za financijsku godinu zaključenu tim danom, te smatra da su osnovne transakcije prikazane u financijskim izvještajima Agencije za financijsku godinu 2013. u svim bitnim aspektima zakonite i pravilne;

2.  smatra da su iznosi dodijeljenih sredstava prenesenih u 2014. u okviru glave II. (administrativni troškovi) i III. (operativni troškovi) visoki, što je, u slučaju glave III. poglavito objašnjeno višegodišnjim karakterom operativnih projekata Agencije;

3.  pozdravlja to što je razina prijenosa odobrenih sredstava za plaćanja u 2014. u potpunosti opravdana i u skladu s godišnjim radnim programom Agencije; Agencija je u dogovoru s Revizorskim sudom početkom 2013. iznijela predviđanja o prijenosima sredstava u sljedeću godinu te pomno pratila njihov razvoj; na taj je način razina prijenosa za 2013. ostala u skladu s početnim prognozama Agencije; pozdravlja činjenicu da je prema podacima Revizorskoga suda Agencija pokazala izvrsnost u upravljanju proračunom;

4.  općenito smatra da bi FRA trebala posvetiti veću pozornost načelu dobrog financijskog upravljanja u skladu s proračunskim načelom jedne godine, odnosno ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju sredstvima kojima raspolaže za ispunjavanje svojih zadaća.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

5.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

          SL C 442, 10.12.2014., str. 301.

(2)

             SL C 442, 10.12.2014., str. 301.

(3)

             SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

             SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

             SL L 53, 22.2.2007., str. 1.

(6)

          SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

             SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

         SL C 442, 10.12.2014., str. 301.

(9)

             SL C 442, 10.12.2014., str. 301.

(10)

            SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

           SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

           SL L 53, 22.2.2007., str. 1.

(13)

        SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

            SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

       Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti