Procedūra : 2014/2089(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0093/2015

Pateikti tekstai :

A8-0093/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.51
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0160

PRANEŠIMAS     
PDF 181kWORD 95k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2089(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2089(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą(5), ypač į jo 21 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0093/2015),

1.      patvirtina Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2089(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą(12), ypač į jo 21 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0093/2015),

1.      pažymi, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2089(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0093/2015),

A.     kadangi, remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 21 348 510 EUR, t. y. 4,77 proc. didesnis, palyginti su 2012 m.;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl trijų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje nurodytų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir dvi iš trijų rekomendacijų pažymėtos žyma „užbaigta“, o viena – „netaikoma“;

2.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad:

–  2012 m. Agentūrai valymo paslaugas teikė du teikėjai pagal pakopines preliminariąsias sutartis ir kad dėl kanceliarinės klaidos vertinant pasiūlymus buvo neteisingai sudaryta rangovų eilė; pripažįsta, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmams pateiktus duomenis, sutartis buvo nutraukta, paslaugų teikėjų eilės tvarka pataisyta ir su tikruoju konkurso nugalėtoju buvo pasirašyta nauja sutartis;

–  informacija apie Agentūros veiklos poveikį Sąjungos piliečiams pateikiama jos interneto svetainėje įvairiomis priemonėmis, taip pat skelbiant strateginius dokumentus, pvz., metinę veiklos ataskaitą;

–  Agentūra, vadovaudamasi Vykdomosios valdybos sprendimu, toliau taiko Komisijos gaires dėl informavimo apie pažeidimus; pažymi, kad šios gairės bus pakeistos, kai tik Agentūra patvirtins pavyzdines reguliavimo agentūrų gaires dėl informavimo apie pažeidimus;

–  siekiant glaudesnio koordinavimo sudaryti bendradarbiavimo susitarimai su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Jungtinėmis Tautomis, Europos prieglobsčio paramos biuru, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, Europos universitetiniu institutu, Europos lyčių lygybės institutu ir Europos Taryba;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.      pažymi, kad 2013 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc. ir mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 70,27 proc., t. y. 11 proc. mažesnis, palyginti su 2012 m; remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija patvirtina, kad aukštas bendras įsipareigotų asignavimų lygis parodė, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

4.      susirūpinęs pažymi, kad į 2014 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo didelis (pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) – 27 proc., o pagal III antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) – 69 proc.); pripažįsta, kad pagal II antraštinę dalį perkeltos sumos daugiausia susijusios su planuotu IT prekių ir paslaugų pirkimu; be to, pripažįsta, kad pagal III antraštinę dalį perkeltos sumos daugiausia atspindi Agentūros veiklos projektų daugiametį pobūdį, kai mokėjimai atliekami laikantis planinių tvarkaraščių; atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją nustato, kad tai, jog panaikintų asignavimų lygis yra mažesnis nei 2 proc. parodo, kad perkėlimai į kitus metus gerai planuojami ir tinkamai valdomi;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.      pažymi, kad 2013 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų metinėje audito ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų; be to, pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje nepateikė jokių pastabų dėl Agentūros įdarbinimo procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

6.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad, vadovaudamasi Komisijos gairėmis dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ES decentralizuotose agentūrose, prieš patvirtindama peržiūrėtą politiką dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo, ji priėmė laikinas taisykles; pažymi, kad Agentūra šiuo metu derina su Valdančiąja taryba susijusias taisykles ir turi patvirtinti su savo darbuotojais susijusias taisykles; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie peržiūros ir suderinimo rezultatus, kai tik jie bus gauti;

7.      pakartoja prašymą, kad visos agentūros ir bendrosios įmonės sistemingai pridėtų standartizuotą šabloną, pagal kurį būtų skelbiamos jų galutinės metinės finansinės ataskaitos ir kuris apimtų jų biudžeto įvykdymo ataskaitose ir biudžeto bei finansų valdymo ataskaitose pateiktus duomenis; primygtinai ragina Agentūrą suderinti savo metinių finansinių ataskaitų pateikimą su kitų Sąjungos agentūrų ataskaitomis;

8.      pripažįsta, kad visi įdarbinimo procedūroje dalyvaujantys atrankos komiteto nariai turi pasirašyti deklaracijas dėl interesų konflikto nebuvimo ir konfidencialumo;

Vidaus auditas

9.      pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko rizikos vertinimą tam, kad galėtų sudaryti naują 2013–2015 m. VAT strateginį audito planą; pripažįsta, kad atlikusi rizikos vertinimą VAT nustatė, jog visi procesai yra pakankamai kontroliuojami ir kad nė vienas procesas nėra itin rizikingas; atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją konstatuoja, kad jos Valdančioji taryba 2013 m. gegužės mėn. parėmė VAT strateginį audito planą;

10.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. rugsėjo mėn. VAT atliko žmogiškųjų išteklių valdymo auditą, kurio tikslas buvo įvertinti žmogiškųjų išteklių valdymo vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmingumą ir pateikti nepriklausomą patikinimą; pažymi, kad po šio audito VAT pateikė šešias rekomendacijas: dvi iš jų buvo nurodytos kaip labai svarbios ir keturios – kaip svarbios; be to, pažymi, kad Agentūra, siekdama sumažinti nustatytus trūkumus, pateikė bendrą veiksmų planą, kurį patvirtino VAT, ir kad Agentūra imasi veiksmų, susijusių su visomis rekomendacijomis;

11.    pažymi, kad 2013 m. spalio mėn. VAT atliko ribotą sutarčių valdymo peržiūrą, po kurios buvo pateiktos trys rekomendacijos: viena iš jų nurodyta kaip labai svarbi ir dvi – kaip svarbios; be to, pažymi, kad Agentūra, siekdama sumažinti sutarčių valdymo trūkumus, pateikė bendrą veiksmų planą, kurį patvirtino VAT, ir kad Agentūra imasi veiksmų, susijusių su visomis rekomendacijomis;

12.    pripažįsta, kad 2013 m. VAT stebėjo savo ankstesnių rekomendacijų įgyvendinimą dokumentų tikrinimo būdu ir kad ji metų pabaigoje nerado jokių neįgyvendintų rekomendacijų;

o

o o

13.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. ...(15) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

6.2.2015

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2089(DEC))

Nuomonės referentė: Sylvie Guillaume

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi Audito Rūmų išvadomis, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) metinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai atspindima šios agentūros finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių metų operacijų bei pinigų srautai, taip pat, kad FRA 2013 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodyti sandoriai visais esminiais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) ir III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis yra aukštas, iš esmės taip yra dėl pagal III antraštinę dalį vykdomų agentūros veiklos projektų daugiamečio pobūdžio;

3.  palankiai vertina tai, kad į 2014 m. perkeltų asignavimų lygis yra tinkamai pagrįstas ir atitinka Agentūros metinės darbo programos įgyvendinimą; kaip sutarta su Audito Rūmais, 2013 m. pradžioje Agentūra planavo kitų metų perkėlimus, atidžiai atsižvelgdama į jų raidą, ir 2013 m. perkėlimų lygis atitiko pirminį agentūros planą; palankiai vertina tai, kad, remiantis Audito Rūmų duomenimis, Agentūra puikiai valdė biudžetą;

4.  apskritai mano, kad FRA daugiau dėmesio turėtų skirti patikimo finansų valdymo principui ir laikytis biudžeto metinio periodiškumo principo, t. y. vykdydama jai patikėtas užduotis, jai skirtus asignavimus naudotų taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

7

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 301.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 301.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 301.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 301.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

       Tos dienos priimti tekstai, P7_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika