Procedura : 2014/2089(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0093/2015

Teksty złożone :

A8-0093/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.51
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0160

SPRAWOZDANIE     
PDF 186kWORD 100k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013

(2014/2089(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013

(2014/2089(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 21,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0093/2015),

1.      udziela dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013

(2014/2089(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(8),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(9), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(12), w szczególności jego art. 21,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0093/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013

(2014/2089(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0093/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej Agencją) na rok budżetowy 2013 wyniósł 21 348 510 EUR, co stanowi wzrost o 4,77% w porównaniu z 2012 r.,

B.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że w związku z trzema uwagami poczynionymi przez Trybunał w sprawozdaniu za 2012 r. podjęto działania naprawcze i dwie spośród tych uwag są oznaczone jako „zrealizowane”, a jedna jako „nie dotyczy”;

2.      stwierdza na podstawie informacji od Agencji, że:

-  w roku 2012 Agencja udzieliła zamówienia na usługi w zakresie sprzątania, zawierając kaskadowe umowy ramowe z dwoma wykonawcami, a z powodu błędu urzędniczego, do którego doszło na etapie oceny ofert, ranking wykonawców był nieprawidłowy; przyznaje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału umowę anulowano, ranking skorygowano, a z właściwym zwycięskim wykonawcą podpisano nową umowę;

-  informacje o wpływie działalności Agencji na obywateli Unii znajdują się na jej stronie internetowej oraz są udostępniane za pośrednictwem wielu różnych narzędzi i poprzez publikację strategicznych dokumentów, takich jak roczne sprawozdanie z działalności;

-  w wyniku decyzji zarządu Agencja w dalszym ciągu stosuje się do wytycznych Komisji dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia; zwraca uwagę, że wytyczne te zostaną zastąpione, kiedy Agencja przyjmie wzorcowe wytyczne dla agencji regulacyjnych dotyczące ujawniania naruszeń;

-  umowy o współpracy w dziedzinie ściślejszej koordynacji zawarto z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Narodami Zjednoczonymi, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskim Instytutem Uniwersyteckim, Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Radą Europy;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.      zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 70,27%, co stanowi spadek o 11% w porównaniu z 2012 r.; stwierdza na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, że ogólny wysoki poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań;

Zobowiązania i przeniesienia

4.      z niepokojem zauważa, że poziom środków przeniesionych na 2014 r., na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki w tytule II (wydatki administracyjne), gdzie wyniósł 27%, i w tytule III (wydatki operacyjne), gdzie wyniósł 69%; stwierdza, że kwoty przeniesione w ramach tytułu II związane są głównie z planowanymi zakupami towarów i usług informatycznych; stwierdza ponadto, że w tytule III przeniesienia wynikają przede wszystkim z wieloletniego charakteru projektów operacyjnych Agencji, w ramach których płatności dokonuje się według ustalonego harmonogramu; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że poziom anulowanych środków, wynoszący mniej niż 2%, świadczy o dobrym planowaniu i dobrym zarządzaniu przeniesieniami;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

5.      zauważa, że w odniesieniu do 2013 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w jego sprawozdaniu jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Agencji; zauważa ponadto, że w swoim sprawozdaniu Trybunał Obrachunkowy nie zawarł uwag dotyczących procedur naboru pracowników przez Agencję;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

6.      na podstawie informacji uzyskanych od Agencji przyjmuje do wiadomości, że przyjęła ona przepisy tymczasowe przed przyjęciem zmienionej polityki w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi na podstawie wytycznych Komisji dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE; zwraca uwagę, że Agencja dokonuje obecnie harmonizacji przepisów dotyczących swojego zarządu i musi przyjąć odpowiednie przepisy dotyczące pracowników; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach przeglądu i harmonizacji, kiedy będą już dostępne;

7.      ponownie przypomina o swoim zaleceniu, aby wszystkie agencje i wspólne przedsięwzięcia systematycznie załączały standardowy model dotyczący publikacji ich ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego, który musi obejmować dane przedstawione w ich sprawozdaniach z wykonania budżetu oraz z zarządzania budżetowego i finansowego; wzywa Agencję do harmonizacji prezentacji rocznego sprawozdania finansowego ze sprawozdaniami innych agencji Unii;

8.      uznaje, że każdy członek komisji selekcyjnej zaangażowany w procedurę rekrutacji musi podpisać oświadczenie o braku konfliktu interesów i deklarację poufności;

Audyt wewnętrzny

9.      zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ocenę ryzyka, aby opracować nowy strategiczny plan audytu na lata 2013–2015; stwierdza, że w wyniku oceny ryzyka Służba Audytu Wewnętrznego ustaliła, iż wszystkie procesy podlegają wystarczającej kontroli oraz żaden z procesów nie znajduje się w obszarze wysokiego ryzyka; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w maju 2013 r. jej zarząd zatwierdził strategiczny plan audytu Służby Audytu Wewnętrznego;

10.    zwraca uwagę, że we wrześniu 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego skontrolowała zarządzanie zasobami ludzkimi, a celem kontroli była ocena i niezależne poświadczenie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; zauważa, że w wyniku kontroli Służba Audytu Wewnętrznego wydała sześć zaleceń: dwa „bardzo istotne” i cztery „istotne”; odnotowuje ponadto, że Agencja przedłożyła ogólny plan działania, zaakceptowany przez Służbę Audytu Wewnętrznego, z myślą o rozwiązaniu problemów, których się dopatrzono, oraz że Agencja podejmuje działania w związku ze wszystkimi zaleceniami;

11.    zauważa, że w październiku 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała ograniczonego przeglądu zarządzania umowami i wydała trzy zalecenia: jedno „bardzo istotne” oraz dwa „istotne”; odnotowuje ponadto, że Agencja przedłożyła ogólny plan działania, zaakceptowany przez Służbę Audytu Wewnętrznego, z myślą o rozwiązaniu problemów dotyczących zarządzania umowami oraz że Agencja podejmuje działania w związku ze wszystkimi zaleceniami;

12.    odnotowuje, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego zweryfikowała wdrożenie swoich wcześniejszych zaleceń w ramach przeglądu dokumentacji oraz ustaliła, że zgodnie ze stanem na koniec roku wszystkie zalecenia zostały wdrożone;

o

o o

13.    w odniesieniu do innych uwag o charakterze przekrojowym, towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.(15) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

6.2.2015

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013

(2014/2089(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sylvie Guillaume

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje ustalenia Trybunału Obrachunkowego, z których wynika, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) rzetelnie przedstawia wszystkie istotne aspekty jej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jej transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, jak również że transakcje, na których opiera się roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy 2013, są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  zauważa, że wysoki poziom przeniesionych środków na zaciągnięte zobowiązania w tytule II (wydatki administracyjne) i w tytule III (wydatki operacyjne) w 2014 r. wynika w szczególności, w przypadku tytułu III, z wieloletniego charakteru projektów operacyjnych Agencji;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że poziom środków przeniesionych na 2014 r. jest uzasadniony i zgodny z wdrażaniem rocznego programu prac Agencji; jak uzgodniono z Trybunałem, na początku 2013 r. Agencja zaplanowała przeniesienia na następny rok i śledziła uważnie sytuację w tym zakresie, dzięki czemu poziom przeniesień na 2013 r. pozostał zgodny z pierwotnym planem Agencji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zdaniem Trybunału Obrachunkowego Agencja dowiodła znakomitego zarządzania budżetem;

4.  ogólnie uważa, że należy bardziej skupić się na respektowaniu zasady należytego zarządzania finansami przez FRA, zgodnie z budżetową zasadą jednoroczności, tj. gospodarności, efektywności i skuteczności, przy wykorzystywaniu środków przyznanych jej na realizację wyznaczonych zadań.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

5.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

(1)

         Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 301.

(2)

         Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 301.

(3)

         Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

         Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

          Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.

(6)

         Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

         Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

         Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 301.

(9)

         Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 301.

(10)

        Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

        Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

        Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.

(13)

        Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

        Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

       Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2015)0000.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności