Postup : 2014/2089(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2015

Predkladané texty :

A8-0093/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.51
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0160

SPRÁVA     
PDF 181kWORD 94k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúry za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, a najmä na jeho článok 208(4),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(5), a najmä na jeho článok 21,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2015),

1.      udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúry za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, a najmä na jeho článok 208(11),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(12), a najmä na jeho článok 21,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2015),

1.      konštatuje, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre základné práva je prílohou správy Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 21 348 510 EUR, čo je zvýšenie o 4,77 % v porovnaní s rokom 2012;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva („správa dvora“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že pokiaľ ide o tri pripomienky v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia, pričom dve z troch odporúčaní sú označené ako „ukončené“ a jedno ako „nevzťahuje sa“;

2.      berie na vedomie, že podľa informácií agentúry:

-  v roku 2012 agentúra zaobstarala upratovacie služby prostredníctvom kaskádových rámcových zmlúv pre dvoch dodávateľov a poradie zmluvných dodávateľov nebolo správne v dôsledku administratívnej chyby, ku ktorej došlo počas hodnotenia ponúk; berie na vedomie, že v súlade s poskytovaním informácií Dvoru audítorov bola zmluva zrušená, bolo opravené poradie a bola podpísaná nová zmluva so správnym víťazným dodávateľom;

-  informácie o dosahu svojej činnosti na občanov Únie sú na stránke agentúry k dispozícii prostredníctvom viacerých nástrojov, ako aj na základe zverejnenia strategických dokumentov, napríklad výročnej správy o činnosti;

-  na základe rozhodnutia svojej výkonnej rady agentúra naďalej uplatňuje usmernenia Komisie týkajúce sa informátorstva; konštatuje, že tieto usmernenia budú nahradené ihneď po tom, ako agentúra prijme vzorové usmernenia pre regulačné agentúry týkajúce sa informátorstva;

-  boli uzavreté dohody o spolupráci a užšiu koordináciu s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, OSN, Európskym podporným úradom pre azyl, Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Európskym univerzitným inštitútom, Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť a Radou Európy;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 70,27 %, čo predstavuje zníženie o 11 % v porovnaní s rokom 2012; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov vysoká celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov naznačuje včasné prijatie záväzkov;

Záväzky a prenosy

4.      so znepokojením berie na vedomie vysokú mieru viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014, ktorá v prípade hlavy II (administratívne výdavky) dosiahla výšku 27 % a v prípade hlavy III (operačné výdavky) 69 %; uznáva, že prenesené rozpočtové prostriedky v rámci hlavy II sa týkajú najmä plánovaného nákupu tovaru a služieb v oblasti IT; ďalej uznáva, že prenesené rozpočtové prostriedky v rámci hlavy III sa týkajú najmä viacročnej povahy operačných projektov agentúry, kde sa platby realizujú podľa plánovaných termínov; na základe informácií agentúry konštatuje, že miera rušenia rozpočtových prostriedkov je nižšia ako 2 %, čo je známkou dobrého plánovania a riadenia prenosov rozpočtových prostriedkov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.      konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými transakciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry; ďalej konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov agentúry;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

6.      berie na vedomie informáciu agentúry, že pred prijatím prehodnotenej politiky v oblasti prevencie a riadenia konfliktov záujmov prijala predbežné pravidlá na základe usmernení Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riadení v decentralizovaných agentúrach EÚ; konštatuje, že agentúra v súčasnosti vykonáva harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa jej správnej rady a je potrebné, aby prijala pravidlá týkajúce sa jej zamestnancov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch preskúmania a harmonizácie, keď budú k dispozícii;

7.      opätovne žiada, aby všetky agentúry a spoločné podniky systematicky prikladali štandardizovaný vzor týkajúci sa zverejnenia ich konečnej ročnej účtovnej závierky, ktorý bude obsahovať údaje uvedené v ich správach o plnení rozpočtu a v ich správach o rozpočtovom a finančnom hospodárení; naliehavo vyzýva agentúru, aby zosúladila predkladanie svojej ročnej účtovnej závierky s predkladaním ročných účtovných závierok ostatných agentúr Únie;

8.      uznáva, že každý člen výberovej komisie zapojený do postupu prijímania zamestnancov musí podpísať vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov a dôvernosti;

Vnútorný audit

9.      konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal posúdenie rizík s cieľom stanoviť nový strategický plán auditu IAS na roky 2013 – 2015; konštatuje, že v rámci tohto posúdenia rizík označil IAS všetky procesy za dostatočne kontrolované a že žiadne procesy neboli označené za vysoko rizikové; berie na vedomie informáciu agentúry, že jej správna rada v máji 2013 schválila strategický plán auditu IAS;

10.    berie na vedomie, že v septembri 2013 vykonal IAS audit riadenia ľudských zdrojov s cieľom poskytnúť nezávislé uistenie o primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly riadenia ľudských zdrojov; konštatuje, že na základe tohto auditu formuloval IAS šesť odporúčaní, z ktorých dve boli označené za „veľmi dôležité“ a štyri za „dôležité“; ďalej berie na vedomie, že agentúra predložila celkový akčný plán, ktorý IAS akceptoval a ktorého cieľom je zmierniť zistené problémy, a konštatuje, že agentúra vyvíja činnosť na základe všetkých odporúčaní;

11.    konštatuje, že IAS vykonal v októbri 2013 obmedzené preskúmanie riadenia zmluvných záležitostí, na základe ktorého boli formulované tri odporúčania, z ktorých jedno bolo označené ako „veľmi dôležité“ a dve ako „dôležité“; ďalej berie na vedomie, že agentúra predložila celkový akčný plán, ktorý IAS akceptoval a ktorého cieľom je zmierniť zistené problémy v oblasti riadenia zmluvných záležitostí, a konštatuje, že agentúra vyvíja činnosť na základe všetkých odporúčaní;

12.    berie na vedomie, že v roku 2013 IAS sledoval vykonávanie svojich predchádzajúcich odporúčaní prostredníctvom administratívneho preskúmania a že ku koncu roka nezostali otvorené žiadne predchádzajúce odporúčania;

o

o o

13.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

6.2.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013

(2014/2089(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvie Guillaume

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, ktorý sa domnieva, že ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre základné práva vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jej finančnú situáciu k 31. decembru 2013, ako aj výsledky jej operácií a tok hotovosti za príslušný rozpočtový rok a že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

2.  konštatuje, že dôvodom zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) a hlave III (operačné výdavky) prenesených do roka 2014 je v prípade hlavy III najmä viacročný charakter operačných projektov agentúry;

3.  víta skutočnosť, že úroveň rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 bola riadne odôvodnená a v súlade s plnením ročného pracovného programu agentúry; podľa dohody s Dvorom audítorov agentúra stanovila na začiatku roka 2013 objem prenesených rozpočtových prostriedkov na nasledujúci rok a potom podrobne sledovala ich vývoj; objem prenesených rozpočtových prostriedkov na nasledujúci rok zostal v súlade s pôvodným plánom agentúry; vyjadruje potešenie nad tým, že podľa údajov Dvora audítorov agentúra preukázala v roku 2013 vynikajúce rozpočtové hospodárenie;

4.  vo všeobecnosti sa domnieva, že Agentúra Európskej únie pre základné práva by mala venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, t. j. využívaniu pridelených rozpočtových prostriedkov pri plnení svojich úloh hospodárnym, efektívnym a účinným spôsobom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

          Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 301.

(2)

          Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 301.

(3)

          Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

          Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

          Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(6)

          Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

          Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

         Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 301.

(9)

          Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 301.

(10)

        Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

        Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

        Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(13)

        Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

        Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

       Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia