Postopek : 2014/2089(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0093/2015

Predložena besedila :

A8-0093/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.51
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0160

POROČILO     
PDF 171kWORD 94k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2089(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2089(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(5), zlasti člena 21,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2015),

1.      podeli razrešnico direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2089(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(12), zlasti člena 21,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2089(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2015),

A.     ker računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2013 znašal 21.348.510 EUR, kar je 4,77 % več kot leta 2012,

B.     ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili za tri pripombe, navedene v poročilu Računskega sodišča za leto 2012, sprejeti popravljalni ukrepi in da sta dve pripombi zdaj označeni kot „zaključeni”, ena pa kot „ni relevantna”;

2.      je seznanjen s trditvami agencije, da:

-  je agencija leta 2012 naročila storitve čiščenja prek kaskadnih okvirnih pogodb pri dveh dobaviteljih in da sta bila zaradi pisne napake pri ocenjevanju ponudb izvajalca nepravilno razvrščena; potrjuje, da je bila po podatkih iz poročila Računskemu sodišču pogodba preklicana in razvrstitev popravljena, nato pa je bila podpisana nova pogodba s pravilnim zmagovalcem razpisa;

-  so informacije o vplivu dejavnosti agencije na državljane Unije na voljo na spletnem mestu agencije prek različnih orodij in prek objave strateških dokumentov, kot je letno poročilo o dejavnostih;

-  agencija na podlagi odločitve izvršnega odbora še vedno izvaja smernice Komisije o prijavljanju nepravilnosti; ugotavlja, da bodo smernice nadomeščene takoj, ko bo agencija sprejela vzorčne smernice regulativnih agencij o prijavljanju nepravilnosti;

-  je z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Združenimi narodi, Evropskim azilnim podpornim uradom, Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Evropskim univerzitetnim inštitutom, Evropskim inštitutom za enakost spolov in Svetom Evrope sklenila sporazume o sodelovanju pri tesnejšem usklajevanju;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 100 %, stopnja izvrševanja plačil pa 70,27 %, kar je 11 % manj kot leta 2012; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je visoka skupna raven prevzetih obveznosti pokazala, da so bile proračunske obveznosti izvršene pravočasno;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.      z zaskrbljenostjo opaža, da je bila raven prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2014 visoka, saj je za naslov II (upravni odhodki) znašala 27 %, za naslov III (operativni odhodki) pa 69 %; potrjuje, da se preneseni zneski iz naslova II večinoma nanašajo na načrtovani nakup blaga in storitev informacijske tehnologije; potrjuje tudi, da so prenosi v naslovu III predvsem posledica večletne narave operativnih projektov agencije, katerih plačila se izvršujejo v skladu s časovnimi načrti; je seznanjen s trditvami agencije, da dejstvo, da je stopnja preklicev manjša od 2 %, kaže na dobro načrtovanje in dobro upravljanje prenosov;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.      ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji; ugotavlja tudi, da Računsko sodišče v poročilu ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

6.      je seznanjen s trditvami agencije, da je na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU sprejela začasna pravila pred sprejetjem pregledane politike preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov; ugotavlja, da je agencija v postopku usklajevanja pravil v zvezi z upravnim odborom in da mora sprejeti pravila o osebju; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati pregleda in usklajevanja, ko bodo ti na voljo;

7.      ponovno zahteva, da vse agencije in skupna podjetja ob objavi končnih letnih računovodskih izkazov vedno priložijo standardizirano predlogo s podatki, predstavljenimi v poročilih o izvrševanju proračuna ter v poročilih o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju; poziva agencijo, naj postopek predstavitve zaključnega računa uskladi s postopki drugih agencij Unije;

8.      potrjuje, da morajo vsi članic izbirne komisije, ki sodelujejo v postopku zaposlovanja, podpisati izjavo o zaupnosti in odsotnosti navzkrižja interesov;

Notranja revizija

9.      ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila oceno tveganja, da bi oblikovala nov strateški revizijski načrt službe za notranjo revizijo za obdobje 2013–2015; potrjuje, da je služba za notranjo revizijo po oceni tveganja ugotovila, da so vsi postopki ustrezno nadzorovani, zato ni nobenega uvrstila med postopke z visokim tveganjem; je seznanjen s trditvami agencije, da je njen upravni odbor maja 2013 podprl strateški revizijski načrt službe za notranjo revizijo;

10.    ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo septembra 2013 opravila revizijo upravljanja človeških virov, njen cilj pa je bil oceniti in pridobiti neodvisno zagotovilo glede ustreznosti in učinkovitosti sistema notranje kontrole na področju upravljanja človeških virov; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo po reviziji podala šest priporočil, pri čemer sta bili dve zelo pomembni in štiri pomembna; ugotavlja tudi, da je agencija predložila celovit akcijski načrt, ki ga je služba za notranjo revizijo sprejela, njegov cilj pa je bil odpraviti odkrite težave in sprejeti ukrepe za odziv na podana priporočila;

11.    ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo oktobra 2013 opravila omejen pregled upravljanja pogodb in na podlagi tega podala tri priporočila, pri čemer je bilo eno zelo pomembno, dve pa pomembni; ugotavlja tudi, da je agencija predložila celovit akcijski načrt, ki ga je služba za notranjo revizijo sprejela, njegov cilj pa je bil odpraviti odkrite težave v zvezi z upravljanjem pogodb in sprejeti ukrepe za odziv na podana priporočila;

12.    potrjuje,da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 s pregledom dokumentacije ponovno obravnavala izvajanje prejšnjih priporočil in da ob koncu leta ni odkrila odprtih priporočil;

o

o o

13.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

6.2.2015

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013

(2014/2089(DEC))

Pripravljavka mnenja: Sylvie Guillaume

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v vseh pomembnih vidikih odražajo finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter poslovne dogodke in denarne tokove za proračunsko leto, ki se je takrat končalo, in da so transakcije FRA, povezane z računovodskimi izkazi za proračunsko leto 2013, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2.      ugotavlja, da se visoke zneske prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za leto 2014 za naslova II (upravni odhodki) in III (odhodki iz poslovanja) lahko pojasni zlasti z naslovom III, saj gre za večletno naravo operativnih projektov agencije;

3.      pozdravlja, da je raven odobritev, prenesenih v leto 2014, dobro utemeljena in skladna z izvajanjem letnega delovnega programa agencije; agencija je v skladu z dogovorom z Računskim sodiščem ob začetku leta 2013 pripravila napoved prenosa v naslednje leto ter med letom pozorno spremljala položaj, tako je raven prenosov v leto 2013 ostala skladna z izhodiščno napovedjo agencije; pozdravlja, da je po podatkih Računskega sodišča agencija izkazala odlično proračunsko poslovodenje;

4.      v splošnem meni, da bi se morala agencija FRA v skladu s proračunskim načelom enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančno poslovodenje, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje svojih pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 301.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 301.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 301.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 301.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

       Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov