Postup : 2014/2114(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0095/2015

Předložené texty :

A8-0095/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.53
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0162

ZPRÁVA     
PDF 177kWORD 86k
30.3.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013

(2014/2114(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013

(2014/2114(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (053040/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2015),

1.      uděluje výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2013

(2014/2114(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(12), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Agentury pro evropský GNSS odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013

(2014/2114(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury pro evropský GNSS (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 80 449 967 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje pokles o 23,76 %;

B.      vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013 činil podle finančních výkazů agentury 13 973 518 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 9,69 % ;

C.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.   ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že u jedné z připomínek uvedených ve zprávě za rok 2011, která byla označena jako „probíhající“, byla učiněna nápravná opatření, takže tato připomínka je nyní označena jako „dokončená“; dále konstatuje, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, bylo přijato jedno nápravné opatření, takže tato připomínka je nyní označena jako „dokončená“, zatímco druhá připomínka je označena jako „není relevantní“;

2.      vyjadřuje hluboké politování nad tím, že agentura neodpověděla na dotazník orgánu příslušného k udělení absolutoria ohledně předcházení střetům zájmů a jejich řešení; vyzývá agenturu, aby urychleně přijala politiku předcházení střetům zájmů a jejich řešení, a aby do konce září 2015 vypracovala a uplatňovala komplexní politiku nezávislosti a příslušné postupy; naléhavě vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o učiněném pokroku a časovém rámci pro dokončení;

3.      konstatuje se znepokojením, že i přes doporučení orgánu příslušného k udělení absolutoria z roku 2014 agentura dosud nezveřejnila životopisy a prohlášení o finančních zájmech výkonného ředitele, členů správní rady a vrcholného vedení; vyzývá agenturu, aby tuto situaci urychleně do konce září 2015 napravila;

4.      konstatuje, že agentura neodpověděla uspokojivě na otázku orgánu příslušného k udělení absolutoria ohledně nákladově efektivních řešení šetrných k životnímu prostředí v jejím pracovním místě; vyzývá agenturu, aby tento orgán v uvedené záležitosti informovala;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

5.      bere na vědomí, že agentura odpovídá za organizaci a řízení využívání Evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS); konstatuje, že na základě pověřovací smlouvy s Komisí podepsala agentura smlouvu o využívání služby EGNOS na období 2014 až 2021 ve výši 588 000 000 EUR; je znepokojen tím, že ačkoli Účetní dvůr nezpochybňuje hospodářskou soutěž během řízení, kritérium způsobilosti použité v první fázi zadávacího řízení, kterým se vylučovaly nabídky konsorcií, nebylo v souladu s prováděcími předpisy k finančnímu nařízení(15)(16);

Rozpočtové a finanční řízení

6.      konstatuje, že díky úsilí o sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2012 dosáhla míra plnění prostředků na závazky téměř 100 %, zatímco míra plnění prostředků na platby činila 80,53 %;

Závazky a přenosy

7.      se znepokojením konstatuje, že v hlavě II (správní výdaje) došlo k přenosu velkého objemu prostředků přidělených na závazky (1 800 000 EUR, tj. 52 %); uznává, že hlavními faktory, které přispěly k tomuto vysokému objemu přenesených prostředků, byly specifické smlouvy podepsané na konci roku ve výši přibližně 900 000 EUR, v důsledku pozdního schválení opravného rozpočtu v září 2013; dále poukazuje na to, že přibližně 400 000 EUR se týkalo služeb, které dodavatelé sice poskytli, avšak které nebyly v roce 2013 vyúčtovány;

8.      vyjadřuje znepokojení nad nekvalitním řízením, které vedlo k velmi vysoké míře přenosu prostředků; naléhavě agenturu vyzývá, aby tuto skutečnost vzala na vědomí a napravila strategii řízení, která vedla k těmto závažným chybám;

Převody prostředků

9.        konstatuje, že podle výroční zprávy agentury i podle zjištění Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2013 v mezích finančních předpisů agentury;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

10.    konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení agentury;

11.    bere na vědomí skutečnost, že agentura podepsala smlouvu o využívání služby EGNOS na období 2014–2021 ve výši 588 milionů EUR; konstatuje, že kritérium způsobilosti použité v první fázi zadávacího řízení, kterým se vylučovaly žádosti konsorcií, nebylo v souladu s prováděcími pravidly k finančnímu nařízení;

12.    bere na vědomí zavedení 65% limitu, pokud jde o nezbytný počet bodů, které musí uchazeč získat, aby byl pozván k pohovoru; vyzývá agenturu, aby vzala v úvahu situaci, kdy jeden nebo více uchazečů získají stejný počet bodů, a žádá ji, aby vypracovala jasnou politiku pro prohlášení určitého kandidáta způsobilým pro pozvání k pohovoru a aby specifikovala minimální a maximální počet uchazečů, kteří budou pozváni k pohovoru, v souladu s objektivními a transparentními kritérii; naléhavě agenturu vyzývá, aby výše uvedená vnitřní pravidla přijala do konce září 2015 a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o důsledcích přijetí těchto pravidel;

13.    vyjadřuje znepokojení ohledně pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování vyzvat na základě vlastního uvážení úspěšného uchazeče, aby se dostavil k druhému pohovoru; vyzývá agenturu, aby zveřejnila jasná a soudržná kritéria orgánu oprávněného ke jmenování pro zdůvodnění uspořádání druhého pohovoru a oficiální jmenování uchazeče uvedeného na rezervním seznamu na určitou pozici;

Interní audit

14.    konstatuje, že útvar interního auditu Komise provedl v roce 2013 audit v souladu se svým strategickým plánem auditu na období 2013–2015; dále poukazuje na to, že útvar interního auditu Komise provedl hodnocení operačních rizik, na jehož základě byl pro agenturu vypracován strategický plán interního auditu, v němž jsou navrženy oblasti, na něž by se měl audit zaměřit v letech 2014–2016;

15.    poznamenává však, že při analýze rizika zjistil útvar interního auditu Komise některé procesy, s nimiž je spojeno vysoké riziko a u nichž se zjistilo, že je nelze zkontrolovat v rámci plánu auditu, protože příslušné kontroly buď neexistují, nebo jsou nedostatečné;

16.    bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl dokumentární prověrku týkající se provádění jeho předchozích doporučení; konstatuje, že k 31. prosinci 2013 nezůstávala nevyřešena žádná doporučení označená za „velmi důležitá“ nebo „kritická“;

17.    bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl v roce 2013 audit řízení lidských zdrojů v agentuře; konstatuje, že tento audit se věnoval hlavním oblastem řízení lidských zdrojů a zaměřoval se zejména na přijímání, hodnocení a osobní rozvoj zaměstnanců, na dohled a kontrolu i na plánování a přidělování zdrojů; bere na vědomí informaci útvaru interního auditu Komise, že systémy řízení a kontroly agentury poskytují přiměřenou jistotu, že jsou dodržovány příslušné právní předpisy a vnitřní postupy;

Další poznámky

18.    vítá opatření agentury týkající se jejího zviditelnění; vybízí agenturu, aby v těchto osvědčených postupech pokračovala;

o

o   o

19. pokud jde o další průřezové připomínky, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2015(17) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 318.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 318.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 318.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 318.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Čl. 116 odst. 6 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1)

(16)

Čl. 121 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (Úř. věst. L 362, 31.12.12, s. 1)

(17)

Texty přijaté toho dne, P8_ TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí