Διαδικασία : 2014/2114(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0095/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0095/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.53
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0162

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 187kWORD 96k
30.3.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2114(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2114(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του Eυρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0095/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού NSS όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2114(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 14,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0095/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2114(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0095/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS (ο «Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 80 449 967 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 23,76% σε σύγκριση με το 2012·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, η συνολική εισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2013 ήταν 13 973 518 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 9,69% σε σύγκριση με το 2012,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013, αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.   σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά την παρατήρηση που περιέχεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 και η οποία επισημαίνεται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» στην έκθεσή του για το 2012, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα, με αποτέλεσμα η παρατήρηση να επισημαίνεται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε»· σημειώνει περαιτέρω, όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και μία παρατήρηση επισημαίνεται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε» και η άλλη με την ένδειξη «ά.α.»

2.      εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει επειγόντως μια πολιτική σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένες πολιτικές και διαδικασίες ανεξαρτησίας, το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σε σχέση με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί και σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας·

3.      σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τις δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του εκτελεστικού διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της, παρά τη σύσταση που διατύπωσε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή το 2014· καλεί τον Οργανισμό να προχωρήσει στην επείγουσα ρύθμιση του θέματος αυτού, το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015·

4.      σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν απάντησε επαρκώς στο ερώτημα της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής όσον αφορά την εξεύρεση οικονομικά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για τον χώρο εργασίας της· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει της αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το ζήτημα αυτό·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

5.      γνωρίζει ότι ο Οργανισμός είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS)· σημειώνει ότι, βάσει μιας συμφωνίας εξουσιοδότησης με την Επιτροπή, ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση εκμετάλλευσης του EGNOS για την περίοδο 2014-2021, αξίας 588 000 000 EUR· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, παρόλο που η ανταγωνιστικότητα της διαδικασίας δεν τίθεται εν αμφιβόλω από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα κριτήριο επιλεξιμότητας που εφαρμόστηκε κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, βάσει του οποίου αποκλείονταν αιτήσεις από συμπράξεις, δεν ήταν σύμφωνο με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού(15)(16)·

Δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση

6.      σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων να ανέρχεται κοντά στο 100%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 80,53%·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

7.      σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο ΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) ήτοι ποσό 1.800.000 EUR ή ποσοστό 52%· γνωρίζει ότι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό το υψηλό επίπεδο ήταν ορισμένες συμβάσεις ύψους 900.000 EUR, που υπογράφηκαν στο τέλος του έτους, λόγω της καθυστερημένης έγκρισης ενός διορθωτικού προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο του 2013· σημειώνει ακόμη ότι περίπου 400.000 EUR σχετίζονται με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν αλλά των οποίων τα τιμολόγια δεν είχαν αποσταλεί εντός του 2013·

8.      εκφράζει απογοήτευση για την κακή διαχείριση, που είχε ως αποτέλεσμα ένα πολύ υψηλό ποσοστό μεταφορών πιστώσεων· καλεί τον Οργανισμό να λάβει υπόψη της τα ανωτέρω και να τροποποιήσει τη διαχειριστική στρατηγική της, η οποία οδήγησε στα σοβαρά αυτά σφάλματα·

Μεταφορές πιστώσεων

9.        σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού, καθώς και σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2013 έχουν παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων του Οργανισμού·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

10.    σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013 με βάση τις πράξεις του δείγματος ή άλλες διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο·

11.    σημειώνει ότι ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση εκμετάλλευσης του EGNOS για την περίοδο 2014-2021, αξίας περίπου 588 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι ένα κριτήριο επιλεξιμότητας που εφαρμόστηκε κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, βάσει του οποίου αποκλείονταν αιτήσεις από συμπράξεις, δεν ήταν σύμφωνο με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού·

12.    γνωρίζει την εφαρμογή ενός ορίου 65% όσον αφορά τον βαθμό που πρέπει να επιτύχει ένας υποψήφιος για να κληθεί σε συνέντευξη· καλεί τον Οργανισμό να λάβει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι του ενός υποψήφιοι έχουν επιτύχει την ίδια βαθμολογία και της ζητεί να διατυπώσει μια σαφή πολιτική σε σχέση με την επιλεξιμότητα των υποψηφίων και τον προσδιορισμό του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη, σύμφωνα με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια· καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει τους προαναφερθέντες εσωτερικούς κανόνες το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης·

13.    εκφράζει ανησυχία σε σχέση με τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής να υποχρεώνει έναν επιτυχόντα υποψήφιο να προσέρχεται σε δεύτερη συνέντευξη· καλεί τον Οργανισμό να δημοσιεύσει σαφή και ολοκληρωμένο κατάλογο των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή για τη δικαιολόγηση της διοργάνωσης μιας δεύτερης συνέντευξης και την επίσημη εγγραφή ενός υποψηφίου σε εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων για μία θέση·

Εσωτερικός έλεγχος

14.    σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι το 2013 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) διενήργησε λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου του Οργανισμού για την περίοδο 2013-2015· σημειώνει ακόμη ότι η ΥΕΛΕ πραγματοποίησε μια αξιολόγηση επιχειρησιακών κινδύνων, από τον οποίο προέκυψε το στρατηγικό σχέδιο λογιστικού ελέγχου για τον Οργανισμό , στο οποίο απαριθμούνται τα προτεινόμενα πεδία ελέγχων για την περίοδο 2014-2016·

15.    παρατηρεί ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανάλυσης κινδύνου, η ΥΕΛΕ εντόπισε ορισμένες διαδικασίες υψηλού εγγενούς κινδύνου που δεν κατέστη δυνατό να εξετασθούν στο πλαίσιο του σχεδίου ελέγχου, δεδομένου ότι οι δικλίδες ελέγχου κρίθηκαν είτε ανύπαρκτες είτε ανεπαρκείς·

16.    σημειώνει ότι η ΥΕΛΕ παρακολούθησε, με εξέταση βάσει εγγράφων, την υλοποίηση των προηγούμενων συστάσεών της· σημειώνει επίσης ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, δεν εκκρεμούσε καμία κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντική σύσταση·

17.    γνωρίζει ότι, το 2013, η ΥΕΛΕ διεξήγαγε λογιστικό έλεγχο σε σχέση με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων εντός του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο έλεγχος αυτός κάλυψε τα βασικά πεδία της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, εστιάζοντας ιδίως στις προσλήψεις, την αξιολόγηση και εξέλιξη του προσωπικού, τον έλεγχο και την εποπτεία, καθώς και τον σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων· διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι το ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στον Οργανισμό παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς την συμμόρφωση με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και τις εσωτερικές διαδικασίες·

Λοιπές παρατηρήσεις

18.    εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός σε σχέση με την ορατότητα· ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει αυτή την ορθή πρακτική·

o

o   o

19. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2015(17) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 318.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 318.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 11.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 318.

(9)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 318.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 11.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Άρθρο 116 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1).

(16)

Άρθρο 121 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (ΕΕ L 362, 31.12.2012, σ. 1).

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου