Menetlus : 2014/2114(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0095/2015

Esitatud tekstid :

A8-0095/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.53
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0162

RAPORT     
PDF 158kWORD 77k
30.3.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2114(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2114(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(5), eriti selle artiklit 14,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0095/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2114(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(12), eriti selle artiklit 14,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0095/2015),

1.      märgib, et Euroopa GNSSi Agentuuri lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2114(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0095/2015),

A.     arvestades, et Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur”) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2013. aasta lõplik eelarve 80 449 967 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 23,76 % suurust vähenemist;

B.     arvestades, et agentuuri finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2013. aasta eelarvesse makstava liidu rahalise toetuse suurus 13 973 518 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 9,69 % suurust kasvu;

C.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses ühe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning kõnealuse kommentaari seisuks on märgitud nüüd „lõpetatud”; märgib lisaks, et kahe kommentaari suhtes, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud üks parandusmeede ja selle kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, samas kui teise seisuks on märgitud „ei kohaldata”;

2.      väljendab sügavat kahetsust, et agentuur ei vastanud eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni küsimustikule huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta; kutsub agentuuri üles võtma kiiremas korras vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika ning töötama 2015. aasta septembri lõpuks välja mitmekülgne sõltumatuse poliitika ja vastavad menetlused ning neid rakendama; nõuab tungivalt, et agentuur teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni tehtud edusammudest ning meetmete lõpuleviimiseks kehtestatud ajakavast;

3.      võtab murega teadmiseks, et agentuur ei ole eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 2014. aastal antud soovitusele vaatamata senini avaldanud tegevdirektori, haldusnõukogu ega kõrgema juhtkonna elulookirjeldusi ega majanduslike huvide deklaratsioone; kutsub agentuuri üles parandama seda olukorda kiiremas korras 2015. aasta septembri lõpuks;

4.      märgib, et agentuur ei andnud piisavat vastust eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni küsimusele kulutõhusate ja keskkonnahoidlike lahenduste kohta agentuuri töökohas; kutsub agentuuri üles institutsiooni selles küsimuses teavitama;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

5.      võtab teadmiseks, et agentuur on vastutav Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) kasutamise korraldamise ja haldamise eest; märgib, et komisjoniga sõlmitud delegeerimislepingu alusel allkirjastas agentuur 2013. aastal lepingu EGNOSe kasutamiseks ajavahemikus 2014–2021 summas 588 000 000 eurot; tunneb muret asjaolu pärast, et ehkki kontrollikoda ei sea menetluse puhul kahtluse alla konkurentsireeglite järgimist, rakendati hankemenetluse esimeses etapis kriteeriumi, mis välistas konsortsiumide kandideerimise, see aga ei olnud kooskõlas finantsmääruse(15)(16) rakenduseeskirjadega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

6.      märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemuseks oli see, et assigneeringute kulukohustustega sidumise üldine määr oli peaaegu 100 % ja maksete assigneeringute täitmismäär oli 80,53 %;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

7.      märgib murega, et ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) kõrge – 52 % ehk 1 800 000 eurot; võtab teadmiseks, et peamisteks teguriteks, millest see kõrge määr tuleneb, on erilepingud, mis allkirjastati 900 000 euro suuruses summas aasta lõpus, tingituna paranduseelarve hilisest vastuvõtmisest 2013. aasta septembris; märgib lisaks, et umbes 400 000 eurot on seotud 2013. aastal osutatud teenustega, mille eest samal aastal arveid ei esitatud;

8.      väljendab pettumust halva juhtimise üle, mis tõi kaasa väga suure järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringute määra; nõuab, et agentuur võtaks selle teadmiseks ja korrigeeriks nende tõsiste vigadeni viinud juhtimisstrateegiat;

Ümberpaigutamised

9.        märgib, et agentuuri aasta tegevusaruande ja kontrollikoja aruande kohaselt jäid 2013. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad agentuuri finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

10.    märgib, et ei 2013. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda esitanud oma aruandes agentuuri hankemenetluste kohta ühtki kommentaari;

11.    võtab teadmiseks, et agentuur sõlmis lepingu EGNOSe kasutamiseks ajavahemikus 2014–2021 summas ligikaudu 588 miljonit eurot; märgib, et hankemenetluse esimeses etapis kohaldatud kriteerium, mis välistas konsortsiumide kandideerimise, ei olnud kooskõlas finantsmääruse rakenduseeskirjadega;

12.    võtab teadmiseks, et kandidaadi vestlusele kutsumise eelduseks olevaks tulemuseks kehtestati vähemalt 65 %; kutsub agentuuri üles võtma arvesse olukorda, kus üks või rohkem kandidaate kogub sama arvu punkte, ja palub agentuuril koostada selge poliitika kandidaatide vastuvõetavaks tunnistamise kohta ja määrata objektiivsete ning läbipaistvate kriteeriumide kohaselt kindlaks vestlusele kutsutavate kandidaatide minimaalne ja maksimaalne arv; nõuab tungivalt, et agentuur võtaks eespool nimetatud sise-eeskirjad vastu 2015. aasta septembri lõpuks ja teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni järelmeetmete tulemustest;

13.    väljendab muret ametisse nimetava asutuse otsustusõiguse üle kohustada edukaks osutunud kandidaati tulema teisele vestlusele; palub agentuuril avaldada selged ja kõikehõlmavad kriteeriumid, mida ametisse nimetav asutus kasutab teise vestluse korraldamise põhjendamiseks ja kandidaadi ametlikuks nimetamiseks ametikohaga seotud reservnimekirja;

Siseaudit

14.    võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus teostas 2013. aastal auditi kooskõlas oma strateegilise auditikavaga aastateks 2013–2015; märgib lisaks, et siseauditi talitus teostas operatsiooniriski hindamise, mille alusel koostas siseauditi talitus agentuuri strateegilise siseauditi kava, milles on loetletud kavandatud audititeemad aastateks 2014–2016;

15.    täheldab, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus teatavad oma olemuselt kõrge riskiga protsessid, mida ei olnud auditikava raames võimalik käsitleda auditeeritavatena, sest hinnangu kohaselt olid kontrollimehhanismid kas ebapiisavad või puudusid üldse;

16.    võtab teadmiseks, et siseauditi talitus teostas oma varasemate soovituste rakendamise dokumentaalse kontrolli; märgib, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud pooleli ühegi „väga olulise” ega „kriitilise tähtsusega” soovituse elluviimine;

17.    võtab teadmiseks, et siseauditi talitus teostas 2013. aastal agentuuri personalijuhtimise auditi; võtab teadmiseks, et see hõlmas personalijuhtimise põhivaldkondi ning selles keskenduti töölevõtmisele, personali hindamisele ja arendamisele, järelevalvele ja kontrollile ning planeerimisele ja vahendite eraldamisele; on siseauditi talituse andmete põhjal teinud kindlaks, et agentuuris kasutatav haldus- ja kontrollisüsteem annab piisava kindluse seoses vastavusega kohaldatavale õigusraamistikule ja sisemenetlustele;

Muud märkused

18.    avaldab heameelt agentuuri poolt nähtavuse suurendamiseks võetud meetmete üle; ergutab agentuuri seda head tava jätkama;

o

o   o

19. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(17) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 318.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 318.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 318.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 318.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 116 lõige 6 (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1).

(16)

Komisjoni delegeeritud määruse (EU) nr 1268/2012 artikli 121 lõige 5 (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).

(17)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika