Postupak : 2014/2114(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0095/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0095/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.53
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0162

IZVJEŠĆE     
PDF 168kWORD 90k
30.3.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013.

(2014/2114(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013.

(2014/2114(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17.veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 14.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013. za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013.

(2014/2114(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 14.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za europski GNSS odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013.  

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013.

(2014/2114(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2015),

A.     budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije za europski GNSS („Agencijaˮ) za financijsku godinu 2013. iznosio 80 449 967 EUR, što je smanjenje od 23,76 % u odnosu na 2012. godinu;

B.      budući da je prema financijskim izvještajima Agencije doprinos Unije njezinu proračunu za 2013. iznosio 13 973 518 EUR, odnosno 9,69 % manje u odnosu na 2012. godinu;

C.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjim financijskim izvještajima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.   primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su u vezi s trima primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2011. i označena „U tijeku” u izvješću Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere te su u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”; nadalje, primjećuje da su za dvije primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere te je jedna označena oznakom „Dovršeno”, a druga oznakom „Nije primjenjivo”;

2.      duboko žali zbog toga što Agencija nije odgovorila na upitnik tijela za davanje razrješnice o sprječavanju i upravljanju sukobima interesa; poziva Agenciju da hitno donese politiku o sprječavanju i upravljanju sukobima interesa i da do kraja rujna 2015. razvije i provede sveobuhvatne politike i postupke o neovisnosti; poziva Agenciju da tijelo za davanje razrješnice izvijesti o postignutom napretku i o rasporedu određenom za ostvarenje ciljeva;

3.      sa zabrinutošću napominje da Agencija još uvijek nije objavila životopise i izjave o interesu izvršnog odbora, upravnog odbora ili više uprave usprkos preporuci koju je 2014. dalo tijelo za davanje razrješnice; poziva Agenciju da hitno popravi tu situaciju uz rok do rujna 2015.;

4.      napominje da Agencija nije u potpunosti odgovorila na pitanje tijela za davanje razrješnice o povoljnim i ekološkim rješenjima za njezino mjesto rada; poziva Agenciju da tijelo izvijesti o tom pitanju;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

5.   potvrđuje da je Agencija nadležna za organizaciju i upravljanje uporabom Europske geostacionarne navigacijske službe (EGNOS); napominje da je Agencija na temelju sporazuma o delegiranju ovlasti zaključenog s Komisijom potpisala ugovor o uporabi sustava EGNOS za razdoblje od 2014. do 2021. u vrijednosti od 588 000 000 EUR; izražava zabrinutost zbog toga što, iako Revizorski sud ne dovodi u pitanje konkurentnost postupka, jedan od kriterija prihvatljivosti primijenjen u prvoj fazi postupka nabave zbog kojega su isključene prijave konzorcija nije bio u skladu s pravilima za provedbu Financijske uredbe(15)(16);

Upravljanje proračunom i financijama

6.   prima na znanje da je zbog praćenja proračuna tijekom financijske godine 2012. ukupna razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosila 100 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 80,53 %;

Obveze i prijenosi

7.   sa zabrinutošću konstatira da je razina prenesenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za glavu II. (administrativni rashodi) bila visoka i da je iznosila 1 800 000 EUR, tj. 52 %; uviđa da su odlučujući čimbenici koji su doprinijeli tako visokoj razini prijenosa sredstava posebni ugovori u ukupnoj vrijednosti od 900 000 EUR koji su sklopljeni na kraju godine zato što je izmjena proračuna usvojena tek u rujnu 2013.; nadalje, napominje da se otprilike 400 000 EUR odnosi na pružene usluge, ali za njih u 2013. nisu izdani računi;

8.      izražava razočaranje slabim upravljanjem zbog kojeg je došlo do visoke stope prijenosa sredstava; poziva Agenciju da to primi na znanje i da preispita strategiju upravljanja zbog koje je došlo do tih ozbiljnih pogrešaka;

Prijenosi

9.   napominje da su prema godišnjem izvješću o radu Agencije kao i prema izvješću Revizorskog suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2013. ostale u granicama financijskih pravila Agencije;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

10. napominje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave Agencije u izvješću Revizorskog suda;

11.    prima na znanje da je Agencija potpisala ugovor o uporabi sustava EGNOS za razdoblje od 2014. do 2021. godine u vrijednosti od otprilike 588 milijuna eura; napominje da je jedan od kriterija prihvatljivosti koji je primijenjen u prvoj fazi postupka nabave isključivao prijave konzorcija, što nije bilo u skladu s pravilima za provedbu Financijske uredbe;

12.    uzima u obzir uvođenje bodovnog praga od 65 % koji kandidati trebaju prijeći kako bi bili pozvani na razgovor za posao; poziva Agenciju da uzme u obzir situaciju kada jedan ili više kandidata imaju isti broj bodova i poziva Agenciju da utvrdi jasnu politiku o kriterijima za odabir kandidata te da odredi najmanji i najveći mogući broj kandidata koji će biti pozvani na razgovor u skladu s objektivnim i transparentnim kriterijima; poziva Agenciju da do kraja rujna 2015. donese spomenuta interna pravila i da tijelo za davanje razrješnice izvijesti o naknadnim rezultatima;

13.    izražava zabrinutost zbog diskrecijskog prava tijela za imenovanje da uspješne kandidate može pozvati i na drugi razgovor za posao; poziva Agenciju da objavi jasne i sveobuhvatne kriterije kojima se služi tijelo za imenovanje kako bi opravdalo pozivanje na drugi razgovor za posao i službeno uvrštavanje kandidata na popis uspješnih kandidata;

Unutarnja revizija

14. potvrđuje da je 2013. Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju u skladu sa Strateškim planom za unutarnju reviziju za razdoblje 2013. – 2015.; nadalje, konstatira da je Služba Komisije za unutarnju reviziju izvršila procjenu operativnog rizika, na temelju čega je izradila svoj strateški plan revizije Agencije u kojemu se navode predložene teme revizija za razdoblje 2014. – 2016.;

15. primjećuje da je tijekom analize rizika Služba Komisije za unutarnju reviziju utvrdila određene procese visokog inherentnog rizika koji nisu mogli biti podvrgnuti reviziji u okviru strateškog plana revizije s obzirom na to da je procijenjeno da kontrole ne postoje ili nisu dostatne;

16. prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije poduzela provjeru dokumentacije kako bi ispitala primjenu svojih ranijih preporuka; napominje na dan 31. prosinca 2013. nije bilo otvorenih ni vrlo važnih ni kritičnih preporuka;

17. potvrđuje da je 2013. Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju upravljanja ljudskim resursima u Agenciji; prima na znanje da su tom revizijom obuhvaćena ključna područja upravljanja ljudskim resursima, s naglaskom na proces zapošljavanja, ocjenjivanja i razvoja osoblja, nadzora i kontrole kao i planiranja i dodjele sredstva; na temelju navoda Službe za unutarnju reviziju Komisije utvrđuje da sustav upravljanja i kontrole koji se primjenjuje u Agenciji pruža razumno jamstvo u pogledu usklađenosti s primjenjivim pravnim okvirom i unutarnjim postupcima;

Druge primjedbe

18.    pozdravlja mjere koje je Agencija poduzela u vezi s vidljivošću; podupire Agenciju da nastavi s dobrom praksom;

o

o   o

19.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(17) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 318.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 318.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 276, 26.10.2010., str. 11.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 318.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 318.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 276, 26.10.2010., str. 11.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Članak 116. stavak 6. Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 (SL L 357, 31.12.2002., str. 1.).

(16)

Članak 121. stavak 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(17)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti