Procedūra : 2014/2114(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0095/2015

Pateikti tekstai :

A8-0095/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.53
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0162

PRANEŠIMAS     
PDF 175kWORD 88k
30.3.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

dėl Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2114(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2114(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra , panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(5), ypač į jo 14 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0095/2015),

1.      patvirtina Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2114(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra , panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(12), ypač į jo 14 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0095/2015),

1.      pažymi, kad Europos GNSS agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2114(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0095/2015),

A.     kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos GNSS agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 80 449 967 EUR, t. y. 23,76 proc. mažesnis negu 2012 m.;

B.     kadangi, remiantis Agentūros finansinėmis ataskaitomis, Sąjungos įnašas į Agentūros 2013 m. biudžetą buvo 13 973 518 EUR, t. y. 9,69 proc. didesnis negu 2012 m.;

C.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos GNSS agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl vienos Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktos pastabos, kuri Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėta žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir pastaba šiuo metu pažymėta žyma „užbaigta“; be to, pažymi, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi vieno taisomojo veiksmo ir dabar ši pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, o kita pastaba – „netaikoma“;

2.      labai apgailestauja dėl to, kad Agentūra biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai nepakeitė atsakymų į klausimyną dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo; ragina Agentūrą nedelsiant patvirtinti interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką ir iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos parengti ir įgyvendinti išsamią nepriklausomumo politiką ir procedūras; primygtinai ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padarytą pažangą ir apie šios politikos užbaigimo tvarkaraštį;

3.      susirūpinęs pažymi, kad Agentūra, nepaisydama biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos 2014 m. rekomendacijos, iki šiol nepaskelbė vykdomojo direktoriaus, administracinės valdybos ar vyresniųjų vadovų gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų; ragina Agentūrą skubiai (iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos) ištaisyti šią padėtį;

4.      pažymi, kad Agentūra tinkamai neatsakė į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos klausimą dėl ekonomiškai veiksmingų ir gamtą tausojančių sprendimų, susijusių su jos darbo vieta; ragina Agentūrą pateikti institucijai informaciją šiuo klausimu;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

5.      pripažįsta, kad Agentūra yra atsakinga už Europos geostacionarinės navigacinės tinklo sistemos (EGNOS) eksploatavimo organizavimą ir valdymą; pažymi, kad, remdamasi su Komisija sudarytu įgaliojimo susitarimu, Agentūra 2013 m. pasirašė sutartį dėl EGNOS eksploatavimo 2014–2021 m. laikotarpiu ir dėl 588 000 000 EUR sumos; reiškia susirūpinimą dėl to, kad, nors Audito Rūmai nesuabejojo procedūros konkurencingumu, pirmuoju viešųjų pirkimų procedūros etapu taikytas tinkamumo kriterijus, kuriuo vadovaujantis buvo atmestos iš konsorciumų gautos paraiškos, neatitiko Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių(15)(16);

Biudžeto ir finansų valdymas

6.      pažymi, kad 2012 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog bendras įsipareigotų asignavimų vykdymo lygis siekė beveik 100 proc. ir mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 80,53 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

7.      susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad į kitą laikotarpį perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis pagal II antraštinę dalį (veiklos išlaidos) buvo aukštas ir sudarė 1 800 000 EUR, arba 52 proc.; pripažįsta, kad pagrindinės šio aukšto lygio priežastys – tai konkrečios sutartys, susijusios su 900 000 EUR suma ir pasirašytos metų pabaigoje dėl vėlyvo taisomojo biudžeto patvirtinimo 2013 m. rugsėjo mėn.; be to, pažymi, kad maždaug 400 000 EUR suma yra susijusi su paslaugomis, kurios buvo suteiktos, bet kurioms neišrašyta sąskaita faktūra 2013 m.;

8.      reiškia nusivylimą dėl prasto valdymo, kurio pasekmė – labai didelis į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų lygis; primygtinai ragina Agentūrą atsižvelgti į tai ir ištaisyti valdymo strategiją, dėl kurios buvo padarytos šios didelės klaidos;

Perkėlimai

9.        pažymi, kad, remiantis Agentūros metine veiklos ataskaita bei Audito Rūmų ataskaita, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2013 m. ir toliau atitiko Agentūros finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

10.    pažymi, kad 2013 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų;

11.    pažymi, kad Agentūra pasirašė sutartį dėl EGNOS eksploatavimo 2014–2021 m. laikotarpiu už apytikrę 588 mln. EUR sumą; pažymi, kad pirmuoju viešųjų pirkimų procedūros etapu taikytas tinkamumo kriterijus, kuriuo vadovaujantis buvo atmestos iš konsorciumų gautos paraiškos, neatitiko Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių;

12.    pripažįsta, kad buvo pradėta taikyti 65 proc. balų riba, kurią turi pasiekti kandidatas, kad būtų pakviestas į pokalbį; ragina Agentūrą atsižvelgti į padėtį, kai vienas ar daugiau kandidatų surenka vienodą balų skaičių, ir ragina ją parengti aiškią politiką, kurioje būtų nurodoma kandidatų atitiktis keliamiems reikalavimams ir konkrečiai nurodomas mažiausias ir didžiausias į pokalbį kviečiamų kandidatų skaičius, remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais; ragina Agentūrą priimti minėtas vidaus taisykles iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tolesnių veiksmų rezultatus;

13.    reiškia susirūpinimą dėl paskyrimų tarnybos veiksmų laisvės, kuria naudodamasi ji įpareigoja atrinktą kandidatą atvykti į antrą pokalbį; ragina Agentūrą paskelbti aiškius ir išsamius paskyrimų tarnybos taikomus kriterijus, kuriais pagrindžiamas antras pokalbis ir oficialus į rezervo sąrašą įrašyto kandidato paskyrimas konkrečioms pareigoms eiti;

Vidaus auditas

14.    pripažįsta, kad 2013 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko auditą vadovaudamasi savo 2013–2015 m. strateginiu audito planu; be to, pažymi, kad VAT atliko operacinės rizikos vertinimą, po kurio buvo parengtas Agentūrai skirtas VAT strateginis vidaus audito planas, kuriame pateikiamas siūlomų audito temų 2014–2016 m. laikotarpiu sąrašas;

15.    pažymi, kad analizuodama riziką VAT nustatė tam tikrus procesus, kuriems būdinga didelė rizika ir kurių nebuvo galima nagrinėti pagal audito planą, nes įvertinta, kad nėra atitinkamų kontrolės priemonių arba jos nepakankamos;

16.    atkreipia dėmesį į tai, kad VAT atliko tolesnę dokumentų peržiūrą, susijusią su jos ankstesnių rekomendacijų įgyvendinimu; pažymi, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nebuvo neįgyvendintų labai svarbių arba esminių rekomendacijų;

17.    pripažįsta, kad 2013 m. VAT atliko Agentūros žmogiškųjų išteklių valdymo auditą; atkreipia dėmesį į tai, kad šis auditas apėmė pagrindines žmogiškųjų išteklių valdymo sritis, ypatingą dėmesį skiriant įdarbinimo, darbuotojų vertinimo ir tobulėjimo, priežiūros ir kontrolės, taip pat planavimo ir išteklių paskirstymo klausimams; atsižvelgdamas į VAT informaciją nustato, kad Agentūroje įdiegta valdymo ir kontrolės sistema suteikia pakankamą patikinimą dėl atitikties taikomai teisinei sistemai ir vidaus procedūroms;

Kitos pastabos

18.    palankiai vertina priemones, kurių Agentūra ėmėsi matomumo klausimu; ragina Agentūrą toliau taikyti gerąją praktiką;

o

o   o

19. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2015 m. ... ... d.(17) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 318.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 318.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 276, 2010 10 20, p. 11.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 318.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 318.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 276, 2010 10 20, p. 11.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 116 straipsnio 6 dalis (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).

(16)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 121 straipsnio 5 dalis (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(17)

Tą dieną priimti tekstai, P8_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika