Procedure : 2014/2114(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0095/2015

Ingediende teksten :

A8-0095/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.53
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0162

VERSLAG     
PDF 162kWORD 72k
30.3.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2114(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Ryszard Czarnecki

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2114(DEC))

Het Europees Parlement,

–       gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013,

–       gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(1),

–       gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3),

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 208,

–       gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad(5), en met name artikel 14,

–       gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6),

–       gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(7), en met name artikel 108,

–       gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0095/2015),

1.      verleent de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2013;

2.      formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.      verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2114(DEC))

Het Europees Parlement,

–       gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013,

–       gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(8),

–       gezien de verklaring van de Rekenkamer(9) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari2015 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10),

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(11), en met name artikel 208,

–       gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad(12), en met name artikel 14,

–       gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(13),

–       gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(14), en met name artikel 108,

–       gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0095/2015),

1.      stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.      hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013;

3.      verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013

(2014/2114(DEC))

Het Europees Parlement,

–       gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013,

–       gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0095/2015),

A.     overwegende dat volgens zijn financiële staten de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (hierna: "het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2013 neerkwam op 80 449 967 EUR, wat een daling van 23,76 % ten opzichte van 2012 betekent;

B.      overwegende dat de bijdrage van de Unie aan de begroting van het Agentschap voor 2013 volgens zijn financiële staten 13 973 518 EUR bedroeg, hetgeen een toename van 9,69 % ten opzichte van 2012 betekent;

C.     overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Follow-up van de kwijting voor 2012

1.      maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat naar aanleiding van de in het verslag van de Rekenkamer van 2011 geformuleerde opmerking die in het verslag van 2012 als "loopt nog" aangemerkt was, corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat de opmerking nu als "afgerond" aangemerkt is; stelt voorts vast dat naar aanleiding van de twee in het verslag van de Rekenkamer van 2012 geformuleerde opmerkingen één corrigerende maatregel is getroffen en dat de opmerking in kwestie nu als "afgerond" aangemerkt is, en dat de andere opmerking als "niet van toepassing" aangemerkt is;

2.      betreurt het ten zeerste dat het Agentschap niet gereageerd heeft op de vragenlijst van de kwijtingsautoriteit over het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten; vraagt het Agentschap op zo kort mogelijke termijn beleid inzake het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten vast te stellen, en voor eind september 2015 alomvattende beleidsmaatregelen en procedures ten aanzien van onafhankelijkheid te ontwikkelen; verzoekt het Agentschap met klem de kwijtingsautoriteit te informeren over de geboekte vooruitgang en over het tijdspad voor de afronding ervan;

3.      stelt bezorgd vast dat het Agentschap - ondanks een desbetreffende aanbeveling van de kwijtingsautoriteit in 2014 - nog steeds geen enkele cv en belangenverklaringen van de uitvoerend directeur, de raad van bestuur of het hoger management heeft gepubliceerd; verzoekt het Agentschap hier zo snel mogelijk, en in ieder geval voor eind september 2015, iets aan te doen;

4.      stelt vast dat het Agentschap geen afdoende antwoord heeft gegeven op de vraag van de kwijtingsautoriteit naar kosten-efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen voor de werkomgeving; verzoekt het Agentschap om de kwijtingsautoriteit hierover te informeren;

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen

5.      onderkent dat het Agentschap belast is met het organiseren en beheren van de exploitatie van de European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS); neemt er nota van dat het Agentschap op basis van een delegatieovereenkomst met de Commissie in 2013 een contract ondertekend heeft voor de exploitatie van EGNOS voor de periode 2014-2021 voor een bedrag van 588 miljoen EUR; maakt zich zorgen dat hoewel het concurrentiële karakter van de procedure door de Rekenkamer niet in twijfel wordt getrokken, een in de eerste fase van de aanbestedingsprocedure gebruikt subsidiabiliteitscriterium dat verhinderde dat ook consortia konden meedoen, niet overeenstemde met de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement(15)(16);

Financieel en begrotingsbeheer

6.      merkt op dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2012 geresulteerd hebben in een uitvoeringspercentage van de begroting van bijna 100 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 80,53 % bedroeg;

Vastleggingen en overdrachten

7.      stelt bezorgd vast dat het niveau van de overgedragen vastleggingskredieten hoog was voor titel II (administratieve uitgaven), te weten 1 800 000 EUR (52 %); neemt er nota van dat dit is grotendeels toe te schrijven is aan specifieke contracten die werden ondertekend aan het einde van het jaar (0,9 miljoen EUR), na de late goedkeuring van een gewijzigde begroting in september 2013; stelt verder vast dat een bedrag van ongeveer 400 000 EUR betrekking had op diensten die in 2013 werden geleverd, maar niet in dat jaar werden gefactureerd;

8.      spreekt zijn teleurstelling uit over het zwakke management, dat geresulteerd heeft in een groot aantal overdrachten van kredieten; verzoekt het Agentschap met klem zich hier rekenschap van te geven en de managementsstrategie die tot deze ernstige fouten geleid heeft, aan te passen;

Overschrijvingen

9.        merkt op dat zowel uit het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap, als uit de bevindingen van de Rekenkamer blijkt dat het niveau en de aard van de overschrijvingen in 2013 binnen de grenzen van de financiële voorschriften van het Agentschap gebleven zijn;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

10.    constateert dat er in 2013 geen steekproefsgewijs gecontroleerde verrichtingen, noch andere auditresultaten zijn geweest die aanleiding hebben gegeven tot opmerkingen op de aanbestedingsprocedure van het Agentschap in het verslag van de Rekenkamer;

11.    neemt er kennis van dat het Agentschap een contract getekend heeft voor de exploitatie van EGNOS voor de periode 2014-2020 voor een bedrag van ongeveer 588 miljoen EUR; stelt vast dat het Agentschap in de eerste fase van de aanbestedingsprocedure een subsidiabiliteitscriterium gehanteerd heeft dat biedingen van consortia uitsloot, hetgeen niet in overeenstemming was met de regels betreffende de uitvoering van het Financieel Reglement;

12.    neemt er kennis van dat nu gewerkt wordt met een drempel van 65 % voor wat de score betreft die een kandidaat gehaald moet hebben om voor een gesprek uitgenodigd te worden; verzoekt het Agentschap rekening te houden met de situatie waarin meerdere kandidaten hetzelfde aantal punten hebben behaald en verzoekt het Agentschap duidelijk - dat wil zeggen op basis van objectieve en transparante criteria - vast te leggen welke kandidaten, en hoeveel kandidaten maximaal en minimaal, in een dergelijk geval voor een gesprek uitgenodigd zullen worden; verzoekt het Agentschap het hierboven bedoelde beleid en de hierboven bedoelde regels voor eind september 2015 vast te stellen en de kwijtingsautoriteit te informeren over de follow-upresultaten;

13.    geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het feit dat de tot aanstelling bevoegde autoriteit een geslaagde kandidaat kan dwingen voor een tweede gesprek te komen; verzoekt het Agentschap duidelijke en alomvattende criteria vast te stellen op basis waarvan de tot aanstelling bevoegde autoriteit kan besluiten een tweede gesprek te houden en kan besluiten de kandidaat op de reservelijst definitief aan te werven;

Interne controle

14.    neemt er nota van dat de dienst Interne Audit (DIA) van de Commissie in 2013 een controle heeft uitgevoerd overeenkomstig zijn strategisch controleplan 2013-2015; stelt verder vast dat de dienst Interne Audit (DIA) een operationele risicobeoordeling heeft uitgevoerd die uitmondde in zijn strategisch controleplan voor het Agentschap, met daarin voorstellen voor controles in de periode 2014-2016;

15.    stelt vast dat de DIA bij de risicoanalyse een aantal processen met een hoog inherent risico geïdentificeerd heeft die niet als controleerbaar konden worden beschouwd binnen het controleplan, aangezien de controles werden beoordeeld als afwezig of ontoereikend;

16.    neemt er nota van dat de DIA de gevolgen die aan zijn eerdere aanbevelingen gegeven waren aan een zogenaamde follow-up "desk review" onderworpen heeft; stelt vast dat er per 31 december 2013 geen zeer belangrijke of essentiële aanbevelingen meer openstonden;

17.    neemt er nota van dat de dienst Interne Audit (IAS) het beheer van de personele middelen binnen het Agentschap in 2013 aan een controle heeft onderworpen; neemt er kennis van dat hierbij aandacht besteed is aan het beheer van de personele middelen, met bijzondere aandacht voor aanwerving, personeelsbeoordeling en loopbaanontwikkeling, en toezicht en controle, alsook aan planning en toewijzing van middelen; stelt vast dat de DIA geconcludeerd heeft dat het beheer- en controlesysteem van het Agentschap redelijke garanties biedt betreffende de conformiteit met het toepasselijk wettelijk kader en de interne procedures;

Overige opmerkingen

18.    is verheugd over de maatregelen die het Agentschap genomen heeft op het gebied van zichtbaarheid; moedigt het Agentschap aan deze goede praktijk voort te zetten;

o

o   o

19.    verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van … 2015(17) over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.3.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

5

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Ferrara

(1)

PB C 442 van 10.12.2014, blz. 318.

(2)

PB C 442 van 10.12.2014, blz. 318.

(3)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(4)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(5)

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.

(6)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(7)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(8)

PB C 442 van 10.12.2014, blz. 318.

(9)

PB C 442 van 10.12.2014, blz. 318.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(12)

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.

(13)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(14)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(15)

Artikel 116, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1).

(16)

Artikel 121, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1).

(17)

Aangenomen teksten van die datum, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridische mededeling - Privacybeleid