Procedură : 2014/2114(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0095/2015

Texte depuse :

A8-0095/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.53
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0162

RAPORT     
PDF 171kWORD 95k
30.3.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2114(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2114(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 14,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0095/2015),

1.      acordă directorului executiv al Agenției GNSS European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2114(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 14,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0095/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Agenției GNSS European care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2114(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0095/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției GNSS European („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 80 449 967 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 23,76% față de bugetul pentru 2012;

B.      întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 13 973 518 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 9,69 % față de 2012;

C.     întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată din raportul Curții că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește o observație formulată în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcată ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, observația fiind marcată în prezent ca „finalizată”; observă, în plus, că, în ceea ce privește cele două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, a fost întreprinsă o acțiune corectivă care este marcată în prezent ca fiind „finalizată”, în timp ce cealaltă este marcată „nu se aplică”;

2.      regretă profund că Agenția nu a oferit răspunsuri la chestionarul referitor la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese al autorității care acordă descărcarea de gestiune; invită Agenția să adopte de urgență o politică pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și să elaboreze și să pună în practică, înainte de sfârșitul lui septembrie 2015, politici și proceduri cuprinzătoare pentru asigurarea independenței; îndeamnă Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate și la calendarul stabilit pentru soluționarea acestei chestiuni;

3.      constată cu îngrijorare că Agenția nu a publicat încă niciun CV și nicio declarație de interese a directorului executiv, consiliului de administrație sau a personalului de conducere, în pofida recomandării formulate în 2014 de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune; invită Agenția să remedieze de urgență această situație, înainte de sfârșitul lui septembrie 2015;

4.      constată că Agenția nu a răspuns satisfăcător la întrebarea adresată de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune referitoare la soluțiile rentabile și ecologice pentru locul său de lucru; invită Agenția să informeze autoritatea cu privire la această chestiune;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

5.      constată că Agenția este responsabilă de organizarea și de gestionarea exploatării Serviciului european geostaționar mixt de navigare (EGNOS); ia act de faptul că, pe baza unui acord de delegare încheiat cu Comisia, Agenția a semnat în 2013 un contract în valoare de 588 000 000 EUR pentru exploatarea EGNOS în perioada 2014-2021; este preocupat de faptul că, deși caracterul concurențial al procedurii nu este pus sub semnul întrebării de Curte, un criteriu de eligibilitate aplicat în prima fază a procedurii de achiziție, care excludea ofertele depuse de consorții, nu era conform cu normele de punere în aplicare a Regulamentului financiar(15) (16);

Gestiunea bugetară și financiară

6.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2012 au condus la o rată a creditelor angajate de aproape 100 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 80,53 %;

Angajamente și reportări

7.      constată cu îngrijorare că nivelul creditelor angajate reportate a fost ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), fiind de 1 800 000 EUR (52 %); constată că această situație este cauzată în principal de semnarea la sfârșitul exercițiului a unor contracte specifice în valoare de 900 000 EUR ca urmare a aprobării târzii, în septembrie 2013, a unui buget rectificativ; de asemenea, ia act de faptul că aproximativ 400 000 EUR au legătură cu servicii furnizate, dar nefacturate în 2013;

8.      își exprimă dezamăgirea în legătură cu gestionarea defectuoasă care a dus la un nivel foarte ridicat al creditelor reportate; îndeamnă Agenția să ia act de acest lucru și să rectifice strategia de gestiune care a condus la aceste erori grave;

Transferuri

9.        constată că, în conformitate cu raportul anual de activitate al Agenției, precum și cu raportul Curții de Conturi, nivelul și natura transferurilor în 2013 s-au menținut în limitele normelor financiare ale Agenției;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

10.    constată că, pentru exercițiul 2013, nici operațiunile cuprinse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice ale Agenției în raportul Curții;

11.    ia act de faptul că Agenția a semnat un contract de exploatare a serviciului EGNOS pentru perioada 2014-2021, în valoare de aproximativ 588 de milioane EUR; remarcă faptul că un criteriu de eligibilitate aplicat în prima fază a procedurii de achiziție, care excludea ofertele consorțiilor, nu era conform cu normele de aplicare a Regulamentului financiar;

12.    ia act de introducerea pragului de 65 % în ceea ce privește punctajul pe care trebuie să-l obțină un candidat pentru a fi invitat la interviu; invită Agenția să țină seama de situația în care doi sau mai mulți candidați au același punctaj și îndeamnă Agenția să stabilească o politică clară pentru a stabili eligibilitatea candidaților și să specifice numărul minim și maxim de candidați care vor fi invitați la interviu, pe baza unor criterii obiective și transparente; îndeamnă Agenția să adopte normele menționate înainte de sfârșitul lui septembrie 2015 și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultate;

13.    își exprimă îngrijorarea cu privire la competența discreționară a autorității împuternicite să facă numiri de a obliga un candidat care a reușit la concurs să mai susțină un interviu; invită Agenția să publice criterii clare și cuprinzătoare pe baza cărora autoritatea împuternicită să facă numiri poate decide să organizeze al doilea interviu și poate numi în mod oficial un candidat de pe lista de rezervă pe postul în cauză;

Auditul intern

14.    ia act de faptul că, în 2013, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat un audit în conformitate cu planul strategic de audit pentru perioada 2013-2015; observă, de asemenea, că IAS a făcut o evaluare a riscurilor operaționale care a avut drept rezultat un plan strategic de audit intern al IAS pentru Agenție ce enumeră temele auditurilor propuse pentru perioada 2014-2016;

15.    constată că analiza riscurilor întreprinsă de IAS a evidențiat anumite procese cu un grad ridicat de risc care nu se conformează planului de audit, întrucât controalele aplicate au fost insuficiente sau chiar absente;

16.    observă că IAS a monitorizat implementarea recomandărilor sale anterioare prin intermediul unei examinări documentare; constată că, la 31 decembrie 2013, nu exista nicio recomandare foarte importantă sau critică deschisă;

17.    constată că, în 2013, IAS a efectuat un audit privind „Gestionarea resurselor umane în cadrul Agenției”; ia act de faptul că auditul a vizat aspectele cheie legate de gestionarea resurselor umane, acordând o atenție deosebită procedurilor de recrutare, evaluare și dezvoltare a personalului, supravegherii și controlului, precum și planificării și alocării resurselor; constată în urma auditului IAS că sistemele de gestionare și control aplicate de Agenție oferă o asigurare rezonabilă cu privire la respectarea cadrului legal aplicabil și a procedurilor interne;

Alte observații

18.    salută măsurile adoptate de Agenție cu privire la vizibilitate; încurajează Agenția să continue această practică pozitivă;

o

o   o

19. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(17) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 318.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 318.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 276, 20.10.2010, p. 11.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 318.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 318.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 276, 20.10.2010, p. 11.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Articolul 116 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei (JO L 357, 31.12.2002, p. 1).

(16)

Articolul 121 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(17)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2015)0000.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate