Postup : 2014/2114(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0095/2015

Predkladané texty :

A8-0095/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.53
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0162

SPRÁVA     
PDF 177kWORD 89k
30.03.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013

(2014/2114(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013

(2014/2114(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(5), a najmä na jeho článok 14,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2015),

1.      udeľuje výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013

(2014/2114(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(12), a najmä na jeho článok 14,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry pre európsky GNSS sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013

(2014/2114(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Agentúry pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 80 449 967 EUR, čo predstavuje zníženie o 23,76 % v porovnaní s rokom 2012;

B.      keďže podľa finančných výkazov tvoril príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2013 sumu 13 973 518 EUR, čo predstavuje nárast o 9,69 % v porovnaní s rokom 2012;

C.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označenú v správe Dvora audítorov za rok 2012 ako „prebiehajúcu“, boli prijaté nápravné opatrenia a táto pripomienka je v súčasnosti označená ako „ukončená“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, bolo prijaté jedno nápravné opatrenie a táto pripomienka je teraz označená ako „ukončená“, zatiaľ čo ďalšia je označená ako „nevzťahuje sa“;

2.      vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že agentúra neodpovedala na dotazník orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúci sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia; vyzýva agentúru, aby politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia prijala ako naliehavú záležitosť a aby do konca septembra 2015 vypracovala a implementovala komplexné politiky a postupy v oblasti nezávislosti; naliehavo vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o dosiahnutom pokroku a o časovom rámci stanovenom na jej dokončenie;

3.      so znepokojením konštatuje, že agentúra ešte stále nezverejnila žiadne životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, správnej rady alebo vyššieho manažmentu, a to napriek odporúčaniu orgánu udeľujúceho absolutórium z roku 2014; vyzýva agentúru, aby túto situáciu napravila ako naliehavú záležitosť do konca septembra 2015;

4.      poznamenáva, že agentúra dostatočne neodpovedala na otázku orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúcu sa nákladovo účinných riešení šetrných k životnému prostrediu na jej pracovisku; vyzýva agentúru, aby tento orgán o uvedenej záležitosti informovala;

Pripomienky k zákonnosti a správnosti operácií

5.      na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra zodpovedá za organizáciu a riadenie využívania Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS); konštatuje, že na základe dohody o delegovaní s Komisiou agentúra podpísala v roku 2013 zmluvu o využívaní služby EGNOS na obdobie rokov 2014 – 2021 v hodnote 588 000 000 EUR; vyjadruje znepokojenie nad tým, že hoci Dvor audítorov nespochybňuje konkurenčnosť tohto postupu, kritérium oprávnenosti uplatnené v prvej fáze postupu verejného obstarávania, ktorým sa vylúčili prihlášky konzorcií, nebolo v súlade s pravidlami vykonávania nariadenia o rozpočtových pravidlách(15) (16);

Rozpočet a finančné hospodárenie

6.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2012 prinieslo celkovú mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 80,53 %;

Záväzky a prenosy

7.      so znepokojením konštatuje, že úroveň prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola vysoká, a to v sume 1 800 000 EUR, resp. 52 %; berie na vedomie, že hlavné faktory, ktoré prispievajú k tejto vysokej úrovni, sú konkrétne zmluvy, ktoré boli podpísané ku koncu roka vo výške 900 000 EUR vzhľadom na neskoré schválenie opravného rozpočtu v septembri 2013; okrem toho poznamenáva, že približne 400 000 EUR sa vzťahuje na služby poskytnuté, ale nie fakturované v roku 2013;

8.      vyjadruje sklamanie zo slabého riadenia, ktoré malo za následok veľmi vysokú mieru prenesených rozpočtových prostriedkov; naliehavo vyzýva agentúru, aby túto skutočnosť vzala na vedomie a aby napravila stratégiu riadenia, ktorá viedla k týmto závažným chybám;

Presuny

9.        konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti agentúry, ako aj podľa správy Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2013 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel agentúry;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

10.    konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry;

11.    berie na vedomie, že agentúra podpísala zmluvu o využívaní systému EGNOS v období rokov 2014 až 2021 v hodnote približne 588 mil. EUR; konštatuje, že kritérium oprávnenosti uplatnené v prvej fáze postupu verejného obstarávania, ktorým sa vylúčili prihlášky konzorcií, nebolo v súlade s pravidlami vykonávania nariadenia o rozpočtových pravidlách;

12.    berie na vedomie zavedenie prahovej hodnoty 65 %, pokiaľ ide o potrebný výsledok, ktorý musí kandidát dosiahnuť, aby bol pozvaný na pohovor; vyzýva agentúru, aby zohľadnila situáciu, keď jeden alebo viacero uchádzačov získa rovnaký počet bodov, a žiada agentúru, aby stanovila jasnú politiku vyhlásenia vhodnosti uchádzačov a spresnenia minimálneho a maximálneho počtu uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor, v súlade s objektívnymi a transparentnými kritériami; naliehavo vyzýva agentúru, aby prijala uvedené vnútorné pravidlá do konca septembra 2015 a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o následných výsledkoch;

13.    vyjadruje obavy týkajúce sa diskrečných právomocí menovacieho orgánu uložiť úspešnému uchádzačovi povinnosť, aby sa zúčastnil na druhom pohovore; vyzýva agentúru, aby zverejnila jasné a komplexné kritériá, ktoré menovací orgán používa na odôvodnenie zorganizovania druhého pohovoru a oficiálne vymenovanie kandidáta z rezervného zoznamu na dané pracovné miesto;

Vnútorná kontrola

14.    berie na vedomie, že v roku 2013 Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit v súlade so svojím strategickým plánom auditov na roky 2013 – 2015; okrem toho konštatuje, že IAS vykonal hodnotenie operačného rizika, ktorého výsledkom je strategický plán vnútorných auditov IAS pre agentúru, v ktorom sa uvádzajú navrhované témy auditu na roky 2014 – 2016;

15.    konštatuje, že pri analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné;

16.    berie na vedomie, že IAS vykonal následnú administratívnu previerku týkajúcu sa vykonávania svojich predchádzajúcich odporúčaní; konštatuje, že k 31. decembru 2013 nezostali nevyriešené žiadne „veľmi dôležité“ odporúčania ani odporúčania s „rozhodujúcim významom“;

17.    berie na vedomie, že v roku 2013 IAS vykonal audit „riadenia ľudských zdrojov v agentúre“; berie na vedomie, že tento audit sa týkal kľúčových oblastí riadenia ľudských zdrojov so zameraním na prijímanie zamestnancov, hodnotenie a odbornú prípravu zamestnancov, dohľad a kontrolu, ako aj plánovanie a prideľovanie zdrojov; na základe informácií IAS konštatuje, že systém riadenia a kontroly zavedený v agentúre poskytuje primerané záruky, pokiaľ ide o dodržiavanie platného právneho rámca a vnútorných postupov;

Ďalšie pripomienky

18.    víta opatrenia prijaté agentúrou v súvislosti s viditeľnosťou; nabáda agentúru, aby pokračovala v tomto osvedčenom postupe;

o

o   o

19.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(17) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 318.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 318.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 318.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 318.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Článok 116 ods. 6 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).

(16)

Článok 121 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(17)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia