Postopek : 2014/2114(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0095/2015

Predložena besedila :

A8-0095/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.53
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0162

POROČILO     
PDF 166kWORD 87k
30.3.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013

(2014/2114(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013

(2014/2114(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013

(2014/2114(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije za evropski GNSS takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013

(2014/2114(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2015),

A.     ker je v skladu z računovodskimi izkazi Agencije za evropski GNSS (v nadaljevanju: agencija) končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 80.449.967 EUR, kar je 23,76 % manj kot leta 2012,

B.      ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je prispevek Unije v proračun agencije v letu 2013 znašal 13.973.518 EUR, kar je 9,69 % več kot leta 2012,

C.     ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča za leto 2011 sprejet popravljalni ukrep, ki je bil v poročilu za leto 2012 označen kot „se izvaja“, zdaj pa je označen kot „zaključen“; ugotavlja tudi, da je imelo Računsko sodišče v poročilu za leto 2012 dve pripombi in da je bil za eno sprejet popravljalni ukrep, ki je zdaj označen kot „zaključen“, druga pripomba pa „ni relevantna“;

2.      globoko obžaluje, da agencija ni odgovorila na vprašalnik organa za podelitev razrešnice o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov; poziva agencijo, naj čim prej sprejme politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižij interesov, da bi do konca septembra 2015 pripravila in izvedla celovite politike in postopke glede neodvisnosti; poziva jo tudi, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o napredku in o roku, ki je bil določen za to nalogo;

3.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija še vedno ni objavila življenjepisov in izjav o interesih izvršnega direktorja, upravnega odbora ali višjega vodstva, čeprav je leta 2014 to priporočil organ za podelitev razrešnice; poziva jo, naj to čim prej uredi, in sicer do konca septembra 2015;

4.      opaža, da agencija ni zadovoljivo odgovorila na vprašanje organa za podelitev razrešnice o stroškovno učinkovitih in okolju prijaznih rešitvah za delovne prostore; poziva jo, naj organ obvešča o tej zadevi;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

5.      je seznanjen, da je agencija pristojna za organizacijo in upravljanje uporabe evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS); ugotavlja, da je agencija na podlagi sporazuma o prenosu pooblastila, sklenjenega s Komisijo, podpisala pogodbo o uporabi storitve EGNOS za obdobje 2014–2021 v znesku 588.000.000 EUR; je zaskrbljen, da merilo za upravičenost, ki se je uporabljalo v prvi fazi postopka javnega naročila in zaradi katerega v postopek niso bile vključene ponudbe konzorcijev, ni bilo v skladu z izvedbenimi pravili finančne uredbe(15) (16), čeprav Računsko sodišče ni podvomilo o konkurenčnosti postopka;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

6.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 skupna stopnja sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, skoraj dosegla 100 % in da je bila stopnja izvrševanja plačil 80,53 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila v naslovu II (upravni odhodki) stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto visoka, saj je znašala kar 52 % (1.800.000 EUR); je seznanjen, da so glavni razlog za tako visoko stopnjo prenosov posebne pogodbe v skupni vrednosti 900.000 EUR, podpisane ob koncu leta, ker je bila sprememba proračuna odobrena pozno, šele septembra 2013; ugotavlja tudi, da se približno 400.000 EUR nanaša na storitve, ki so bile opravljene v letu 2013, računi zanje pa so bili izstavljeni šele naslednje leto;

8.      izraža globoko razočaranje zaradi slabega upravljanja, zaradi katerega je prišlo do zelo visoke stopnje prenosa odobrenih sredstev; poziva agencijo, naj se seznani s tem in spremeni strategijo upravljanja, zaradi katere je prišlo do teh hudih napak;

Prerazporeditve

9.      ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih agencije in poročila Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2013 skladni s finančnimi pravili agencije;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

10.    ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji;

11.    je seznanjen, da je agencija podpisala pogodbo za uporabo storitve EGNOS za obdobje od leta 2014 do leta 2021 v višini približno 588 milijonov EUR; ugotavlja, da merilo za upravičenost, ki se je uporabljalo v prvi fazi postopka javnega naročila in zaradi katerega v postopek niso bile vključene ponudbe konzorcijev, ni bilo v skladu z izvedbenimi pravili finančne uredbe;

12.    je seznanjen z uvedbo 65-odstotnega praga, ki ga mora doseči kandidat, da je povabljen na razgovor; poziva agencijo, naj upošteva možnost, da eden ali več kandidatov dobi enako število točk, in jo poziva, naj v skladu z nepristranskimi in preglednimi merili določi jasno politiko za določanje upravičenosti kandidatov, ki bodo povabljeni na razgovor, ter njihovo najmanjše in največje število; poziva agencijo, naj omenjena notranja pravila sprejme do konca septembra 2015 in organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih nadaljnjih ukrepov;

13.    izraža zaskrbljenost zaradi diskrecijskih pooblastil organa za imenovanje, da od uspešnega kandidata zahteva, da se udeleži drugega razgovora; poziva agencijo, naj objavi jasna in celovita merila, ki jih organ za imenovanje uporablja pri odločanju, ali bo organiziral drugi razgovor, in pri uradnem imenovanju kandidata z rezervnega seznama na delovno mesto;

Notranja revizija

14.    je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila revizijsko delo v skladu s svojim strateškim revizijskim načrtom za obdobje 2013–2015; ugotavlja še, da je izvedla tudi oceno operativnega tveganja, na podlagi katere je pripravila strateški načrt notranje revizije za agencijo, ki vsebuje seznam predlaganih revizijskih tem za obdobje 2014–2016;

15.    ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo med analizo tveganja opredelila nekatere postopke z velikim pripadajočim tveganjem, ki jih ni mogoče revidirati v okviru revizijskega načrta, saj so bile kontrole ocenjene kot neobstoječe ali nezadostne;

16.    je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo pregledala dokumentacijo o izvajanju svojih prejšnjih priporočil; ugotavlja, da 31. decembra 2013 ni bilo nerešenih kritičnih oziroma zelo pomembnih priporočil;

17.    ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2013 revidirala upravljanje človeških virov v agenciji; je seznanjen, da je pri tem zajela ključna kadrovska področja, s poudarkom na zaposlovanju, ocenjevanju in razvoju uslužbencev, nadzoru in kontroli ter načrtovanju in dodeljevanju virov; je seznanjen z ugotovitvami službe za notranjo revizijo, da sistem upravljanja in kontrole v agenciji daje zadostno zagotovilo za skladnost z veljavnim pravnim okvirom in notranjimi postopki;

Druge pripombe

18.    pozdravlja dobre ukrepe, ki jih je agencija sprejela v zvezi s prepoznavnostjo; spodbuja jo, naj to dobro prakso nadaljuje;

o

o       o

19.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(17) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 318.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 318.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 276, 20.10.2010, str. 11.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 318.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 318.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 276, 20.10.2010, str. 11.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Člen 116(6) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).

(16)

Člen 121(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

(17)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov