Postup : 2014/2121(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0096/2015

Předložené texty :

A8-0096/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.36
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0145

ZPRÁVA     
PDF 187kWORD 101k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu(1),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–       ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0096/2015),

1.      uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2013;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu(8),

–       s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10),

–       ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(12), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0096/2015),

1.      konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.      schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2013;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2013,

–       s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0096/2015),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 činil 18 767 470 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 19,88 %, a to s ohledem na krátkou dobu existence tohoto orgánu;

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka tohoto orgánu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o tři připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly označeny jako „probíhající“ ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a připomínky jsou nyní ve zprávě Účetního dvora označeny jako „dokončené“; dále konstatuje, že pokud jde o tři připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a jedna připomínka je nyní označena jako „dokončená“, druhá jako „není relevantní“ a třetí připomínka jako „neprovedená“;

2.      od orgánu se dozvěděl, že:

-     posílil na úrovni orgánu svou kapacitu v oblasti podpory zadávání zakázek, přičemž jsou jasně definovány úkoly a povinnosti jak úředníků zabývajících se veřejnými zakázkami, tak provozních zaměstnanců, a všem kategoriím příslušných pracovníků byla poskytnuta různá školení týkající se zadávání veřejných zakázek;

-     přijal pravidla pro řízení střetů zájmů, která byla revidována v souladu s pokyny Komise pro prevenci a řešení střetů zájmů v decentralizovaných agenturách EU;

-     přepracoval své internetové stránky, aby zlepšil transparentnost a dostupnost zveřejňovaných informací;

-     byly zveřejněny životopisy členů správní rady a prohlášení o zájmech předsedy a výkonného ředitele;

Vyzývá orgán, aby zveřejnil rovněž prohlášení o zájmech členů správní rady a dozorčí rady;

Rozpočtové a finanční řízení

3.      se znepokojením bere na vědomí vysokou míru přenesených prostředků na závazky, která činila 28 %, zejména v případě hlavy II, kde dosáhla 30 %, a hlavy III, kde činila 85 %, což v porovnání s předchozími lety představuje nárůst;

Závazky a přenosy

4.      uznává, že přenosy vyplynuly z víceleté strategie v oblasti IT a prováděcího plánu a ze specifických smluv na služby, které měly být poskytnuty v roce 2014; uznává dále, že související závazky jsou zákonné, řádné a náležitě odhadnuté podle nízké míry rušení prostředků v případě přenosů z roku 2012;

5.      jednoznačně souhlasí s připomínkou Účetního dvora, že rozsah, ve kterém byly prostředky na rok 2013 využity k pokrytí činností v roce 2014 odporuje zásadě ročního rozpočtu; vyzývá orgán, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o opatřeních přijatých ke snížení objemu přenosů;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

6.      konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora se nevyskytly žádné připomínky k postupům přijímání zaměstnanců orgánu;

Vnitřní kontroly

7.      bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora přijala správní rada v průběhu roku 2013 šestnáct standardů vnitřní kontroly; zjistil, že provádění standardů vnitřní kontroly bylo označeno za probíhající na základě akčního plánu, který byl dohodnut s oddělením interního auditu Komise (IAS);

8.      vyjadřuje politování nad tím, že právní závazky orgánu nebyly ve všech případech schváleny úředníky s příslušnou pravomocí a nepředcházely jim důsledně řádně schválené rozpočtové závazky; připomíná orgánu, že dodržování finančních postupů definovaných ve finančním nařízení má zásadní význam; bere na vědomí, že byla přijata nápravná opatření s cílem řešit tyto nedostatky, a vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria podrobně informoval o výsledcích těchto opatření týkajících se řízení finančních postupů;

Interní audit

9.      na základě informací orgánu shledává, že v roce 2013 provedlo oddělení interního auditu Komise omezený přezkum provádění standardů vnitřní kontroly, a to na základě strategického auditního plánu a předchozího posouzení rizik provedeného oddělením interního auditu;

10.    konstatuje, že na základě tohoto přezkumu orgán připravil akční plán pro řešení dvaceti doporučení, která učinilo oddělení interního auditu, přičemž tři z těchto doporučení byla označena za „velmi důležitá“; konstatuje, že oddělení interního auditu se domnívá, že tento akční plán bude odpovídající reakcí na odhalená rizika a – bude-li patřičně prováděn – tato rizika omezí;

11.    na základě informací orgánu konstatuje, že se oddělení interního auditu zabývalo prováděním svých dřívějších doporučení a že ke 31. prosinci 2013 nezbývalo provést žádné kritické ani velmi důležité doporučení;

Další poznámky

12.    připomíná, že Parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřizování orgánu jakožto součásti tohoto systému v roce 2011;

13.    bere na vědomí, že Komise ve své nedávné zprávě o fungování evropských orgánů dohledu a evropského systému finančního dohledu konstatuje, že orgány dohledu navzdory obtížné situaci rychle vybudovaly funkční organizační struktury, které v úhrnu dobře plnily široké spektrum svěřených úkolů, i když přes rostoucí nároky měly k dispozici pouze omezené lidské zdroje;

14.    zdůrazňuje zásadní úlohu orgánu při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu pro zajištění lépe integrovaného, efektivnějšího a bezpečnějšího pojišťovnického a penzijního odvětví v Unii, což přispívá k hospodářskému oživení a k vytváření pracovních míst a růstu v Evropě i k prevenci budoucích krizí ve finančním odvětví;

15.    uvědomuje si, že systém ESFS je stále ještě ve fázi zrodu, a zdůrazňuje, že úkoly již svěřené orgánu stejně jako jeho budoucí úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců a výši rozpočtu, které umožní vysoce kvalitní dohled; zdůrazňuje, že by vždy mělo být pečlivě zohledňováno, že s dalšími úkoly by měly jít ruku v ruce i další zdroje; zdůrazňuje však, že jakýmkoli případným navýšením prostředků by měla předcházet nebo by je měla doplňovat snaha o odpovídající racionalizaci všude, kde to bude možné; poukazuje na koordinační úlohu orgánu a nutnost úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány dohledu, aby řádně plnil své úkoly;

16.    zdůrazňuje, že vzhledem ke svým omezeným zdrojům se orgán musí zaměřovat na úkoly, které mu svěřili spoluzákonodárci Unie; zdůrazňuje skutečnost, že orgán by měl plnit tyto úkoly v plném rozsahu, nesmí se však snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad jejich rámec, a že musí zůstat nezávislý; zdůrazňuje skutečnost, že by měl orgán ověřovat, zda je nutné vypracovávat pokyny a doporučení;

17.    zdůrazňuje, že orgán by měl plně využívat svých pravomocí v oblasti ochrany spotřebitele, které mu jsou svěřeny v rámci jeho stávajícího mandátu; zdůrazňuje, že v této oblasti by měl orgán důsledněji koordinovat svůj postup s ostatními orgány ESA prostřednictvím společného výboru;

18.    dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu je nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost; vyzývá proto Komisi, aby – vyhodnotí-li to jako vhodné řešení – do roku 2017 navrhla takový systém financování orgánu, jenž bude založen výlučně na poplatcích odváděných účastníky trhu, nebo na kombinaci příspěvků odváděných účastníky trhu se základním financováním ze samostatné rozpočtové položky souhrnného rozpočtu Unie;

o

o       o

19.    pokud jde o další průřezové připomínky, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2015(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25.2.2015

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Navrhovatel: Markus Ferber

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že Evropský parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) jako součásti tohoto systému v roce 2011;

2.  bere na vědomí zjištění Komise uvedené v nedávné zprávě o fungování evropských orgánů dohledu (ESA) a systému ESFS, že navzdory složitým okolnostem se evropské orgány dohledu rychle zavedly jako dobře fungující organizace, celkově odvádí dobrý výkon v širokém spektru úkolů a zároveň čelí s omezenými lidskými zdroji rostoucím požadavkům;

3.  zdůrazňuje, že úloha orgánu EIOPA při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu je zásadní pro zajištění lépe integrovaného, efektivnějšího a bezpečnějšího sektoru pojišťovnictví a penzijního pojištění v Unii, což přispěje k hospodářskému oživení a k vytváření pracovních míst a růstu v Evropě a k prevenci budoucích krizí ve finančním sektoru;

4.  bere na vědomí, že podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka orgánu EIOPA za rok končící dnem 31. prosince 2013, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné;

5.  uvědomuje si, že systém ESFS je stále ještě ve fázi vytváření, a zdůrazňuje, že úkoly již svěřené orgánu EIOPA stejně jako jeho budoucí úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců a výši rozpočtu, které umožní vysoce kvalitní dohled; zdůrazňuje, že by vždy mělo být pečlivě zvažováno, že s dalšími úkoly by měly jít ruku v ruce i další zdroje; zdůrazňuje však, že jakýmkoli případným zvýšením prostředků by měla předcházet a/nebo by je měla doplňovat odpovídající snaha o racionalizaci všude, kde to bude možné; poukazuje na koordinační úlohu orgánu EIOPA a nutnost úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány dohledu, aby řádně plnil své úkoly;

6.  zdůrazňuje, že vzhledem ke svým omezeným zdrojům se musí orgán EIOPA soustředit na úkoly, které mu svěřili unijní spolutvůrci právních předpisů; zdůrazňuje, že orgán EIOPA by měl plnit tyto úkoly v plném rozsahu, nesmí se však snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad jejich rámec, a že musí zůstat nezávislý; upozorňuje na to, že orgán EIOPA by měl ověřovat, zda je nutné vypracovat pokyny a doporučení;

7.  poukazuje na to, že orgán EIOPA by měl plně využívat svých pravomocí v oblasti ochrany spotřebitele, které mu jsou svěřeny v rámci jeho stávajícího mandátu; zdůrazňuje, že v této oblasti by měl orgán EIOPA důsledněji koordinovat svůj postup s ostatními orgány ESA prostřednictvím společného výboru;

8.  dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu EIOPA je nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost; vyzývá proto Komisi, aby – vyhodnotí-li to jako vhodné řešení – do roku 2017 navrhla takový systém financování, jenž bude:

-    bude založen výlučně na poplatcích odváděných účastníky trhu, nebo

-    kombinovat příspěvky odváděné účastníky trhu se základním financováním ze samostatné rozpočtové položky v souhrnném rozpočtu Unie.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

11

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Gesine Meissner

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Ferrara

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 174.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 174.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 174.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 174.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2015)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí