Procedure : 2014/2121(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0096/2015

Indgivne tekster :

A8-0096/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.36
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0145

BETÆNKNING     
PDF 173kWORD 83k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

(2014/2121(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

(2014/2121(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013, med myndighedens svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(5), særlig artikel 64,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0096/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

(2014/2121(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013, med myndighedens svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(12), særlig artikel 64,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0096/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

(2014/2121(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0096/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ("myndigheden") for regnskabsåret 2013 ifølge dens regnskab var på 18 767 470 EUR, hvilket svarer til en stigning på 19,88 % i forhold til 2012, som følge af at myndigheden først er oprettet for nylig;

B.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 (Revisionsrettens beretning) har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår tre bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2012, og at de nu er markeret som "afsluttet" i Revisionsrettens beretning; bemærker endvidere, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår tre bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at en nu er markeret som "afsluttet", en er markeret som "ikke relevant" og en som "ikke igangsat";

2.      konstaterer af myndighedens svar, at:

-     den har styrket sin kapacitet for støtte i forbindelse med indkøb som helhed med en klar definition af rollen og ansvarsområdet både for indkøbsmedarbejdere og driftspersonale og med varierede uddannelseskurser i indkøb for alle relevante personalekategorier;

-     den har vedtaget bestemmelser om håndtering af interessekonflikter, som er blevet revideret i henhold til Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i decentrale EU-agenturer;

-     den har fornyet sit websted med henblik på at gøre den tilvejebragte information mere gennemsigtig og lettere tilgængelig;

-     cv'erne for medlemmerne styrelsesudvalget og interesseerklæringer fra formanden og den administrerende direktør er blevet offentliggjort;

opfordrer myndigheden også til at offentliggøre interesseerklæringer fra medlemmerne af styrelsesudvalget og tilsynsrådet;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.      noterer sig med bekymring, at niveauet for forpligtede bevillinger, der blev fremført, var højt (28 %), navnlig for så vidt angår afsnit II (30 %) og afsnit III (85 %), hvilket er en stigning i forhold til tidligere år;

Forpligtelser og fremførsler

4.      erkender, at fremførsler skyldtes den flerårige IT-strategi og gennemførelsesplan og særlige kontrakter om tjenesteydelser til levering i 2014; konstaterer endvidere, at forpligtelserne i den forbindelse er lovlige, formelt rigtige og baseret på forsvarlige skøn, idet en så beskeden andel af fremførslerne fra 2012 bortfaldt;

5.      er fuldstændig enig i Revisionsrettens bemærkning om, at omfanget af 2013-bevillinger, der blev brugt til at dække aktiviteter i 2014, er i strid med budgetprincippet om etårighed; opfordrer myndigheden til at orientere dechargemyndigheden om de foranstaltninger, den vil træffe for at reducere omfanget af fremførsler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

6.      bemærker, at der i Revisionsrettens beretning ikke blev fremsat nogen bemærkninger om myndighedens ansættelsesprocedurer;

Interne kontroller

7.      noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning oplyser, at styrelsesudvalget har vedtaget de 16 standarder for intern kontrol i 2013; konstaterer, at gennemførelsen af standarderne for intern kontrol er markeret som i gang på grundlag af en handlingsplan, der var aftalt med Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS);

8.      beklager, at myndighedens retlige forpligtelser ikke altid var anvist af behørigt bemyndigede ved delegation, og at der i forbindelse med dem ikke altid på forhånd var indgået en behørigt anvist budgetforpligtelse; minder myndigheden om, at det er afgørende, at der er overensstemmelse med finanskredsløbene i henhold til finansforordningen; anerkender, at der blev truffet korrigerende foranstaltninger for at behandle disse mangler, og opfordrer myndigheden til at orientere dechargemyndigheden i detaljer om resultaterne af disse foranstaltninger vedrørende forvaltning af finanskredsløb;

Intern revision

9.      konstaterer af myndighedens svar, at IAS i 2013 foretog en begrænset gennemgang af gennemførelsen af standarderne for intern kontrol, som var et resultat af den strategiske revisionsplan samt IAS' tidligere risikovurdering;

10.    bemærker, at myndigheden efter denne gennemgang udarbejdede en handlingsplan for at behandle de tyve anbefalinger, som IAS havde identificeret, hvoraf tre var klassificeret som "meget vigtige"; konstaterer, at IAS mener, at handlingsplanen behørigt vil behandle de identificerede risici og vil afbøde dem, hvis den gennemføres som planlagt;

11.    noterer sig af myndighedens svar, at IAS fulgte op på gennemførelsen af dens tidligere anbefalinger, og at der hverken var nogen vigtige eller meget vigtige udestående anbefalinger pr. 31. december 2013;

Andre bemærkninger

12.    minder om, at Europa-Parlamentet var en vigtig aktør bag indsatsen for at etablere et nyt og omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS) i kølvandet på finanskrisen og for oprettelsen af myndigheden i 2011 som en del af dette;

13.    noterer sig Kommissionens bemærkning i dens nylige rapport om de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) og ESFS, om at ESA'erne trods de vanskelige omstændigheder hurtigt har etableret velfungerende organisationer, som generelt har opnået gode resultater i forhold til deres brede spektrum af opgaver, til trods for at de kun har disponeret over begrænsede menneskelige ressourcer;

14.    understreger, at myndighedens rolle med at fremme en fælles tilsynsordning i hele det indre marked er afgørende for at sikre en bedre integreret, mere effektiv og mere sikker forsikrings- og pensionssektor i Unionen og dermed bidrage til det økonomiske opsving og skabelse af arbejdspladser og vækst i Europa såvel som for forebyggelse af fremtidige kriser i den finansielle sektor;

15.    erkender, at ESFS stadig er i oprettelsesfasen, og understreger, at de opgaver, som myndigheden allerede har fået pålagt samt fremtidige opgaver, der er lagt op til i det igangværende lovgivningsarbejde, kræver et tilstrækkeligt niveau af ansatte og et budget, der muliggør et tilsyn af høj kvalitet; understreger, at behovet for at kombinere yderligere opgaver med flere midler altid nøje bør overvejes; understreger dog, at en passende rationaliseringsindsats bør, hvor det er muligt, gå forud for enhver mulig forhøjelse af dens midler og/eller suppleres af en sådan indsats; fremhæver myndighedens koordinerende rolle og behovet for at indgå et tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder for at opfylde dens mandat;

16.    understreger, at myndigheden som følge af dens begrænsede ressourcer skal holde sig til de opgaver, den har fået pålagt af EU's medlovgivere; understreger, at myndigheden fuldt ud bør udføre disse opgaver, men at den ikke må stræbe efter at gå ud sit mandat, og at den skal forblive uafhængig; fremhæver, at myndigheden bør kontrollere nødvendigheden af at udarbejde retningslinjer og henstillinger;

17.    fremhæver, at myndigheden fuldt ud bør anvende sine beføjelser inden for forbrugerbeskyttelse, som den har fået tildelt via sit mandat; understreger, at myndigheden på dette område nøjere bør koordinere sin indsats med de andre europæiske tilsynsmyndigheder via Det Fælles Udvalg;

18.    konkluderer, at myndighedens blandede finansieringsordning er ufleksibel, besværlig og en mulig trussel for dens uafhængighed; opfordrer derfor Kommissionen til – hvis dens vurdering bekræfter nødvendigheden heraf – inden udgangen af 2017 at foreslå en finansieringsordning for myndigheden, som udelukkende består af indførelsen af gebyrer, der pålægges markedsdeltagerne eller kombinerer gebyrer fra markedsdeltagerne med en grundlæggende finansiering fra en separat budgetpost i Unionens almindelige budget;

o

o       o

19.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

26.2.2015

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

(2014/2121(DEC))

Ordfører for udtalelse: Markus Ferber

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at Europa-Parlamentet var en vigtig drivkraft bag indsatsen for at etablere et nyt og omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS) i kølvandet på finanskrisen – og for oprettelsen – som en del af dette – af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) i 2011;

2.  noterer sig Kommissionens bemærkning i dens nylige rapport om de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) og ESFS, om at ESA'erne trods de vanskelige omstændigheder hurtigt har etableret velfungerende organisationer, som generelt har opnået gode resultater i forhold til deres brede spektrum af opgaver, til trods for at de kun har disponeret over begrænsede menneskelige ressourcer;

3.  understreger, at EIOPA's rolle med at fremme en fælles tilsynsordning i hele det indre marked er afgørende for at sikre en bedre integreret, mere effektiv og mere sikker forsikrings- og pensionssektor i Unionen og dermed bidrage til det økonomiske opsving og skabelse af arbejdspladser og vækst i Europa såvel som for forebyggelse af fremtidige kriser i den finansielle sektor;

4.  bemærker, at Den Europæiske Revisionsret mener, at EIOPA's transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

5.  erkender, at ESFS stadig er i oprettelsesfasen, og understreger, at de opgaver, som EIOPA allerede har fået pålagt samt fremtidige opgaver, der er lagt op til i det igangværende lovgivningsarbejde, kræver et tilstrækkeligt niveau af ansatte og et budget, der muliggør et tilsyn af høj kvalitet; understreger, at behovet for at kombinere yderligere opgaver med flere midler altid nøje bør overvejes; understreger dog, at en passende rationaliseringsindsats bør, hvor det er muligt, gå forud for enhver mulig forhøjelse af dens midler og/eller suppleres af en sådan indsats; fremhæver EIOPA's koordinerende rolle og behovet for at indgå et tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder for at opfylde dens mandat;

6.  understreger, at EIOPA som følge af dens begrænsede ressourcer skal holde sig til de opgaver, den har fået pålagt af EU's medlovgivere; understreger, at EIOPA fuldt ud bør udføre disse opgaver, men at den de facto ikke må stræbe efter at udvide sit mandat ud over dem, og at den skal forblive uafhængig; fremhæver, at EIOPA bør kontrollere nødvendigheden af at udarbejde retningslinjer og henstillinger;

7.  fremhæver, at EIOPA fuldt ud bør anvende sine beføjelser inden for forbrugerbeskyttelse, som den har fået tildelt via sit eksisterende mandat; understreger, at EIOPA på dette område nøjere bør koordinere med de andre europæiske tilsynsmyndigheder via Det Fælles Udvalg;

8.  konkluderer, at EIOPA's blandede finansieringsordning er ufleksibel, besværlig og en mulig trussel for dens uafhængighed; opfordrer derfor Kommissionen til – hvis dens vurdering bekræfter nødvendigheden heraf – inden udgangen af 2017 at foreslå en finansieringsordning, som:

-    udelukkende består af indførelsen af gebyrer, der pålægges markedsdeltagerne eller

-    kombinerer gebyrer fra markedsdeltagerne med en grundlæggende finansiering fra en separat budgetpost i Unionens almindelige budget.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 200, stk. 2

Gesine Meissner

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 200, stk. 2

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 174.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 174.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 174.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 174.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster af denne dato, P7_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik