Διαδικασία : 2014/2121(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0096/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0096/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.36
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0145

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 198kWORD 109k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2121(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2121(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(5), και ιδίως το άρθρο 64,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0096/2015),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2121(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(8),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(12), και ιδίως το άρθρο 64,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0096/2015),

1.      διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2121(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0096/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (η «Aρχή») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 18 767 470 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 19,88%, σε σύγκριση με το 2012, λόγω του γεγονότος ότι η Αρχή ιδρύθηκε πρόσφατα·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.      σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2011 και επισημαίνονται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα ώστε, στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013, οι παρατηρήσεις αυτές να επισημαίνονται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε»· σημειώνει, επιπλέον, σε σχέση με τις τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και μία παρατήρηση επισημαίνεται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε», μία με την ένδειξη «ά.α» και μία με την ένδειξη «Σε εκκρεμότητα»·

2.      γνωρίζει από την Αρχή ότι:

-     έχει ενισχύσει τις ικανότητες, σε εταιρικό επίπεδο, όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, με σαφή προσδιορισμό των ρόλων και των ευθυνών, τόσο για τους αρμόδιους υπαλλήλους όσο και για το επιχειρησιακό προσωπικό της, καθώς και με την πραγματοποίηση διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα σύναψης συμβάσεων για όλες τις σχετικές κατηγορίες προσωπικού·

-     έχει εγκρίνει κανόνες για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, οι οποίοι αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ·

-     έχει ανανεώσει τον ιστότοπό της με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των παρεχόμενων πληροφοριών·

-     τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και οι δηλώσεις συμφερόντων του προέδρου και του εκτελεστικού διευθυντή έχουν δημοσιευτεί·

καλεί την Αρχή να δημοσιεύσει επίσης τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου εποπτών·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.      σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν ήταν υψηλό (28%), ιδίως για τον τίτλο ΙΙ (30%) και τον τίτλο III (85%), παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.      γνωρίζει ότι οι μεταφορές προέκυψαν λόγω του πολυετούς σχεδίου στρατηγικής και υλοποίησης για τις ΤΠ και λόγω ορισμένων συμβάσεων για υπηρεσίες που επρόκειτο να προσφερθούν το 2014· γνωρίζει, ακόμη, ότι οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων είναι νόμιμες και κανονικές και έχουν εκτιμηθεί ορθά, σύμφωνα με τα χαμηλά ποσοστά ακυρώσεων για μεταφορές από το 2012·

5.      συμφωνεί απολύτως με την παρατήρηση του Συνεδρίου ότι η έκταση στην οποία πιστώσεις του 2013 χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη δραστηριοτήτων του 2014 έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του ενιαύσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού· καλεί την Αρχή να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα μέτρα που λαμβάνει με στόχο τον περιορισμό του επιπέδου των μεταφορών·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.      παρατηρεί ότι δεν διατυπώθηκαν σχόλια στην έκθεση του Συνεδρίου όσον αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων της Aρχής·

Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

7.      σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε, στη διάρκεια του 2013, τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ)· διαπιστώνει ότι η εφαρμογή των ΠΕΕ σημειώνεται ως «Σε εξέλιξη» στη βάση ενός σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε σε συμφωνία με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής·

8.      εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι νομικές δεσμεύσεις της Αρχής δεν είχαν εγκριθεί σε όλες τις περιπτώσεις από διατάκτες κατάλληλα εξουσιοδοτημένους, ενώ δεν είχε προηγηθεί πάντοτε δεόντως εγκεκριμένη ανάληψη υποχρέωσης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει στην Αρχή ότι έχει θεμελιώδη σημασία η συμμόρφωση με τα καθοριζόμενα στον δημοσιονομικό κανονισμό χρηματοοικονομικά κυκλώματα· γνωρίζει ότι έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες αυτές και καλεί την Αρχή να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών όσον αφορά τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων·

Εσωτερικός έλεγχος

9.      γνωρίζει, με βάση τα στοιχεία της Αρχής, ότι το 2013 η ΥΕΛΕ πραγματοποίησε περιορισμένη επισκόπηση της εφαρμογής των ΠΕΕ, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου και σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της προηγούμενης αξιολόγησης κινδύνου που πραγματοποίησε η ΥΕΛΕ·

10.    σημειώνει ότι, μετά από την επισκόπηση αυτήν, η Αρχή ετοίμασε ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των είκοσι συστάσεων που διατύπωσε η ΥΕΛΕ, τρεις από τις οποίες είχαν χαρακτηριστεί «πολύ σημαντικές»· γνωρίζει ότι η ΥΕΛΕ θεωρεί πως το σχέδιο δράσης θα αντιμετωπίσει κατάλληλα τους κινδύνους που εντοπίστηκαν και θα τους περιορίσει, αν εφαρμοστεί όπως σχεδιάστηκε·

11.    σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή, η ΥΕΛΕ παρακολούθησε την εφαρμογή των προηγούμενων συστάσεών της και ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν εκκρεμούσαν ούτε κρίσιμες ούτε πολύ σημαντικές συστάσεις·

Λοιπές παρατηρήσεις

12.    υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία –ως τμήματος αυτού του συστήματος– της Αρχής το 2011·

13.    λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση που διατυπώνει η Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του ΕΣΧΕ, σύμφωνα με την οποία, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, οι ΕΕA δημιούργησαν με ταχύτητα λειτουργικές οργανωτικές διαρθρώσεις οι οποίες αντεπεξήλθαν σε γενικές γραμμές με επιτυχία στο ευρύ φάσμα καθηκόντων τους, παρόλο που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες απαιτήσεις με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους·

14.    υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προαγωγή ενός κοινού συστήματος εποπτείας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση υψηλότερου βαθμού ολοκλήρωσης, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τομέα της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

15.    διαπιστώνει ότι το ΕΣΧΕ βρίσκεται ακόμη σε αρχική φάση της λειτουργίας του και τονίζει ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην Αρχή, καθώς και μελλοντικά καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού και προϋπολογισμού ώστε να καταστεί δυνατή η εποπτεία υψηλής ποιότητας· τονίζει ότι θα πρέπει να εξετάζεται πάντα προσεκτικά η ανάγκη τα πρόσθετα καθήκοντα να συνδυάζονται με πρόσθετους πόρους· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατό, οι τυχόν αυξήσεις των μέσων της Αρχής να πραγματοποιούνται μόνο μετά από επαρκείς προσπάθειες εξορθολογισμού και/ή να συμπληρώνονται από αυτές· υπογραμμίζει τον συντονιστικό ρόλο της Αρχής και την ανάγκη για στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση της εντολής της·

16.    τονίζει ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων της, η Αρχή πρέπει να περιορίζεται στα καθήκοντα που της ανατίθενται από τους συννομοθέτες της Ένωσης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Αρχή θα πρέπει να εκτελεί στο ακέραιο τα εν λόγω καθήκοντα, χωρίς όμως να υπερβαίνει την εντολή της, και ότι πρέπει να διατηρεί την ανεξαρτησία της· επισημαίνει το γεγονός ότι η Αρχή θα πρέπει να εξετάσει αν είναι αναγκαίο να συνταχθούν κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις·

17.    τονίζει ότι η Αρχή θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών που της ανατίθενται στο πλαίσιο της εντολής της· υπογραμμίζει ότι, στον τομέα αυτόν, η Αρχή θα πρέπει να συντονίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις άλλες ΕΕΑ μέσω της κοινής επιτροπής·

18.    καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της Αρχής δεν είναι ευέλικτο, δημιουργεί περιττό φόρτο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, εφόσον προκύψουν ανάλογες αποδείξεις στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, να προτείνει έως το 2017 ένα σύστημα χρηματοδότησης για την Αρχή το οποίο να βασίζεται αποκλειστικά στην καθιέρωση της καταβολής τελών από τους συμμετέχοντες στην αγορά, ή στον συνδυασμό των τελών που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στην αγορά με μια βασική χρηματοδότηση από χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

o

o       o

19.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2015(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

26.2.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2121(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Ferber

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία - ως τμήματος αυτού του συστήματος - της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) το 2011·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση που διατυπώνει η Επιτροπή στην επίκαιρη έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ), σύμφωνα με την οποία, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, οι ΕΕA δημιούργησαν με ταχύτητα λειτουργικές οργανωτικές διαρθρώσεις οι οποίες αντεπεξήλθαν σε γενικές γραμμές με επιτυχία στο ευρύ φάσμα καθηκόντων τους, παρόλο που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες απαιτήσεις με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους·

3.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της EIOPA στην προαγωγή ενός κοινού συστήματος εποπτείας σε ολόκληρη την Ενιαία Aγορά είναι ουσιώδης προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερος βαθμός ολοκλήρωσης, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τομέα της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και για την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

4.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της EIOPA στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

5.  διαπιστώνει ότι το ΕΣΧΕ βρίσκεται ακόμη σε αρχική φάση της λειτουργίας του και τονίζει ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην EIOPA, καθώς και μελλοντικά καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού και προϋπολογισμού ώστε να καταστεί δυνατή η υψηλής ποιότητας εποπτεία· υπογραμμίζει ότι η ανάγκη να συνδυάζονται τα πρόσθετα καθήκοντα με πρόσθετους πόρους πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε προσεκτικά υπόψη· τονίζει, ωστόσο, ότι πριν από κάθε δυνητική αύξηση των μέσων της θα έπρεπε να καταβάλλονται επαρκείς προσπάθειες εξορθολογισμού, εφόσον είναι δυνατόν ή ότι, εναλλακτικά, κάθε αύξηση αυτού του είδους θα έπρεπε να συνοδεύεται από τέτοιες προσπάθειες· υπογραμμίζει τον συντονιστικό ρόλο της EIOPA και την ανάγκη να συνεργάζεται εκ του σύνεγγυς με τις εθνικές εποπτικές αρχές προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή της·

6.  τονίζει ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων της, η EIOPA πρέπει να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τους συν-νομοθέτες της Ένωσης· τονίζει ότι η EIOPA θα πρέπει να ασκεί αυτά τα καθήκοντα χωρίς περιορισμούς, δεν πρέπει όμως να επιδιώκει ντε φάκτο επέκταση της εντολής της πέρα από τις εν λόγω αναθέσεις, και ότι πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη· υπογραμμίζει ότι η EIOPA πρέπει να ελέγχει την αναγκαιότητα της κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων·

7.  τονίζει ότι η EIOPA πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις εξουσίες που της έχουν παραχωρηθεί, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εντολής της, στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι, στον τομέα αυτόν, η EIOPA πρέπει να συντονιστεί στενότερα με τις άλλες ΕΕΑ μέσω της Κοινής Επιτροπής·

8.  καταλήγει στο συμπέρασμά ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της EIOPA δεν είναι ευέλικτο, δημιουργεί περιττό φόρτο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, εφόσον προκύψουν ανάλογες αποδείξεις στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, να προτείνει έως το 2017 ένα σύστημα χρηματοδότησης το οποίο:

-    να βασίζεται αποκλειστικά στην καθιέρωση της καταβολής τελών από τους συμμετέχοντες στην αγορά, ή

-    να συνδυάζει τα τέλη που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στην αγορά με μία βασική χρηματοδότηση από μία χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Ashley Fox, Εύα Καϊλή, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan,

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gesine Meissner

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 174.

(2)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 174.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 48.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 174.

(9)

ΕΕ C 442, 10.12.2014, σ. 174.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 48.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2015)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου