Postupak : 2014/2121(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0096/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0096/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.36
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0145

IZVJEŠĆE     
PDF 182kWORD 108k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013.

(2014/2121(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013.

(2014/2121(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Nadzornog tijela(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Nadzorno tijelo za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8‑0096/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2013.;

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013.

(2014/2121(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Nadzornog tijela(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Nadzorno tijelo za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(12), a posebno njezin članak 64.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8‑0096/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013.;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013.

(2014/2121(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8‑0096/2015),

A.     budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2013. iznosio 18 767 470 EUR, što je povećanje od 19,88 % u odnosu na 2012. godinu zbog nedavnog osnutka Nadzornog tijela;

B.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013. („Izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da su je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      primjećuje u izvješću Revizorskog suda da su u vezi s tri primjedbe koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2011. i označene oznakom „U tijekuˮ u izvješću Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere te su u izvješću Revizorskog Suda za 2013. označene oznakom „Dovršeno”; nadalje primjećuje da su u pogledu tri primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere, a jedna je primjedba sada označena oznakom „Dovršenoˮ, jedna označena oznakom „Nije primjenjivo” i jedna „Predstoji;

2.      potvrđuje na temelju navoda Nadzornog tijela:

-     da je na razini poduzeća povećalo sposobnost potpore za javnu nabavu jasno definiravši uloge i nadležnosti dužnosnika koji sudjeluju u javnoj nabavi i operativnog osoblja te pruživši raznoliku obuku o javnoj nabavi svim relevantnim kategorijama osoblja;

-     da je donijelo pravila o upravljanju sukobima interesa koja su revidirana u skladu sa smjernicama Komisije o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa u decentraliziranim agencijama EU-a;

-     da je ažuriralo svoje internetske stranice s ciljem poboljšanja transparentnosti i pristupačnosti dostupnih informacija;

-     da su objavljeni životopisi članova upravljačkog odbora i izjave o financijskim interesima predsjednika i izvršnog direktora.

poziva Nadzorno tijelo da objavi i izjave o financijskim interesima upravljačkog odbora i odbora nadzornika;

Upravljanje proračunom i financijama

3.      za zabrinutošću napominje da je iznos prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava bio visokih 28 %, osobito za glavu II. gdje je iznosio 30 % i za glavu III. gdje je iznosio 85 % što je povećanje u odnosu na prethodne godine;

Obveze i prijenosi

4.      uzima u obzir da su prijenosi posljedica višegodišnje informatičke strategije i plana provedbe te posebnih ugovora za usluge koje se trebaju pružiti 2014.; nadalje uzima u obzir da su povezane obveze zakonite, pravilne i ispravno procijenjene prema niskim stopama storniranja za prijenose iz 2012.;

5.      potpuno se slaže s primjedbom Suda da razina korištenja odobrenim sredstvima za 2013. za financiranje aktivnosti u 2014. nije u skladu s proračunskim načelom jedne godine; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o postupcima koje će poduzeti kako bi se smanjio iznos prijenosa;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.      prima na znanje da u izvješću Revizorskog suda nema primjedbi o postupcima javne nabave Nadzornog tijela;

Unutarnje kontrole

7.      iz izvješća Revizorskog suda prima na znanje da je upravljački odbor tijekom 2013. usvojio šesnaest standarda unutarnje kontrole; utvrđuje da je provedba standarda unutarnje kontrole u tijeku na temelju akcijskog plana dogovorenog sa Službom Komisije za unutarnju reviziju;

8.      žali zbog toga što pravne obveze Nadzornog tijela nisu u svim slučajevima odobravali dužnosnici s prikladnim ovlaštenjem te im nije u svim slučajevima prethodila prikladno odobrena proračunska obveza; podsjeća Nadzorno tijelo da je usklađenost s financijskim tokovima u skladu s Financijskom uredbom ključna; uzima u obzir da su poduzete korektivne mjere kako bi se uklonili ti nedostatci i poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice iscrpno izvijesti o rezultatima tih postupaka u vezi s upravljanjem financijskih tokova;

Unutarnja revizija

9.      uzima u obzir izjavu Nadzornog tijela da je 2013. Služba za unutarnju reviziju provela ograničeni pregled provedbe standarda unutarnje kontrole koji su rezultat strateškog plana revizije i prethodne procjene rizika koju je provela Služba za unutarnju reviziju;

10.    prima na znanje da je nakon tog pregleda Nadzorno tijelo donijelo akcijski plan za provedbu dvadeset preporuka Službe za unutarnju reviziju, od kojih su tri ocijenjene kao „Vrlo važneˮ; uzima u obzir da Služba za unutarnju reviziju smatra da se akcijskim planom zauzeo primjeren stav prema utvrđenim rizicima te da će se oni i ukliniti ako plan bude proveden kako je predviđeno;

11.    prima na znanje od Nadzornog tijela da je Služba za unutarnju reviziju pratila provedbu svojih ranijih preporuka te da ni kritične ni vrlo važne preporuke nisu bile otvorene 31. prosinca 2013.;

Druge primjedbe

12.    podsjeća da je Parlament bio glavni pokretač u nastojanjima da se uspostavi novi i sveobuhvatni Europski sustav financijskog nadzora u razdoblju nakon financijske krize te u osnivanju dotičnog Nadzornog tijela 2011. u okviru tog sustava;

13.    prima na znanje primjedbu koju je Komisija iznijela u nedavnom izvješću o djelovanju europskih nadzornih tijela i Europskog sustava financijskog nadzora o tome da su europska nadzorna tijela usprkos teškim okolnostima brzo uspostavila organizacije koje uspješno funkcioniraju te općenito dobro obavljaju svoje raznovrsne zadaće, iako se pri tome susreću sa sve većim zahtjevima uz ograničene ljudske resurse;

14.    naglašava da je uloga Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje u promicanju zajedničkog nadzornog režima na cijelom jedinstvenom tržištu ključna za stvaranje povezanijeg, učinkovitijeg i sigurnijeg osiguravateljskog i mirovinskog sektora u Uniji, čime se doprinosi gospodarskom oporavku i stvaranju radnih mjesta i rastu u Europi i sprečavanju budućih kriza u financijskom sektoru;

15.    potvrđuje da je europski sustav financijskog nadzora i dalje u fazi uspostave i ističe da zadaće koje su već povjerene Nadzornom tijelu, ali i buduće zadaće predviđene u aktualnom zakonodavnom radu, iziskuju odgovarajući broj zaposlenih i iznos sredstava kako bi se omogućio kvalitetan nadzor; naglašava da bi se potreba za spajanjem dodatnih zadaća s pripadajućim dodatnim sredstvima trebala uvijek pomno razmotriti; naglašava, međutim, da prije svakog eventualnog povećanja sredstava treba pokušati na odgovarajući način racionalizirati troškove i/ili ih dopuniti kad god je to moguće; naglašava koordinatorsku ulogu Nadzornog tijela i potrebu da prisno surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima kako bi obavljalo svoj mandat;

16.    naglašava da se zbog ograničenih sredstava Nadzorno tijelo mora pridržavati zadaća koje su mu povjerili suzakonodavci Unije; naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo nastaviti u potpunosti obavljati te zadaće, no da ne smije širiti svoj mandat povrh njih te da mora ostati neovisno; naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo provjeriti je li potrebno izrađivati smjernice i donositi preporuke;

17.    naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo u potpunosti iskoristiti svoje ovlasti na području zaštite potrošača koje su mu dodijeljene na temelju postojećeg mandata; naglašava da bi na tom području Nadzorno tijelo trebalo provoditi pomniju koordinaciju svojih aktivnosti u suradnji s ostalim europskim nadzornim tijelima u sklopu rada zajedničkog odbora;

18.    zaključuje da je kombinirano financiranje Nadzornog tijela nefleksibilno te stvara opterećenje i potencijalnu prijetnju njegovoj neovisnosti; stoga poziva Komisiju da, ako se to pokaže procjenom Komisije, do 2017. predloži sustav financiranja Nadzornog tijela koji se isključivo temelji na uvođenju novčanih naknada za sudionike na tržištu ili spaja naknade za sudionike na tržištu s osnovnim financiranjem iz zasebne proračunske linije općeg proračuna Unije;

o

o       o

19.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

26.2.2015

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2013.

(2014/2121(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Markus Ferber

PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća da je Europski parlament bio glavni pokretač u nastojanjima da se uspostavi novi i sveobuhvatni europski sustav financijskog nadzora u razdoblju nakon gospodarske krize te da se 2011. godine u okviru tog sustava osnuje Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje;

2.  prima na znanje primjedbu koju je Komisija iznijela u nedavnom izvješću o djelovanju europskih nadzornih tijela i Europskog sustava financijskog nadzora o tome da su europska nadzorna tijela usprkos teškim okolnostima brzo uspostavila organizacije koje uspješno funkcioniraju te općenito dobro obavljaju svoje raznovrsne zadaće, iako se pri tome susreću sa sve većim zahtjevima uz ograničene ljudske resurse;

3.  naglašava da je uloga Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje u promicanju zajedničkog nadzornog režima na cijelom jedinstvenom tržištu ključna za stvaranje povezanijeg, učinkovitijeg i sigurnijeg osiguravateljskog i mirovinskog sektora u Uniji, čime se doprinosi gospodarskom oporavku i stvaranju radnih mjesta i rastu u Europi i sprečavanju budućih kriza u financijskom sektoru;

4.  potvrđuje da su, prema mišljenju Europskog revizorskog suda, osnovne transakcije prikazane u godišnjim financijskim izvještajima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

5.  potvrđuje da je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje još uvijek u početnoj fazi rada i ističe da zadaće koje su mu povjerene, ali i buduće zadaće u aktualnom zakonodavnom radu, zahtijevaju odgovarajuću razinu osoblja i sredstava kojima bi se omogućio visokokvalitetan nadzor; naglašava da bi se potreba za spajanjem dodatnih zadaća s pripadajućim dodatnim sredstvima trebala uvijek pomno razmotriti; naglašava, međutim, da prije svakog eventualnog povećanja sredstava treba pokušati na odgovarajući način racionalizirati troškove i/ili ih dopuniti kad god je to moguće; naglašava koordinatorsku ulogu Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i njegovu nužnu blisku suradnju s nacionalnim nadzornim tijelima kako bi obavljao svoj mandat;

6.  naglašava da se zbog ograničenih sredstava Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje mora pridržavati zadaća koje su mu povjerili suzakonodavci Unije; naglašava da bi Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje trebalo nastaviti u potpunosti obavljati te zadaće, no da de facto ne treba širiti svoj mandat povrh njih te da mora ostati neovisno; naglašava da bi Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje trebalo provjeriti je li potrebno izrađivati smjernice i donositi preporuke;

7.  naglašava da bi Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje trebalo u potpunosti iskoristiti svoje ovlasti na području zaštite potrošača koje su mu dodijeljene na temelju postojećeg mandata; naglašava da bi na tom području Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje trebalo provoditi pomniju koordinaciju u suradnji s ostalim europskim nadzornim tijelima preko zajedničkog odbora;

8.  zaključuje da je kombinirano financiranje Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje nefleksibilno te stvara opterećenje i potencijalnu prijetnju njegovoj neovisnosti; stoga poziva Komisiju da, ako se to pokaže procjenom Komisije, do 2017. predloži sustav financiranja koji sadrži sljedeće elemente:

-    temelji se isključivo na uvođenju naknada koje plaćaju sudionici na tržištu, ili

-    spaja naknade sudionika na tržištu s osnovnim financiranjem iz zasebnih proračunskih linija općeg proračuna Unije.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

11

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Gesine Meissner

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 174.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 174.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 331, 15.12.2010., str. 48.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 174.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 174.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 331, 15.12.2010., str. 48.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P7_TA-PROV(2015)0000.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti