Procedūra : 2014/2121(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0096/2015

Pateikti tekstai :

A8-0096/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.36
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0145

PRANEŠIMAS     
PDF 185kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2121(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2121(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Institucijos atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0096/2015),

1.      patvirtina Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2121(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Institucijos atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(12), ypač į jo 64 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0096/2015),

1.      pažymi, kad Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2121(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0096/2015),

A.     kadangi, remiantis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (toliau – Institucija) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 18 767 470 EUR, t. y. 19,88 proc. didesnis, palyginti su 2012 m., nes ši Institucija yra neseniai įsteigta;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Institucijos metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl trijų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir Audito Rūmų ataskaitoje dabar jos pažymėtos žyma „užbaigta“; be to, pažymi, kad dėl trijų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar viena pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, kita – „netaikoma“ ir trečioji – „neįvykdyta“;

2.      remdamasis Institucijos pateikta informacija patvirtina, kad:

–    ji sustiprino savo viešųjų pirkimų procedūros vykdymo vidaus paramos pajėgumus – aiškiai apibrėžė viešuosius pirkimus rengiančių tarnautojų ir veiklos darbuotojų vaidmenis ir atsakomybę, taip pat surengė įvairaus pobūdžio mokymus, skirtus visoms susijusioms darbuotojų kategorijoms;

–    ji priėmė interesų konfliktų valdymo taisykles, kurios buvo persvarstytos remiantis Komisijos gairėmis dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ES decentralizuotose agentūrose;

–    ji atnaujino savo interneto svetainę siekdama padidinti skaidrumą ir pagerinti prieigą prie pateikiamos informacijos;

–    paskelbti Administracinės valdybos narių gyvenimo aprašymai ir pirmininko bei vykdomojo direktoriaus interesų deklaracijos;

ragina Instituciją paskelbti ir Administracinės valdybos bei Priežiūros tarybos narių interesų deklaracijas;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.      su susirūpinimu pažymi, kad į kitą laikotarpį perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo didelis ir siekė 28 proc., ypač pagal II antraštinę dalį jis siekė 30 proc., o pagal III antraštinę dalį – 85 proc. ir tai yra daugiau negu praėjusiais metais;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.      pripažįsta, kad perkėlimai į kitą laikotarpį susiję su daugiamete IT strategija ir įgyvendinimo planu, taip pat su konkrečiomis sutartimis, pagal kurias paslaugos teiktinos 2014 m.; be to, pripažįsta, kad, atsižvelgiant į žemą perkėlimų iš 2012 m. panaikinimų lygį, susiję įsipareigojimai yra teisėti, tvarkingi ir tinkamai įvertinti;

5.      tvirtai remia Audito Rūmų pastabą, kad toks mastas, kuriuo 2013 m. asignavimai buvo naudojami 2014 m. veiklai finansuoti, prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių ji imsis siekdama sumažinti perkėlimų į kitą laikotarpį kiekį;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.      pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje nepateikė jokių pastabų dėl Institucijos įdarbinimo procedūrų;

Vidaus kontrolė

7.      remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Administracinė valdyba 2013 m. patvirtino šešiolika vidaus kontrolės standartų; nurodo, kad Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) patvirtintame veiksmų plane pažymėta, jog vyksta vidaus kontrolės standartų įgyvendinimas;

8.      apgailestauja dėl to, kad Institucijos teisiniai įsipareigojimai ne visada buvo prisiimti gavus leidimus pareigūnų, turinčių tinkamus įgaliojimus, o prieš juos suteikiant ne visada buvo gautas tinkamas leidimas biudžetiniam įsipareigojimui; primena Institucijai, kad labai svarbu laikytis finansinių procedūrų, nustatytų Finansiniame reglamente; pripažįsta, kad siekiant ištaisyti šiuos trūkumus buvo imtasi taisomųjų priemonių ir ragina Instituciją išsamiai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių veiksmų rezultatus, susijusius su finansinių procedūrų valdymu;

Vidaus auditas

9.      remdamasis Institucijos pateikta informacija patvirtina, kad 2013 m. VAT, vadovaudamasi strateginiu audito planu bei ankstesniu VAT rizikos vertinimu, atliko dalinę vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo apžvalgą;

10.    pažymi, kad po šios apžvalgos Institucija parengė veiksmų planą siekdama įgyvendinti dvidešimt VAT rekomendacijų, iš kurių trys buvo nurodytos kaip labai svarbios; pripažįsta, kad VAT mano, jog veiksmų plane bus tinkamai atsižvelgiama į nustatytą riziką ir, jei jis bus įgyvendintas pagal planą, rizika bus sumažinta;

11.    remdamasis Institucijos pateikta informacija atkreipia dėmesį į tai, kad VAT patikrino, kaip įgyvendinamos jos ankstesnės rekomendacijos, ir kad 2013 m. gruodžio 31 d. nebuvo neįgyvendintų esminių arba labai svarbių rekomendacijų;

Kitos pastabos

12.    primena, kad 2011 m., įvykus finansų krizei, Parlamentas buvo vienas iš pagrindinių naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Institucijos, kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo iniciatorių;

13.    atkreipia dėmesį į Komisijos naujoje ataskaitoje dėl Europos priežiūros institucijų (EPI) ir EFPIS veikimo pateiktą pastabą, kad, nepaisant nelengvų aplinkybių, EPI greitai įsteigė gerai veikiančias organizacijas, kurios iš esmės gerai atliko daug įvairių joms pavestų užduočių, nors, turėdamos ribotus žmogiškuosius išteklius, jos privalėjo vykdyti vis daugiau reikalavimų;

14.    pabrėžia, kad Institucijos vaidmuo skatinant bendrą priežiūros režimą bendrojoje rinkoje yra labai svarbus siekiant, kad Sąjungos draudimo ir pensijų sektorius būtų geriau integruotas, veiksmingesnis ir saugesnis, ir taip prisidedant prie ekonomikos atgaivinimo ir darbo vietų kūrimo ir augimo Europoje, taip pat siekiant išvengti būsimų finansų sektoriaus krizių;

15.    pripažįsta, kad EFPIS vis dar kuriama, ir pabrėžia, kad norint, jog Institucija vykdytų jai jau pavestas užduotis ir numatytas būsimas užduotis vykdant teisėkūros darbą, reikia tinkamo darbuotojų skaičiaus ir atitinkamo biudžeto, kad jos priežiūra būtų aukštos kokybės; pabrėžia, kad visuomet reikia atidžiai apsvarstyti poreikį suderinti papildomas užduotis su papildomais ištekliais; vis dėlto pabrėžia, kad prieš kiekvieną galimą išteklių didinimą ir (arba) jį atliekant kiek įmanoma reikėtų imtis atitinkamų racionalizavimo veiksmų; atkreipia dėmesį į tai, jog siekiant, kad Institucija vykdytų savo įgaliojimus, ji turi atlikti koordinavimo vaidmenį ir glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros institucijomis;

16.    pabrėžia, kad Institucija, turėdama ribotus išteklius, visų pirma turi vykdyti Sąjungos teisės aktų leidėjų jai paskirtas užduotis; pabrėžia tai, kad Institucija turėtų visapusiškai vykdyti minėtas užduotis, tačiau neturėtų siekti išplėsti savo įgaliojimų, ir kad ji privalo likti nepriklausoma; pabrėžia tai, kad Institucija turėtų įvertinti, ar reikia rengti gaires ir rekomendacijas;

17.    pabrėžia, kad Institucija turėtų visapusiškai pasinaudoti savo galiomis vartotojų apsaugos srityje, kurios jai suteiktos pagal dabartinius įgaliojimus; pabrėžia, kad šioje srityje Institucija, pasitelkusi jungtinį komitetą, turėtų glaudžiau koordinuoti veiksmus su kitomis EPI;

18.    daro išvadą, kad Institucijos mišraus finansavimo tvarka yra nelanksti, apsunkinanti ir kelianti potencialią grėsmę jos nepriklausomumui; todėl ragina Komisiją po to, kai ji įvertins, ir jei nustatys, kad būtina, iki 2017 m. pasiūlyti finansinę sistemą, kuri būtų paremta vien tik rinkos dalyvių mokesčių įvedimu arba grindžiama rinkos dalyvių mokamų mokesčių derinimu su pagrindiniu finansavimu iš atskiros bendrojo Sąjungos biudžeto eilutės;

o

o       o

19.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m.(15) ... rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

26.2.2015

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2121(DEC))

Nuomonės referentas: Markus Ferber

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad 2011 m., įvykus finansų krizei, Europos Parlamentas buvo vienas iš pagrindinių naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA), kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo šalininkų;

2.  atkreipia dėmesį į Komisijos naujoje ataskaitoje dėl Europos priežiūros institucijų (EPI) ir EFPIS veikimo pateiktą pastabą, kad, nepaisant nelengvų aplinkybių, EPI greitai įsteigė gerai veikiančias organizacijas, kurios iš esmės gerai atliko daug įvairių joms pavestų užduočių, nors turėjo vykdyti vis daugiau reikalavimų, turėdamos ribotus žmogiškuosius išteklius;

3.  pabrėžia, kad EIOPA vaidmuo skatinant bendrą priežiūros režimą bendrojoje rinkoje yra labai svarbus siekiant, kad Sąjungos draudimo ir pensijų sektorius būtų geriau integruotas, veiksmingesnis ir saugesnis, ir taip prisidedant prie ekonomikos atgaivinimo ir darbo vietų kūrimo ir augimo Europoje, taip pat siekiant išvengti būsimų finansų sektoriaus krizių;

4.  pripažįsta, kad, Europos Audito Rūmų nuomone, 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EIOPA metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

5.  pripažįsta, kad EFPIS vis dar kuriama, ir pabrėžia, kad norint, jog EIOPA vykdytų jai jau pavestas užduotis ir vykdant teisėkūros darbą numatytas būsimas užduotis, reikia tinkamo darbuotojų skaičiaus ir atitinkamo biudžeto, kad jos priežiūra būtų aukštos kokybės; pabrėžia, kad visuomet reikia atidžiai apsvarstyti poreikį suderinti papildomas užduotis su papildomais ištekliais; vis dėlto pabrėžia, kad prieš kiekvieną galimą išteklių didinimą ir (arba) per jį kiek įmanoma reikėtų imtis atitinkamų racionalizavimo veiksmų; atkreipia dėmesį į tai, jog siekiant, kad institucija EIOPA vykdytų savo įgaliojimus, ji turi atlikti koordinavimo vaidmenį ir glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros institucijomis;

6.  pabrėžia, kad EIOPA, atsižvelgdama į jai skirtus ribotus išteklius, privalo griežtai laikytis Sąjungos teisės aktų leidėjų jai paskirtų užduočių; pabrėžia, kad EIOPA turėtų visapusiškai vykdyti minėtas užduotis, tačiau neturėtų siekti de facto išplėsti savo įgaliojimų ir turėtų likti nepriklausoma; pabrėžia, kad EIOPA turėtų patikrinti, ar reikėtų rengti gaires ir rekomendacijas;

7.  pabrėžia, kad EIOPA turėtų iki galo naudotis savo galiomis vartotojų apsaugos srityje, kurios jai suteiktos pagal dabartinius įgaliojimus; pabrėžia, kad šioje srityje EIOPA, pasitelkusi jungtinį komitetą, turėtų glaudžiau koordinuoti veiksmus su kitomis EPI;

8.  daro išvadą, kad institucijos EIOPA mišraus finansavimo tvarka yra nelanksti, apsunkinanti ir dėl to gali kilti grėsmė jos nepriklausomumui; todėl ragina Komisiją po to, kai ji įvertins, ir jei nustatys, kad būtina, iki 2017 m. pasiūlyti finansinę sistemą, kuri:

–   būtų paremta vien tik rinkos dalyvių mokesčių įvedimu arba

–   derintų rinkos dalyvių mokamus mokesčius su pagrindiniu finansavimu iš atskiros bendrojo Sąjungos biudžeto eilutės.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

11

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Gesine Meissner

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 174.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 174.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 331 2010 12 15, p. 48.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 174.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 174.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 331 2010 12 15, p. 48.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

Tos dienos priimti tekstai, P7_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika