Procedūra : 2014/2121(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0096/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0096/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.36
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0145

ZIŅOJUMS     
PDF 187kWORD 100k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2121(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2121(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildes(1),

–       ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, ko Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(5), un jo īpaši tās 64. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0096/2015),

1.      sniedz Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2121(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildes(8),

–       ņemot vērā deklarāciju(9) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, ko Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(10),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(11) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(12), un jo īpaši tās 64. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(13),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(14), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0096/2015),

1.      konstatē, ka Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.      apstiprina Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada pārskatus;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2121(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā lēmumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0096/2015),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (turpmāk „Iestāde”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 18 767 470, t. i., par 19,88 % lielāks nekā 2012. gadā, jo Iestāde tika izveidota nesen;

B.     tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.      pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka tika veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz trim Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā izdarītiem komentāriem, kas tās 2012. gada ziņojumā bija atzīmēti kā tādi, kuru „ieviešana ir sākta”, un Revīzijas palātas ziņojumā tie tagad ir apzīmēti kā ieviesti; turklāt ņem vērā, ka saistībā ar Palātas 2012. gada ziņojumā formulētajiem trim komentāriem ir veikti koriģējoši pasākumi un attiecībā uz vienu komentāru ir norādīts, ka pasākumi ir ieviesti, uz vienu — ka ieviešana uz to neattiecas, un uz vienu — ka ieviešana vēl nav pabeigta;

2.      pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka:

–    tā ir pilnveidojusi savu iepirkuma atbalsta spēju uzņēmuma līmenī, precīzi nosakot gan par iepirkumu atbildīgo amatpersonu, gan operatīvo darbinieku pienākumus un atbildību, kā arī pilnveidojusi dažādu veidu mācības iepirkuma jomā visām attiecīgajām personāla kategorijām;

–    tā ir pieņēmusi interešu konfliktu pārvaldības noteikumus, kas ir pārskatīti saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās;

–    tā ir atjaunojusi savu tīmekļa vietni, lai uzlabotu sniegtās informācijas pārredzamību un pieejamību;

–    ir publicēti valdes locekļu dzīves apraksti (CV) un priekšsēdētāja un izpilddirektora interešu deklarācija;

aicina Iestādi publicēt arī valdes un Uzraudzības padomes locekļu interešu deklarācijas;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.      ar bažām norāda uz to, ka to pārnesto apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts (28 %), jo īpaši II sadaļā (30 %) un III sadaļā (85 %), kas liecina par palielinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.      pieņem zināšanai, ka pārnesumi saistīti ar IT daudzgadu stratēģiju un īstenošanas plānu, kā arī specifiskiem līgumiem par 2014. gadā sniedzamajiem pakalpojumiem; turklāt pieņem zināšanai, ka attiecīgās saistību apropriācijas ir likumīgas un pareizas un tās ir pareizi aplēstas, ņemot vērā zemos no 2012. gada veikto pārnesumu anulēšanas rādītājus;

5.      nešaubīgi piekrīt Revīzijas palātas apsvērumam, ka tas, cik lielā mērā 2013. gada apropriācijas tika izmantotas, lai segtu 2014. gada darbības, ir pretrunā budžeta gada pārskata principam; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kurus Iestāde veiks, lai samazinātu pārnesto apropriāciju summu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.      norāda, ka Palātas ziņojumā nav komentāru arī attiecībā uz Iestādes darbā pieņemšanas procedūrām;

Iekšējā kontrole

7.      ņem vērā Revīzijas palātas ziņojumā norādīto informāciju, ka valde 2013. gadā pieņēma Iestādes 16 iekšējās kontroles (ICS) standartus; ir pārliecinājies, ka ICS ieviešana ir atzīmēta kā sākta saskaņā ar rīcības plānu, kas bija saskaņots ar Komisijas Iekšējās revīzijas dienestu (IAS);

8.      pauž nožēlu, ka Iestādes juridiskās saistības ne vienmēr bija apstiprinājuši pienācīgi pilnvaroti kredītrīkotāji, un pirms tām ne vienmēr bija pienācīgi apstiprinātas budžeta saistības; atgādina Iestādei, ka ir būtiski ievērot finanšu plūsmu saskaņā ar Finanšu regulu; ņem vērā, ka tika īstenoti koriģējoši pasākumi, lai novērstu minētās nepilnības, un aicina Iestādi sniegt izsmeļošu informāciju budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to minēto darbību rezultātiem, kas attiecas uz finanšu plūsmu pārvaldību;

Iekšējā revīzija

9.      pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka 2013. gadā IAS veica ierobežotu pārbaudi par to, kā tiek īstenoti ICS saistībā ar stratēģiskās revīzijas plānu, kā arī iepriekšējo IAS riska novērtējumu;

10.    norāda, ka pēc šīs pārbaudes Iestāde izstrādāja rīcības plānu, lai pievērstos divdesmit IAS sniegtajiem ieteikumiem, no kuriem trīs bija novērtēti kā ļoti svarīgi; ņem vērā, ka IAS uzskata, ka rīcības plāns novērsīs konstatēto risku un mazinās to, ja šo plānu īstenos, kā iecerēts;

11.    pieņem zināšanai Iestādes sniegto informāciju, ka IAS pārliecinājās par tā iepriekšējo ieteikumu īstenošanu, un šīs pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka 2013. gada 31. decembrī nebija neīstenotu ārkārtīgi būtisku vai ļoti svarīgu ieteikumu;

Citi komentāri

12.    atgādina, ka Parlaments bija galvenais virzītājspēks jaunas un visaptverošas Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS) izveidē pēc finanšu krīzes un Iestādes, kas ir daļa no EFUS, izveidē 2011. gadā;

13.    ņem vērā nesenajā Komisijas ziņojumā par Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) un EFUS darbību iekļauto konstatējumu, ka Eiropas uzraudzības iestādes, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, ir ātri izveidojušas labi funkcionējošas organizācijas, kuras, ņemot vērā to uzdevumu plašo klāstu, kopumā ir sasniegušas labus rezultātus, lai gan pieaugošās prasības nācās risināt ar ierobežotiem cilvēkresursiem;

14.    uzsver, ka Iestādei ir būtiska nozīme visā vienotajā tirgū kopīga uzraudzības režīma veicināšanā, lai Savienībā nodrošinātu labāk integrētu, efektīvāku un drošāku apdrošināšanas un pensiju nozari, tādējādi veicinot ekonomikas atveseļošanos, darbvietu radīšanu un izaugsmi Eiropā, kā arī turpmāku krīžu novēršanu finanšu nozarē;

15.    pieņem zināšanai, ka EFUS joprojām atrodas izveides posmā, un uzsver, ka Iestādei jau uzticēto uzdevumu, kā arī turpmāko uzdevumu, kurus paredz patlaban notiekošais likumdošanas darbs, pildīšanai ir nepieciešams pietiekami liels personāls un budžets, lai varētu veikt kvalitatīvu uzraudzību; uzsver, ka vienmēr būtu rūpīgi jāizvērtē papildu uzdevumu sasaiste ar papildu resursiem; tomēr uzsver — kad vien iespējams, pirms jebkādas līdzekļu palielināšanas un/vai vienlaikus ar to būtu jācenšas veikt atbilstošu racionalizāciju; uzsver Iestādes koordinējošo lomu un to, ka tai sava pilnvarojuma īstenošanā cieši jāsadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm;

16.    uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes nelielos resursus, tai ir jāaprobežojas ar Savienības likumdevēju uzticēto uzdevumu veikšanu; uzsver, ka Iestādei šie uzdevumi būtu jāveic pilnībā, taču tai nevajadzētu tiekties pildīt uzdevumus, ko tās pilnvarojums neparedz, un ka tai ir jāsaglabā neatkarība; uzsver, ka Iestādei būtu jāpārbauda nepieciešamība sagatavot pamatnostādnes un ieteikumus;

17.    uzsver, ka Iestādei būtu pilnībā jāizmanto tās pilnvarojumā paredzētās pilnvaras patērētāju tiesību aizsardzības jomā; uzsver, ka šajā jomā Iestādei ar Apvienotās komitejas starpniecību būtu ciešāk jākoordinē sava darbība ar pārējām EUI;

18.    secina, ka Iestādes jauktā finansēšanas kārtība ir neelastīga, apgrūtinoša un var apdraudēt tās neatkarību; tādēļ aicina Komisiju — ja šāda vajadzība tiks apstiprināta pēc tās veiktā novērtējuma — līdz 2017. gadam ierosināt tādu Iestādes finansēšanas sistēmu, kas pamatotos vienīgi uz tirgus dalībnieku maksu apvienojumā ar pamatfinansējumu no atsevišķas Savienības vispārējā budžeta pozīcijas;

o

o       o

19.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(15).

26.2.2015

Ekonomikas un monetārās komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2121(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Markus Ferber

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atgādina, ka Eiropas Parlaments bija galvenais virzītājspēks, pēc finanšu krīzes veidojot jaunu un visaptverošu Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS) un tostarp arī Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI) 2011. gadā;

2.  ņem vērā nesenajā Komisijas ziņojumā par Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) un EFUS darbību iekļauto konstatējumu, ka Eiropas uzraudzības iestādes, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, ir ātri izveidojušas labi funkcionējošas organizācijas, kuras, ņemot vērā to uzdevumu plašo klāstu, kopumā ir sasniegušas labus rezultātus, lai gan pieaugošās prasības nācās risināt ar ierobežotiem cilvēkresursiem;

3.  uzsver, ka EAAPI ir būtiska nozīme visā vienotajā tirgū kopīga uzraudzības režīma veicināšanā, lai Savienībā nodrošinātu labāk integrētu, efektīvāku un drošāku apdrošināšanas un pensiju nozari, tādējādi veicinot ekonomikas atveseļošanos, darbvietu radīšanu un izaugsmi Eiropā, kā arī turpmāku krīžu novēršanu finanšu nozarē;

4.  pieņem zināšanai — Eiropas Revīzijas palāta uzskata, ka EAAPI 2013. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

5.  pieņem zināšanai, ka EFUS joprojām atrodas izveides posmā, un uzsver, ka EAAPI jau uzticēto uzdevumu, kā arī turpmāko uzdevumu, kurus paredz patlaban notiekošais likumdošanas darbs, pildīšanai ir nepieciešams pietiekami liels personāls un budžets, lai būtu iespējams veikt augstas kvalitātes uzraudzību; uzsver, ka vienmēr ir rūpīgi jāizvērtē papildu uzdevumu sasaiste ar papildu resursiem; tomēr uzsver, ka pirms jebkādas līdzekļu palielināšanas un/vai papildus tai, kur vien iespējams, būtu jācenšas veikt atbilstošu racionalizāciju; uzsver EAAPI koordinējošo lomu un to, ka savu pienākumu izpildē tai cieši jāsadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm;

6.  uzsver, ka, ņemot vērā ierobežotos resursus, EAAPI ir jāveic tikai Savienības likumdevēju uzticētie uzdevumi; uzsver, ka EAAPI būtu pilnībā jāveic šie uzdevumi, bet tā nedrīkst censties faktiski paplašināt savas pilnvaras, uzņemoties vēl citus uzdevumus, un tai ir jāsaglabā neatkarība; uzsver, ka EAAPI būtu jānoskaidro pamatnostādņu un ieteikumu sagatavošanas nepieciešamība;

7.  uzsver, ka EAAPI būtu pilnībā jāizmanto tās pašreizējā mandātā paredzētās pilnvaras patērētāju aizsardzības jomā; uzsver, ka šajā jomā EAAPI būtu ciešāk jākoordinē sava darbība ar pārējām EUI ar apvienotās komitejas starpniecību;

8.  secina, ka EAAPI jauktā finansēšanas kārtība ir neelastīga, apgrūtinoša un var apdraudēt šīs iestādes neatkarību; tādēļ aicina Komisiju, ja tā, veicot novērtēšanu, būs guvusi attiecīgos pierādījumus, līdz 2017. gadam nākt klajā ar priekšlikumu tādai finansēšanas sistēmai, kas:

–   kā vienīgo finansējuma avotu paredz maksas ieviešanu tirgus dalībniekiem vai

–   paredz gan tirgus dalībnieku maksu, gan pamatfinansējumu no atsevišķas budžeta pozīcijas Savienības vispārējā budžetā.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

11

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gesine Meissner

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Ferrara

(1)

OV C 442, 10.12.2014., 174. lpp.

(2)

OV C 442, 10.12.2014., 174. lpp.

(3)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(5)

OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.

(6)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(7)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(8)

OV C 442, 10.12.2014., 174. lpp.

(9)

OV C 442, 10.12.2014., 174. lpp.

(10)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(11)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(12)

OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.

(13)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(14)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(15)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2015)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika