SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2013

30.3.2015 - (2014/2121(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

Procedura : 2014/2121(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0096/2015
Teksty złożone :
A8-0096/2015
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2013

(2014/2121(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu[1],

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności[2] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[3],

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[4], w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE [5], w szczególności jego art. 64,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[6],

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[7], w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0096/2015),

1.      udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu na rok budżetowy 2013;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013

(2014/2121(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu[8],

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności[9] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[10],

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[11], w szczególności jego art. 208,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE [12], w szczególności jego art. 64,

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[13],

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[14], w szczególności jego art. 108,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0096/2015),

1.      stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.      zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2013

(2014/2121(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2013,

–       uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0096/2015),

A.     mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („Urzędu”) na rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 18 767 470 EUR, co stanowi wzrost o 19,88 % w porównaniu z 2012 r. i wynika z niedawnego ustanowienia Urzędu;

B.     mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013 („sprawozdaniu Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.      zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że w odniesieniu do trzech uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału za 2011 r. i oznaczonych w sprawozdaniu Trybunału za 2012 r. jako „w trakcie realizacji” podjęto działania naprawcze i że uwagi te są obecnie oznaczone w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”; zauważa ponadto, że w odniesieniu do wszystkich trzech uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału za 2012 r. podjęto działania naprawcze i jedna uwaga obecnie jest oznaczona jako „zrealizowana”, jedna jako „nie dotyczy”, a jedna jako „pozostająca do realizacji”;

2.      na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu uznaje, że:

-     umocnił on zdolność obsługi zamówień na poziomie przedsiębiorstw, wraz z jasnym określeniem ról i obowiązków, zarówno dla urzędników odpowiedzialnych za zamówienia, jak i dla personelu operacyjnego, a także ze zróżnicowanymi szkoleniami w zakresie zamówień dla wszystkich odnośnych kategorii pracowników;

-     przyjął on przepisy dotyczące zarządzania konfliktami interesów, które to przepisy zostały poddane przeglądowi w oparciu o wytyczne Komisji dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE;

-     odnowił swoją stronę internetową w celu poprawienia przejrzystości i dostępności udzielanych informacji;

-     opublikowano życiorysy członków zarządu oraz deklaracje o braku konfliktu interesów przewodniczącego i dyrektora wykonawczego;

wzywa Urząd, aby opublikował też deklaracje o braku konfliktu interesów członków zarządu, jak również rady organów nadzoru;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.      zauważa z zaniepokojeniem, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki (28%), w szczególności w tytule II (30%) i tytule III (85%), i wykazał wzrost w stosunku do poprzednich lat;

Zobowiązania i przeniesienia

4.      uznaje, że przeniesienia te były wynikiem wieloletniej strategii informatycznej i planu realizacji oraz szczególnych umów na usługi świadczone w 2014 r.; uznaje ponadto, że związane z tym zobowiązania są zgodne z prawem, prawidłowe i rozsądnie oszacowane zgodnie z niskim wskaźnikiem anulowania środków przeniesionych z 2012 r.;

5.      zdecydowanie zgadza się ze spostrzeżeniem Trybunału, że zakres, w jakim środki na 2013 r. zostały wykorzystane do pokrycia działań podejmowanych w 2014 r., jest sprzeczny z zasadą jednoroczności budżetu; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach, które podejmie on w celu ograniczenia ilości przenoszonych środków;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

6.      zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących procedur naboru pracowników przez Urząd;

Kontrole wewnętrzne

7.      na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że zarząd przyjął w 2013 r. 16 standardów kontroli wewnętrznej; stwierdza, że realizacja standardów kontroli wewnętrznej jest oznaczona jako „w trakcie realizacji” w oparciu o plan działania uzgodniony ze Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji;

8.      ubolewa, że zobowiązania prawne Urzędu nie zawsze były zatwierdzane przez należycie delegowanych urzędników i nie zawsze były poprzedzone należycie zatwierdzonym zobowiązaniem budżetowym; przypomina Urzędowi, że przestrzeganie obiegów środków finansowych, jak określono w rozporządzeniu finansowym, ma fundamentalne znaczenie; uznaje, że podjęto działania naprawcze w celu usunięcia tych niedociągnięć, i wzywa Urząd do szczegółowego poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tych działań w odniesieniu do zarządzania obiegami środków finansowych;

Audyt wewnętrzny

9.      na podstawie informacji przekazanych przez Urząd odnotowuje, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ograniczony przegląd wdrażania standardów kontroli wewnętrznej, wynikający ze strategicznego planu audytu, a także z wcześniejszej oceny ryzyka Służby Audytu Wewnętrznego;

10.    zauważa, że w wyniku tego przeglądu Urząd przygotował plan działania w celu wdrożenia 20 zaleceń wskazanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego, z których trzy oceniono jako „bardzo ważne”; uznaje, że zdaniem Służby Audytu Wewnętrznego ten plan działania odpowiednio zajmie się zidentyfikowanym ryzykiem oraz złagodzi je, o ile zostanie wdrożony zgodnie z planem;

11.    na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego śledziła wdrażanie swoich wcześniejszych zaleceń oraz że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie pozostały otwarte ani zalecenia o zasadniczym znaczeniu, ani bardzo istotne zalecenia;

Inne uwagi

12.    przypomina, że Parlament był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także walnie przyczynił się do powstania Urzędu w 2011 r., w ramach tego systemu;

13.    odnotowuje uwagę Komisji zawartą w jej ostatnim sprawozdaniu z działalności Europejskich Urzędów Nadzoru i ESNF, zgodnie z którą mimo trudnej sytuacji urzędy te szybko stworzyły dobrze funkcjonujące struktury organizacyjne, które ogólnie dobrze wywiązują się z szerokiego spektrum powierzonych im zadań, mimo że przy rosnących wymaganiach dysponują ograniczoną liczbą pracowników;

14.    podkreśla, że rola Urzędu, polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru na całym jednolitym rynku, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia lepiej zintegrowanego, efektywniejszego i bezpieczniejszego sektora ubezpieczeń i programów emerytalnych w Unii, a tym samym przyczynia się do ożywienia gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy i wzrostu w Europie, a także zapobiegania kryzysom w sektorze finansowym;

15.    zdaje sobie sprawę, że ESNF nadal znajduje się w fazie tworzenia, i podkreśla, że zadania już powierzone Urzędowi, a także przyszłe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych wymagają odpowiedniego poziomu zatrudnienia i budżetu, aby umożliwić nadzór wysokiej jakości; podkreśla, że w każdym przypadku należy dokładnie rozważyć, czy dodatkowe zadania wymagają dodatkowych zasobów; podkreśla jednak, że jakiekolwiek ewentualne zwiększenie środków Urzędu powinno zostać poprzedzone lub uzupełnione – tam, gdzie jest to możliwe – odpowiednimi działaniami racjonalizacyjnymi; zwraca uwagę, że Urząd pełni rolę koordynacyjną oraz powinien blisko współpracować z krajowymi organami nadzoru, aby mógł wypełniać swój mandat;

16.    podkreśla, że z uwagi na ograniczone zasoby Urząd musi ograniczyć się do zadań powierzonych mu przez unijnych współprawodawców; podkreśla, że Urząd powinien wykonywać te zadania w pełnym zakresie, ale jego działania nie mogą wykraczać poza jego mandat, oraz że musi on zachować niezależność; zwraca uwagę, że Urząd powinien zbadać konieczność sporządzania wytycznych i zaleceń;

17.    podkreśla, że Urząd powinien w pełni wykorzystywać swoje uprawnienia w zakresie ochrony konsumentów, które zostały mu powierzone w jego mandacie; podkreśla, że w tej dziedzinie Urząd powinien ściślej koordynować swoje działania z pozostałymi Europejskimi Urzędami Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu;

18.    podsumowując, zwraca uwagę, że mieszany system finansowania Urzędu jest nieelastyczny i uciążliwy, a także stanowi potencjalne zagrożenie dla niezależności Urzędu; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby – jeśli potwierdzi to jej ocena – zaproponowała do roku 2017 system finansowania dla Urzędu, którego wyłączną podstawą będzie wprowadzenie opłat od uczestników rynku lub który będzie się opierał na połączeniu opłat od uczestników rynku z podstawowym finansowaniem z osobnej linii budżetowej w budżecie ogólnym Unii;

o

o       o

19.    w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2015 r.[15] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

26.2.2015

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2013

(2014/2121(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Markus Ferber

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że Parlament Europejski był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także walnie przyczynił się do powstania w 2011 r. w ramach tego systemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA);

2.  odnotowuje uwagę Komisji zawartą w jej ostatnim sprawozdaniu z działalności europejskich urzędów nadzoru i ESNF, zgodnie z którą mimo trudnej sytuacji urzędy te szybko stworzyły dobrze funkcjonujące struktury organizacyjne, które ogólnie dobrze wywiązują się z szerokiego spektrum powierzonych im zadań, mimo że przy rosnących wymaganiach dysponują ograniczoną liczbą pracowników;

3.  podkreśla, że rola EIOPA polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru na całym jednolitym rynku ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia lepiej zintegrowanego, efektywniejszego i bezpieczniejszego sektora ubezpieczeń i świadczeń emerytalnych w Unii, a tym samym przyczynia się do ożywienia gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy i wzrostu w Europie, a także zapobiegania przyszłym kryzysom w sektorze finansowym;

4.  przyjmuje do wiadomości, że w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego EIOPA za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r. są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

5.  zdaje sobie sprawę, że ESNF nadal znajduje się w fazie tworzenia i podkreśla, że zadania już powierzone EIOPA, a także przyszłe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych wymagają odpowiedniego poziomu zatrudnienia i budżetu, aby umożliwić nadzór wysokiej jakości; podkreśla, że w każdym przypadku należy dokładnie rozważyć, czy dodatkowe zadania wymagają dodatkowych zasobów; podkreśla jednak, że jakiekolwiek ewentualne zwiększenie środków EIOPA powinno zostać poprzedzone – tam, gdzie jest to możliwe – odpowiednimi działaniami racjonalizacyjnymi lub muszą one stanowić jego uzupełnienie; zwraca uwagę na koordynującą rolę EIOPA oraz na konieczność bliskiej współpracy z krajowymi organami nadzoru, aby Urząd mógł wypełniać swój mandat;

6.  podkreśla, że z uwagi na ograniczone zasoby EIOPA musi ograniczyć się do zadań powierzonych jej przez współprawodawców Unii; podkreśla, że EIOPA powinna je wykonywać w pełnym zakresie, ale nie może dążyć do faktycznego rozszerzenia swojego mandatu poza te zadania, oraz że musi zachować niezależność; zwraca uwagę, że EIOPA powinna zbadać konieczność sporządzania wytycznych i zaleceń;

7.  podkreśla, że EIOPA powinna w pełni wykorzystywać swoje uprawnienia w zakresie ochrony konsumentów, które zostały jej powierzone w obecnym mandacie; podkreśla, że w tej dziedzinie EIOPA powinna ściślej koordynować swoje działania z innymi europejskimi urzędami nadzoru za pośrednictwem wspólnego komitetu;

8.  dochodzi do wniosku, że system finansowania mieszanego EIOPA jest nieelastyczny, uciążliwy i stanowi potencjalne zagrożenie dla jej niezależności; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby – jeśli potwierdzi to jej ocena – zaproponowała do roku 2017 r. system finansowania:

-    którego wyłączną podstawą będzie wprowadzenie opłat od uczestników rynku, lub

-    który będzie łączył opłaty od uczestników rynku z podstawowym finansowaniem z osobnej linii budżetowej w budżecie ogólnym Unii.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

24.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Gesine Meissner

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

 • [1]  Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 174.
 • [2]  Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 174.
 • [3]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [4]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [5]  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
 • [6]  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
 • [7]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [8]  Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 174.
 • [9]  Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 174.
 • [10]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [11]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [12]  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
 • [13]  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
 • [14]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [15]  Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA-PROV(2015)0000.