Procedură : 2014/2121(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0096/2015

Texte depuse :

A8-0096/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.36
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0145

RAPORT     
PDF 181kWORD 111k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2121(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2121(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Autorității(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Autorității cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE(5) și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, în special articolul 64,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0096/2015),

1.      acordă directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2121(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Autorității(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Autorității cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE(12) și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, în special articolul 64,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0096/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2121(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0096/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale („Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 18 767 470 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 19,88 % față de bugetul pentru 2012, explicabilă prin faptul că Autoritatea a fost înființată recent;

B.     întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată din raportul Curții că, în ceea ce privește trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective și că, în prezent, recomandările sunt marcate în raportul Curții ca fiind „finalizate”; observă, în plus, că, în ceea ce privește cele trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent una este marcată ca fiind „finalizată”, în cazul uneia apare indicația „nu se aplică” și una este marcată ca fiind „nedemarată încă”;

2.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, că:

-     aceasta și-a consolidat capacitatea de sprijin pentru achizițiile publice la nivel de organizație, prin definirea clară a rolurilor și a responsabilităților atât în cazul responsabililor cu achizițiile, cât și în cazul personalului operațional, precum și prin asigurarea unei formări variate în domeniul achizițiilor pentru toate categoriile de personal relevante;

-     aceasta a adoptat norme privind gestionarea conflictelor de interese care au fost revizuite în conformitate cu Orientările Comisiei referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE;

-     aceasta și-a reînnoit site-ul în scopul îmbunătățirii transparenței și accesibilității informațiilor furnizate;

-     au fost publicate CV-urile membrilor consiliului de administrație, precum și declarația de interese a președintelui și cea a directorului executiv;

solicită Autorității să publice, de asemenea, declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație, precum și ale membrilor consiliului supraveghetorilor;

Gestiunea bugetară și financiară

3.      constată cu îngrijorare că nivelul creditelor angajate reportate, de 28 %, a fost ridicat, în special în ceea ce privește titlul II cu 30 % și titlul III cu 85 %, ceea ce reprezintă o creștere în comparație cu anii precedenți;

Angajamente și reportări

4.      recunoaște faptul că reportările au fost rezultatul strategiei și planului multianual de punere în aplicare în domeniul informatic și al unor contracte specifice de servicii care urmau să fie furnizate în 2014; recunoaște, de asemenea, angajamentele aferente sunt legale, conforme cu reglementările în vigoare și estimate temeinic, date fiind ratele scăzute de anulare pentru reportările din 2012;

5.      este total de acord cu observația Curții conform căreia măsura în care creditele aferente exercițiului 2013 au fost utilizate pentru a acoperi activități aferente exercițiului 2014 contravine principiului bugetar al anualității; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile pe care le va întreprinde pentru a reduce volumul reportărilor;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.      ia act de faptul că raportul Curții nu conține nicio observație în ceea ce privește procedurile de recrutare ale Autorității;

Controale interne

7.      constată, din raportul Curții, că în cursul anului 2013 consiliul de administrație a adoptat 16 standarde de control intern (SCI); constată că punerea în aplicare a SCI este marcată ca fiind „în desfășurare” pe baza unui plan de acțiune convenit cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS);

8.      regretă faptul că angajamentele juridice ale Autorității nu au fost autorizate întotdeauna de persoane care dețineau un mandat adecvat și nu au fost precedate în mod consecvent de un angajament bugetar autorizat în mod corespunzător; reamintește Autorității că respectarea circuitelor financiare, astfel cum sunt definite în Regulamentul financiar, este fundamentală; recunoaște că au fost luate măsuri corective pentru a remedia aceste deficiențe și invită Autoritatea să informeze în detaliu autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestor acțiuni referitoare la gestionarea circuitelor financiare;

Auditul intern

9.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, că, în 2013, IAS a realizat o evaluare limitată a punerii în aplicare a SCI, ca urmare a planului strategic de audit și a evaluării precedente a riscurilor realizate de IAS;

10.    observă că, în urma acestei evaluări, Autoritatea a elaborat un plan de acțiune pentru a aborda cele 20 de recomandări identificate de IAS, dintre care trei au fost considerate ca „foarte importante”; ia act de faptul că IAS consideră că planul de acțiune va aborda în mod adecvat riscurile identificate și le va reduce, dacă va fi pus în aplicare așa cum se preconizează;

11.    ia act, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, de faptul că IAS a monitorizat implementarea recomandărilor sale anterioare și că, la 31 decembrie 2013, nicio recomandare critică sau foarte importantă nu era deschisă;

Alte observații

12.    reamintește că Parlamentul European a fost un susținător principal al eforturilor de instituire a unui sistem european de supraveghere financiară nou și cuprinzător (ESFS) ca urmare a crizei financiare și de înființare, în 2011, a Autorității, ca parte a acestui sistem;

13.    ia act de observația făcută de Comisie în recentul său raport privind funcționarea autorităților europene de supraveghere (AES) și a SESF, potrivit căreia, în pofida circumstanțelor dificile, AES au creat în timp scurt organizații funcționale care, global, au avut rezultate bune în raport cu gama largă de sarcini ce le revin, deși se confruntau cu cerințe tot mai mari în condițiile unor resurse umane limitate;

14.    subliniază că rolul Autorității în promovarea unui regim de supraveghere comun pe piața unică este esențial pentru a asigura existența în Uniune a unui sector al asigurărilor și pensiilor mai bine integrat, mai eficient și mai sigur, contribuind astfel la redresarea economică, la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în UE, precum și la evitarea altor crize în sectorul financiar;

15.    recunoaște că SESF se află încă în faza de constituire și subliniază că sarcinile deja încredințate Autorității, precum și viitoarele sarcini avute în vedere în lucrările legislative în curs, necesită un nivel adecvat al personalului și bugetului pentru a se putea asigura o supraveghere de înaltă calitate; subliniază că ar trebui întotdeauna analizată cu atenție nevoia de a combina sarcinile suplimentare cu resurse suplimentare; subliniază totuși că orice majorare eventuală a mijloacelor ar trebui să fie precedată și/sau însoțită de eforturi de raționalizare corespunzătoare, atunci când este posibil; subliniază rolul de coordonare al Autorității și necesitatea ca aceasta să coopereze îndeaproape cu autoritățile de supraveghere naționale pentru a-și putea îndeplini mandatul;

16.    subliniază că, având în vedere resursele sale limitate, Autoritatea trebuie să se limiteze la sarcinile care i-au fost încredințate de colegislatorii europeni; subliniază că Autoritatea ar trebui să îndeplinească sarcinile respective integral, că nu trebuie să încerce să-și extindă mandatul și, de asemenea, că trebuie să-și mențină independența; subliniază că Autoritatea ar trebui să analizeze dacă este necesar sau nu să elaboreze orientări și recomandări;

17.    subliniază că Autoritatea ar trebui să-și utilizeze pe deplin competențele care i-au fost conferite prin mandat în domeniul protecției consumatorilor; subliniază că, în acest domeniu, Autoritatea ar trebui să-și coordoneze mai îndeaproape acțiunile cu celelalte AES, prin intermediul Comitetului mixt;

18.    conchide că mecanismul de finanțare mixtă al Autorității este inflexibil, împovărător și reprezintă o posibilă amenințare la adresa independenței acesteia; prin urmare, solicită Comisiei ca, în cazul în care acest lucru este dovedit de evaluarea Comisiei, să propună, până în 2017, un sistem de finanțare a Autorității bazat exclusiv pe introducerea de taxe pentru participanții la piață sau care să combine introducerea de taxe pentru participanții la piață cu o finanțare de bază dintr-o linie bugetară separată din bugetul general al Uniunii.

o

o       o

19.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

26.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2121(DEC))

Raportor pentru aviz: Markus Ferber

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că Parlamentul European a fost un vector esențial în depunerea eforturilor pentru crearea, în urma crizei financiare, a unui Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), nou și cuprinzător, și în crearea, în 2011, a Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) ca parte a SESF;

2.  ia act de observația făcută de Comisie în recentul său raport privind funcționarea autorităților europene de supraveghere (AES) și a SESF, potrivit căreia, în pofida circumstanțelor dificile, AES au creat în timp scurt organizații funcționale care, global, au avut rezultate bune în raport cu gama largă de sarcini ce le revin, deși se confruntau cu cerințe tot mai mari în condițiile unor resurse umane limitate;

3.  subliniază că rolul EIOPA în promovarea unui regim de supraveghere comun pe piața unică este esențial pentru a asigura existența în Uniune a unui sector al pensiilor mai bine integrat, mai eficient și mai sigur, contribuind astfel la redresarea economică, la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în UE, precum și la evitarea altor crize în sectorul financiar;

4.  ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi Europene, operațiunile EIOPA subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2013 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

5.  recunoaște că SESF se află încă în faza de constituire și subliniază că sarcinile deja încredințate EIOPA, precum și viitoarele sarcini avute în vedere în lucrările legislative în curs, necesită un nivel adecvat al personalului și bugetului pentru a se putea asigura o supraveghere de înaltă calitate; subliniază că ar trebui întotdeauna analizată cu atenție nevoia de a combina sarcinile suplimentare cu resurse suplimentare; subliniază totuși că orice majorare eventuală a mijloacelor ar trebui să fie precedată și/sau însoțită de eforturi de raționalizare corespunzătoare, atunci când este posibil; subliniază rolul de coordonare al EIOPA și necesitatea ca aceasta să coopereze îndeaproape cu autoritățile de supraveghere naționale pentru a-și putea îndeplini mandatul;

6.  subliniază că, având în vedere resursele sale limitate, EIOPA trebuie să se limiteze strict la sarcinile care i-au fost încredințate de colegislatorii Uniunii; subliniază că EIOPA ar trebui să îndeplinească sarcinile respective integral și nu trebuie să încerce să-și extindă de facto mandatul dincolo de acestea; de asemenea, trebuie să-și mențină independența; subliniază că EIOPA ar trebui să aprecieze dacă este necesar sau nu să elaboreze orientări și recomandări;

7.  subliniază că EIOPA ar trebui să-și utilizeze pe deplin competențele în domeniul protecției consumatorilor care i-au fost conferite prin mandatul în vigoare; subliniază că, în acest domeniu, EIOPA ar trebui să-și coordoneze mai strâns acțiunile cu celelalte AES prin intermediul comitetului mixt;

8.  conchide că mecanismul de finanțare mixtă a EIOPA este inflexibil, împovărător și reprezintă o posibilă amenințare la adresa independenței acesteia; prin urmare, solicită Comisiei ca, în cazul în care acest lucru este dovedit de evaluarea Comisiei, să propună până în 2017 un sistem de finanțare care:

-    să fie bazat exclusiv pe introducerea de taxe pentru participanții la piață sau

-    să combine taxele pentru participanții la piață cu o finanțare de bază dintr-o linie bugetară separată din bugetul general al Uniunii.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Gesine Meissner

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 174.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 174.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 174.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 174.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Texte adoptate la această dată, P7_TA-PROV(2015)0000.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate