Postup : 2014/2121(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0096/2015

Predkladané texty :

A8-0096/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.36
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0145

SPRÁVA     
PDF 186kWORD 105k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8‑0096/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami orgánu(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(12), a najmä na jeho článok 64,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8‑0096/2015),

1.      berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8‑0096/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „orgán“) na rozpočtový rok 2013 sumu 18 767 470 EUR, čo predstavuje nárast o 19,88 % v porovnaní s rokom 2012, čo možno vysvetliť tým, že tento orgán vznikol nedávno;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 („správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a v správe Dvora audítorov za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a v správe Dvora audítorov za rok 2013 sú teraz označené ako „ukončené“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, prijali sa nápravné opatrenia a jedna pripomienka je teraz označená ako „ukončená“, jedna ako „nevzťahuje sa“ a jedna ako „prebiehajúca“;

2.      na základe informácií orgánu sa dozvedel, že:

-     posilnil svoju kapacitu na podporu verejného obstarávania na úrovni orgánu, pričom boli jasne vymedzené úlohy a povinnosti tak pre úradníkov zaoberajúcich sa verejným obstarávaním, ako aj pre prevádzkových zamestnancov a všetkým príslušným kategóriám zamestnancov sa poskytli rozličné školenia v oblasti verejného obstarávania;

-     prijal pravidlá v oblasti riadenia konfliktov záujmov, ktoré boli revidované v súlade s usmerneniami Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov v decentralizovaných agentúrach EÚ a ich riadení;

-     má obnovené internetovú stránku, ktorej účelom je posilnenie transparentnosti a dostupnosti poskytovaných informácií;

-     boli uverejnené životopisy členov správnej rady a vyhlásenie o záujmoch predsedu a výkonného riaditeľa;

vyzýva orgán, aby zverejnil aj vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a rady orgánov dohľadu;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.      so znepokojením konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov, ktorá dosiahla až 28 %, bola vysoká, najmä v prípade hlavy II (30 %) a hlavy III (85 %), čo predstavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi;

Záväzky a prenosy

4.      uznáva, že prenosy rozpočtových prostriedkov boli dôsledkom viacročnej stratégie a vykonávacieho plánu v oblasti IT a osobitných zmlúv na služby, ktoré mali byť poskytnuté v roku 2014; ďalej uznáva, že súvisiace viazané rozpočtové prostriedky sú zákonné, riadne a náležite ohodnotené v závislosti od nízkej miery rušenia prenosov z roku 2012;

5.      rozhodne súhlasí s pripomienkou Dvora audítorov, že rozsah, v ktorom boli rozpočtové prostriedky na rok 2013 využité na pokrytie činností v roku 2014, je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; vyzýva orgán, aby informoval orgán zodpovedný za udelenia absolutória o opatreniach, ktoré prijme na zníženie množstva prenosov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.      konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov orgánu;

Vnútorné kontroly

7.      na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že správna rada prijala v roku 2013 šestnásť štandardov vnútornej kontroly; konštatuje, že vykonávanie štandardov vnútornej kontroly je označené ako prebiehajúce na základe akčného plánu dohodnutého s Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS);

8.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že právne záväzky orgánu nie vždy schvaľovali úradníci s náležitými právomocami a nepredchádzal im sústavne riadne schválený rozpočtový záväzok; pripomína orgánu, že plnenie finančných postupov vymedzených v nariadení o rozpočtových pravidlách má zásadný význam; berie na vedomie, že v záujme riešenia týchto nedostatkov boli prijaté nápravné opatrenia, a vyzýva orgán, aby informoval orgán zodpovedný za udelenie absolutória o výsledkoch týchto opatrení týkajúcich sa riadenia finančných postupov;

Vnútorný audit

9.      na základe informácií orgánu berie na vedomie, že IAS uskutočnil v roku 2013 obmedzené preskúmanie vykonávania štandardov vnútornej kontroly, ktoré bolo výsledkom strategického plánu auditu, ako aj predchádzajúceho posúdenia rizika, ktoré vykonal IAS;

10.    poznamenáva, že v nadväznosti na toto preskúmanie pripravil orgán akčný plán, ktorý sa zaoberal dvadsiatimi odporúčaniami, ktoré vydal IAS, pričom tri z nich boli hodnotené ako „veľmi dôležité“; konštatuje, že IAS sa nazdáva, že akčný plán bude adekvátnou reakciou na zistené riziká a tieto riziká obmedzí, ak bude patrične vykonávaný;

11.    na základe informácií orgánu berie na vedomie, že IAS sledoval plnenie svojich skorších odporúčaní a že k 31. decembru 2013 nezostali nedoriešené žiadne kritické ani veľmi dôležité odporúčania;

Ďalšie pripomienky

12.    pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hybnou silou v úsilí vytvoriť nový a komplexný európsky systém finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri zriaďovaní orgánu ako súčasti tohto systému v roku 2011;

13.    berie na vedomie konštatovanie Komisie, ktoré vyslovila vo svojej nedávnej správe o fungovaní európskych orgánov dohľadu (ESA) a európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), že napriek neľahkej situácii sa ESA podarilo rýchlo vytvoriť dobre fungujúce organizácie, ktoré celkovo dosahujú vo svojej širokej škále úloh dobré výsledky, pričom čelia rastúcim nárokom a disponujú len obmedzenými ľudskými zdrojmi;

14.    zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie lepšie integrovaného, účinnejšieho a bezpečnejšieho sektora poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia v Únii, čím zároveň prispieva k oživeniu hospodárstva a tvorbe pracovných miest a rastu v Európe, ako aj k predchádzaniu budúcim krízam vo finančnom sektore;

15.    uznáva, že ESFS je stále vo fáze vytvárania, a zdôrazňuje, že úlohy, ktoré už boli zverené orgánu, ako aj budúce úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov a rozpočet, aby bol umožnený vysokokvalitný dohľad; zdôrazňuje, že potreba kombinovať ďalšie úlohy s dodatočnými zdrojmi by sa mala vždy dôkladne zvážiť; zdôrazňuje však, že akémukoľvek prípadnému zvýšeniu jeho prostriedkov by malo predchádzať primerané úsilie o racionalizáciu a/alebo by ho malo takéto úsilie dopĺňať, a to vždy, keď je to možné; zdôrazňuje koordinačnú úlohu orgánu a skutočnosť, že v záujme plnenia svojho mandátu musí úzko spolupracovať s národnými dozornými orgánmi;

16.    zdôrazňuje, že vzhľadom na obmedzené zdroje sa musí orgán pridŕžať úloh, ktoré mu pridelili spoluzákonodarcovia Únie; zdôrazňuje, že orgán by mal vykonávať tieto úlohy v plnom rozsahu, nesmie sa však snažiť rozšíriť svoj mandát mimo nich, a že musí ostať nezávislý; zdôrazňuje, že orgán by mal kontrolovať potrebu vypracovať usmernenia a odporúčania;

17.    zdôrazňuje, že orgán by mal plne využiť svoje právomoci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré nadobudol na základe svojho mandátu; zdôrazňuje, že v tejto oblasti by mal orgán prostredníctvom spoločného výboru užšie koordinovať svoje činnosti s ostatnými ESA;

18.    konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu je nepružný, zaťažujúci a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby, ak sa to potvrdí v jej posúdení, do roku 2017 navrhla systém financovania orgánu, ktorý je založený výlučne na zavedení poplatkov pre účastníkov trhu alebo ktorý kombinuje poplatky účastníkov trhu so základným financovaním z osobitného rozpočtového riadka vo všeobecnom rozpočte EÚ;

o

o       o

19.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

26.2.2015

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013

(2014/2121(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Markus Ferber

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou silou v úsilí vytvoriť nový a komplexný európsky systém finančného dohľadu (ESFS) v dôsledku finančnej krízy a pri vytváraní Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v roku 2011 ako súčasti tohto systému;

2.  berie na vedomie konštatovanie Komisie, ktoré vyslovila vo svojej nedávnej správe o fungovaní európskych orgánov dohľadu (ESA) a európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), že napriek neľahkej situácii sa ESA podarilo rýchlo vytvoriť dobre fungujúce organizácie, ktoré celkovo dosahujú vo svojej širokej škále úloh dobré výsledky, pričom čelia rastúcim nárokom a disponujú len obmedzenými ľudskými zdrojmi;

3.  zdôrazňuje, že úloha orgánu EIOPA pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie lepšie integrovaného, účinnejšieho a bezpečnejšieho sektora poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia v Únii, čím zároveň prispieva k oživeniu hospodárstva a tvorbe pracovných miest a rastu v Európe, ako aj k predchádzaniu budúcim krízam vo finančnom sektore;

4.  berie na vedomie, že podľa názoru Európskeho dvora audítorov sú operácie orgánu EIOPA súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2013 zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

5.  uznáva, že ESFS je stále vo fáze vytvárania, a zdôrazňuje, že úlohy, ktoré už boli zverené orgánu EIOPA, ako aj budúce úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov a rozpočet, aby bol umožnený vysokokvalitný dohľad; zdôrazňuje, že potreba kombinovať ďalšie úlohy s dodatočnými zdrojmi by sa mala vždy dôkladne zvážiť; zdôrazňuje však, že akémukoľvek možnému nárastu jeho prostriedkov by malo predchádzať a/alebo ho dopĺňať primerané úsilie v oblasti racionalizácie vždy, keď je to možné; zdôrazňuje koordinačnú úlohu orgánu EIOPA a tiež skutočnosť, že na plnenie svojho mandátu musí EIOPA úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu;

6.  zdôrazňuje, že vzhľadom na obmedzené zdroje sa musí EIOPA pridŕžať úloh, ktoré mu boli pridelené spoluzákonodarcami Únie; zdôrazňuje, že orgán EIOPA by mal vykonávať tieto úlohy v plnom rozsahu, nesmie sa však snažiť de facto rozšíriť svoj mandát mimo nich, a že musí ostať nezávislý; zdôrazňuje, že orgán EIOPA by mal kontrolovať potrebu vypracovať usmernenia a odporúčania;

7.  zdôrazňuje, že orgán EIOPA by mal plne využiť svoje právomoci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré nadobudol na základe súčasného mandátu; zdôrazňuje, že v tejto oblasti by mal orgán EIOPA prostredníctvom spoločného výboru užšie spolupracovať s ostatnými ESA;

8.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu EIOPA je nepružný, zaťažujúci a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby, ak sa to potvrdí v jej posúdení, do roku 2017 navrhla systém financovania, ktorý:

–   je založený výlučne na zavedení poplatkov účastníkmi trhu alebo

–   kombinuje poplatky účastníkov trhu so základným financovaním z osobitného rozpočtového riadka vo všeobecnom rozpočte EÚ.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

48

11

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Gesine Meissner

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 174.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 174.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 174.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 174.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z tohto dňa, P7_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia