Förfarande : 2014/2121(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0096/2015

Ingivna texter :

A8-0096/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.36
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0145

BETÄNKANDE     
PDF 170kWORD 86k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2121(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2121(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013, med myndighetens svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(5), särskilt artikel 64,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0096/2015).

1.      Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2121(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013, med myndighetens svar(8),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(12), särskilt artikel 64,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0096/2015).

1.      Europaparlamentet konstaterar att årsredovisningarna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2121(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0096/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt redovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 18 767 470 EUR, vilket innebär en ökning med 19,88 % jämfört med 2012 och beror på att myndigheten nyligen har inrättats.

B.     Revisionsrätten har i sin rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens räkenskaper för budgetåret 2013 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.      Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att avseende de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och de är nu markerade som ”har genomförts”. Parlamentet noterar vidare att för de tre kommentarerna som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och en kommentar är nu markerad som ”har genomförts”, en som ”ej tillämplig” och en som ”har ej genomförts”.

2.      Europaparlamentet konstaterar följande från myndigheten:

–    Den har förstärkt sin stödkapacitet på organisationsnivå för upphandlingar, med klart definierade roller och ansvarsområden för både upphandlingstjänstemän och operativ personal. Alla berörda personalkategorier har fått upphandlingsutbildning i olika former.

–    Den har antagit regler för hantering av intressekonflikter som justerats med utgångspunkt från kommissionens riktlinjer om förebyggande och hantering av intressekonflikter i EU:s decentraliserade byråer.

–    Den har förnyat sin webbplats i syfte att förbättra transparensen och tillgängligheten för den tillhandahållna informationen.

–    Meritförteckningarna för ledamöterna i förvaltningsstyrelsen och intresseförklaringarna från ordföranden och den verkställande direktören har offentliggjorts.

Myndigheten uppmanas att även offentliggöra intresseförklaringarna från ledamöterna i förvaltningsstyrelsen och i tillsynsstyrelsen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.      Europaparlamentet konstaterar med oro att andelen åtagandebemyndiganden som fördes över till följande budgetår förblev hög med 28 %, särskilt för avdelning II med 30 % och avdelning III med 85 %, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.      Europaparlamentet konstaterar att överföringarna till efterföljande budgetår var en följd av den fleråriga IT-strategin och genomförandeplanen och från specifika kontrakt med tjänster som ska tillhandahållas under 2014. Parlamentet konstaterar vidare att de relaterade åtagandebemyndigandena är lagliga, korrekta och rimligt uppskattade i enlighet med de låga andelarna förfallna anslag från 2012.

5.      Europaparlamentet instämmer helt och hållet med revisionsrättens konstaterande att den omfattning med vilka 2013 års anslag överfördes för att täcka 2014 års verksamhet rimmar illa med budgetprincipen om ettårighet. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som kommer att vidtas för att minska de belopp som överförs till efterföljande budgetår.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.      Europaparlamentet noterar att inga kommenterar gjorts i revisionsrättens rapport när det gäller myndighetens upphandlingsförfaranden.

Internkontroller

7.      Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att förvaltningsstyrelsen har antagit 16 normer för internkontroll under 2013. Parlamentet konstaterar att genomförandet av dessa normer står markerade som ”pågående” på grundval av en handlingsplan som fastslagits tillsammans med kommissionens tjänst för intern kontroll (IAS).

8.      Europaparlamentet beklagar att myndighetens rättsliga åtaganden inte alltid godkändes av tjänstemän enligt en korrekt delegering och inte konsekvent föregicks av ett budgetåtagande som godkänts i vederbörlig ordning. Myndigheten erinras om att efterlevnad av de finansiella flödena enligt budgetförordningen är av avgörande betydelse. Parlamentet konstaterar att korrigerande åtgärder vidtagits för att ta itu med dessa brister och uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten i detalj om resultaten av dessa åtgärder avseende hanteringen av finansiella flöden.

Internrevision

9.      Europaparlamentet erfar från myndigheten att IAS under 2013 genomförde en begränsad granskning av genomförandet av normerna för internkontroll till följd av den strategiska revisionsplanen och tidigare riskbedömningar från IAS.

10.    Europaparlamentet konstaterar att myndigheten till följd av denna granskning har utarbetat en handlingsplan för att ta itu med de 20 rekommendationerna från IAS, varav tre ansågs vara ”mycket viktiga”. Parlamentet konstaterar att IAS anser att handlingsplanen på lämpligt sätt kommer att behandla de risker som identifierats och att dessa kommer att minska om handlingsplanen genomförs som planerat.

11.    Europaparlamentet noterar från myndigheten att IAS följt upp genomförandet av sina tidigare rekommendationer och att varken några kritiska eller mycket viktiga rekommendationer återstod att åtgärda den 31 december 2013.

Övriga kommentarer

12.    Europaparlamentet påminner om att det varit en central drivkraft bakom insatserna för att skapa ett nytt och omfattande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) i finanskrisens efterdyningar och i arbetet med att – som den del av detta system – inrätta myndigheten 2011.

13.    Europaparlamentet noterar kommissionens konstaterande i den nyligen framlagda rapporten om verksamheten i de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) och Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS), att ESA-myndigheterna, trots svåra omständigheter, snabbt har upprättat väl fungerande organisationer, som på det hela taget har uppnått goda resultat med tanke på deras breda arbetsfält, samtidigt som de har att hantera ökande krav med begränsade personalresurser.

14.    Europaparlamentet betonar att myndighetens roll i arbetet med att främja en gemensam tillsynordning för hela den inre marknaden är av största vikt för att trygga en mer integrerad, mer effektiv och säkrare pensionssektor i EU, och därmed bidra till ekonomisk återhämtning, skapande av sysselsättning och tillväxt i Europa och förebyggande av framtida kriser inom finanssektorn.

15.    Europaparlamentet inser att ESFS fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, och betonar att de uppgifter som redan anförtrotts myndigheten, liksom framtida uppgifter som planeras inom ramen för det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka och budget för att en tillfredsställande tillsyn ska bli möjlig. Parlamentet betonar att behovet av att kombinera nya uppgifter med extra resurser alltid ingående bör beaktas. Parlamentet understryker dock att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser bör föregås och/eller kompletteras av lämpliga rationaliseringsåtgärder när detta är möjligt. Parlamentet betonar myndighetens samordnande roll och dess behov av nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter för att fullfölja sitt mandat.

16.    Europaparlamentet betonar att myndigheten på grund av sina begränsade resurser måste hålla sig till de uppgifter den tilldelats av unionens medlagstiftare. Parlamentet betonar att myndigheten till fullo bör utföra dessa uppgifter, men att den inte får försöka överträda sitt mandat, och att myndigheten måste bevara sin oberoende ställning. Parlamentet betonar att myndigheten bör kontrollera huruvida det är nödvändigt att utarbeta riktlinjer och rekommendationer.

17.    Europaparlamentet betonar att myndigheten till fullo bör utnyttja de befogenheter på konsumentskyddsområdet som myndigheten tilldelas genom sitt befintliga mandat. Parlamentet understryker att myndigheten på detta område bör samarbeta närmare med de övriga ESA-myndigheterna via den gemensamma kommittén.

18.    Europaparlamentet drar slutsatsen att myndighetens blandade finanseringsarrangemang är oflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen, om dess värdering visar att det är motiverat, att till 2017 föreslå ett finansieringssystem för myndigheten som grundas helt på införandet av avgifter från marknadsdeltagarna, eller på att kombinera avgifter från marknadsdeltagarna med grundfinansiering från en separat budetpost i unionen allmänna budget.

o

o       o

19.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2015(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

26.2.2015

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013

(2014/2121(DEC))

Föredragande: Markus Ferber

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet varit en drivkraft i samband med insatserna för att skapa ett nytt övergripande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) efter finanskrisen, och i arbetet med att – som en del av detta system – inrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 2011.

2.  Europaparlamentet noterar kommissionens konstaterande i den nyligen framlagda rapporten om verksamheten i de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) och Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS), att ESA-myndigheterna, trots svåra omständigheter, snabbt har upprättat väl fungerande organisationer, som på det hela taget har uppnått goda resultat med tanke på deras breda arbetsfält, samtidigt som de har att hantera ökande krav med begränsade personalresurser.

3.  Europaparlamentet betonar att Eiopas roll i arbetet med att främja en gemensam tillsynordning för hela den inre marknaden är av största vikt för att trygga en mer integrerad, mer effektiv och säkrare pensionssektor i EU, och därmed bidra till ekonomisk återhämtning, skapande av sysselsättning och tillväxt i Europa och förebyggande av framtida kriser inom finanssektorn.

4.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för Eiopas årliga räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2013 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

5.  Europaparlamentet inser att ESFS fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, och betonar att de uppgifter som redan anförtrotts Eiopa, liksom framtida uppgifter som planeras inom ramen för det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka och budget för att en tillfredsställande tillsyn ska bli möjlig. Parlamentet betonar att behovet av att kombinera nya uppgifter med extra resurser alltid ingående bör beaktas. Parlamentet understryker dock att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser bör föregås och/eller kompletteras av lämpliga rationaliseringsåtgärder när detta är möjligt. Parlamentet framhäver Eiopas samordnande roll och påpekar att myndigheten nära måste samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna för att uppfylla sitt mandat.

6.  Europaparlamentet betonar att Eiopa på grund av sina begränsade resurser måste hålla sig till de uppgifter den tilldelats av unionens medlagstiftare. Parlamentet betonar vidare att Eiopa till fullo bör utföra dessa uppgifter, men inte de facto försöka bredda sitt mandat utöver dem, och att myndigheten måste förbli oberoende. Parlamentet understryker att Eiopa bör undersöka om det är nödvändigt att utarbeta riktlinjer och rekommendationer.

7.  Europaparlamentet betonar att Eiopa till fullo bör utnyttja de befogenheter på konsumentskyddsområdet som myndigheten tilldelas genom sitt befintliga mandat. Parlamentet understryker att Eiopa på detta område närmare bör samarbeta med de övriga ESA-myndigheterna genom den gemensamma kommittén.

8.  Europaparlamentet drar slutsatsen att Eiopas blandade finansieringsarrangemang är oflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att, om dess utvärdering visar att det är motiverat, senast 2017 föreslå ett finansieringssystem som

–   helt och hållet bygger på avgifter från marknadsaktörerna , eller

–   kombinerar avgifter från marknadsaktörerna med grundfinansiering från en separat budgetpost i unionens allmänna budget.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gesine Meissner

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 174.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 174.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 174.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 174.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Antagna texter denna dag, P7_TA-PROV(2015)0000

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy