ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година

30.3.2015 - (2014/2119(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Ришард Чарнецки

Процедура : 2014/2119(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0098/2015
Внесени текстове :
A8-0098/2015
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година

(2014/2119(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института[1],

–       като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности[3],

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[4] на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски институт за равенство между половете[5], и по-специално член 15 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[6],

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[7], и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0098/2015),

1.      освобождава от отговорност директора на Европейския институт за равенство между половете във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година

(2014/2119(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института[8],

–       като взе предвид декларацията за достоверност[9] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[10],

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[11], и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски институт за равенство между половете[12], и по-специално член 15 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[13],

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[14], и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0098/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година

(2014/2119(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0098/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския институт за равенство между половете („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 10 024 535 EUR, което представлява увеличение от 29,49% в сравнение с 2012 г.;

Б.   като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад („Доклада на Палатата“) относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.   отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и в доклада на Сметната палата за 2013 г. един коментар е маркиран като „завършен“, а един – като „незавършен“; отбелязва освен това, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и един коментар е маркиран като „завършен“, а един ‒ като „текущ“;

2.   потвърждава въз основа на информация от Института, че информацията за въздействието на неговите дейности върху гражданите на Съюза е предоставена на неговия уебсайт, който беше актуализиран, и е станала по-достъпна чрез използването на социалните медии;

3.   отбелязва, че с цел подобряване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, планирането и мониторинга Институтът е въвел инструмент за мониторинг, който проследява насрочените дати за всяка стъпка от годишните процедури за обществени поръчки;

Бюджет и финансово управление

4.   отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,01% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 76,93%;

5.   отбелязва въз основа на информация от Института, че в съответствие с плановете му да осигури подходящ мониторинг и докладване по отношение на изпълнението на бюджета, през 2013 г. е била приета процедура за централен бюджетен мониторинг; призовава Института да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите, получени чрез посочената процедура;

Поети задължения и преноси

6.   отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че през 2013 г. общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения е 99,9 %, което е индикация за своевременното поемане на бюджетни задължения; приветства допълнителното намаляване на общия размер на пренесените бюджетни кредити от 2 500 000 млн. евро (32 %) през 2012 г. на 2 200 000 млн. евро (29 %) през 2013 г.; изтъква, че тези пренесени бюджетни кредити засягат най-вече дял III (оперативни разходи) — 2 000 000 млн. евро, което представлява 56 % от съответните бюджетни кредити, за които са поети задължения; потвърждава, че посочените пренесени бюджетни кредити се отнасят главно до процедурите за възлагане на обществени поръчки, приключени късно през 2013 г., поради причини, които в по-голямата си част са извън контрола на Института, например забавено решение на председателството на Съвета на Съюза относно тема на проучване;

7.   отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесени бюджетни кредити е в съответствие с бюджетния принцип за ежегодност;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.   отбелязва, че по информация от Института неговата процедура за наемане и подбор е била актуализирана в съответствие с препоръките на органа за освобождаване от отговорност и понастоящем включва писмени тестове, както и определяне на тяхната съответна тежест, които се уточняват преди прегледа на подадените кандидатури;

9.   отбелязва, че по информация от Института от 2013 г. неговата годишна работна програма (ГРП) включва решение за финансиране, в което се посочват нови данни относно обществените поръчки, включително общия годишен бюджет, запазен за оперативни обществени поръчки, както и индикативен график за стартирането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

10. отбелязва, че по информация на Института е бил разработен централизиран инструмент за мониторинг на обществените поръчки, който обхваща всички процедури за възлагане на обществени поръчки и посочва планираните и действителните данни за основните процедурни стъпки от всяка процедура за възлагане на обществени поръчки;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11. отбелязва, че Управителният съвет на Института прие политика за управление на конфликтите на интереси, след като предложението за политиката беше разгледано и одобрено от Европейската комисия; потвърждава, че по информация на Института, публикуването на автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, изпълнителния директор и длъжностните лица от висшето ръководство се включва в съответната политика и се извършва на уебсайта на Института;

Вътрешен одит

12.    отбелязва, че според данни от Института през 2013 г. Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е извършила одит в съответствие със стратегическия план за одит на Института; отбелязва, че това е включвало одит на управлението на човешки ресурси, който е идентифицирал добри практики, както и достатъчна увереност относно организацията на управлението на човешките ресурси;

13.    отбелязва със загриженост, че в хода на анализа на риска Службата за вътрешен одит е установила определени процедури с висок присъщ риск, на които не би могъл да се направи одит в рамките на одитния план, тъй като контролът е оценен като липсващ или недостатъчен; приветства представянето на план за действие, насочен към отстраняването на посочените високорискови области; очаква с нетърпение извършването на следващата задълбочена оценка на риска, която се последва посочения план за действие и призовава Института да информира органа за освобождаване от отговорност относно резултатите от оценката на риска;

14.    отбелязва въз основа на информация от Института, че към 31 декември 2013 г. не е имало неизпълнени критични или много важни препоръки от Службата за вътрешен одит;

Други коментари

15.    припомня, че Институтът бе създаден с цел да насърчава равенството между половете, включително интегрирането на принципа за равенството между половете във всички политики на Съюза и произтичащите национални политики, да води борба срещу дискриминацията основана на пола и да повишава осведомеността на гражданите на ЕС относно равенството между половете; припомня, че според годишната работна програма на Института неговата мисия е да се превърне в европейски център на познания по въпросите, свързани с равенството между половете;

16.    припомня, че Институтът има фундаментална роля, която се дължи на факта, че действителното и ефективно равенство между жените и мъжете следва да се насърчава и осигурява във всички сфери на обществения и личния живот;

17.    призовава Института да включи годишните заседания, които се провеждат между комисията по правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент и Института, в своята годишна работна програма; призовава Института да представя редовно резултатите и констатациите от своите изследвания пред съответните комисии на Парламента; отбелязва, че Институтът следва да улеснява по по-проактивен начин достъпа на комисията по правата на жените и равенството между половете до информация, свързана с пола, фокусирана върху работата, извършвана от неговите членове; счита, че това би им предоставило важни и по-ефективни информационни инструменти;

18.    призовава за по-добро взаимодействие между законодателните и незаконодателните приоритети на комисията по правата на жените и равенството между половете и изследванията на Института; потвърждава ролята Института в събирането на надеждни, сравнителни данни, разбити по пол и от основно значение за разработването на национални политики и политики на Съюза, особено относно насилието, основано на пола; призовава Института да работи в тясно сътрудничество с Евростат и Агенцията на Европейския съюз за основните права с цел да изготвя редовни проучвания по въпросите, които комисията по правата на жените и равенството между половете счита за най-важни, по-специално насилието срещу жени и характерните особености на заетостта сред жените;

o

o         o

19.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.[15] относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

21.1.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година

(2014/2119(DEC))

Докладчик по становище: Ираче Гарсия Перес

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че Европейският институт за равенство между половете („Институтът“) бе създаден с цел да насърчава равенството между половете, включително интегрирането на принципа за равенството между половете във всички политики на Съюза и произтичащите национални политики, да води борба срещу дискриминацията основана на пола и да повишава осведомеността на гражданите на ЕС относно равенството между половете; припомня, че според годишната работна програма на Института неговата мисия е да се превърне в европейски център на познания по въпросите, свързани с равенството между половете;

2.   припомня, че Институтът има фундаментална роля, която се дължи най-вече на факта, че действителното и ефективно равенство между жените и мъжете следва да се насърчава и осигурява във всички сфери на обществения и личния живот;

3.  приема за сведение потвърждението на Сметната палата, че във всички съществени аспекти годишните отчети на Института дават вярна представа за финансовото му състояние към 31.12.2013 г. и че дейността и паричните потоци на Института за финансовата 2013 година са в съответствие с разпоредбите на неговия финансов регламент;

4.   приветства факта, че през 2013 г. общото ниво на бюджетните кредити, за които са поети задължения, е 99 %, което сочи, че бюджетните задължения са поемани своевременно;

5.  изтъква становището на Сметната палата, че операциите, свързани с годишните отчети на Института за финансовата 2013 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

6.  със задоволство обръща внимание на забележката на Сметната палата относно намаляването на преноса бюджетни кредити за поети задължения от 32 % през 2012 г. на 29 % през 2013 г.; отбелязва забележката на Сметната палата, че посоченият пренос се отнася предимно за процедури за възлагане на обществени поръчки, сключени късно през годината по причини, които най-често са извън контрола на Института; призовава Института да продължи усилията си за неговото постепенно намаляване и за постигане на подобрена бюджетна ефикасност;

7.  отбелязва мерките, предприети от Института след миналогодишните бюджетни кредити за поети задължения по отношение на подобряването на планирането и контрола на обществени поръчки, както и факта, че понастоящем Институтът разполага с инструмент за контрол, който проследява очакваните дати на всяка стъпка от годишните процедури за обществени поръчки;

8.      припомня, че е важно в годишната работна програма на Института да се вземат под внимание дейностите, предвидени в плана за сътрудничество с комисията по правата на жените и равенството между половете, а резултатите и констатациите от изследванията да се представят редовно пред съответната комисия на Парламента; отбелязва, че Институтът следва да улесни достъпа на комисията по правата на жените и равенството между половете до информация, свързана с пола, по по-проактивен начин, при по-голямо съсредоточаване върху работата, извършвана от комисията, което ще предостави на нейните членове по-ефективни информационни инструменти; призовава за по-добро взаимодействие между законодателните и незаконодателните приоритети на комисията по правата на жените и равенството между половете и изследванията на Института; подкрепя ролята Института в събирането на надеждни, сравнителни данни, разбити по пол и от основно значение за разработването на национални политики и политики на Съюза, особено относно насилието, основано на пола; призовава Института да работи в тясно сътрудничество с Евростат и Агенцията на Европейския съюз за основните права с цел да изготвя редовни проучвания по въпросите, които комисията по правата на жените и равенството между половете счита за най-важни, по-специално насилието срещу жени и характерните особености на заетостта сред жените;

9.  въз основа на наличните понастоящем данни счита, че директорът на Европейския институт за равенство между половете може да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2013 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.1.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Rosa D’Amato

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

 • [1]  OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 167.
 • [2]  OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 167.
 • [3]  OВ C 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [4]  OВ C 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [5]  OВ C 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
 • [6]  OВ C 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [7]  OВ C 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [8]  OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 167.
 • [9]  OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 167.
 • [10]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [11]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [12]  OВ C 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
 • [13]  OВ C 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [14]  OВ C 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [15]  Приети текстове от тази дата, P7_TA-PROV(2015)0000.