Процедура : 2014/2128(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0099/2015

Внесени текстове :

A8-0099/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.45
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0154

ДОКЛАД     
PDF 201kWORD 110k
30.3.2015
PE 539.729v03-00 A8-0099/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година

(2014/2128(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година

(2014/2128(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(5), и по-специално член 33 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2015),

1.      освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година

(2014/2128(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(11) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(12), и по-специално член 33 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година

(2014/2128(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0099/2015),

А.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 61 345 072 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.     като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.     като има предвид, че Агенцията отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и „Евродак“;

1.      отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че тъй като Комисията предостави финансова автономност на Агенцията на 22 май 2013 г., одитираният период за финансовата 2013 година е от 22 май до 31 декември 2013 г.; отбелязва освен това, че 2013 г. е първата година, през която Палатата направи одит на финансовите отчети на Агенцията;

Коментари относно надеждността и точността на отчетите

2.      отбелязва със загриженост, че в доклада на Палатата се изтъкват проблеми във връзка с оценката в отчетите на Агенцията на ШИС II, ВИС и „Евродак“; отбелязва освен това, че въпреки че оценката не представлява съществена неточност в отчетите, Палатата счита тези проблеми за съществени и обръща внимание на този въпрос; отбелязва, че оперативното управление на тези системи е основната задача на Агенцията и че системите са прехвърлени от Комисията на Агенцията през май 2013 г. чрез операция без размяна; отбелязва освен това, че поради отсъствието на надеждна и пълна информация относно общия размер на разходите за разработването на тези системи те са вписани в отчетите на Агенцията със своите нетни балансови стойности от отчетите на Комисията и са актуализирани в края на годината; изразява загриженост, че тези стойности се отнасят предимно за хардуерните и стандартизираните софтуерни компоненти и не включват разходите за разработка на софтуер;

Бюджет и финансово управление

3.      отбелязва, че съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2011(15) Комисията отговаря за създаването и първоначалното функциониране на Агенцията до получаването на финансова автономност; отбелязва със загриженост, че забавяне на завършването на счетоводната система на Агенцията е засегнало нейното планиране на плащанията и изготвянето на нейните предварителни отчети;

4.      отбелязва, че за Палатата не е било възможно да бъде направен по-подробен анализ по бюджетни дялове, тъй като бюджетът се е изпълнявал от Комисията;

5.      потвърждава въз основа на окончателните годишни отчети на Агенцията, че степента на изпълнение на бюджета е 96% за поетите задължения, а за бюджетните кредити за плащания тя е 67%;

6.      отбелязва, че съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2011 държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, следва да предоставят вноски в бюджета на Агенцията; отбелязва освен това, че въпреки че асоциираните към Шенген държави са използвали през 2013 г. управляваните от Агенцията системи, процесът на преговори на Комисията все още не е приключил; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за напредъка по преговорите;

Поети задължения и преноси

7.      отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,95% и че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 28,94%;

8.      отбелязва, че високият размер на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити за поети задължения е основно свързан с бюджетни кредити по дял II и дял ІІІ и се дължи на факта, че Агенцията има множество многогодишни договори, свързани с нейната основна дейност;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

9.      отбелязва, че за 2012 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари в доклада на Сметната палата относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси

10.    изразява дълбока загриженост, че Агенцията не е дала отговор във въпросника на органа по освобождаване от отговорност на въпросите относно конфликтите на интереси; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно прилаганите политики за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси; настоятелно призовава Агенцията да публикува до края на декември 2015 г. автобиографиите и декларациите за интереси на своя изпълнителен директор, управителния съвет и националните експерти, които са в състава на консултативните групи;

Вътрешен контрол

11.    отбелязва, че проектът за въвеждане на стандартите за вътрешен контрол на Агенцията все още не беше приключил в края на 2013 г. и че въпросните стандарти са били одобрени от управителния съвет през юни 2014 г.;

12.    отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията не разполага със застрахователно покритие за дълготрайните материални активи, с изключение на застраховката срещу множество рискове, включваща риска пожар, за сградите в Талин; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за резултата от действията, предприети по този въпрос;

Вътрешен одит

13.    отбелязва, че структурата за вътрешен одит на Агенцията е започнала работа през октомври 2013 г.;

14.    отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила предварителна оценка на риска на основните административни процеси на Агенцията, с цел да се подготвят бъдещите планове за вътрешен одит; посочва, че Службата за вътрешен одит е установила няколко области с потенциално висок риск, които са били включени в планираната за 2014 г. одитна дейност, в т.ч. непрекъснатост на работата, обществени поръчки, управление, управление на съоръженията и др.; отбелязва, че Агенцията е започнала да въвежда мерки за смекчаване на установените рискове;

Резултати от дейността

15.    потвърждава, че седалището на Агенцията се намира в Талин (с 46 заети длъжности), а оперативните дейности се извършват в Страсбург (със 79 заети длъжности), докато звеното за осигуряване на непрекъснатост на работата е в Санкт Йохан им Понгау (Австрия); отбелязва становището на Палатата, че ефективността на управлението би се увеличила и административните разходи биха се намалили, ако всички служители бъдат събрани на едно място; призовава следователно Комисията да включи предимствата и недостатъците, свързани с наличието на три места на работа, в доклада за оценка, който следва да изготви съгласно член 31 от регламента за създаване на Агенцията, и по-специално очакваните бюджетни икономии, коментар относно практическите условия и разходите за евентуална централизация на нейната дейност;

16.    отбелязва, че по време на одита на Палатата все още не бяха приключили преговорите между Агенцията и държавата домакин за сключване на споразумение за седалището с цел поясняване на условията, при които ще работят Агенцията и нейните служители; призовава до края на декември 2015 г. Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за напредъка по преговорите;

17.    потвърждава, че Агенцията започна работа през декември 2012 г. и придоби финансова автономност едва през май 2013 г.; призовава Агенцията да сключи във възможно най-кратки срокове споразумение за седалището с Естония, в което ясно да се посочат условията, при които работят Агенцията и нейните служители;

o

o   o

18.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(16) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

6.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година

(2014/2128(DEC))

Докладчик по становище: Силви Гийом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, съгласно която годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на eu-LISA към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, като същевременно уточнява, че операциите, свързани с годишните отчети на eu-LISA за финансовата 2013 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  подчертава, че eu-LISA стана финансово автономна през есента на 2013 г. и че установяването на нейните процедури още продължава; тъй като част от общия годишен бюджет на eu-LISA е бил изпълнен от Комисията и бюджетните структури на Комисията и на Агенцията се различават, не е било възможно да бъде направен по-подробен анализ по бюджетни дялове за 2013 г.;

3.  отбелязва, че без да противоречи на изразеното становище относно надеждността на отчетите на eu-LISA, Сметната палата обръща внимание, че в отсъствието на надеждни и пълни данни за общия размер на разходите за разработването на Шенгенската информационна система (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и системите „Евродак“, те са вписани в отчетите на eu-LISA със своите нетни балансови стойности от отчетите на Комисията вследствие на прехвърлянето на оперативното управление на тези системи от Комисията на eu-LISA през май 2013 г.; те са били актуализирани в края на годината;

4.  отбелязва констатациите на Сметната палата, че са необходими подобрения в областта на вътрешния контрол и бюджетното управление;

5.  счита като цяло, че в съответствие с бюджетния принцип на ежегодност eu-LISA следва да отдели повече внимание на принципа на добро финансово управление, и по-специално на икономичността, ефикасността и ефективността, с които Агенцията използва своите бюджетни кредити за изпълнението на възложените ѝ задачи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 326.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 326.

(3)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

OВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.

(6)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 326.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 326.

(10)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

OВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Вж. член 32.

(16)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност