Procedure : 2014/2128(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0099/2015

Indgivne tekster :

A8-0099/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.45
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0154

BETÆNKNING     
PDF 173kWORD 82k
30.3.2015
PE 539.729v03-00 A8-0099/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013

(2014/2128(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013

(2014/2128(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3);

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(5), særlig artikel 33,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013

(2014/2128(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17.februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10);

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(12), særlig artikel 33,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2015),

1.      noterer sig, at de endelige årsregnskaber for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 ser ud som vedføjet til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013

(2014/2128(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0099/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for regnskabsåret 2013 for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ifølge dets regnskab var på 61 345 072 EUR; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra EU's budget;

B.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") erklærede, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.     der henviser til, at agenturets hovedfunktion er at løse de operationelle forvaltningsopgaver for anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac;

1.      bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at eftersom Kommissionen gav agenturet finansiel uafhængighed den 22. maj 2013, løber den reviderede periode for regnskabsåret 2013 fra den 22. maj 2013 til den 31. december 2013; bemærker endvidere, at 2013 var det første år, hvor Revisionsretten gennemførte en revision af agenturets regnskaber;

Bemærkninger om regnskabernes rigtighed

2.      bemærker med bekymring, at Revisionsrettens beretning understreger spørgsmålet vedrørende værdiansættelsen af systemerne SIS II, VIS og Eurodac i agenturets regnskaber; bemærker endvidere, at Revisionsretten – selv om værdiansættelsen ikke indeholdt væsentlig fejlinformation – mente, at disse spørgsmål er af grundlæggende vigtighed og gjorde opmærksom herpå; bemærker, at den operationelle forvaltning af disse systemer er agenturets kerneopgave, og at disse systemer blev overført fra Kommissionen til agenturet i maj 2013 ved en transaktion uden modydelse; bemærker endvidere, at i mangel af pålidelige og fuldstændige oplysninger om, hvor meget det har kostet at udvikle systemerne, opføres de i agenturets regnskaber med nettobogføringsværdier som i Kommissionens bogholderi, og at beløbene ajourføres ved udgangen af året; er bekymret over, at disse værdier navnlig vedrører IT-materiel og kommercielt software, men ikke omkostninger ved udvikling af software;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.      bemærker, at Kommissionen havde ansvaret for oprettelsen af agenturet og den indledende drift, indtil det fik finansiel uafhængighed i henhold til forordning (EU) nr. 1077/2011(15); bemærker med bekymring, at en forsinkelse i forbindelse med afslutningen af Agenturets regnskabssystemer indvirkede på agenturets planlægning af betalingerne og udarbejdelsen af dets foreløbige regnskab;

4.      bemærker, at en mere detaljeret analyse pr. budgetafsnit ikke kunne gennemføres af Revisionsretten som følge af, at budgettet blev gennemført af Kommissionen;

5.      anerkender, at budgetgennemførelsen var 96 % for forpligtelsesbevillingerne og 67 % for betalingsbevillingerne i agenturets endelige årsregnskab;

6.      noterer sig, at i medfør af forordning (EU) nr. 1077/2011 bidrager de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, til agenturets budget; bemærker endvidere, at selv om de associerede Schengenlande brugte de systemer, der blev forvaltet af agenturet i 2013, var Kommissionens forhandlinger endnu ikke afsluttede; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvor langt man er kommet i forhandlingerne;

Forpligtelser og fremførsler

7.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,95 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 28,94 %;

8.      noterer sig med bekymring, at det høje niveau af forpligtede bevillinger, som blev fremført til 2014, hovedsageligt skyldes bevillingerne under afsnit II og afsnit III og det forhold, at agenturet har indgået en række flerårige kontrakter i forbindelse med sine hovedfunktioner;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

9.      noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2012 har afstedkommet nogle bemærkninger til agenturets indkøbsprocedurer i Revisionsrettens beretning;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter

10.    udtrykker sin dybe bekymring over, at agenturet ikke har besvaret dechargemyndighedens spørgeskema for så vidt angår spørgsmålet om interessekonflikter; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om de politikker, der er indført med hensyn til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; opfordrer agenturet til senest ved udgangen af december 2015 at offentliggøre CV'erne og interesseerklæringerne fra den administrerende direktør, medlemmerne af bestyrelsen og de nationale eksperter i det rådgivende organ;

Intern kontrol

11.    noterer sig, at projektet for gennemførelsen af agenturets standarder for intern kontrol (ICS) stadig var under udvikling ved udgangen af 2013, og at bestyrelsen godkendte ICS i juni 2014;

12.    bemærker i Revisionsrettens beretning, at agenturet ikke har nogen forsikringsdækning af materielle anlægsaktiver, bortset fra multirisikobrandforsikring af sine lokaler i Tallinn; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af eventuelle afhjælpende foranstaltninger truffet i den anledning;

Intern revision

13.    noterer sig, at Agenturets interne revisionsfunktion begyndte at fungere i oktober 2013;

14.    bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en foreløbig risikovurdering af agenturets større administrative procedurer med henblik på at forberede fremtidige interne revisionsplaner; påpeger, at IAS identificerede en række mulige højrisikoområder, som var omfattet af revisionsaktiviteterne i 2014, herunder forretningskontinuitet, indkøb, ledelse, facilitetsforvaltning og andre; noterer sig, at agenturet har iværksat gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at imødegå de identificerede risici;

Resultater

15.    anerkender, at agenturet har hjemsted i Tallinn (med 46 besatte stillinger), mens de operationelle aktiviteter gennemføres i Strasbourg (med 79 besatte stillinger), og forretningskontinuitetsfaciliteterne er placeret i Sankt Johann im Pongau (Østrig); bemærker Revisionsrettens synspunkt om, at forvaltningen sandsynligvis ville blive mere effektiv, og administrationsomkostningerne lavere, hvis alle ansatte blev samlet på ét sted; opfordrer derfor Kommissionen til at medtage fordelene og ulemperne ved at have tre forskellige hjemsteder i sin evalueringsrapport, som skal udarbejdes i henhold til artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet, herunder navnlig de forventede budgetbesparelser og overvejelser om praktiske foranstaltninger og omkostninger ved en eventuel centralisering af dets aktiviteter;

16.    noterer sig, at forhandlingerne mellem agenturet og værtsmedlemsstaten med henblik på at nå frem til en hjemstedsaftale, der ville kunne klarlægge betingelserne for agenturet og dets ansattes funktion, stadig fandt sted på tidspunktet for Revisionsrettens revision; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvor langt man er kommet i forhandlingerne indtil slutningen af december 2015;

17.    anerkender, at agenturet indledte sin virksomhed i december 2012 og først opnåede økonomisk uafhængighed i maj 2013; opfordrer agenturet til så hurtigt som muligt at indgå en hjemstedsaftale med Estland, som præciserer de vilkår, som agenturet og dets personale opererer under;

o

o   o

18.    henviser med hensyn til de øvrige tværgående bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, til sin beslutning af … 2015(16) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

6.2.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013

(2014/2128(DEC))

Ordfører for udtalelse: Sylvie Guillaume

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner, hvorefter årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) i alt væsentligt giver et retvisende billede af den finansielle stilling i eu-LISA pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, og præciserer desuden, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for eu-LISA for regnskabsåret 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2.  understreger, at eu-LISA er blevet finansielt uafhængigt i 2013, og at dets procedurer er ved at blive fastsat; minder om, at det ikke har været muligt at gennemføre en mere detaljeret analyse pr. budgetafsnit vedrørende 2013, da en del af agenturets samlede årlige budgetfor eu-LISA blev gennemført af Kommissionen, og da Kommissionens og agenturets budgetstrukturer er forskellige;

3.  noterer sig, at Revisionsretten – uden at sætte spørgsmålstegn ved pålideligheden af regnskabet for eu-LISA – henleder opmærksomheden på, at som følge af manglende pålidelige og fuldstændige oplysninger om de samlede udgifter til udvikling af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac var udgifterne blevet opført i regnskabet for eu-LISA med nettobogføringsværdier som i Kommissionens bogholderi, efter at den operationelle forvaltning af disse systemer blev overført fra Kommissionen til eu-LISA i maj 2013; minder om, at beløbene ajourføres ved udgangen af året;

4.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om nødvendige forbedringer med hensyn til interne kontroller og budgetforvaltning;

5.  mener generelt, at eu-LISA bør udvise større opmærksomhed over for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med det budgetmæssige princip om etårighed, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af sine bevillinger i forbindelse med varetagelsen af sine arbejdsopgaver.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 326.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 326.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 326.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 326.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EFT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Artikel 32.

(16)

Vedtagne tekster af samme dato, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik