Procedūra : 2014/2128(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0099/2015

Pateikti tekstai :

A8-0099/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.45
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0154

PRANEŠIMAS     
PDF 183kWORD 102k
30.3.2015
PE 539.729v03-00 A8-0099/2015

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2128(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2128(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015– C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra(5), ypač į jo 33 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0099/2015),

1.      patvirtina Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2128(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra(12), ypač į jo 33 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0099/2015),

1.      pažymi, kad Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros galutinės metinės finansinės ataskaitos pridėtos prie Audito Rūmų ataskaitos;

2.      pritaria Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2128(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0099/2015),

A.     kadangi, remiantis Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2013 finansinių metų biudžetas buvo 61 345 072 EUR; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) yra pareiškę, kad jie gavo pakankamą patikinimą, kad Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.     kadangi pagrindinė Agentūros funkcija – vykdyti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir sistemos EURODAC operacijų valdymo užduotis;

1.      remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, pažymi, kad 2013 m. gegužės 22 d. Komisija Agentūrai suteikė finansinį savarankiškumą, todėl audituotas 2013 finansinių metų laikotarpis apima laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 22 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.; taip pat pažymi, kad 2013 m. buvo pirmieji metai, kai Audito Rūmai auditavo Agentūros finansines ataskaitas;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

2.      susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į klausimus, susijusius su sistemų SIS II, VIS ir EURODAC vertinimu Agentūros finansinėse ataskaitose; taip pat pažymi, kad, nors vertinimas iš esmės nėra neteisingas, Audito Rūmai nustatė, kad šie klausimai yra labai svarbūs ir atkreipė į juos dėmesį; pažymi, kad šių sistemų operacijų valdymas yra pagrindinė Agentūros užduotis ir kad sistemas Komisija Agentūrai neatlygintinai perdavė 2013 m. gegužės mėn.; taip pat pažymi, kad dėl to, jog nėra su bendromis šių sistemų plėtojimo išlaidomis susijusios patikimos ir išsamios informacijos, sistemų vertė buvo registruojama Agentūros finansinėse ataskaitose jų grynąja buhalterine verte pagal Komisijos apskaitą ir metų pabaigoje atnaujinama; yra susirūpinęs, kad šios vertės daugiausia susijusios su techninės ir standartinės programinės įrangos komponentais ir neapima programinės įrangos plėtojimo išlaidų;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.      pažymi, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011(15) už Agentūros įsteigimą ir pradinę veiklą, kol jai nebuvo suteiktas finansinis savarankiškumas, buvo atsakinga Komisija; susirūpinęs pažymi, kad vėlai baigtos tvarkyti Agentūros apskaitos sistemos ir tai turėjo įtakos Agentūros mokėjimų planavimui ir jos negalutinių finansinių ataskaitų parengimui;

4.      pažymi, kad Audito Rūmai negalėjo atlikti išsamesnės biudžeto antraštinių dalių analizės, nes biudžetą vykdė Komisija;

5.      remdamasis Agentūros galutinėmis finansinėmis ataskaitomis, pažymi, kad biudžeto įvykdymo lygis buvo 96 proc. įsipareigojimų asignavimų atveju ir 67 proc. – mokėjimų asignavimų atveju;

6.      pažymi, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011 šalys, susijusios su Šengeno acquis ir EURODAC priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu privalo skirti įnašą į Agentūros biudžetą; taip pat pažymi, kad, nors Šengeno asocijuotosios šalys 2013 m. naudojo Agentūros valdomas sistemas, Komisija vis dar vykdė derybas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie derybų padėtį;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

7.      pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,95 proc. ir mokėjimo asignavimų įvykdymo lygis – 28,94 proc.;

8.      pažymi, kad didelis į 2014 m. perkeltas įsipareigotų asignavimų kiekis – tai didžia dalimi II ir III antraštinių dalių asignavimai ir jie perkeliti todėl, kad Agentūra yra sudariusi nemažai daugiamečių sutarčių, susijusių su jos pagrindine veikla;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

9.      pažymi, kad 2012 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas

10.    reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Agentūra negalėjo atsakyti į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos klausimyno klausimus, susijusius su interesų konfliktais; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie politiką, kuri buvo įgyvendinta interesų konfliktų prevencijos ir valdymo klausimu; primygtinai ragina Agentūrą iki 2015 m. gruodžio mėn. pabaigos paskelbti savo vykdomojo direktoriaus, Valdybos ir nacionalinių ekspertų, dalyvaujančių patariamųjų grupių veikloje, gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas;

Vidaus kontrolė

11.    pažymi, kad Agentūros vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo projektas metų pabaigoje dar buvo vykdomas, o Valdyba vidaus kontrolės standartus priėmė 2014 m. birželio mėn.;

12.    pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad Agentūra neturi ilgalaikio materialaus turto draudimo, išskyrus su įvairia rizika susijusio gaisro būstinės Taline patalpose atveju; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visų taisomųjų veiksmų, kurių šiuo klausimu imtasi, rezultatus;

Vidaus auditas

13.    pažymi, kad Agentūros vidaus audito skyrius pradėjo veikti 2013 m. spalio mėn.;

14.    pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko preliminarų pagrindinių Agentūros administracinių procesų rizikos vertinimą, kad būtų galima parengti būsimus vidaus audito planus; atkreipia dėmesį į tai, kad VAT nustatė keletą potencialių didelės rizikos sričių, kurios buvo įtrauktos į 2014 m. audito veiklą, įskaitant veiklos tęstinumą, viešuosius pirkimus, valdymą, įrenginių valdymą ir kitus aspektus; pažymi, kad Agentūra pradėjo įgyvendinti priemones tam, kad sumažintų nustatytą riziką;

Veiklos rezultatai

15.    pažymi, kad Agentūros būstinė yra Taline (46 užimtos darbo vietos), kai tuo tarpu veikla vykdoma Strasbūre (79 užimtos darbo vietos) ir veiklos tęstinumo stotis yra Pongau Sankt Johane (Austrija); atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad, jeigu visi darbuotojai būtų sutelkti vienoje vietoje, valdymo efektyvumas padidėtų ir administracinės išlaidos sumažėtų; todėl ragina Komisiją į savo vertinimo ataskaitą, kuri turi būti parengta pagal Agentūros steigiamojo reglamento 31 straipsnį, įtraukti informaciją apie trijų skirtingų būstinių turėjimo privalumus ir trūkumus, ypač apie biudžeto lėšas, kurias tikimasi sutaupyti, svarstymus dėl praktinių klausimų ir išlaidas, susijusias su galimu Agentūros veiklos centralizavimu;

16.    pažymi, kad Audito Rūmų audito metu vis dar vyko Agentūros ir priimančiosios valstybės narės derybos siekiant susitarimo dėl būstinės, kuris patikslintų sąlygas, pagal kurias Agentūra ir jos personalas vykdo veiklą; ragina Agentūrą iki 2015 m. gruodžio mėn. pabaigos informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie derybų padėtį;

17.    pripažįsta, kad Agentūra pradėjo savo veiklą 2012 m. gruodžio mėn., o finansinį nepriklausomumą įgijo tik 2013 m. gegužės mėn.; ragina Agentūrą kuo skubiau sudaryti susitarimą dėl būstinės su Estija, kuriame būtų paaiškintos sąlygos, pagal kurias Agentūra ir jos darbuotojai vykdo veiklą;

o

o   o

18.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. ...(16) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

6.2.2015

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2128(DEC))

Nuomonės referentė: Sylvie Guillaume

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertinta Audito Rūmų išvadas ir mano, kad Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (agentūra „eu-LISA“) metinėse finansinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai atspindima jos finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių metų jos operacijų rezultatai bei pinigų srautai, taip pat, kad agentūros „eu-LISA“ 2013 m. finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos finansinės operacijos visais esminiais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pabrėžia, kad finansinis savarankiškumas agentūrai „eu-LISA“ buvo suteiktas 2013 m. ir jo procedūros šiuo metu nustatomos; atsižvelgiant į tai, kad dalį viso metinio agentūros „eu-LISA“ biudžeto įgyvendino Komisija ir į tai, kad šių organizacijų biudžetinės struktūros yra skirtingos, nebuvo galima atlikti išsamesnės 2013 finansinių metų analizės pagal biudžeto antraštines dalis;

3.  neabejodamas dėl Audito Rūmų nuomonės dėl agentūros „eu-LISA“ finansinių ataskaitų patikimumo, pažymi, kad Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, jog nesant patikimų ir išsamių duomenų apie bendras Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir „Eurodac“ sistemos kūrimo išlaidas, šios išlaidos įrašytos į agentūros „eu-LISA“ finansines sąskaitas, nurodant grynąją jų buhalterinę vertę pagal Komisijos apskaitą, ir tai padaryta tik po to, kai 2013 m. gegužės mėn. šių sistemų valdymas iš Komisijos buvo perkeltas agentūrai „eu-LISA“; jos buvo atnaujintos finansinių metų pabaigoje;

4.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kuriose nurodoma, kaip reikėtų gerinti vidaus kontrolę ir biudžeto valdymą;

5.  apskritai mano, kad, laikydamasi biudžeto metinio periodiškumo principo, agentūra „eu-LISA“ daugiau dėmesio turėtų skirti patikimo finansų valdymo principui, t. y. vykdydama jai pavestas užduotis agentūra asignavimus naudotų taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 326.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 326.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 286, 2011 11 1, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 326.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 326.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 286, 2011 11 1, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

Žr. 32 straipsnį.

(16)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2015)0000.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika