Процедура : 2014/2115(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0100/2015

Внесени текстове :

A8-0100/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.33
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0142

ДОКЛАД     
PDF 199kWORD 107k
30.3.2015
PE 539.703v02-00 A8-0100/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година

(2014/2115(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година

(2014/2115(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(5), и по-специално член 36 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8-0100/2015),

1.      освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година

(2014/2115(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(8),

–       като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(11), и по-специално член 208 от него,

–       като взе предвид Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(12), и по-специално член 36 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–       като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8-0100/2015),

1.      констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството са приложени към доклада на Сметната палата;

2.      одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година

(2014/2115(DEC))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година,

–       като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8-0100/2015),

A.     като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 9 216 900 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.     като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.      отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркиран като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и той сега е маркиран като „завършен“ в доклада на Сметната палата за 2013 г.; освен това посочва, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и единият коментар сега е маркиран като „завършен“, а за другия е отбелязано „не е приложимо“;

2.      установява въз основа на информация от Агенцията, че тя е въвела процедура за прогнозиране на преносите с цел намаляване на равнището на преносите; призовава Агенцията да продължи да търси начини за намаляване на равнището на преносите и за избягване на непланирани преноси;

3.      установява въз основа на информация от Агенцията, че данни за влиянието на нейната дейност върху гражданите на Съюза са предоставени на нейния уебсайт, най-вече чрез ежегодното публикуване на стратегически документи, като например годишния доклад за дейността на Агенцията или резултатите от проверки и кампании за инспекции; отбелязва, че понастоящем Агенцията разработва нов уебсайт, за да повиши видимостта и прозрачността;

4.      установява въз основа на информация от Агенцията, че тя непрекъснато оценява нови възможности за развиване на взаимодействия с други агенции, като например споразумението за обслужване, предвиждащо споделяне на структурата за вътрешен одит, координиране на курсове за обучение и последващи проверки с други агенции, разположени в Испания и Португалия; освен това отбелязва, че Агенцията понастоящем подпомага Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) с допълнителна връзка към „s-TESTA“ и очаква външният й уебсайт да бъде хостван на вторичния ИТ сайт на ЕАМБ; отбелязва сътрудничеството между Агенцията и ЕАМБ във връзка със съвместния проект за услугата за мониторинг с цел борба с пиратството (MARSURV-1);

Бюджет и финансово управление

5.      отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 98,64% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 83,85%; установява въз основа на доклада на Сметната палата, че високото общо ниво на бюджетните кредити, за които са поети задължения, е индикация за своевременното поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

6.      отбелязва със загриженост големия обем на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, възлизащ на 38% за дял II (административни разходи) и 43% за дял ІІІ (оперативни разходи); отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че преносите по дял ІІ се дължат отчасти на размера и точния момент на евентуално изплащане със задна дата на корекции на възнаграждения за 2011 и 2013 г., което се е изяснило през ноември 2013 г.; установява въз основа на доклада на Сметната палата, че една от основните причини за преносите по дял III е големият брой ИТ проекти, които са били или стартирани, или в процес на изпълнение през 2013 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.      установява въз основа на информация от Агенцията, че през март 2014 г. нейният административен съвет е приел „Многогодишен план за политиката относно персонала за периода 2015 – 2017 г.“, в съответствие с насоките на Комисията; отбелязва, че към 31 декември 2013 г. Агенцията е имала 68 разрешени длъжности в щатното си разписание, в това число срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти, като 65 от тези длъжности са били заети;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

8.      установява въз основа на информация от Агенцията, че нейната цялостна политика по отношение на предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси е приета от административния й съвет през октомври 2014 г. и е достъпна за обществеността на нейния уебсайт; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно конкретните резултати от новата политика и да предостави досие с резултатите до края на юни 2015 г.;

9.      отбелязва, че тази политика налага задължително публикуване само на декларациите за интереси на членовете на административния съвет, на изпълнителния директор и на началниците на отдели, но не и на техните автобиографии, които се публикуват на доброволен принцип; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че задължението не обхваща членовете на консултативния съвет, чиято независимост следва също така да бъде осигурена; призовава Агенцията да преразгледа тази политика и да публикува задължително автобиографиите на изпълнителния директор, на началниците на отдели и на членовете на административния съвет; призовава Агенцията да публикува също така автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на консултативния съвет, за да допринесе за повишаване на прозрачността;

Вътрешен одит

10.    отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит с цел оценка на пригодността и ефективното прилагане на системата за вътрешен контрол във връзка със стратегическото планиране на съвместните разполагания, осъществявани от Агенцията; потвърждава, че Службата за вътрешен одит е установила, че действащата система за вътрешен контрол осигурява достатъчна увереност относно постигането на целите за стратегическото планиране на съвместните разполагания;

11.    потвърждава, че Службата за вътрешен одит е проследила изпълнението на своите предишни препоръки към Агенцията чрез документна проверка, като е констатирала, че към 31 декември 2013 г. не е имало неизпълнени критични или много важни препоръки;

Други коментари

12.    признава качеството и значението на задачите, които изпълнява Агенцията и приветства нейната ефективност, нейната последователност и отличните резултати, постигнати от нейното създаване насам;

13.    подчертава значението на ролята на Агенцията за прилагането на общата политика в областта на рибарството и за постигането на свързаните с нея цели, в частност в контекста на задължението за разтоварване на сушата и исканията по отношение на мониторинга, контрола и наблюдението на дейностите в областта на рибарството;

14.    призовава Агенцията да гарантира, че дейностите по контрол са координирани и структурирани по подходящ начин във всички държави членки;

o

o       o

15.    по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2015 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

25.2.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година

(2014/2115(DEC))

Докладчик по становище: Ален Кадек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  признава качеството и значението на задачите, които изпълнява Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“); приветства нейната ефективност, нейната последователност и отличните резултати, постигнати от нейното създаване насам;

2.  подчертава важността на ролята на Агенцията за прилагането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и за постигането на свързаните с нея цели, в частност в контекста на задължението за разтоварване на сушата и исканията по отношение на мониторинга, контрола и наблюдението на дейностите в областта на рибарството;

3.  посочва необходимостта Агенцията да гарантира, че дейностите по контрол са подходящо координирани и структурирани във всички държави членки;

4.  подчертава, че политическите цели на реформираната ОПОР означават решаваща роля на контрола и че поради това е необходимо да се увеличат финансовите и човешките ресурси, с които разполага Агенцията през следващите години; изисква да получи увереност по отношение на сумите, които ще бъдат включени в бъдещите бюджети, така че те да могат да отговорят на съществуващите потребности и на обявените цели; изисква от Агенцията и от държавите членки, с помощта и подкрепата на Комисията, да гарантират подходящата координация на контрола и да оптимизират използването на бюджетните кредити, включително на тези в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство;

5.  отбелязва годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година, както и годишния доклад за дейността на Агенцията;

6.  изразява задоволство във връзка с това, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети за финансовата 2013 година, за законосъобразни и редовни;

7.  подчертава отличната степен на изпълнение за бюджетните кредити за поети задължения C1 (99%) и за бюджетните кредити за плащания C1 (84%), като тя се е увеличила и за двата вида бюджетни кредити по отношение на предходната година; насърчава Агенцията да продължи да полага усилия, за да гарантира оптимално усвояване на отпуснатите бюджетни кредити;

8.  отбелязва равнището на планираните преноси на бюджетни кредити за 2013 г.; отбелязва специфичното и напълно нормално естество на тези преноси; приветства равнището на усвояване на пренесените бюджетни кредити, със степен на изпълнение в размер на 90%;

9.  отбелязва, че бюджетните кредити, гласувани за всички операции на Агенцията, не са непълноценно използвани и че техните равнища съответстват на съществуващите потребности; подчертава, че те биха могли да бъдат увеличени през следващите години;

10. отбелязва, че усилията на Агенцията за усъвършенстване на нейните процедури дават резултат;

11. предлага да се освободи от отговорност изпълнителният директор на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 152.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 152.

(3)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 152.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 152.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0000.

Правна информация - Политика за поверителност