Procedure : 2014/2115(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0100/2015

Indgivne tekster :

A8-0100/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.33
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0142

BETÆNKNING     
PDF 168kWORD 76k
30.3.2015
PE 539.703v02-00 A8-0100/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013

(2014/2115(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013

(2014/2115(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(5), særlig artikel 36,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0100/2015),

1.      meddeler den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013

(2014/2115(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(8),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(11), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(12), særlig artikel 36,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0100/2015),

1.      noterer sig, at det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.      godkender afslutningen af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013,

(2014/2115(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0100/2015),

A.     der henviser til, at det endelige budget for EU-Fiskerikontrolagenturet (i det følgende benævnt "agenturet) for regnskabsåret 2013 ifølge dets regnskab var på 9 216 900 EUR; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra EU's budget;

B.     der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") erklærede, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår en bemærkning, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i beretningen for 2012, og at den nu er markeret som "afsluttet" i beretningen for 2013; bemærker endvidere, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at den ene nu er markeret som "afsluttet" og den anden som "ikke relevant";

2.      erfarer fra agenturet, at det har indført en procedure til prognosticering af fremførsler med det formål at reducere antallet af fremførsler; opfordrer agenturet til fortsat at finde metoder til at reducere niveauet for fremførsler og undgå enhver uforudset fremførsel;

3.      erfarer fra agenturet, at der på dets websted findes oplysninger om virkningerne af agenturets aktiviteter for EU-borgerne, hovedsageligt gennem den årlige offentliggørelse af strategiske dokumenter såsom dets årlige aktivitetsrapport eller resultaterne af kontrol- og inspektionskampagner; bemærker, at agenturet i øjeblikket er ved at udvikle et nyt websted med henblik på at øge synligheden og gennemsigtigheden;

4.      erfarer fra agenturet, at det løbende vurderer nye muligheder for at udvikle synergier med andre agenturer, såsom serviceleveranceaftalen om deling af den interne revisionsfunktion, koordinering af uddannelseskurser og efterfølgende kontroller sammen med andre organer beliggende i Spanien og Portugal; bemærker desuden, at agenturet i øjeblikket bistår Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) med en ekstra forbindelse til "s-TESTA" og forsøger at få placeret sit eksterne websted på EMSA’s sekundære IT-websted; noterer sig samarbejdet mellem agenturet og EMSA om det fælles projekt om en overvågningstjeneste til bekæmpelse af piratvirksomhed (MARSURV-1);

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

5.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,64 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 83,85 %; konstaterer fra Revisionsrettens beretning, at det høje samlede niveau af indgåede forpligtelser viser, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

Forpligtelser og fremførsler

6.      bemærker med bekymring, at omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2014, var stort: 38 % for afsnit II (administrationsudgifter) og 43 % for afsnit III (aktionsbevillinger); noterer sig fra agenturets svar, at fremførslerne under afsnit II til dels beroede på størrelsen af og tidsplanen for eventuelle betalinger som følge af løntilpasninger med tilbagevirkende kraft for 2011 og 2012, men at dette forhold blev afklaret i november 2013; noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at fremførslerne under afsnit III i væsentlig grad skyldtes de mange IT-projekter, som enten blev påbegyndt eller var i gang i 2013;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

7.      noterer sig agenturets meddelelse om, at dets bestyrelse i marts 2014 vedtog den flerårige plan for personalepolitikken 2015-2017 i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer; bemærker, at agenturet pr. 31. december 2013 havde 68 bevilgede stillinger i sin stillingsfortegnelse, der består af midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter, hvoraf 65 stillinger var besat;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

8.      erfarer fra agenturet, at des overordnede politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blev vedtaget af bestyrelsen i oktober 2014 og er offentligt tilgængelig på dets websted; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om de konkrete resultater af den nye vedtagne politik og til at udarbejde en resultatliste over sager ved udgangen af juni 2015;

9.      bemærker, at denne politik kun pålægger bestyrelsesmedlemmerne, den administrerende direktør og kontorcheferne en forpligtelse til at offentliggøre deres interesseerklæringer, men ikke deres CV'er, som offentliggøres på frivillig basis; erfarer fra agenturet, at denne forpligtelse ikke omfatter medlemmerne af det rådgivende organ, hvis uafhængighed ligeledes bør sikres; opfordrer agenturet til at revidere denne politik og gøre offentliggørelsen af CV’er for den administrerende direktør, kontorcheferne og bestyrelsesmedlemmerne obligatorisk; opfordrer agenturet til også at offentliggøre CV’er og interesseerklæringer fra medlemmerne af det rådgivende organ med henblik på at bidrage til øget gennemsigtighed;

Intern revision

10.    bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision med det formål at vurdere tilstrækkeligheden og den effektive anvendelse af det interne kontrolsystem med hensyn til den stratetiske planlægning af fælles ressourceanvendelse, som gennemføres af agenturet; anerkender, at IAS fandt, at det nuværende interne kontrolsystem giver en rimelig sikkerhed, hvad angår opnåelsen af forretningsmålene for den strategiske planlægning af fælles ressourceanvendelse;

11.    anerkender, at IAS har fulgt op på gennemførelsen af dets tidligere anbefalinger til agenturet på grundlag af en skrivebordskontrol, og at den ikke fandt nogen "kritiske" eller "meget vigtige" udestående anbefalinger pr. 31. december 2013;

Andre bemærkninger

12.    erkender kvaliteten og vigtigheden af agenturets arbejdsopgaver og glæder sig over dets effektivitet, vedholdenhed og de meget fine resultater, der er opnået siden dets oprettelse;

13.    understreger betydningen af agenturets rolle i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og opfyldelsen af målsætningerne derfor, navnlig hvad angår landingsforpligtelsen og kravene til opfølgning, kontrol af og tilsyn med fiskeriaktiviteter;

14.    opfordrer agenturet til at sikre, at der sker en passende koordinering og strukturering af kontrolaktiviteter i alle medlemsstater;

o

o   o

15.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2015(15) om agenturernes resultater, økonomiske, forvaltning og kontrol.

25.3.2015

UDTALELSE fra Fiskeriudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013

(2014/2115(DEC))

Ordfører for udtalelse: Alain Cadec

FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   anerkender kvaliteten og vigtigheden af EU-Fiskerikontrolagenturet arbejdsopgaver ("agenturet"); glæder sig overagenturets effektivitet, vedholdenhed og de meget fine resultater, der er opnået siden dets oprettelse;

2.   fremhæver betydningen af agenturets rolle i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og opfyldelsen af målsætningerne derfor, navnlig hvad angår landingsforpligtelsen og kravene til opfølgning, kontrol af og tilsyn med fiskeriaktiviteter;

3.   påpeger nødvendigheden af, at agenturet sikrer tilstrækkelig koordinering og gennemførelse af kontrolaktiviteter i alle medlemsstater;

4.   understreger, at de politiske målsætninger for den reviderede fælles fiskeripolitik indebærer, at kontrollen spiller en central rolle, og at det derfor er nødvendigt at øge agenturets finansielle og menneskelige ressourcer i de kommende år; anmoder om, at de beløb, der opføres i fremtidige budgetter, sikres et niveau, så de kan imødekomme de eksisterende behov og erklærede ambitioner; anmoder agenturet og medlemsstaterne om med bistand og støtte fra Kommissionen at sikre en god koordinering af kontrollen og optimere anvendelsen af bevillinger, herunder midlerne fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond;

5.   noterer sig Revisionsrettens årlige beretning om agenturet for regnskabsåret 2013 samt agenturets egen årsberetning;

6.   udtrykker tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for regnskabsåret 2013;

7.   understreger den fremragende udnyttelsesgrad for henholdsvis C1-forpligtelsesbevillingerne (99 %) og C1-betalingsbevillingerne (84 %), der begge er steget i forhold til det foregående år; tilskynder agenturet til at fortsætte sine bestræbelser på at opnå en optimal udnyttelse af bevillingerne;

8.   bemærker niveauet for planlagte bevillingsfremførsler for 2013; noterer sig disse fremførslers særlige og helt normale karakter; glæder sig over udnyttelsesgraden for de fremførte bevillinger, der ligger på 90 %;

9.   bemærker, at de bevillinger, der er afsat til agenturets samlede aktiviteter, ikke er underudnyttede, og at deres niveau svarer til de eksisterende behov; opfordrer til, at de øges i de kommende år;

10. noterer sig, at agenturets bestræbelser på at forbedre sine procedurer er effektive;

11. anbefaler, at der meddeles decharge til agenturets administrerende direktør for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

3

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 152.

(2)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 152.

(3)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 152.

(9)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 152.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

Vedtagne tekster af samme dato, P8_TA-PROV(2015)0000.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik