Menetlus : 2014/2115(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0100/2015

Esitatud tekstid :

A8-0100/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.33
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0142

RAPORT     
PDF 163kWORD 80k
30.3.2015
PE 539.703v02-00 A8-0100/2015

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2115(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2115(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem(5), ning eriti selle artiklit 36,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0100/2015),

1.      annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2115(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(8),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(9), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015– C8‑0054/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(10),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(11), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem,(12) ning eriti selle artiklit 36,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0100/2015),

1.      märgib, et Euroopa Kalanduskontrolli Ameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.      annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2115(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A8-0100/2015),

A.     arvestades, et finantsaruannete kohaselt oli Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet”) 2013. aasta lõplik eelarve 9 216 900 eurot; arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.     arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.      võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses ühe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille täitmise seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes on see kommentaar nüüd varustatud märkega „lõpetatud”; märgib lisaks, et kahe kommentaari suhtes, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid ning üks kommentaar on nüüd varustatud märkega „lõpetatud” ja teine märkega „ei kohaldata”;

2.      võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et amet on loonud vahendite ülekandmise prognoosimise menetluse eesmärgiga vähendada järgmisse eelarveaastasse ülekandmise määra; palub ametil jätkuvalt otsida viise järgmisse eelarveaastasse ülekandmise määra vähendamiseks ja vältida igasuguseid plaaniväliseid ülekandmisi;

3.      võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et teave ameti tegevuse mõju kohta liidu kodanikele on esitatud ameti veebisaidil, eelkõige igal aastal avaldatavate strateegiliste dokumentide näol, nagu ameti iga-aastane tegevusaruanne või kontrollide ja inspekteerimiste tulemused; märgib, et amet töötab praegu välja uut veebisaiti, et suurendada nähtavust ja läbipaistvust;

4.      võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et amet hindab pidevalt uusi võimalusi sünergia loomiseks teiste ametitega, mida võimaldavad näiteks teenustaseme kokkulepe, et ühiselt kasutada siseauditi üksuse teenuseid, koolituskursuste kooskõlastamine ja ühised järelkontrollid koos teiste Hispaanias ja Portugalis asuvate ametitega; lisaks märgib, et amet aitab praegu Euroopa Meresõiduohutuse Ametit (EMSA) lisaühendusega S-TESTA võrku ning teeb tööd selle nimel, et teha oma väline veebisait kättesaadavaks EMSA hallataval varuveebisaidil; võtab teadmiseks ameti ja EMSA koostöö ühisprojektiga, mis käsitleb piraatlusevastast seiret (MARSURV-1);

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

5.      märgib, et 2013. aastal eelarve jälgimiseks tehtud jõupingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 98,64 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 83,85 %; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge tase näitab, et kulukohustused on võetud õigel ajal;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

6.      märgib murelikult, et 2014. aastasse üle kantud kulukohustuste assigneeringute määr oli kõrge – II jaotises (halduskulud) 38 % ja III jaotises (tegevuskulud) 43 %; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et II jaotises tulenesid ülekandmised osaliselt 2011. ja 2013. aasta palkade tagasiulatuva korrigeerimise summadest ja tähtaegadest, mis selgusid alles 2013. aasta novembriks; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et III jaotises oli ülekandmiste peamiseks põhjuseks suur arv IT-projekte, mida alustati või mis olid töös 2013. aastal;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.      võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et haldusnõukogu võttis kooskõlas komisjoni suunistega 2014. aasta märtsis vastu mitmeaastase personalipoliitika kava aastateks 2015–2017; täheldab, et 2013. aasta 31. detsembri seisuga oli ametil ametikohtade loetelus 68 heakskiidetud ametikohta (mille alla kuuluvad ajutised teenistujad, lepingulised töötajad ja lähetuses viibivad riiklikud eksperdid), millest täidetud oli 65 ametikohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.      võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et haldusnõukogu võttis 2014. aasta oktoobris vastu tervikliku poliitika huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks ning et see on avalikult kättesaadav ameti veebisaidil; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni uue poliitika konkreetsetest tulemustest ja esitada 2015. aasta juuniks nimekiri vastavatest juhtumitest;

9.      märgib, et selle poliitika kohaselt tuleb avaldada üksnes haldusnõukogu liikmete, tegevdirektori ja üksuste juhatajate majanduslike huvide deklaratsioonid, kuid nende elulookirjeldused avaldatakse vabatahtlikkuse alusel; võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et seda kohustust ei kohaldata ameti nõuandva kogu liikmetele, kelle puhul tuleks samuti tagada sõltumatus; palub ametil asjaomane poliitika läbi vaadata ja muuta tegevdirektori, üksuste juhatajate ning haldusnõukogu liikmete elulookirjelduste avaldamine kohustuslikuks; palub ametil avaldada läbipaistvuse suurendamiseks ka nõuandva kogu liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid;

Siseaudit

10.    märgib, et Euroopa Komisjoni siseauditi talitus viis läbi auditeerimise, mille eesmärk oli hinnata sisekontrollisüsteemi nõuetekohasust ja tulemuslikku kasutamist seoses ameti rakendatava ühiskasutuse strateegilise planeerimisega; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus jõudis järeldusele, et kasutatav sisekontrollisüsteem annab piisava kindluse ühiskasutuse strateegiliseks planeerimiseks püstitatud tegevuseesmärkide saavutamise kohta;

11.    võtab teadmiseks, et siseauditi talitus kontrollis dokumentide põhjal ametile antud varasemate soovituste rakendamist ning märkis, et 2013. aasta 31. detsembri seisuga ei olnud ühtegi kriitilise tähtsusega või väga olulist soovitust täitmata;

Muud märkused

12.    tunnistab ameti ülesannete kvaliteeti ja tähtsust ning väljendab heameelt ameti loomisest saadik esinenud tõhususe, stabiilsuse ja saavutatud heade tulemuste üle;

13.    rõhutab ameti tähtsat osa ühise kalanduspoliitika rakendamisel ja selle poliitika eesmärkide elluviimisel, pidades eelkõige silmas lossimiskohustust ning kalandustegevuse seiret, kontrolli ja järelevalvet puudutavaid nõudmisi;

14.    palub, et amet tagaks kõikides liikmesriikides kontrolli asjakohase kooskõlastamise ja kehtestamise;

o

o       o

15.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2015. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

25.2.2015

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2115(DEC))

Arvamuse koostaja: Alain Cadec

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunnistab Euroopa Kalanduskontrolli Ameti („amet”) ülesannete kvaliteeti ja tähtsust; väljendab heameelt ameti loomisest saadik esinenud tõhususe, stabiilsuse ja saavutatud heade tulemuste üle;

2.  rõhutab ameti tähtsat osa ühise kalanduspoliitika rakendamisel ja selle poliitika eesmärkide elluviimisel, pidades eelkõige silmas lossimiskohustust ning kalandustegevuse seiret, kontrolli ja järelevalvet puudutavaid nõudmisi;

3.  juhib tähelepanu vajadusele, et amet tagaks kõikides liikmesriikides kontrolli asjakohase kooskõlastamise ja kehtestamise;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et ühise kalanduspoliitika reformitud poliitilised eesmärgid näitavad, et kontroll on kriitilise tähtsusega, ning et seetõttu on tarvis ameti rahalisi ja inimressursse järgmistel aastatel suurendada; palub tagada, et assigneeringute tase tulevastes eelarvetes oleks selline, mis võimaldaks täita kehtivad nõudmised ja seatud eesmärgid; palub, et amet ja liikmesriigid tagaksid komisjoni abil ja toetusel assigneeringute, sh Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist eraldatavate assigneeringute kontrolli nõuetekohase kooskõlastamise ja kasutamise optimeerimise;

5. võtab teadmiseks kontrollikoja aruande ameti eelarveaasta 2013 kohta ja ameti aasta tegevusaruande;

6.  väljendab rahulolu kontrollikoja avalduse üle, et ameti 2013. aasta raamatupidamise aruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

7. rõhutab nii C1 kulukohustuste assigneeringute kui C1 maksete assigneeringute suurepärast täitmismäära (vastavalt 99 % ja 84 %), mis mõlemad olid eelneva eelarveaastaga võrreldes kõrgemad; julgustab ametit jätkuvalt pingutama, et tagada eraldatud assigneeringute optimaalne kasutus;

8.  võtab teadmiseks 2013. aasta assigneeringute kavandatud ülekandmiste määra; võtab teadmiseks nende ülekandmiste erilise ja täiesti normaalse laadi; väljendab heameelt ülekantud assigneeringute kasutamise määra üle (täitmismäär 90 %);

9. märgib, et ameti kogu tegevuse jaoks heakskiidetud assigneeringuid ei ole alakasutatud ja nende tase vastab olemasolevatele vajadustele; rõhutab, et assigneeringute taset võidaks järgmistel aastatel tõsta;

10. märgib, ameti pingutused oma menetluste parandamiseks on juba mõju avaldanud;

11. teeb ettepaneku anda heakskiit ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

3

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 152.

(2)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 152.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(5)

ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 152.

(9)

ELT C 442, 10.12.2014, lk 152.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(12)

ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2015)0000.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika