Postupak : 2014/2115(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0100/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0100/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.33
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0142

IZVJEŠĆE     
PDF 188kWORD 101k
30.3.2015
PE 539.703v02-00 A8-0100/2015

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.

(2014/2115(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.

(2014/2115(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(5), a posebno njezin članak 36.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0100/2015),

1.      daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.

2.      iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.

(2014/2115(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(8),

–       uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(10),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(11), a posebno njezin članak 208.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(12), a posebno njezin članak 36.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0100/2015),

1.      utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za kontrolu ribarstva odgovara obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.      odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.

(2014/2115(DEC))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.,

–       uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0100/2015),

A.     budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Europske agencije za kontrolu ribarstva („Agencija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 9 216 900 EUR; budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.     budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računodovstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.      primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su u vezi s jednom primjedbom iznesenom u izvješću Revizorskog suda za 2011. i označenom oznakom „u tijeku” u izvješću Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere pa je ta primjedba u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „dovršeno”; nadalje primjećuje da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2012. pa je jedna primjedba sada označena oznakom „dovršeno”, a druga oznakom „nije primjenjivoˮ;

2.      na temelju navoda Agencije potvrđuje da je uvela postupak predviđanja prijenosa s ciljem smanjenja razine prijenosa sredstava; poziva Agenciju da nastavi tražiti načine da smanji razinu prijenosa sredstava i da izbjegava svaki neplanirani prijenos;

3.      na temelju navoda Agencije potvrđuje da se informacije o utjecaju njezina rada na građane Unije nalaze na njezinoj internetskoj stranici, uglavnom u obliku godišnje objave strateških dokumenata poput godišnjeg izvješća o radu Agencije ili rezultata kontrola i inspekcijskih kampanja; primjećuje da Agencija trenutno izrađuje novu internetsku stranicu kako bi povećala svoju vidljivost i transparentnost;

4.      na temelju navoda Agencije potvrđuje da ona stalno procjenjuje nove mogućnosti stvaranja sinergije s drugim agencijama, kao što su ugovor o razini usluge o dijeljenju službe za unutarnju reviziju, koordinacija tečajeva i kontrole ex post provedene zajedno s drugim agencijama u Španjolskoj i Portugalu; nadalje primjećuje da Agencija trenutno pomaže Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost (EMSA) pri dodatnom povezivanju na mrežu „S-TESTA” te da nastoji da njezina vanjska internetska stranica bude smještena i održavana na sekundarnoj stranici EMSA-e za IT; prima na znanje suradnju između Agencije i EMSA-e na zajedničkom projektu koji uključuje službu za praćenje radi suzbijanja piratstva (MARSURV-1);

Upravljanje proračunom i financijama

5.      prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,64 % i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 83,85 %; na temelju izvješća Revizorskog suda potvrđuje da visoka ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava pokazuje da se obveze izvršavaju pravodobno;

Obveze i prijenosi

6.      sa zabrinutošću prima na znanje da je razina odobrenih sredstava za obveze prenesenih u 2014. iznosila 38 % za glavu II. (administrativni rashodi) i 43 % za glavu III. (operativni rashodi); na temelju odgovora Agencije potvrđuje da je do prijenosa unutar glave II. djelomično došlo zbog iznosa i vremenskog rasporeda moguće isplate za retroaktivno usklađenje plaća za 2011. i 2013., što je pojašnjeno u studenome 2013.; na temelju izvješća Revizorskog suda potvrđuje da su razlog prijenosa za glavu III. uglavnom brojni informatički projekti koji su ili pokrenuti ili su bili u tijeku u 2013. godini;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.      na temelju navoda Agencije potvrđuje da je njezin Upravni odbor u ožujku 2014. usvojio „Višegodišnji plan politike o osoblju za razdoblje od 2015. do 2017.” u skladu sa smjernicama Komisije; primjećuje da je 31. prosinca 2013. Agencija imala 68 odobrenih radnih mjesta u planu radnih mjesta, a koja su se odnosila na privremeno osoblje, ugovorno osoblje i upućene nacionalne stručnjake, od čega je 65 radnih mjesta bilo popunjeno;

Sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

8.      prema navodima Agencije potvrđuje da je njezinu cjelovitu politiku prevencije i rješavanja sukoba interesa Upravni odbor usvojio u listopadu 2014. i da je ona javno dostupna na internetskoj stranici Agencije; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o konkretnom ishodu novousvojene politike i da do kraja lipnja 2015. dostavi podatke o svojim slučajevima;

9.      primjećuje da se tom politikom uvodi jedino obveza objavljivanja izjava o interesima članova Upravnog odbora, izvršnog direktora i načelnika odjela, ali ne i obveza objavljivanja njihovih životopisa, koje je dobrovoljno; na temelju navoda Agencije konstatira da se ta obveza ne odnosi na članove njezina Savjetodavnog odbora, čiju neovisnost također treba zajamčiti; poziva Agenciju da revidira tu politiku i da obvezno objavljuje životopise izvršnog direktora, načelnika odjela i članova njezina Upravnog odbora; poziva Agenciju da također objavi životopise i izjave o interesima članova Savjetodavnog odbora kako bi doprinijela većoj transparentnosti;

Unutarnja revizija

10.    prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) izvršila reviziju radi utvrđivanja prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole u odnosu na strateško planiranje zajedničkog korištenja sredstvima koje provodi Agencija; potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju utvrdila da postoji sustav unutarnje kontrole, što nudi razumno jamstvo ostvarenja poslovnih ciljeva u pogledu strateškog planiranja zajedničkog korištenja sredstvima;

11.    potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju pratila provedbu svojih prijašnjih preporuka upućenih Agenciji pregledom dokumentacije te da 31. prosinca 2014. nije naišla ni na kakva otvorena pitanja u vezi s kritičnim ili vrlo važnim preporukama;

Druge primjedbe

12.    potvrđuje kvalitetu i važnost zadaća koje obavlja Agencija te pozdravlja njezinu učinkovitost, stabilnost i vrlo dobre rezultate postignute od njezina osnivanja;

13.    naglašava važnost uloge Agencije u provedbi zajedničke ribarstvene politike i ostvarenju njezinih ciljeva, posebno u odnosu na obvezu iskrcavanja i zahtjeve za praćenje, kontrolu i nadzor ribolovnih aktivnosti;

14.    poziva Agenciju da jamči odgovarajuću koordinaciju i provedbu nadzornih aktivnosti u svim državama članicama;

o

o       o

15.    u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2015.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

25.2.2015

MIŠLJENJE ODBORA ZA RIBARSTVO

<CommissionInt>upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.

(2014/2115(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Alain Cadec

PRIJEDLOZI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  potvrđuje kvalitetu i važnost zadaća koje obavlja Europska agencija za kontrolu ribarstva („Agencija”); pozdravlja učinkovitost i stabilnost Agencije te vrlo dobre rezultate postignute od njena osnivanja;

2.  naglašava važnost uloge Agencije u provedbi zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i ostvarenju njezinih ciljeva, posebno u odnosu na obvezu iskrcavanja i zahtjeve za praćenje, kontrolu i nadzor ribolovnih aktivnosti;

3.  smatra da je potrebno da Agencija jamči odgovarajuću koordinaciju i provedbu nadzornih aktivnosti u svim državama članicama;

4. naglašava da se u okviru političkih ciljeva reformirane zajedničke ribarstvene politike nadzornim djelatnostima daje ključna uloga te da je stoga u predstojećim godinama potrebno povećati raspoloživost financijskih i ljudskih resursa Agencije; traži da joj se pruže jamstva u vezi s razinom iznosa koji će se upisati u buduće proračune kako bi oni odgovarali stvarnim potrebama i postavljenim ciljevima; traži od Agencije i država članica da uz pomoć i potporu Komisije zajamče dobru koordinaciju kontrole i optimalno korištenje odobrenim sredstvima, među kojima su i sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo;

5. prima na znanje godišnje izvješće Revizorskog suda o Agenciji za financijsku godinu 2013., kao i godišnje izvješće o njezinu radu;

6.  izražava zadovoljstvo izjavom Revizorskog suda u vezi sa zakonitošću i pravilnošću transakcija koje čine osnovu godišnje računovodstvene dokumentacije za financijsku godinu 2013.;

7. ističe izvrsnu stopu izvršenja odobrenih sredstava za obveze C1 (99 %) i odobrenih sredstava za plaćanja C1 (84 %), što predstavlja povećanje za obje stope u odnosu na prethodnu financijsku godinu; potiče Agenciju da nastavi ulagati trud u optimalno korištenje dodijeljenim sredstvima;

8.  prima za znanje planiranu razinu prijenosa odobrenih sredstava za 2013.; prima na znanje posebnost tih prijenosa, što je posve uobičajeno; pozdravlja razinu korištenja prenesenim sredstvima sa stopom izvršenja od 90 %;

9. prima na znanje da odobrena sredstva za sve transakcije Agencije nisu nedovoljno iskorištena i da njihove razine odgovaraju stvarnim potrebama; ističe mogućnost njihova povećanja u predstojećim godinama;

10. prima na znanje da Agencija uspješno radi na tome da poboljša svoje postupke;

11. predlaže da se izvršnom direktoru Agencije da razrješnica za izvršenje njezina proračuna za financijsku godinu 2013.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara

(1)

SL C 442, 10.12.2014., str. 152.

(2)

SL C 442, 10.12.2014., str. 152.

(3)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

(6)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 442, 10.12.2014., str. 152.

(9)

SL C 442, 10.12.2014., str. 152.

(10)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(11)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(12)

SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

(13)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti