Procedūra : 2014/2115(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0100/2015

Pateikti tekstai :

A8-0100/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.33
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0142

PRANEŠIMAS     
PDF 181kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.703v02-00 A8-0100/2015

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2115(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2115(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0100/2015),

1.      patvirtina Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2115(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(8),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(11), ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(12), ypač į jo 36 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8–0100/2015),

1.      pažymi, kad Europos žuvininkystės kontrolės agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.      pritaria Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2115(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0100/2015),

A.     kadangi, remiantis Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau –Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2013 finansinių metų biudžetas buvo 9 216 900 EUR; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.     kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos žuvininkystės kontrolės agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl vienos Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktos pastabos, kuri Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėta žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pastaba pažymėta žyma „užbaigta“; be to, pažymi, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar viena pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, o kita – „netaikoma“;

2.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad ji pradėjo taikyti perkėlimų prognozavimo procedūrą siekdama sumažinti asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygį; ragina Agentūrą toliau ieškoti būdų sumažinti perkėlimų į kitą laikotarpį lygį ir vengti neplanuotų perkėlimų;

3.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad informacija apie jos veiklos poveikį Sąjungos piliečiams pateikiama jos interneto svetainėje, visų pirma kasmet skelbiant strateginius dokumentus, pvz., metinę Agentūros veiklos ataskaitą arba kontrolės ir patikrų kampanijų rezultatus; pažymi, kad šiuo metu Agentūra siekdama padidinti matomumą ir skaidrumą kuria naują interneto svetainę;

4.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad ji nuolat įvertina naujas sąveikos su kitomis agentūromis plėtojimo galimybes, pvz., sudarant paslaugų lygio susitarimą dėl dalijimosi vidaus audito skyriumi, koordinuojant profesinio rengimo kursus ir vykdant ex post kontrolę su kitomis Ispanijoje ir Portugalijoje įsikūrusiomis agentūromis; taip pat pažymi, kad Agentūra šiuo metu padeda Europos jūrų saugumo agentūrai (EMSA) užsitikrinti papildomą jungtį prie tinklo S-TESTA, ir siekia, kad jos išorės interneto svetainės priegloba būtų patikėta antrinei EMSA IT stočiai; atkreipia dėmesį į Agentūros ir EMSA bendradarbiavimą vykdant bendrą stebėsenos tarnybos kovojant su piratavimu projektą (MARSURV-1);

Biudžeto ir finansų valdymas

5.      pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,64 proc. ir mokėjimo asignavimų įvykdymo lygis – 83,85 proc.; remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, patvirtina, kad bendras aukštas įsipareigotų asignavimų lygis rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

6.      susirūpinęs pažymi, kad į 2014 m. pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo didelis – 38 proc., o pagal III antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) – 43 proc.; pažymi, kad Agentūra savo atsakyme nurodo, kad II antraštinės dalies asignavimai iš dalies perkelti dėl to, kad reikėjo numatyti galimų išmokų sumas ir jų mokėjimo tvarkaraštį atgaline tvarka koreguojant 2011 m. ir 2013 m. atlyginimus, dėl kurių buvo apsispręsta 2013 m. lapkričio mėn.; remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, patvirtina, kad III antraštinės dalies asignavimai didžia dalimi perkelti dėl to, kad 2013 m. buvo pradėta ar vykdyta itin daug IT projektų;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad 2014 m. kovo mėn. Administracinė valdyba, vadovaudamasi Komisijos gairėmis, patvirtino daugiametį 2015–2017 m. personalo politikos planą; pastebi, kad 2013 m. gruodžio 31 d. Agentūra turėjo 68 etatus, patvirtintus etatų plane, kuriuos sudarė laikinai priimtų tarnautojų, sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų etatai ir iš kurių 65 buvo užpildyti;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.      remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad 2014 m. spalio mėn. jos Administracinė valdyba priėmė išsamią interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką ir kad ji viešai paskelbta Agentūros interneto svetainėje; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie konkrečius naujai patvirtintos politikos rezultatus ir iki 2015 m. birželio mėn. pabaigos pateikti informaciją apie atvejus;

9.      mano, kad pagal šią politiką įpareigojama skelbti tik Administracinės valdybos narių, vykdomojo direktoriaus ir skyrių vadovų interesų deklaracijas, tačiau ne jų gyvenimo aprašymus, kurie skelbiami savanorišku pagrindu; pažymi, kad Agentūra nurodo, jog ši prievolė netaikoma jos Patariamosios valdybos nariams, kurių nepriklausomumas taip pat turėtų būti užtikrintas; ragina Agentūrą persvartyti šią politiką ir privalomai skelbti vykdomojo direktoriaus, skyrių vadovų ir Administracinės valdybos narių gyvenimo aprašymus; ragina Agentūrą skelbti ir Patariamosios valdybos narių gyvenimo aprašymus bei interesų deklaracijas tam, kad būtų padidintas skaidrumas;

Vidaus auditas

10.    pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko auditą, kurio tikslas buvo įvertinti vidaus kontrolės sistemos, susijusios Agentūros vykdomu strateginiu jungtinės veiklos planavimu, koncepcijos tinkamumą ir taikymo veiksmingumą; konstatuoja, jog VAT dabartinę vidaus kontrolės sistemą įvertino kaip patikimą kalbant apie veiklos rezultatų, susijusių su strateginiu jungtinės veiklos planavimu, pasiekimą;

11.    pripažįsta, kad VAT tikrindama dokumentus stebėjo, kaip įgyvendinamos jos ankstesnės rekomendacijos Agentūrai, ir kad 2013 m. gruodžio 31 d. nerado neįgyvendintų esminių ar labai svarbių rekomendacijų;

Kitos pastabos

12.    pripažįsta Agentūros vykdomų užduočių kokybę ir svarbą ir palankiai vertina Agentūros veiksmingumą, nuoseklumą ir labai gerus rezultatus, kurių ji pasiekė nuo savo įsteigimo;

13.    pabrėžia svarbų Agentūros vaidmenį įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką ir siekiant jos tikslų, ypač atsižvelgiant į įpareigojimą iškrauti visą laimikį ir žuvininkystės veiklos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros reikalavimus;

14.    ragina Agentūrą užtikrinti tinkamą kontrolės veiklos visose valstybėse narėse koordinavimą ir vykdymą;

o

o   o

15.    pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. ...(15) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

25.2.2015

Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2115(DEC))

Nuomonės referentas: Alain Cadec

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pripažįsta Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) vykdomų užduočių kokybę ir svarbą; palankiai vertina Agentūros veiksmingumą, nuoseklumą ir labai gerus rezultatus, kurių ji pasiekė nuo jos įsteigimo;

2.  pabrėžia svarbų Agentūros vaidmenį įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) ir siekiant jos tikslų, ypač atsižvelgiant į įpareigojimą iškrauti visą laimikį ir žuvininkystės veiklos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros reikalavimus;

3.  nurodo, jog būtina, kad Agentūra užtikrintų tinkamą kontrolės veiklos visose valstybėse narėse koordinavimą ir įgyvendinimą;

4. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į reformuotos BŽP politinius tikslus, matyti, jog kontrolė yra itin svarbi, todėl ateinančiais metais reikės didinti Agentūros finansinius ir žmogiškuosius išteklius; prašo patikinimo dėl sumų, kurios turi būti įtrauktos į būsimus biudžetus, kad tomis lėšomis būtų galima patenkinti esamus poreikius ir įgyvendinti paskelbtus ambicingus tikslus; prašo Agentūrą ir valstybes nares, Komisijai padedant ir remiant, užtikrinti tinkamą kontrolės koordinavimą ir optimalų asignavimų, įskaitant Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšas, panaudojimą;

5. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų parengtą Agentūros 2013 finansinių metų metinę ataskaitą ir Agentūros metinę veiklos ataskaitą;

6.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog 2013 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

7. pabrėžia puikų C1 įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygį (99 proc.) ir C1 mokėjimų asignavimų panaudojimo lygį (84 proc.) – šiedu rodikliai pagerėjo, palyginti su praėjusiais finansiniais metais; ragina Agentūrą ir toliau stengtis užtikrinti optimalų jai skirtų asignavimų panaudojimą;

8.  atkreipia dėmesį į planuojamą 2013 m. asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygį; atkreipia dėmesį į konkretų ir visiškai normalų šių perkėlimų pobūdį; džiaugiasi, kad daug perkeltų asignavimų buvo panaudota ir jų panaudojimo lygis siekia 90 proc.;

9. konstatuoja, kad visoms Agentūros operacijoms skirti patvirtinti asignavimai buvo pakankamai išnaudoti ir kad jų dydis atitinka esamus poreikius; pabrėžia, kad ateinančiais metais jie galėtų būti padidinti;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros pastangos pagerinti savo procedūras duoda rezultatų;

11. siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 442, 2014 12 10, p. 152.

(2)

OL C 442, 2014 12 10, p. 152.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 442, 2014 12 10, p. 152.

(9)

OL C 442, 2014 12 10, p. 152.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(12)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

Tos dienos priimti tekstai, P7_TA-PROV(2015)0000.

Teisinė informacija - Privatumo politika