Procedură : 2014/2115(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0100/2015

Texte depuse :

A8-0100/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.33
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0142

RAPORT     
PDF 176kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.703v02-00 A8-0100/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2115(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2115(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–       având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(5), în special articolul 36

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0100/2015),

1.      acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2115(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile agenției(8),

–       având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(12), în special articolul 36

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0100/2015),

1.      ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.      aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2115(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0100/2015),

A.     întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 9 216 900 EUR; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.     întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.      constată, din raportul Curții, că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește o observație formulată în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcată ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, iar observația este marcată în prezent în raportul Curții pentru exercițiul 2013 ca fiind „finalizată”; observă, în plus, că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește cele două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, iar în prezent una este marcată ca fiind „finalizată”, iar în cazul celeilalte apare indicația „nu se aplică”;

2.      ia act, din informațiile furnizate de Agenție, că aceasta a implementat o procedură de previziuni de reportare în vederea reducerii nivelului reportărilor; invită Agenția să caute în continuare modalități de a reduce nivelul reportărilor și de a evita orice reportări neplanificate;

3.      ia act, din datele puse la dispoziție de Agenție, că informațiile referitoare la impactul activităților Agenției asupra cetățenilor Uniunii sunt oferite pe site-ul acesteia, în special prin publicarea anuală a unor documente strategice, cum ar fi raportul anual de activitate al Agenției sau rezultatele controalelor și ale campaniilor de inspecții; observă că Agenția dezvoltă în prezent un nou site, pentru a mări vizibilitatea și transparența;

4.      ia act, din informațiile furnizate de Agenție, că aceasta analizează în continuare noi posibilități de a dezvolta sinergii cu alte agenții, cum ar fi acordul la nivel de servicii pentru utilizarea în comun a structurii de audit intern, coordonarea cursurilor de formare și controale ex post efectuate împreună cu alte agenții care își au sediul în Spania și în Portugalia; observă în continuare că Agenția oferă în prezent asistență Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) printr-o legătură suplimentară cu „S-TESTA” și speră ca site-ul său extern să fie găzduit pe site-ul secundar al EMSA; ia act de colaborarea dintre Agenție și EMSA cu privire la proiectul comun vizând serviciul de monitorizare a combaterii pirateriei (MARSURV-1);

Gestiunea bugetară și financiară

5.      ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,64 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 83,85 %; constată, potrivit raportului Curții, că nivelul total ridicat al creditelor angajate indică faptul că angajamentele sunt efectuate în timp util;

Angajamente și reportări

6.      constată cu îngrijorare că nivelul creditelor angajate reportate în 2014 a fost ridicat pentru titlul II (cheltuieli administrative), atingând 38 %, precum și pentru titlul III (cheltuieli operaționale), atingând 43 %; constată, pe baza informațiilor din răspunsul Agenției, că reportările aferente titlului II au fost parțial determinate de valoarea și calendarul posibilelor plăți legate de regularizările salariale retroactive corespunzătoare anilor 2011 și 2013, situație clarificată în noiembrie 2013; constată, din raportul Curții, că reportările aferente titlului III au fost determinate în special de numărul important de proiecte informatice care fie au fost lansate în 2013, fie erau în derulare în cursul anului respectiv;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că consiliul său de administrație a adoptat în luna martie 2014 „Planul multianual în materie de politică de personal pentru perioada 2015-2017”, în conformitate cu orientările Comisiei; observă că, începând cu 31 decembrie 2013, Agenția a avut 68 de posturi autorizate în schema de personal, constând din agenți temporari, agenți contractuali și experți naționali detașați, dintre care au fost ocupate 65 de posturi;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.      constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că politica sa cuprinzătoare de prevenire și gestionare a conflictelor de interese a fost adoptată de consiliul de administrație în octombrie 2014 și este pusă la dispoziția publicului pe site-ul Agenției; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul concret al noii politici adoptate și să furnizeze o evidență a cazurilor până la sfârșitul lunii iunie 2015;

9.      observă că această politică impune obligația de a publica doar declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație, directorului executiv și șefilor de unitate, nu și CV-urile lor, a căror publicare se face pe bază voluntară; constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că obligația nu se aplică membrilor consiliului consultativ, a căror independență ar trebui, de asemenea, asigurată; invită Agenția să își revizuiască politica respectivă și să publice în mod obligatoriu CV-urile directorului executiv, șefilor de unitate și membrilor consiliului de administrație; invită Agenția să publice și CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului consultativ pentru a contribui la o mai mare transparență;

Auditul intern

10.    constată că Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a efectuat un audit pentru a evalua dacă sistemul de control intern este conceput și aplicat în mod adecvat în ceea ce privește Planificarea strategică a desfășurărilor comune, așa cum a fost implementată de Agenție; constată că IAS a ajuns la concluzia că actualul sistem de control intern furnizează o asigurare rezonabilă în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de activitate pentru Planificarea strategică a desfășurărilor comune;

11.    constată că IAS a monitorizat implementarea recomandărilor sale anterioare prezentate Agenției prin intermediul unei examinări documentare, ajungând la concluzia că, la 31 decembrie 2013, nu exista nicio recomandare foarte importantă și nicio recomandare critică deschisă;

Alte observații

12.    recunoaște calitatea și importanța misiunilor încredințate Agenției și salută eficacitatea și consecvența de care a dat dovadă Agenția și rezultatele foarte bune obținute de la crearea acesteia;

13.    subliniază importanța rolului jucat de Agenție în punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și contribuția acesteia la îndeplinirea obiectivelor acestei politici, în special în ceea ce privește obligația de debarcare și cerințele legate de monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit;

14.    invită Agenția să garanteze coordonarea și structurarea adecvată a activităților de control în toate statele membre;

o

o       o

15.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter transversal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la rezoluția sa din ... 2015(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

25.2.2015

AVIZ al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2115(DEC))

Raportor pentru aviz: Alain Cadec

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  recunoaște calitatea și importanța misiunilor încredințate Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „Agenția”); salută eficacitatea și consecvența de care a dat dovadă Agenția și rezultatele foarte bune obținute de la crearea acesteia;

2.  subliniază importanța rolului jucat de Agenție în punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) și contribuția acesteia la îndeplinirea obiectivelor sale, în special în ceea ce privește obligația de debarcare și cerințele legate de monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit;

3.  subliniază că este necesar ca Agenția să garanteze coordonarea și structurarea adecvată a activităților de control în toate statele membre;

4. subliniază că obiectivele politice ale PCP, după reformarea sa, acordă deja un rol crucial controalelor și că este, prin urmare, necesar să se consolideze resursele financiare și umane puse la dispoziția Agenției în următorii ani; solicită să se ofere asigurări cu privire la cuantumul sumelor înscrise în buget în exercițiile următoare pentru ca acesta să poată răspunde exigențelor și ambițiilor declarate; solicită Agenției și statelor membre, cu ajutorul și sprijinul Comisiei, să asigure o bună coordonare a măsurilor de control și să optimizeze utilizarea creditelor, inclusiv a celor puse la dispoziție din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

5. ia act de raportul anual al Curții de Conturi privind exercițiului 2013 al Agenției, precum și de raportul anual de activitate al Agenției;

6.  ia act cu satisfacție de declarația Curții de Conturi cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale pentru exercițiul 2013;

7. salută rata de execuție excelentă a creditelor de angajament C1 (99%) și a creditelor de plată C1 (84%), în ambele cazuri înregistrându-se un progres față de exercițiul precedent; încurajează Agenția să își continue eforturile depuse pentru a asigura utilizarea optimă a creditelor alocate;

8.  ia act de nivelul reportărilor de credite planificate pentru 2013; constată că aceste reportări au un caracter specific și se încadrează în limitele normale; salută nivelul ridicat de utilizare a creditelor reportate, rata de execuție a acestor credite fiind de 90%;

9. constată că creditele votate pentru a finanța ansamblul tuturor operațiunilor Agenției nu sunt subutilizate, nivelul acestor credite fiind în concordanță cu nevoile existente; insistă ca aceste credite să fie suplimentate în exercițiile următoare;

10. remarcă faptul că eforturile depuse de Agenție pentru a-și ameliora procedurile dau rezultate;

11. propune să se acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

5

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 442, 10.12.2014, p. 152.

(2)

JO C 442, 10.12.2014, p. 152.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 442, 10.12.2014, p. 152.

(9)

JO C 442, 10.12.2014, p. 152.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(13)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

Texte adoptate la acea dată, P8_TA-PROV(2015)0000.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate