Postup : 2014/2115(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0100/2015

Predkladané texty :

A8-0100/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.33
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0142

SPRÁVA     
PDF 179kWORD 98k
30.3.2015
PE 539.703v02-00 A8-0100/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013

(2014/2115(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013

(2014/2115(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. Februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (053040/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(5), a najmä na jeho článok 36,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2015),

1.      udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013

(2014/2115(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(8),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. Februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (053040/2015 – C8-0054/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(12), a najmä na jeho článok 36,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2015),

1.      berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.      schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013

(2014/2115(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2015),

A.     keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 9 216 900 EUR; keďže celý rozpočet agentúry vychádza z rozpočtu Únie;

B.     keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.      konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označenú ako „prebiehajúca“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a táto pripomienka je v súčasnosti označená v správe Dvora audítorov za rok 2013 ako „ukončená“; okrem toho poznamenáva, že v súvislosti s dvoma pripomienkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2012 boli prijaté nápravné opatrenia, pričom jedna pripomienka je označená ako „ukončená“ a druhá ako „neuplatňuje sa“;

2.      berie na vedomie informáciu agentúry, že zaviedla postup na odhad prenosov prostriedkov do ďalšieho obdobia s cieľom znížiť objem prenosov; vyzýva agentúru, aby naďalej zisťovala, akým spôsobom je možné znížiť mieru prenosu prostriedkov a vyhnúť sa akýmkoľvek neplánovaným prenosom prostriedkov;

3.      od agentúry sa dozvedá, že informácie o vplyve svojej činnosti na občanov Únie poskytuje na svojej webovej stránke, predovšetkým prostredníctvom každoročného zverejňovania strategických dokumentov, ako sú jej výročná správa o činnosti alebo výsledky kontrol a inšpekčných kampaní; berie na vedomie, že agentúra v súčasnosti vyvíja novú webovú stránku s cieľom zvýšiť viditeľnosť a transparentnosť;

4.      berie na vedomie informáciu agentúry, že priebežne posudzuje nové možnosti rozvoja synergií s inými agentúrami, ako sú dohoda o úrovni poskytovaných služieb na spoločné využívanie oddelenia vnútorného auditu, koordinácia kurzov odbornej prípravy a kontroly ex post vykonávané spolu s ostatnými agentúrami so sídlom v Španielsku a Portugalsku; ďalej konštatuje, že agentúra v súčasnosti pomáha Európskej námornej bezpečnostnej agentúre (EMSA) s dodatočným pripojením k sieti s-TESTA a snaží sa mať externú webovú stránku na sekundárnej IT lokalite agentúry EMSA; berie na vedomie spoluprácu medzi agentúrou a agentúrou EMSA na spoločnom projekte protipirátskej monitorovacej služby (MARSURV-1);

Rozpočtové a finančné hospodárenie

5.      konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,64 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 83,85 %; na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že vysoká celková úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov naznačuje, že záväzky sa uskutočňujú včas;

Záväzky a prenosy

6.      so znepokojením konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2014 boli v prípade hlavy II (administratívne výdavky) na úrovni 38 % a v prípade hlavy III (operačné výdavky) na úrovni 43 %; na základe odpovede agentúry konštatuje, že prenosy v rámci hlavy II boli sčasti výsledkom sumy a načasovania prípadných platieb v súvislosti so spätnými úpravami platov za roky 2011 a 2013, čo bolo objasnené v novembri 2013; na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že prenosy v rámci hlavy III vyplývali najmä z vysokého počtu IT projektov, ktoré sa začali alebo prebiehali v roku 2013;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.      na základe informácií agentúry berie na vedomie, že jej správna rada v marci 2014 prijala viacročný plán personálnej politiky na roky 2015 – 2017 v súlade s usmerneniami Komisie; konštatuje, že agentúra mala k 31. decembru 2013 vo svojom pláne pracovných miest 68 schválených pracovných miest, a to dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov, pričom obsadených bolo 65 z nich;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

8.      na základe informácií agentúry berie na vedomie, že komplexná politika predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia bola prijatá správnou radou v októbri 2014 a je k dispozícii verejnosti na webovej stránke agentúry; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o konkrétnom výsledku novej prijatej politiky a poskytla do konca júna 2015 zoznam prípadov;

9.      konštatuje, že táto politika ukladá povinnosť zverejňovať iba vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a vedúcich oddelení, ale nie životopisy, ktoré sú zverejňované na dobrovoľnom základe; berie na vedomie informáciu agentúry, že táto povinnosť sa nevzťahuje na členov jej poradného výboru, ktorých nezávislosť by tiež mala byť zaručená; vyzýva agentúru, aby túto politiku preskúmala a povinne zverejnila životopisy výkonného riaditeľa, vedúcich oddelení a členov správnej rady; vyzýva agentúru, aby zverejnila aj životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov poradného výboru a prispela tak k väčšej transparentnosti;

Vnútorný audit

10.    poznamenáva, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit s cieľom posúdiť vhodnosť koncepcie a účinné uplatňovanie systému vnútornej kontroly (ICS) s ohľadom na strategické plánovanie spoločného nasadenia, ktoré agentúra vykonáva; berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit zistil, že zavedený systém vnútornej kontroly poskytuje primeranú istotu, pokiaľ ide o plnenie cieľov činnosti pre strategické plánovanie spoločného nasadenia;

11.    uznáva, že Útvar pre vnútorný audit nadviazal na vykonávanie svojich skorších odporúčaní agentúre prostredníctvom administratívnej kontroly a že nenašiel žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom ani veľmi dôležité odporúčania, ktoré by boli k 31. decembru 2013 naďalej otvorené;

Ďalšie pripomienky

12.    uznáva kvalitu a význam úloh, ktoré agentúra vykonáva, a víta jej efektívnosť, konzistentnosť a vynikajúce výsledky, ktoré od svojho vzniku dosiahla;

13.    zdôrazňuje význam úlohy agentúry pri vykonávaní spoločnej rybárskej politiky a pri dosahovaní jej cieľov, najmä s ohľadom na povinnosť vylodiť úlovky a na požiadavky týkajúce sa monitorovania, kontroly a dohľadu nad rybolovnými činnosťami;

14.    vyzýva agentúru, aby zabezpečila, že kontrolné činnosti sú primerane koordinované a štruktúrované vo všetkých členských štátoch;

o

o       o

15.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2015(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

25.2.2015

STANOVISKO Výboru pre rybárstvo

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013

(2014/2115(DEC))

Spravodajca: Alain Cadec

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  uznáva kvalitu a význam úloh, ktoré vykonáva Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“); víta jej účinnosť, jej vytrvalosť a vynikajúce výsledky, ktoré sa od jej vytvorenia dosiahli;

2.  zdôrazňuje význam úlohy agentúry pri vykonávaní spoločnej rybárskej politiky (SRP) a pri dosahovaní jej cieľov, najmä s ohľadom na povinnosť vylodiť úlovky a na požiadavky týkajúce sa monitorovania, kontroly a dohľadu nad rybolovnými činnosťami;

3.  poukazuje na to, že je potrebné, aby agentúra zabezpečila, že kontrolné činnosti sú primerane koordinované a štruktúrované vo všetkých členských štátoch;

4. upozorňuje, že politické ciele reformovanej SRP znamenajú kľúčovú úlohu kontrol, a že je preto potrebné posilniť finančné a ľudské zdroje, ktoré bude mať agentúra k dispozícii v nadchádzajúcich rokoch; pokiaľ ide o sumy, ktoré sa majú zapísať v budúcich rozpočtoch, požaduje uistenie, že budú zodpovedať existujúcim potrebám a ohláseným ambíciám; vyzýva agentúru a členské štáty, aby s pomocou a podporou Komisie zabezpečili riadnu koordináciu kontroly a optimálne využívanie rozpočtových prostriedkov vrátane prostriedkov v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

5. berie na vedomie výročnú správu Dvora audítorov o agentúre za rozpočtový rok 2013, ako aj výročnú správu agentúry o činnosti;

6.  vyjadruje spokojnosť, pokiaľ ide o vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie týkajúce sa účtovnej závierky za rozpočtový rok 2013 sú zákonné a správne;

7. zdôrazňuje vynikajúcu mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov C1 (99 %) a platobných rozpočtových prostriedkov C1 (84 %), pričom obe v porovnaní z predchádzajúcim rokom vzrástli; povzbudzuje agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zabezpečenie optimálneho využitia pridelených rozpočtových prostriedkov;

8.  berie na vedomie úroveň plánovaných prenosov rozpočtových prostriedkov na rok 2013; berie na vedomie osobitný a úplne bežný charakter týchto prenosov; víta úroveň využitia prenesených rozpočtových prostriedkov, ktorá predstavovala 90 %;

9. poznamenáva, že rozpočtové prostriedky schválené na všetky operácie agentúry nie sú nedostatočne využité a ich úroveň zodpovedá existujúcim potrebám; zdôrazňuje, že v nasledujúcich rokoch by sa mohli zvýšiť;

10. berie na vedomie, že úsilie agentúry o zlepšenie svojich postupov prináša výsledky;

11. navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 152.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 152.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 152.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 152.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 128, 21.05.2005, s. 1.

(13)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 07.12.2013, s. 42.

(15)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2015)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia