Postopek : 2014/2115(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0100/2015

Predložena besedila :

A8-0100/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.33
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0142

POROČILO     
PDF 170kWORD 95k
30.3.2015
PE 539.703v02-00 A8-0100/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013

(2014/2115(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013

(2014/2115(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(5), zlasti člena 36,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0100/2015),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013

(2014/2115(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(8),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(12), zlasti člena 36,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0100/2015),

1.      ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.      odobri zaključni račun Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013,

(2014/2115(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0100/2015),

A.     ker računovodski izkazi Evropske agencije za nadzor ribištva (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 9.216.900 EUR; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije,

B.     ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.      na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki je bila v poročilu iz leta 2012 označena s „se izvaja“, sprejet popravljalni ukrep in je sedaj ta pripomba v poročilu Računskega sodišča za leto 2013 označena z „zaključen“; ugotavlja tudi, da so bili za dve pripombi iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejeti popravljalni ukrepi in da je ena pripomba zdaj označena z „zaključen“, in ena z „ni relevantno“;

2.      je seznanjen s trditvami agencije, da je uvedla postopek za napovedovanje prenosov v naslednje proračunsko leto, da bi zmanjšala raven prenosov; poziva agencijo, naj išče nove rešitve, da bi zmanjšala raven prenosov in se izognila nenačrtovanim prenosom;

3.      je seznanjen s trditvami agencije, da se informacije o vplivu dejavnosti agencije na državljane Unije posredujejo na spletišču agencije, kjer se vsakoletno objavljajo strateški dokumenti, vključno z letnim poročilom o dejavnostih agencije oziroma rezultati kontrol in inšpekcijskih pregledov; ugotavlja, da agencija trenutno razvija novo spletišče, da bi povečala prepoznavnost in preglednost;

4.      je seznanjen s trditvami agencije, da stalno presoja nove možnosti za razvoj sinergij z drugimi agencijami, kot je sporazum o ravni storitev za delitev oddelka za notranjo revizijo, usklajevanje tečajev usposabljanja in naknadnih kontrol skupaj z drugimi agencijami, ki imajo sedež v Španiji in na Portugalskem; ugotavlja tudi, da agencija trenutno pomaga Evropski agenciji za pomorsko varnost (EMSA) s posebno povezavo do “S-TESTA” in se nadeja, da bo svoje zunanje spletišče lahko namestila na sekundarnem spletišču IT agencije EMSA; je seznanjen s sodelovanjem med agencijo in agencijo EMSA v skupnem projektu službe za spremljanje boja proti piratstvu (MARSURV-1);

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

5.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,64 %, stopnja izvrševanja plačil pa 83,85 %; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je visoka skupna raven prevzetih obveznosti pokazala, da so bile proračunske obveznosti izvršene pravočasno;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

6.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila raven prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2014 visoka, saj je za naslov II (upravni odhodki) znašala 38 %, za naslov III (operativni odhodki) pa 43 %; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da so bili prenosi za naslov II delno posledica zneska in časovnega razporeda morebitnih izplačil za prilagoditve plač za nazaj za leti 2011 in 2013, kar je bilo dokončno razrešeno novembra 2013; na podlagi poročila Računskega sodišča priznava, da so prenosi v naslovu III nastali predvsem zaradi velikega števila projektov informacijske tehnologije, ki so se začeli izvajati ali pa so potekali leta 2013;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.      na podlagi izjav agencije ugotavlja, da je upravni odbor marca 2014 v skladu s smernicami Komisije sprejel večletni načrt kadrovske politike za obdobje 2015–2017; ugotavlja, da je agencija 31 decembra 2013 imela v svojem kadrovskem načrtu odobrenih 68 delovnih mest, ki so jih zasedali začasni uslužbenci, pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki, od tega je bilo zapolnjenih 65 mest;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

8.      na podlagi izjav agencije ugotavlja, da je upravni odbor oktobra 2014 sprejel celovito politiko obravnavanja in preprečevanja navzkrižja interesov, ki je javno dostopna na spletišču agencije; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o konkretnih rezultatih nove politike in mu do konca junija 2015 posreduje evidenco dosedanjih primerov;

9.      ugotavlja, da politika zahteva samo objavo izjav o interesih članov upravnega odbora, izvršnega direktorja in vodij enot, medtem ko ta obveznost ne velja za njihove življenjepise, ki se objavljajo prostovoljno; je seznanjen s pojasnilom agencije, da ta obveza ne velja za člane svetovalnega odbora, saj je treba zagotoviti njihovo neodvisnost; poziva agencijo, naj svojo politiko pregleda in obvezno objavi življenjepise izvršnega direktorja, vodij oddelkov in članov upravnega odbora; poziva jo tudi, naj prav tako objavi življenjepise in izjave o interesih članov svetovalnega odbora, da bi prispevala k večji preglednosti;

Notranja revizija

10.    opaža, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo, da bi ocenila ustreznost zasnove in učinkovitost izvajanja sistema notranje kontrole v povezavi s strateškim načrtovanjem skupne uporabe, ki ga izvaja agencija; priznava, da je služba Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da veljavni sistem notranje kontrole zagotavlja razumno zagotovilo glede uresničevanja poslovnih ciljev za strateško načrtovanje skupne uporabe;

11.    priznava, da je služba Komisije za notranjo revizijo preverila izvajanje svojih prejšnjih priporočil agenciji s pregledom dokumentacije, in da 31. decembra 2013 ni ugotovila, da bi kritična oziroma zelo pomembna priporočila ostala nerešena;

Druge pripombe

12.    priznava kakovost in pomen nalog agencije, in pozdravlja njeno učinkovitost, zanesljivost in odlične rezultate, ki jih dosega od ustanovitve;

13.    poudarja pomen vloge agencije pri izvajanju skupne ribiške politike in pri uresničevanju njenih ciljev, zlasti kar zadeva obveznost iztovarjanja in zahteve glede spremljanja, opazovanja in nadzora ribolovnih dejavnosti;

14.    poziva agencijo, naj zagotovi ustrezno usklajevanje in uvajanje dejavnosti nadzora v vseh državah članicah;

o

o       o

15.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne ... 2015(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

25.2.2015

MNENJE Odbora za ribištvo

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013

(2014/2115(DEC))

Pripravljavec mnenja: Alain Cadec

POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  priznava kakovost in pomen nalog Evropske agencije za nadzor ribištva (v nadaljevanju: agencija); pozdravlja njeno učinkovitost, zanesljivost in odlične rezultate, ki jih dosega od ustanovitve;

2.  poudarja, kako pomembna je vloga agencije pri izvajanju skupne ribiške politike in uresničevanju njenih ciljev, zlasti kar zadeva obveznost iztovarjanja in zahteve glede spremljanja, opazovanja in nadzora ribolovne dejavnosti;

3.  poudarja, da mora Evropska agencija za nadzor ribištva zagotavljati ustrezno usklajevanje in strukturiranje dejavnosti nadzora v vseh državah članicah;

4. poudarja, da politični cilji reformirane skupne ribiške politike pomenijo, da ima nadzor osrednjo vlogo, zato bo treba v prihodnjih letih povečati finančne in človeške vire agencije; pričakuje zagotovila, da bodo zneski v prihodnjih proračunih ustrezali ravnem, ki bodo omogočale izpolnjevanje navedenih potreb in pričakovanj; poziva agencijo in države članice, naj ob pomoči in podpori Komisije zagotovijo dobro usklajevanje nadzora in kar najboljšo porabo sredstev, tudi zneskov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;

5. je seznanjen z letnim poročilom Računskega sodišča o agenciji za proračunsko leto 2013 in z letnim poročilom o dejavnostih agencije;

6.  izraža zadovoljstvo spričo izjave Računskega sodišča o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi za proračunsko leto 2013;

7. poudarja odlično stopnjo izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti C1 (99 %) in sredstev za plačila C1 (84 %), saj sta se obe stopnji v primerjavi s prejšnjim letom izboljšali; spodbuja agencijo, naj si še naprej prizadeva za optimalno porabo dodeljenih sredstev;

8.  je seznanjen z ravnjo načrtovanih prenosov sredstev za leto 2013; ugotavlja, da so ti prenosi specifični in povsem običajni; je zadovoljen s stopnjo porabe prenesenih sredstev, saj stopnja izvrševanja znaša 90 %;

9. opaža, da odobrena sredstva za vse dejavnosti agencije niso premalo izkoriščena in da njihova raven ustreza potrebam; poudarja, da bi jih bilo mogoče v prihodnjih letih povečati;

10. ugotavlja, da prizadevanja agencije za izboljšanje postopkov prinašajo rezultate;

11. predlaga, da se izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

24.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Sylvie Goddyn

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 442, 10.12.2014, str. 152.

(2)

UL C 442, 10.12.2014, str. 152.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(8)

UL C 442, 10.12.2014, str. 152.

(9)

UL C 442, 10.12.2014, str. 152.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2015)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov