Procedūra : 2014/2077(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0102/2015

Pateikti tekstai :

A8-0102/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0120

PRANEŠIMAS     
PDF 226kWORD 170k
31.3.2015
PE 541.389v02-00 A8-0102/2015

dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2077(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Martina Dlabajová

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2077(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų finansines ataskaitas ir įplaukų bei išlaidų ataskaitas (COM(2014)0487 – C8‑0146/2014),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 14 d. Komisijos parengtą metinę aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų finansų valdymo ataskaitą,

–       atsižvelgdamas į finansinę informaciją apie Europos plėtros fondus (COM(2014) 0350),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę iš aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų finansuojamos veiklos ataskaitą kartu su Komisijos atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų operacijas (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607), ir į prie jos pridėtus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014) 0285 ir SWD(2014) 0286),

–       atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą(3) ir 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu (Burkina Fasas) iš dalies pakeistą(4) Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių (toliau – AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (sprendimas dėl UŠT asociacijos)(5),

–       atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 1995 m. gruodžio 20 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos antrąjį finansinį protokolą(6), 33 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2000 m. rugsėjo 18 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas) pasirašyto Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo finansinį protokolą ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis(7), 32 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2006 m. liepos 17 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu ir dėl finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis(8), 11 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją(9), 74 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam Europos plėtros fondui(10), 119 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 215/2008 dėl dešimtajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento(11) 142 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį, 94 straipsnio trečią įtrauką ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A8–0102/2015),

1.      patvirtina Komisijai, kad aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams ir Europos investicijų bankui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2077(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų finansines ataskaitas ir įplaukų bei išlaidų ataskaitas (COM(2014)0487 – C8‑0146/2014),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 14 d. Komisijos parengtą metinę aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų finansų valdymo ataskaitą,

–       atsižvelgdamas į finansinę informaciją apie Europos plėtros fondus (COM(2014) 0350),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę iš aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų finansuojamos veiklos ataskaitą kartu su Komisijos atsakymais(12),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(13),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų operacijas (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015),

–       atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2014) 0607), ir į prie jos pridėtus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2014) 0285 ir SWD(2014) 0286),

–       atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą(14) ir 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu (Burkina Fasas) iš dalies pakeistą(15) Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių (toliau – AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (sprendimas dėl UŠT asociacijos)(16),

–       atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 1995 m. gruodžio 20 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos antrąjį finansinį protokolą(17), 33 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2000 m. rugsėjo 18 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas) pasirašyto Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo finansinį protokolą ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis(18), 32 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2006 m. liepos 17 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu ir dėl finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis(19), 11 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją(20), 74 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam Europos plėtros fondui(21), 119 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 215/2008 dėl dešimtajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento(22) 142 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį, 94 straipsnio trečią įtrauką ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A8–0102/2015),

1.      pažymi, kad aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų galutinėse metinėse ataskaitose pateikti duomenys yra tokie, kaip pateikti Audito Rūmų metinės ataskaitos 2 lentelėje ;

2.      pritaria aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams ir Europos investicijų bankui ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2077(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį, 94 straipsnio trečią įtrauką ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A8–0102/2015),

A. kadangi pagrindinis Kotonu susitarimo, kuris yra Sąjungos santykių su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėmis ir užjūrio šalimis ir teritorijomis (UŠT) pagrindas, tikslas yra sumažinti ir galiausiai panaikinti skurdą, laikantis tvaraus vystymosi tikslų ir palaipsniui įtraukiant AKR valstybes ir užjūrio šalis ir teritorijas į pasaulio ekonomiką;

B.  kadangi Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) turi išlaikyti specifinius vystymosi politikos tikslus; pabrėžia, kad kiti, pvz., susiję su prekybos politika arba su užsienio ir saugumo politika, sumetimai neturėtų trukdyti Sąjungos vystymosi prioritetams;

C. kadangi Europos plėtros fondai (EPF), kuriuos finansuoja valstybės narės, yra pagrindinė Sąjungos finansinė priemonė, skirta vystomajam bendradarbiavimui su AKR valstybėmis, už kurią Komisija yra atskaitinga biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu;

D. kadangi Europos Komisija 2013 finansiniais metais išankstinio finansavimo priemonėms skyrė 424 mln. EUR, o veiklos pajamos sudarė 124 mln. EUR;

E.  kadangi EPF strategija ir prioritetinės sritys yra pagrįstos politiniais prioritetais ir su bendrais efektyvumo kriterijais susijusiais ekonominiais ir finansiniais kriterijais, o fondų veikimas yra užtikrinamas atitinkamomis finansinėmis priemonėmis siekiant įvykdyti šiuos nustatytus ilgalaikius prioritetinius tikslus, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tvarūs rezultatai;

F.  kadangi besivystančioms šalims dėl jų geopolitinės, institucinės ir administracinės aplinkos, kurią dažnai sąlygoja nestabilumas ir sudėtingos aplinkybės, yra būdinga didelė rizika;

G. kadangi Sąjungos dalyvavimo pobūdis ir lygis turi būti diferencijuojami ir jiems taikomos sąlygos, priklausomai nuo įvairiose srityse, pavyzdžiui, demokratizacijos, žmogaus teisių, gero valdymo, tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi, teisinės valstybės, skaidrumo ir kovos su korupcija, daromos išmatuojamos pažangos;

H. kadangi novatoriškų finansinių priemonių, pvz., derinimo mechanizmų taikymas yra laikomas vienu iš būdų išplėsti esamų priemonių, pvz., dotacijų ir paskolų taikymo sritį, o šias priemones taikant taip pat susiduriama su priežiūros ir valdymo sunkumais;

I.   kadangi labai svarbu užtikrinti Sąjungos matomumą ir skatinti Sąjungos vertybes jai taikant visas intervencines priemones;

J.   kadangi EPF įtraukimas į Sąjungos biudžetą, t. y. jo įtraukimas ir integravimas į Sąjungos biudžeto struktūrą, tebėra vienas iš Parlamento prioritetų; kadangi EPF įtraukus į bendrąjį biudžetą ne tik sustiprėtų šalių gavėjų finansinis saugumas, bet ir padidėtų politikos nuoseklumas bei sustiprėtų demokratinė priežiūra;

K. kadangi parama biudžetui kelia didelę pasitikėjimo riziką, ypač keletas su skaidrumu, atskaitomybe, geru finansų valdymu susijusių problemų; kadangi teikiant paramą biudžetui reikalingas reguliarus stebėjimas ir politinis dialogas tarp Sąjungos ir šalies partnerės dėl tikslų, pažangos siekiant sutartų rezultatų ir veiklos rodiklių, taip pat dėl sisteminės rizikos analizės ir rizikos mažinimo strategijos, kurios turėtų būti sustiprintos;

Patikinimo pareiškimas

Finansinių ataskaitų patikimumas

1.  palankiai vertina Audito Rūmų nuomonę, kad aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 m. galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose šių EPF finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. visais reikšmingais aspektais yra pateikta teisingai, o su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susiję jų operacijų ir pinigų srautų rezultatai ir grynojo turto pokyčiai atitinka EPF finansinio reglamento nuostatas ir tarptautiniu mastu pripažintus viešojo sektoriaus apskaitos standartus;

2.  su malonumu atkreipia dėmesį į pažangą, susijusią su tuo, kad palyginti su 2012 m. buvo atlikta daugiau ir didesnės vertės susigrąžinimų: atlikti 24 susigrąžinimai, sudarantys 4,7 mln. EUR 2013 m., palyginti su 13 susigrąžinimų, sudarančių 1,3 mln. EUR 2012 m.;

3.  tačiau reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad perįgaliotieji leidimus suteikiantys pareigūnai dar ne visuomet laikosi taisyklės, jog palūkanas nuo didesnių nei 750 000 eurų išankstinio finansavimo mokėjimų Komisija privalo susigrąžinti kasmet ir kad finansinėse ataskaitose atskleista palūkanų pajamų suma yra iš dalies pagrįsta įverčiais;

4.  be to, apgailestauja, kad nuo išankstinio finansavimo tarp 250 000 ir 750 000 eurų gautos palūkanos finansinėse ataskaitose vis dar nebuvo pripažintos kaip pajamos, kadangi bendroji RELEX informacinė sistema (CRIS) dar nebuvo baigta kurti;

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas

5.  palankiai vertina Audito Rūmų nuomonę, kurioje nurodoma, kad 2013 m. finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos ir įsipareigojimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

6.  tačiau reiškia susirūpinimą dėl Audito Rūmų įvertinimo, susijusio su finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumu ir tvarkingumu, pagal kurį EuropeAid būstinės ir Sąjungos delegacijų priežiūros ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos užtikrinant mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą;

7.  apgailestauja, kad, Audito Rūmų vertinimu, labiausiai tikėtinas klaidų lygis aštuntojo, devintojo ir dešimtojo EPF išlaidų operacijose yra 3,4 proc., o tai yra šiek tiek daugiau nei 2012 m. (3 proc.), tačiau vis dar nėra pasiektas aukščiausias lygis, užfiksuotas 2011 m. (5,1 proc.);

8.  pažymi, kad iš Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinės EPF veiklos ataskaitos matyti, kad klaidų lygis išaugo palyginti su ankstesniais metais, ir kad šis klaidų lygis tebėra pernelyg aukštas; ragina Komisiją toliau dirbti siekiant numatyto 2 proc. klaidų lygio;

9.  pažymi ir apgailestauja, kad finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai yra sąlygoti priežiūros sistemos trūkumų ir kad jie buvo reikšmingai paveikti klaidų; pažymi, kad 27 proc. mokėjimų buvo paveikti klaidų, o konkrečiai jos buvo nustatytos 45 iš 165 testuotų mokėjimų operacijų;

10. atkreipia dėmesį į imties sudarymo rezultatus, susijusius su projektais, kuriuos patikrinus buvo nustatyta, kad 42 mokėjimai iš 130 (32 proc.) buvo paveikti klaidų, ir ypač į tai, kad 30 iš šių 42 mokėjimų buvo paveikti kiekybiškai įvertinamų klaidų, ir kad po to, kai buvo atliktos visos ex ante patikros leidimas buvo suteiktas 17 galutinių operacijų;

11. apgailestauja dėl to, kad nepaisant taisomųjų veiksmų plano, kuris buvo parengtas 2013 m. gegužės mėn., nustatytų klaidų tipai didžia dalimi yra panašūs į ankstesniais metais nustatytus klaidų tipus, būtent: patvirtinamųjų dokumentų stygius, naudos gavėjų nesilaikymas viešųjų pirkimų nuostatų ir netinkamos išlaidos; pažymi, kad šios klaidos taip pat buvo susijusios su šios veiklos operacijomis: i) programų įverčiais, ii) dotacijomis ir iii) susitarimais dėl įnašų tarp Komisijos ir tarptautinių organizacijų;

12. ragina Komisiją šiose konkrečiose bendradarbiavimo srityse dėti daugiau pastangų tobulinant parengtą taisomųjų veiksmų planą, visų pirma tuomet, kai kiekybiškai įvertinamos klaidos atskleidžia tarptautinių organizacijų vykdomų su sutartinių nuostatų laikymusi susijusių patikrų trūkumus, ir tokiu būdu prisidėti prie bendrų pastangų gerinti rizikos valdymo metodus ir bendras kontrolės ir valdymo sistemas;

Su kontrolės mechanizmų tvarkingumu ir veiksmingumu susijusi rizika

13. pripažįsta, kad su EPF įgyvendinimu siejama rizika yra didelė, kadangi yra naudojami įvairūs modus operandi ir skirtingi paramos teikimo metodai (taikant tiesioginį centralizuotą ir netiesioginį valdymą) ir vadovaujamasi sudėtingomis taisyklėmis bei procedūromis, pavyzdžiui, susijusiomis su viešaisiais pirkimais ir sutarčių skyrimu, kurių geografinė aprėptis yra plati, todėl yra sudėtinga optimizuoti kontrolės sistemą ir padidinti EPF finansavimo skaidrumą;

14. yra labai susirūpinęs, kad remiantis Audito Rūmų vertinimu, ex ante patikrose, atliekamose prieš įvykdant su projektais susijusias mokėjimų operacijas, vis dar yra didelių trūkumų;

15. ragina Komisiją nuolat stebėti visų subjektų (Komisijos darbuotojų ir išorės auditorių) prieš atliekant su projektais susijusius mokėjimus vykdomų ex ante patikrų kokybę ir adekvatumą, ypač atsižvelgiant į didelės politinės ir veiklos rizikos aplinką;

16. pažymi, kad ir paramos biudžetui (2013 m. iš EPF buvo atlikta 718 mln. EUR vertės mokėjimų), ir Sąjungos įnašų, kuriais prisidedama prie tokių tarptautinių organizacijų, kaip Jungtinės Tautos, vykdomų daugelio paramos teikėjų projektų (2013 m. iš EPF buvo atlikta 458 mln. EUR vertės mokėjimų), teikimo srityse dėl priemonės pobūdžio ir mokėjimo sąlygų tikimybė, kad operacijose bus klaidų, yra mažesnė;

17. reiškia susirūpinimą dėl pasikartojančios problemos, kad nepaisant išorės auditų ir išlaidų patikrinimų, buvo nuolat aptinkama su galutinėmis paraiškomis susijusių klaidų;

18. ragina Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinį direktoratą (DEVCO GD) laikytis 2011 m. Audito Rūmų rekomendacijos kuo greičiau sustiprinti savo Vidaus audito skyriaus (VAS) pajėgumus, kad jis galėtų veiksmingiau atlikti savo užduotis;

Strategija ir prioritetai

19. pabrėžia, kad vykdant visą EPF veiklą turi būti nuosekliai vadovaujamasi bendrąja strategija ir politiniais prioritetais pagrįstomis prioritetinėmis sritimis bei ekonominiais ir finansinio efektyvumo kriterijais, ir kad ji būtų atitinkamai atspindėta valdymo rezultatuose, įskaitant rizikos valdymo ir kontrolės veiklą, nustatant konkretų šiuo tikslu taikomų finansinių priemonių pobūdį;

20. atsižvelgdamas į padidėjusį dėmesį Sąjungos pagalbos rezultatyvumui, atkreipia dėmesį į tai, kad Užsachario Afrikos regionas Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) aspektu atsilieka nuo daugelio kitų ir tai yra vienintelis regionas visame pasaulyje, kuriame, kaip prognozuojama, skurdas iki 2015 m. tikriausiai nebus sumažintas perpus; yra susirūpinęs, kad oficialios paramos vystymuisi lėšų, skiriamų socialinėms paslaugoms, kelerius pastaruosius metus mažėjantis lygis, ypač švietimo ir reprodukcinės sveikatos srityse, kelia pavojų, kad padėtis žmogiškojo kapitalo vystymo srityje ne gerės, o blogės;

21. daro išvadą, kad siekiant paspartinti TVT pasiekimą iki numatyto 2015 m. termino reikia intensyvesnių pastangų; ragina Komisiją, kad Audito Rūmams vykdant veiklos auditą būtų atsižvelgiama į priimtą vystymosi po 2015 m. darbotvarkę ir derybas dėl tvaraus vystymosi tikslų; džiaugiasi tuo, kad EPF, kurie yra pagrindinė Sąjungos pagalbos priemonė, skirta vystomajam bendradarbiavimui AKR valstybėse, apėmė 45 proc. naujų sutarčių, kurias 2013 m. sudarė DEVCO GD, bendros vertės;

22. pažymi, kad 2013 m. buvo pasiektas susitarimas dėl 11-ojo EPF, kurio bendra vertė siekia beveik 27 mlrd. EUR (2011 m. kainomis), įsteigimo, taigi lėšos buvo faktiškai užšaldytos 10-ojo EPF lygyje, užuot jas padidinus 13 proc., kaip Komisija buvo siūliusi, nors Sąjunga tebėra įsipareigojusi ateinančiais metais didinti vystymosi finansavimą;

Stebėjimas ir priežiūra

23. yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad, nepaisant Komisijos pastaraisiais metais prisiimto įsipareigojimo pagerinti CRIS duomenų kokybę, valdymo informacinėje sistemoje išliko trūkumų, susijusių su išorės auditų, išlaidų patikrinimų ir stebėjimo vizitų rezultatais ir atsižvelgimu į juos;

24. primena, kad valdymo informacinės sistemos, kurią būtina atidžiai stebėti, patikimumui ir tikslumui tenka lemiamas vaidmuo; primygtinai ragina Komisiją toliau dėti pastangas CRIS valdymo sistemos audito modulyje kuriant ir diegiant naujas funkcijas ir ypač imantis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į visas audito ataskaitas ir visų tipų vertinimus; mano, kad nepaprastai svarbu užtikrinti nuoseklų į rezultatus orientuoto stebėjimo sistemų, kurios teiktų tinkamą ir patikimą informaciją apie pasiektus rezultatus, veikimą siekiant patikslinti strateginius prioritetus;

25. atsižvelgdamas į tai, kad didžiąją dalį EPF Sąjungos delegacijos įgyvendina decentralizuotai, ragina DEVCO GD būstinę pasitelkus CRIS visada teikti su jų portfelio valdymu susijusią paramą atsižvelgiant į atitinkamus rizikos komponentus; dar kartą ragina ir skatina imantis tolesnių veiksmų dėl Sąjungos delegacijų vykdomų operacijų geriau pasinaudoti rizikos vertinimo galimybėmis;

26. palankiai vertina matavimo tyrimo dėl likutinio klaidų lygio užbaigtų sutarčių operacijose parengimą kaip veiklos, susijusios su DEVCO GD valdymo aplinka, pavyzdį;

27. pažymi, kad remiantis antruoju 2013 m. atliktu tyrimu DEVCO GD įvertintas klaidų lygis yra 3,35 proc. (jų suma yra apytikriai 228,55 mln. EUR), palyginti su Audito Rūmų nustatytu 3,4 proc. lygiu; susirūpinęs pažymi, kad pagrindinės nustatytos šį lygį nulėmusios priežastys – tai naudos gavėjų organizacijų pateikta nepakankama dokumentacija, klaidos, kurias sąlygojo tai, kad dėl nepakankamų įrodymų nebuvo galima įsitikinti operacijų tvarkingumu, viešųjų pirkimų procedūrų nesilaikymas bei nesusigrąžintos ir neištaisytos sumos;

28. mano, kad į DEVCO GD parengtą rizikos mažinimo veiksmų planą galėtų būti įtrauktas prioritetų nustatymas, daugiau dėmesio skiriant konkrečioms didžiausią rūpestį keliančioms sritims ir galimybėms užtikrinti išlaidų veiksmingumą; ragina DEVCO GD metinėje veiklos ataskaitoje nurodyti, kokia pažanga padaryta įgyvendinant veiksmų planą arba su kokiais konkrečiais sunkumais buvo susidurta;

29. tiki, kad bus naudinga aiškiai įvardyti, kokia biudžeto sudarymo pagal veiklas veiklos sritis yra pažeidžiamiausia, t. y. kurioje srityje yra daugiausia trūkumų ir klaidų; laikosi nuomonės, kad siekiant išlaikyti priimtino lygio kontrolės išlaidas, šių konkrečių sričių nagrinėjimas ir analizė galėtų būti atliekami pagal daugiametį rotacijos metodą;

30. kontrolės mechanizmų išlaidų veiksmingumo atžvilgiu pažymi, kad tokiu būdu siekiama ne kurti kitus kontrolės lygmenis, o gerinti kontrolės priemonių sistemos veiksmingumą ir jų papildomumą vadovaujantis gero valdymo principais;

31. palankiai vertina tai, kad į metinę veiklos ataskaitą buvo įtraukta visų išlaidų, įskaitant administracines, taip pat kontrolės ir stebėsenos sistemų išlaidas, apžvalga;

32. teigiamai vertina išorės pagalbos valdymo ataskaitų peržiūrą, kuri dabar apima bet kokių nustatytų klaidų taisymo priemonių santrauką ir delegacijų vadovų patikinimą, kad užtikrinant bendrą patikinimo grandinę ir Sąjungos delegacijų ataskaitų išsamumą jie prisiims daugiau atsakomybės;

Parama biudžetui

33. susidomėjęs pripažįsta ir palankiai vertina Komisijos paramos biudžetui naujo metodo įgyvendinimą; pažymi, kad 2013 m. 660 mln. EUR suma skirta naujoms paramos biudžetui operacijoms Afrikoje, kurios iš dalies buvo naudojamos siekiant įgyvendinti TVT iniciatyvą siekiant paremti tas šalis, kurios buvo beatsiliekančios tokiose svarbiose srityse kaip sveikatos, vandens, sanitarijos, aprūpinimo maistu saugumo ir mitybos sritys;

34. turėdamas omeny paramos biudžetui teikimo tikslą, įnašus tiesiogiai pervedant į šalių gavėjų bendrąjį arba konkrečiai bendrai politikos sričiai ar tikslui skirtą biudžetą, atkakliai tvirtina, kad teikiant paramą biudžetui turi būti laikomasi bendrų tinkamumo finansuoti sąlygų ir kad šios sąlygos turėtų būti susietos su apčiuopiama šalių partnerių padaryta pažanga, visų pirma viešųjų finansų valdymo srityje; pritartų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) parengimui, siekiant sumažinti riziką;

35. primena, kad reikia remti kovą su sukčiavimu ir korupcija visose valdymo srityse, kurioms taikoma Sąjungos bendradarbiavimo strategija; pabrėžia, kad išlieka didelė rizika, kad ištekliai gali būti nukreipti, ir kad korupcijos ir sukčiavimo pavojus susijęs su viešųjų finansų valdymu;

36. pakartoja, kad visoms tęstinėms paramos biudžetui programoms turi būti taikomi griežti ir patikrinami pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai; pabrėžia, kad reikėtų skirti dėmesio diferenciacijos principo taikymui, siekiant išvengti plataus paramos biudžetui mokėjimo sąlygų interpretavimo; prašo tvirtai remti kovos su korupcija mechanizmus, kadangi panašu, kad korupcija yra viena iš didelių problemų, kurios mažina paramos programų veiksmingumą ir taip lemia nepakankamą Europos vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumą; todėl pabrėžia, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą gero valdymo priemonių diegimo ir kovos su korupcija priemonių srityje;

37. apgailestauja, kad galutinės pervestos lėšos sujungiamos su šalies partnerės biudžeto lėšomis ir Sąjungos lėšų negalima atsekti; ragina paskelbti detalias ataskaitas apie tai, kaip lėšos naudojamos, siekiant padidinti skaidrumą ir Sąjungos skirtų lėšų aiškesnį atsekamumą;

38. šiomis aplinkybėmis ragina Audito Rūmus savo specialiosiose ataskaitose apie korupcijos problemą, taip pat Audito Rūmų metinėje veiklos ataskaitoje, teikti vis daugiau informacijos ir pasistengti kiekybiškai įvertinti korupcijos laipsnį ir jį nurodyti;

39. reikalauja, kad sektorinės paramos biudžetui teikimo srityje sektoriaus sąlygų matrica būtų sistemingai naudojama ir sustiprinta, ir kad būtų apibrėžti tinkami Sąjungos intervencijų taikymo kriterijai; palankiai vertintų, jei visos bendros paramos biudžetui programos palaipsniui taptų sektorinės paramos biudžetui programomis, siekiant padidinti kontrolės ir atskaitomybės lygį, kad būtų labiau apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai;

40. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti tinkamą politinį paskatomis grindžiamą dialogą, nuolatinę sektorių reformų ir rezultatams vertinti skirtų programų stebėseną bei rezultatų tvarumą naudojantis Komisijos su paramos biudžetui įgyvendinimu šalyse partnerėse susijusiomis finansų valdymo sistemomis;

41. ragina Komisiją tvirtai remti paramą gaunančių šalių parlamentinės kontrolės ir priežiūros įstaigų plėtotę ir jų gebėjimų vystymą, taip pat nuolat teikiant techninę pagalbą; primygtinai reikalauja, kad nepriklausomos nacionalinės audito įstaigos skyrimas būtų viena iš paramos biudžetui teikimo sąlygų;

42. tvirtai remia Komisijos gebėjimą nutraukti lėšų pervedimus paramą gaunančioms šalims, jei nesilaikoma ex ante, visų pirma būtinų makroekonominių, sąlygų; ragina Komisiją užblokuoti lėšų pervedimą į šalis, kuriose aukštas korupcijos lygis ir kurios nevykdo tikslingos politikos, kuria kovojama su šiuo reiškiniu;

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

43. siūlo, kad naujosios Parlamento kadencijos metu būtų imtasi tolesnių veiksmų siekiant dar geriau keistis informacija su Pasaulio banku ir Jungtinių Tautų (JT) institucijomis, kad būtų optimizuotas bendradarbiavimas;

44. pakartoja, kad remia gerosios praktikos apibrėžimą ir keitimąsi jos pavyzdžiais siekiant nustatyti panašius ir tvarius pagrindinius patikinimo ir atitikties Sąjungos finansiniams reglamentams principus;

45. pritaria tam, kad būtų aktyviau atskleidžiamos JT institucijų audito ataskaitos siekiant geriau valdyti Sąjungos finansavimą;

46. mano, kad ir toliau reikia nuolat derinti atitinkamas valdymo sistemas bei vidaus ir išorės auditus siekiant palyginti jų duomenis, metodikas ir rezultatus;

47. ragina vykdant daugelio paramos teikėjų iniciatyvas griežtai laikytis Sąjungos finansavimo matomumo reikalavimų, ypač kai Sąjungos finansavimo lėšos išmokamos rizikingoje aplinkoje;

48. džiaugiasi, kad patvirtinus su informacijos ir strategijų mainais susijusias Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) gaires, Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF) ir Pasaulio bankas su šia tarnyba sustiprino savo santykius;

49. dar kartą reiškia susirūpinimą dėl to, kad įgyvendinant 11-ąjį EPF įgaliotieji subjektai gali ir toliau pavesti pagal paslaugų teikimo sutartį biudžeto vykdymo užduotis kitoms organizacijoms, kurių veikla reglamentuojama pagal privatinę teisę, taip sukurdami patikos santykių struktūrą; ragina Komisiją taikyti griežtas subrangos sąlygas ir primena, kad tokio įgyvendinimo atveju šie įgaliotieji subjektai turi užtikrinti aukštą Sąjungos finansinių interesų apsaugos lygį;

50. prašo nedelsiant pateikti papildomų paaiškinimų dėl sujungtų fondų (įskaitant patikos fondus) ir su operacijų tvarkingumu susijusios rizikos būtent tada, kai Komisijos finansiniai įnašai į daugelio paramos teikėjų projektus sujungiami su kitų paramos teikėjų lėšomis, jų nepriskiriant konkretiems žinomiems tinkamų finansuoti išlaidų punktams;

51. prašo informuoti apie Komisijos atliktą preliminarų kitose asocijuotosiose tarptautinėse organizacijose taikomų kontrolės priemonių ir valdymo sistemų tyrimą; taip pat prašo informacijos apie jau turimų sistemų palyginamumo ir nuoseklumo lygį;

52. prašo, kad jį informuotų apie prevencines, riziką mažinančias ar kitokio pobūdžio priemones, kurias būtų galima pradėti taikyti nesutapus nuomonėms dėl siektino patikinimo lygio ir su visomis išlaidomis susijusios koreliacinės rizikos;

Europos investicijų banko investicinė priemonė

53. pakartoja ir tvirtai mano, kad Europos investicijų banko (EIB) administruojamai investicinei priemonei Sąjungos vardu taip pat turėtų būti taikoma Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, kadangi ši investicinė priemonė yra finansuojama Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigais;

54. pažymi, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 3 dalyje paminėtas trišalis susitarimas, reglamentuojantis EIB, Komisijos ir Audito Rūmų bendradarbiavimą Audito Rūmų vykdomos kontrolės, kaip EIB atlieka Sąjungos ir valstybių narių lėšų valdymo darbą, metodų klausimais, turi būti atnaujinamas 2015 m.; ragina EIB atnaujinti Europos Audito Rūmų įgaliojimus šioje srityje ir įtraukti visas naujas EIB finansines priemones, apimančias viešąsias lėšas, gautas iš Sąjungos arba iš EPF;

55. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai, atsižvelgę į Parlamento per 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą pateiktą prašymą, į savo darbo planą įtraukė EPF investicinės priemonės auditą, ir laukia su šia specialiąja ataskaita, kuri turėtų būti paskelbta 2015 m., susijusių rezultatų;

56. atkreipia dėmesį į tai, kad EIB remia projektus, kurie yra įgyvendinami didelės rizikos, o konkrečiai – su paramą gaunančių šalių nestabilumu susijusios politinės rizikos aplinkoje;

57. pritaria EIB į rezultatus orientuotam metodui, kuris buvo pradėtas taikyti sukūrus rezultatų vertinimo sistemą, leidžiančią įvertinti projektų pagrįstumą, jų finansinį ir ekonominį tvarumą bei paties EIB sukuriamą pridėtinę vertę; prašo, kad su asocijuotaisiais partneriais būtų užtikrintas nuolatinis dialogas dėl vertinimo rodiklių ir pasiektų rezultatų konvergencijos;

58. pabrėžia EIB visiško sukčiavimo ir korupcijos netoleravimo politikos svarbą; atkreipia dėmesį tai, jog svarbu, kad nebūtų finansuojamos įmonės, susijusios su įrodytais sukčiavimo ir korupcijos atvejais; mano, kad dabartinė EIB politika dėl nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų, įskaitant paskutinį priedą, yra netinkama, ir EIB turėtų kuo greičiau pradėti vykdyti naują atsakingo apmokestinimo politiką, kuria vadovaudamasis EIB atlieka tikrųjų finansuojamų įmonių savininkų analizę, o tais atvejais, kai EIB lėšos skiriamos tarptautinėms bendrovėms, jos iš anksto teikia pagal šalis, kuriose jos vykdo veiklą, suskirstytus duomenis apie gautą pelną, pajamas ir sumokėtus mokesčius;

59. primena, kaip svarbu, kad EIB finansuojami projektai darytų didelį socialinį poveikį, išvengiant spekuliavimo ir pirmenybę teikiant vietos įmonėms; prašo išsamios metinės ataskaitos dėl EIB finansuojamų projektų daromo socialinio poveikio;

60. prašo, kad ES dotacijos būtų skiriamos tik tiems finansiniams tarpininkams, kurie nevykdo veiklos lengvatinių mokesčių zonų finansų centruose, ir kurie turi gana didelę vietinę nuosavybę bei yra pasirengę įgyvendinti į vystymąsi orientuotą požiūrį remiant kiekvienos šalies vietos MVĮ specifiškumą; prašo EIB nebendradarbiauti su tais finansiniais tarpininkais, kurių veiklą praeityje temdė skaidrumo stoka, sukčiavimas, korupcija, aplinkos apsaugos ir socialinių reikalavimų nesilaikymas; pabrėžia, kad EIB kartu su Komisija turi nustatyti griežtą finansinių tarpininkų parinkimo kriterijų sąrašą ir jį viešai paskelbti;

61. skatina EIB finansuoti pelningas investicijas, o skolinimą, prireikus, derinti su technine pagalba siekiant dar labiau padidinti projektų veiksmingumą ir užtikrinti, kad būtų sukurta tikra su papildomumu susijusi Sąjungos pridėtinė vertė ir gautas didesnis vystomasis poveikis;

62. primena, jog labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos tikslų ir kad deramas dėmesys turėtų būti skiriamas AKR valstybių gebėjimui panaudoti lėšas;

63. siūlo potencialių vietos subjektų ir tarpininkų identifikavimo ir atrankos procedūros metu juos kruopščiai patikrinti;

Suderintas finansavimas

64. pripažįsta, kad išaugusį susidomėjimą didžia dalimi lemia tai, kad svarbiems vystymosi uždaviniams įveikti turimos viešosios lėšos yra labai ribotos, todėl plėtojami nauji finansiniai ištekliai, apimantys Sąjungos dotacijas ir kitokius išteklius; ragina Audito Rūmus parengti reguliarų ir išsamų veiklos, finansuojamos derinant finansines priemones, įvertinimą;

65. pripažįsta, kad derinant dotacijas su papildomais viešaisiais ir privačiaisiais ištekliais (pvz., paskolomis ir nuosavu kapitalu) galima užtikrinti didelį sverto poveikį kalbant apie dotacijas, intensyvesnį Sąjungos politikos plėtojimą ir poveikį ir taip pritraukti papildomą finansavimą;

66. pabrėžia, kad visos naujos finansinės priemonės ir finansavimo derinimas turi atitikti Sąjungos vystymosi politikos tikslus, kurie pagrįsti oficialios paramos vystymuisi kriterijais ir nustatyti Pokyčių darbotvarkėje; mano, kad taikant šias priemones turi būti susitelkta į tas Sąjungos prioritetines sritis, kurių pridėtinė vertė ir strateginis poveikis yra didžiausi;

67. atsižvelgia į rezultatus, gautus atliekant ES finansavimo derinimo išorės bendradarbiavimo srityje ES platformos peržiūrą, kurios pirminis tikslas – pagerinti esamų derinimo mechanizmų ir priemonių veiksmingumą, efektyvumą ir kokybę;

68. reikalauja, kad būtų pradėti taikyti bendri tokiai finansinei veiklai skirti įgyvendinimo standartai, taip pat nustatyta geriausia praktika ir tinkamumo ir vertinimo kriterijai; mano, kad nuoseklios valdymo taisyklės, pvz., struktūrinių ataskaitų teikimas, aiškios stebėsenos sistemos ir kontrolės sąlygos sumažins operacijų išlaidas ir mokėjimų dubliavimosi galimybę didesnio skaidrumo ir atskaitomybės sąlygomis;

69. siekiant, kad Parlamentas galėtų tikrinti ir teikti pritarimą, ragina, kad Parlamentui būtų reguliariai teikiama ataskaita apie minėtų finansinių priemonių naudojimą ir rezultatus ir ypač apie finansinio ir nefinansinio sverto poveikio ir papildomumo vertinimą;

70. pakartoja savo poziciją dėl nerimą keliančios padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), ypač teismų sistemos reformos, taip pat teisinės valstybės principų įtvirtinimo, viešųjų finansų ir decentralizacijos srityse;

71. reiškia pritarimą Audito Rūmų vertinimui dėl Europos Sąjungos paramos vystymuisi finansavimo EPF lėšomis; sutinka, kad menka pažanga gerinant valdymą KDR susijusi su politinės valios trūkumu ir gebėjimų įsisavinti pagalbos lėšas stoka;

72. pripažįsta, kad KDR yra plačiai pripažįstama kaip viena pažeidžiamiausių šalių pasaulyje; laba rekomenduoja parengti privalomus pagrindinius veiklos rezultatų (PVRR) rodiklius ir kriterijus patikimam pažangos įvertinimui; taip pat primygtinai siūlo, kad PVRR ir kriterijai būtų parengti vadovaujantis realistiniu požiūriu;

73. prašo Komisiją ir EIVT pateikti naujausią Europos paramos vystymuisi Kongo Demokratinėje Respublikoje prioritetų sąrašą, kaip tolesnius veiksmus po praėjusių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimo, kuriame siūlyta nustatyti mažiau prioritetų, kad būtų galima taikyti geresnę ir kryptingesnę paramos vystymuisi strategiją;

ES parama Haičiui

74. pakartoja, kad apskritai yra patenkintas Komisijos tarnybų atliktu darbu ir įdėtomis pastangomis reaguojant į 2010 m. įvykusį žemės drebėjimą Haityje itin kritiškomis ES delegacijai ir jos darbuotojams sąlygomis; teigiamai vertina Komisijos sugebėjimą sulaikyti mokėjimus ir išmokas tuo atveju, jeigu neužtikrinama pakankama Haičio vyriausybės finansų valdymo pažanga ir jeigu nustatomi nacionalinių viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai;

75. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė su koordinavimu susijusių trūkumų ir šiuo požiūriu pabrėžia, kad svarbu ir toliau glaudžiai koordinuoti paramos teikėjų veiklą ir Komisijos tarnybų darbą; ragina nuolat derinti humanitarinę ir vystymosi pagalbą užtikrinant glaudesnę pagalbos, atkūrimo ir vystymosi sąsają sukūrus nuolatinę pagalbos, atkūrimo ir vystymosi susiejimo (PAVS) tarpžinybinę platformą; laikosi nuomonės, kad Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD ir EuropeAid bendradarbiaudami, kai tik gali, turėtų vadovautis integruotu požiūriu, kuris apimtų aiškiai apibrėžtus koordinavimo tikslus ir nuoseklią šalies strategiją, taip pat turėtų dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais; ragina Komisiją pradėti dialogą su Parlamentu; taip pat mano, kad į veiklą įsitraukus vietos pilietinei visuomenei būtų galima geriau panaudoti vietoje turimų žinių bazę;

76. primena rekomendacijas, kurios buvo patvirtintos 2012 m. vasario mėn. Haityje apsilankius Biudžeto kontrolės komiteto delegacijai, ir vėl ragina, kad būtų atsižvelgiama į svarbų su Sąjungos plėtros fondais susijusį atsekamumo ir atskaitomybės klausimą, ypač siejant paramą biudžetui su tiksliniais rezultatais; ragina Komisiją ir EIVT akcentuoti sąlygų matricos svarbą sektorinės paramos biudžetui teikimo srityje;

77. primena, kad įgyvendinant Sąjungos vystymosi strategiją daugiausia dėmesio turi būti skiriama valstybės kūrimo priemonėms – kertiniam bet kokios krizinės situacijos veiksmų plano aspektui; ragina nustatyti tinkamą Sąjungos intervenciją atitinkantį politikos priemonių kompleksą;

78. mano, kad esant šioms krizinėms ir nestabilioms situacijoms būtina plėtoti naujus metodus, ypač šiose veiklos srityse: i) nustatant riziką skirtingais veiklos lygmenimis, ii) rengiant galimų padarinių prognozes, iii) rengiant priemones, skirtas pasirengti rizikai ar galimoms nelaimėms ir tokią riziką sumažinti, ir užtikrinant, kad jos būtų pakankamai lanksčios, o jas taikant būtų galima pasitelkti ekspertus įvairiose kompetencijos srityse;

79. skatina Komisiją ir EIVT kartu vykdyti sistemingesnį su visais keturiais nelaimių valdymo ciklo etapais susijusį darbą; ragina Komisiją ir EIVT informuoti Parlamentą apie pažangą, ypač atsižvelgiant į rizikos valdymą ir pasirengimą įgyvendinti ir pasiekti programos tikslus nelaimei įvykus;

80. primena, jog krizės sąlygomis, siekiant, kad ES intervencija būtų sėkminga, tinkamas dėmesys turi būti skiriamas nacionalinės valdymo sistemos, pagal kurią valdomas nelaimių rizikos mažinimas, patikimumui ir veikimo efektyvumui;

EPF ateitis

81. rekomenduoja tiksliai nustatyti būsimos EPF veiklos strategijas ir prioritetus, o finansinių priemonių sistemą jais pagrįsti vadovaujantis efektyvumo ir skaidrumo principais;

82. apgailestauja, kad bendram Europos Sąjungos biudžetui galiojančiose finansinėse taisyklėse (Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012) EPF neįtraukti į bendrąjį biudžetą;

83. primena, kad Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė, kad finansinės taisyklės bus persvarstytos siekiant įtraukti pakeitimus, reikalingus atsižvelgiant į derybų dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos rezultatus, įskaitant klausimą dėl galimo EPF įtraukimo į Sąjungos biudžetą; pakartoja savo raginimą Tarybai ir valstybėms narėms susitarti dėl visiško EPF įtraukimo į Sąjungos biudžetą;

84. mano, kad naujoji Parlamento kadencija suteikia naujas politines galimybes paskatinti Sąjungos institucijas netrukus inicijuoti diskusijas dėl veiksmų po 2020 m., juos įvertinti ir apsvarstyti, ar naujasis veiksmų planas galėtų pakeisti šiuo metu galiojantį Kotonu susitarimą; primena, kad, Parlamento nuomone, EPF turi būti įtraukti į bendrąjį biudžetą kuo anksčiau;

85. laikosi nuomonės, kad EPF įtraukus į bendrąjį biudžetą sustiprės demokratinė priežiūra, kadangi Parlamentas dalyvaus nustatant su lėšų paskirstymu susijusius strateginius prioritetus, taipogi bus užtikrintas veiksmingesnis jų įgyvendinimas įdiegus geresnius koordinavimo mechanizmus Komisijos būstinėje ir vietos lygiu; dar kartą prašo Komisijos, kad šio vertinimo, kuris bus netrukus atliktas, metu tinkamai apsvarstytų, koks bus EPF įtraukimo į bendrąjį biudžetą finansinis poveikis valstybėms narėms, ir nustatytų galimą privalomo valstybių narių įnašo raktą;

86. mano, kad tikėtina, jog supaprastinus ir suderinus EPF taisykles klaidų rizika ir neveiksmingumo atvejų skaičius sumažės, o skaidrumo ir teisinio tikrumo lygis padidės; skatina Komisiją pasiūlyti vieną finansinį reglamentą, taikomą visiems EPF; apgailestauja, kad diskusijoje dėl būsimo susitarimo dėl 11-ojo EPF Komisija nepateikė pasiūlymo dėl vieno finansinio reglamento, kuriuo būtų siekiama supaprastinti EPF valdymą;

Tolesni veiksmai, susiję su Parlamento rezoliucijomis

87. ragina Audito Rūmus į kitą savo metinę ataskaitą įtraukti tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į Parlamento rekomendacijas, pateiktas Parlamento pranešime dėl metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo, apžvalgą.

22.1.2015

Vystymosi komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2077(DEC))

Nuomonės referentė: Linda McAvan

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atsižvelgdamas į padidėjusį dėmesį Sąjungos pagalbos rezultatyvumui, atkreipia dėmesį į tai, kad į pietus nuo Sacharos esančios Afrikos dalies regionas Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) aspektu atsilieka nuo daugelio kitų ir tai yra vienintelis regionas visame pasaulyje, kuriame, kaip prognozuojama, skurdas iki 2015 m. tikriausiai nebus sumažintas perpus; yra susirūpinęs, kad oficialios pagalbos vystymuisi lėšų, skiriamų socialinėms paslaugoms, kelerius pastaruosius metus mažėjantis lygis, ypač švietimo ir reprodukcinės sveikatos srityse, kelia pavojų, kad padėtis žmogiškojo kapitalo vystymo srityje ne gerės, o blogės(23);

2.  daro išvadą, kad siekiant paspartinti TVT pasiekimą iki numatyto 2015 m. termino reikia intensyvesnių pastangų; džiaugiasi tuo, kad Europos plėtros fondai (EPF), kurie yra pagrindinė Sąjungos pagalbos priemonė, skirta vystomajam bendradarbiavimui Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėse, apėmė 45% naujų sutarčių, kurias 2013 m. sudarė Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinis direktoratas (DEVCO GD), bendros vertės;

3.  pažymi, kad 2013 m. buvo pasiektas susitarimas dėl 11-ojo EPF, kurio bendra vertė siekia beveik 27 mlrd. EUR (2011 m. kainomis), įsteigimo, t. y. faktiškai užšaldytos lėšos 10-ojo EPF lygyje, užuot jas padidinus 13 proc., kaip Komisija buvo siūliusi, nors Sąjunga tebėra įsipareigojusi ateinančiais metais didinti vystymosi finansavimą;

4.  susidomėjęs seka Komisijos paramos biudžetui naujo metodo įgyvendinimą(24); pažymi, kad 2013 m. 660 mln. EUR suma skirta naujoms paramos biudžetui operacijoms Afrikoje, kurios iš dalies buvo naudojamos siekiant įgyvendinti TVT iniciatyvą siekiant paremti tas šalis, kurios buvo beatsiliekančios tokiose svarbiose srityse kaip sveikatos, vandens, sanitarijos, aprūpinimo maistu saugumo ir mitybos sritys; pažymi, jog atrodo, kad naujasis paramos biudžetui metodas duoda rezultatų, 2013 m. gruodžio mėn. su Haičiu sudarius pirmąją Sutartį dėl paramos valstybei stiprinti ir nutraukus kelis mokėjimus, su kuriais susijusios sąlygos laikytos neįvykdytomis, pvz., Zambijoje ir Mozambike (makroekonomikos problemos), taip pat Malavyje ir Ugandoje (korupcija); džiaugiasi, kad nuo 2011 m. iki 2013 m. su parama biudžetui susijusių klaidų lygis sumažėjo 82% ;

5.  kalbėdamas apie paramą biudžetui, skatina Komisiją toliau stiprinti politinį dialogą su šalimis partnerėmis, kaip vieną iš pagrindinių paramos biudžetui elementų, kad būtų padidintas gebėjimų stiprinimo papildomų priemonių efektyvumas ir pagerinta jos informacinėmis technologijomis pagrįstų finansų valdymo sistemų, naudojamų paramai biudžetui teikti šalyse partnerėse, visuma;

6.  pabrėžia, kad EPF planavimas turi būti nuspėjamas, tačiau pakankamai lankstus, kad išteklius būtų galima sutelkti ten, kur jų labiausiai reikia, užtikrinant veiksmingą poveikį ir didesnį pajėgumą greitai reaguoti į nenumatytas situacijas;

7.  yra susirūpinęs dėl to, kad Europos Audito Rūmai 2013 m. Europos plėtros fondų (EPF) mokėjimuose vėl rado reikšmingų klaidų, kurių labiausiai tikėtinas klaidų lygis įvertintas kaip 3,4%, t. y. labai panašus kaip paties DEVCO GD suskaičiuotas likutinis klaidų lygis (3,35%); pažymi, kad, kaip ir 2012 m., klaidų dažniau buvo aptinkama operacijose, susijusiose su tarptautinėmis organizacijomis, nei kitų paramos formų atveju;

8.  prašo Komisijos įvertinti esamus EPF mokėjimų ex ante patikrų trūkumus, dėl kurių, Audito Rūmų nuomone, klaidos buvo dažnos, ir taikyti visas būtinas turimas priemones siekiant šiuos trūkumus greitai pašalinti;

9.  ragina DEVCO GD laikytis 2011 m. Audito Rūmų rekomendacijos kuo greičiau sustiprinti savo Vidaus audito skyriaus (VAS) pajėgumus, kad jis galėtų veiksmingiau atlikti savo užduotis;

10. ragina Komisiją platesniu mastu pagerinti jos kontrolės sistemų veiksmingumą ir toliau investuoti į žinių apie patikimo finansų valdymo principus teikimą visiems savo darbuotojams ir į darbuotojų vykdomą šių principų taikymą – tikimasi, kad tai galėtų padėti ateityje sumažinti EPF mokėjimų klaidų lygį žemiau 2% reikšmingumo ribos.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

21.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Iris Hoffmann, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Markus Pieper

(1)

OL C 398, 2014 11 12, p. 1.

(2)

OL C 401, 2014 11 13, p. 264.

(3)

OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(4)

OL L 287, 2010 11 4, p. 3.

(5)

OL L 314, 2001 11 30, p. 1 ir OL L 324, 2001 12 7, p. 1.

(6)

OL L 156, 1998 5 29, p. 108.

(7)

OL L 317, 2000 12 15, p. 355.

(8)

OL L 247, 2006 9 9, p. 32.

(9)

OL L 191, 1998 7 7, p. 53.

(10)

OL L 83, 2003 4 1, p. 1.

(11)

OL L 78, 2008 3 19, p. 1.

(12)

OL C 398, 2014 11 12, p. 1.

(13)

OL C 401, 2014 11 13, p. 264.

(14)

OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(15)

OL L 287, 2010 11 4, p. 3.

(16)

OL L 314, 2001 11 30, p. 1 ir OL L 324, 2001 12 7, p. 1.

(17)

OL L 156, 1998 5 29, p. 108.

(18)

OL L 317, 2000 12 15, p. 355.

(19)

OL L 247, 2006 9 9, p. 32.

(20)

OL L 191, 1998 7 7, p. 53.

(21)

OL L 83, 2003 4 1, p. 1.

(22)

OL L 78, 2008 3 19, p. 1.

(23)

2014 m. TVT ataskaita: pažangos siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų Afrikoje vertinimas, Bendros Afrikos pozicijos dėl Vystymosi darbotvarkės po 2015 m. analizė (MDG 2014 Report:Assessing progress in Africa toward the Millennium Development Goals, Analysis of the Common African Position on the post-2015 Development Agenda), 2014 m., psl. 90.

http://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/MDG_Africa_Report_2014_ENG.pdf

(24)

Paramos biudžetui gairės, Europos Komisija, 2012 m. rugsėjo mėn.

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-budget-support-guidelines-201209_en_2.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika