Διαδικασία : 2014/2132(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0103/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0103/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.54
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0163

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 191kWORD 103k
31.3.2015
PE 541.309v02-00 A8-0103/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2132(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2132(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 209,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Artemis για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(5),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(6), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0103/2015),

1.      αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2132(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(9),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 209,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Artemis για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(13),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(14), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0103/2015),

1.      αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2132(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0103/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS («η Κοινή Επιχείρηση») συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για χρονικό διάστημα 10 ετών, με σκοπό τον καθορισμό και την εφαρμογή «θεματολογίου έρευνας» για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών σε διάφορους τομείς εφαρμογής, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και αειφορία και να καταστεί δυνατή η εμφάνιση νέων αγορών και εφαρμογών στην κοινωνία·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Οκτώβριο του 2009·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην Κοινή Επιχείρηση για το χρονικό διάστημα των 10 ετών ανέρχεται σε 420.000.000 ευρώ, και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη του ARTEMIS θα πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 1,8 φορές τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης, ενώ οι συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που συμμετέχουν σε έργα κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ARTEMIS ισούται ή υπερβαίνει τη συνεισφορά των δημόσιων αρχών·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL JTI), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

ΣΤ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013 καταρτίστηκε βάσει της αρχής της συνέχειας της δράσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.      επισημαίνει ότι, κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

2.      επισημαίνει ότι η στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων της Κοινής Επιχείρησης, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2010, τροποποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2013· διαπιστώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, με τις τροποποιήσεις που επήλθαν το 2013, η στρατηγική αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

3.      επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2013 σε σχέση με πιστοποιητικά αποδοχής δαπανών εκδοθέντα από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) των κρατών μελών ανήλθαν σε 11.700.000 ευρώ, ήτοι στο 57% του συνόλου των επιχειρησιακών πληρωμών·

4.      παρατηρεί με ανησυχία ότι οι διοικητικές συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις ΕΑΧ δεν περιλαμβάνουν πρακτικές ρυθμίσεις για τους κατασταλτικούς ελέγχους, μολονότι ο έλεγχος των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο των έργων έχει ανατεθεί στις ΕΑΧ·

5.      επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων που ενέκρινε η Κοινή Επιχείρηση, οφείλει αυτή να αξιολογεί τουλάχιστον άπαξ ετησίως κατά πόσο τα πληροφοριακά στοιχεία που διαβιβάζουν οι ΕΑΧ παρέχουν επαρκή διασφάλιση όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκτελεσθεισών πράξεων·

6.      επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Κοινή Επιχείρηση έλαβε εκθέσεις ελέγχου από τις ΕΑΧ που κάλυπταν περίπου το 46% των δαπανών για ολοκληρωθέντα έργα· παρατηρεί με ανησυχία ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν αξιολόγησε την ποιότητα αυτών των ελέγχων και ότι στα τέλη Μαρτίου 2014 εξακολουθούσε να μην είχε λάβει πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές ελέγχου των επτά από τις 23 ΕΑΧ· παρατηρεί επιπλέον, ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν ήταν συνεπώς σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσον οι κατασταλτικοί έλεγχοι παρέχουν επαρκή διασφάλιση ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

7.      επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, υποβλήθηκε σχέδιο δράσης, επιπλέον των βελτιώσεων στην στρατηγική της των κατασταλτικών ελέγχων, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη των αδυναμιών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνώμη με επιφύλαξη που εξέδωσε· επισημαίνει ότι έλαβε από την Κοινή Επιχείρηση την τελευταία ενημέρωση όσον αφορά την εκτέλεση των κατασταλτικών ελέγχων στην Κοινή Επιχείρηση· αναμένει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προτεινόμενο νέο τύπο για την εκτίμηση του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος στις πράξεις της Κοινής Επιχείρησης· επισημαίνει ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης ξεκίνησε το 2014· προσβλέπει στην επιτυχή εφαρμογή ολόκληρου του σχεδίου δράσης καθώς και στη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα αποτελέσματά του· τονίζει ότι ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες όσον αφορά τα όρια μεταξύ της κυρίαρχης εξουσίας των ΕAX και της εξουσίας της Κοινής Επιχείρησης· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει μια πρώτη προσωρινή έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου δράσης·

8.      επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο αρχικός προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης για το 2013 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων της τάξης των 68,9 εκατομμυρίων EUR και τροποποιήθηκε στα τέλη του χρόνου, με αποτέλεσμα την μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε 32,6 εκατομμύρια ευρώ· επισημαίνει με ανησυχία ότι, μετά την μείωση, το ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων πληρωμών ήταν μόλις 69%, ενώ το ποσοστό απορρόφησης των επιχειρησιακών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν 99,4%· το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού οφείλεται πρωτίστως στη χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία οικονομικού κλεισίματος των έργων·

9.      επισημαίνει ότι ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της κανονισμό, ανέρχεται σε 410 εκατομμύρια ευρώ ώστε να καλύπτει τις επιχειρησιακές δαπάνες επισημαίνει, ακόμα, ότι το τρέχον ποσό των πιστώσεων που ανελήφθησαν για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 201 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 49% του συνολικού προϋπολογισμού·

10.    εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών και των οργανισμών έρευνας και ανάπτυξης αντιστοιχούν στο πραγματικό επίπεδο των πληρωμών της Ένωσης· με βάση τις ληφθείσες πληροφορίες, η συνεισφορά των κρατών μελών υπολείπεται του επιπέδου των 1,8 που προβλέπεται από τον κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τις συνεισφορές όλων των μελών εκτός της Επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων αξιολόγησης, μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

Νομικό πλαίσιο

11.    επισημαίνει ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2012 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ ο πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 209 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού, τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 8 Φεβρουαρίου 2014· επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Κοινής Επιχείρησης δεν τροποποιήθηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εν λόγω αλλαγές λόγω της συγχώνευσης για την δημιουργία της Κοινής Επιχείρησης ECSEL·

12.    επισημαίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(17), και τη συνακόλουθη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χωριστή απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων από το Κοινοβούλιο μετά από σύσταση του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

13.    επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συνέδριο, για την υποβολή πλήρους και κατάλληλης δημοσιονομικής αξιολόγησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Κοινής Επιχείρησης για την περίοδο έως την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της Κοινής Επιχείρησης ECSEL·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

14.    εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει συγκροτήσει κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου όπως ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 2 του ιδρυτικού κανονισμού της· παρατηρεί επιπλέον ότι ο χάρτης αποστολής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής εγκρίθηκε μεν από το διοικητικό συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2010, αλλά οι δημοσιονομικοί κανόνες της Κοινής Επιχείρησης δεν έχουν ακόμη τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβουν την διάταξη του πρότυπου δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τις εξουσίες της IAS·

15.    επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διεξήγαγε το 2013 έλεγχο σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Κοινής Επιχείρησης όσον αφορά την διαχείριση των εμπειρογνωμόνων· αντιλαμβάνεται από τα συμπεράσματα του ελέγχου ότι το ισχύον σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς την επίτευξη των στόχων της Κοινής Επιχείρησης σχετικά με την διαχείριση των εμπειρογνωμόνων· επισημαίνει ακόμα, ότι διατυπώθηκαν ορισμένες σημαντικές συστάσεις σχετικά με την έγκριση μιας συνολικής πολιτικής περί απορρήτου, σχετικά με τον νευραλγικό χαρακτήρα της θέσης του υπευθύνου του προγράμματος και σχετικά με τους κανόνες ανάθεσης εργασιών στους εξ αποστάσεως αξιολογητές·

16.    επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση, όπως ακριβώς συνέβη με τις Κοινές Επιχειρήσεις Clean Sky, ENIAC, ΚΚΥ και ΠΚΦ, έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης κινδύνου ΤΠ εκ μέρους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά τις κοινές τους υποδομές ΤΠ·

17     επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το σχέδιο αποκατάστασης της λειτουργίας έπειτα από καταστροφή για την κοινή υποδομή ΤΠ των Κοινών Επιχειρήσεων δεν έχει εγκριθεί· επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει εγκρίνει μέτρα στο δικό της επίπεδο με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

Συγκρούσεις συμφερόντων

18.    επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν ακολούθησε τις συστάσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για το 2014, ούτε υιοθέτησε ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων· επαναλαμβάνει την ανάγκη για σαφή ορισμό της έννοιας της σύγκρουσης συμφερόντων, που πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το οικονομικό όσο και το μη οικονομικό συμφέρον·

19.    καλεί την Κοινή Επιχείρηση να δημοσιοποιήσει σύντομα και σε βάθος τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της. έως τον Σεπτέμβριο του 2015· ζητεί επίσης τη δημιουργία τακτικά επικαιροποιούμενης βάσης δεδομένων με όλες τις πληροφορίες σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, και την ανάπτυξη διαδικασίας για τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, όπως επίσης τη σύσταση μηχανισμού για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της πολιτικής, έως τον Σεπτέμβριο του 2015·

20.    καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υιοθετήσει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως η παραίτηση του δημόσιου υπαλλήλου από τα συμφέροντα, η εξαίρεση του δημοσίου υπαλλήλου από τη συμμετοχή στην επίμαχη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο περιορισμός της πρόσβασης του συγκεκριμένου δημοσίου υπαλλήλου σε ορισμένες πληροφορίες, η αναδιοργάνωση των καθηκόντων του δημοσίου υπαλλήλου ή η παραίτηση του δημοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία του·

21.    δεδομένου ότι η Κοινή Επιχείρηση συγχωνεύτηκε το 2014, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή καλεί την Κοινή Επιχείρηση ECSEL να μην διαιωνίσει την έλλειψη πολιτικής για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας

22.    επισημαίνει ότι η απόφαση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο(18) καθιερώνει σύστημα παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων το οποίο καλύπτει την προστασία, τη διάδοση και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας· διαπιστώνει ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει αναπτύξει εν προκειμένω διαδικασίες παρακολούθησης της προστασίας και της διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στα διάφορα στάδια των έργων· επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη, προκειμένου να τηρηθούν πλήρως οι διατάξεις της απόφασης·

23.    επισημαίνει ότι, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Φεβρουαρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε την δεύτερη ενδιάμεση αξιολόγησή της, με αντικείμενο τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα της έρευνας της Κοινής Επιχείρησης και της ENIAC· επισημαίνει ότι η έκθεση δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2013 και περιείχε διάφορες συστάσεις προς την Κοινή Επιχείρηση· επισημαίνει ότι οι εν λόγω συστάσεις αφορούν την αποδοτικότητα της επανεξέτασης των έργων, την βελτίωση της αντιστοίχισης του χαρτοφυλακίου έργων με τους στρατηγικούς ευρωπαϊκούς στόχους και την καταλληλότητα των μεθόδων μέτρησης του αντίκτυπου και της επιτυχίας των έργων της·

24     καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί· ζητεί να υποβληθεί η ανωτέρω έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

25.    υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή είχε ζητήσει σε προηγούμενο στάδιο από το Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση για την ικανότητα των κοινών επιχειρήσεων, μαζί με τους εταίρους τους από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστούν η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και της επίδειξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

12

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 8.

(2)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 9.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 52.

(6)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 152.

(7)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(8)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(9)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 8.

(10)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 9.

(11)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 52.

(14)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 152.

(15)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(16)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(17)

ΕΕ L 163, 29.5.2014, σ. 21.

(18)

Άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L412, 30.12.2006, σελ. 6).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου