Procedūra : 2014/2132(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0103/2015

Pateikti tekstai :

A8-0103/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.54
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0163

PRANEŠIMAS     
PDF 177kWORD 98k
31.3.2015
PE 541.309v02-00 A8-0103/2015

dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2132(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2132(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymais(1),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 209 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(5),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL(6), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(7),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(8),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0103/2015),

1.      atideda savo sprendimo, kuriuo bendros įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendros įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2132(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymais(9),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(10),

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(11),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(12), ypač į jo 209 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(13),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2014, įsteigiantį bendrąją įmonę ECSEL(14), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(15),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(16),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0103/2015),

1.      atideda bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2132(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0103/2015),

A.     kadangi 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė ARTEMIS (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – apibrėžti ir įgyvendinti pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, vystymo mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant skatinti Sąjungos konkurencingumą ir tvarumą ir sudaryti sąlygas naujų rinkų atsiradimui bei visuomenei naudingam technologijų taikymui;

B.     kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2009 m. spalio mėn.;

C.     kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą yra 420 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos biudžeto;

D.     kadangi ARTEMIS valstybių narių finansiniai įnašai iš viso turėtų būti bent 1,8 karto didesni už Sąjungos finansinį įnašą ir projektuose dalyvaujančių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros organizacijų nepiniginis įnašas Bendrosios įmonės egzistavimo laikotarpiu turi būti lygus valdžios institucijų įnašui ar už jį didesnis;

E.     kadangi bendrosios įmonės ARTEMIS ir ENIAC buvo sujungtos tam, kad būtų sukurta Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės jungtinė technologijų iniciatyva (ECSEL JTI), kuri pradėjo veikti 2014 m. birželio mėn. ir bus vykdoma 10 metų;

F.     kadangi Audito Rūmų 2013 finansinių metų ataskaita buvo parengta vadovaujantis veiklos tęstinumo principu;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.      pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) nurodė, kad Bendrosios įmonės 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai pateikta Bendrosios įmonės finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir operacijų rezultatai bei jos pinigų srautai metų pabaigoje, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis;

2.      atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. lapkričio 25 d. priimta Bendrosios įmonės ex post audito strategija iš dalies buvo pakeista 2013 m. vasario 20 d.; nurodo, remdamasis Audito Rūmų ataskaita, kad ši strategija su 2013 m. atliktais daliniais pakeitimais yra pagrindinė operacijų teisėtumo ir tvarkingumo įvertinimo priemonė;

3.      pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2013 m. atlikti mokėjimai, susiję su valstybių narių nacionalinių finansavimo institucijų (NFI) išduotais išlaidų patvirtinimo sertifikatais, sudarė 11 700 000 EUR, o tai sudaro 57 proc. visų pagrindinei veiklai skirtų mokėjimų;

4.      susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad projektų išlaidų deklaracijų auditas perduotas nacionalinėms finansavimo institucijoms, su NFI pasirašytuose administraciniuose susitarimuose nenustatytos praktinės ex post auditų nuostatos;

5.      atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės patvirtintoje ex post strategijoje nurodoma, kad ji bent kartą per metus privalo įvertinti, ar NFI pateikta informacija užtikrina pakankamą patikinimą dėl atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

6.      atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitą, Bendroji įmonė iš NFI gavo audito ataskaitas, kurios apima maždaug 46 proc. su užbaigtais projektais susijusių išlaidų; sunerimęs pažymi, kad Bendroji įmonė neįvertino šių auditų kokybės ir kad iki 2014 m. kovo mėn. pabaigos Bendroji įmonė nebuvo gavusi informacijos apie septynių nacionalinių finansavimo institucijų iš 23 nacionalinių finansavimo institucijų audito strategijas; be to, pažymi, kad Bendroji įmonė negalėjo įvertinti, ar ex post auditai užtikrina pakankamą patikinimą dėl finansinėse ataskaitose nurodomų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

7.      nurodo, remdamasis Bendrosios įmonės pateikta informacija, kad ji ne tik tobulino savo ex post audito strategiją, bet ir pateikė veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti Audito Rūmų sąlyginėje nuomonėje nustatytus trūkumus; patvirtina, kad iš Bendrosios įmonės gauta naujausia informacija apie ex post audito vykdymą Bendrojoje įmonėje; laukia Audito Rūmų nuomonės dėl naujos pasiūlytos formulės, kaip skaičiuoti Bendrosios įmonės operacijų įvertintą likutinį klaidų lygį; pažymi, kad veiksmų planas pradėtas įgyvendinti 2014 m.; tikisi, kad bus sėkmingai įgyvendintas visas veiksmų planas, taip pat laukia Audito Rūmų nuomonės apie pasiektus rezultatus; pažymi, kad gali kilti sunkumų nustatant ribas tarp NFI suverenios valdžios ir Bendrosios įmonės valdžios; ragina Bendrąją įmonę pateikti pirmąją veiksmų plano įgyvendinimo tarpinio vertinimo ataskaitą;

8.      nurodo, remdamasis Audito Rūmų ataskaita, kad Bendrosios įmonės pradiniame 2013 m. biudžete buvo numatyta 68,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma, kuri metų pabaigoje iš dalies buvo pakeista, todėl įsipareigojimų asignavimai buvo sumažinti iki 32,6 mln. EUR; susirūpinęs pažymi, kad po šio sumažinimo mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo tik 69 proc., o veiklos įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 99,4 proc.; žemą biudžeto vykdymo lygį daugiausia lėmė ilgas ir sudėtingas projektų finansinio užbaigimo procesas;

9.      pažymi, kad didžiausias bendras Bendrosios įmonės biudžetas veiklos išlaidoms padengti, kaip nurodyta jo steigimo reglamente, sudaro 410 mln. EUR; be to, pažymi, kad dabartinė kvietimams teikti pasiūlymus skirtų asignavimų suma yra 201 mln. EUR, arba 49 proc. viso biudžeto;

10.    yra susirūpinęs dėl to, kad esama nedaug informacijos apie vertinimą, susijusį su valstybių narių ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros organizacijų įnašais atsižvelgiant į aktualius Sąjungos mokėjimus; remiantis gauta informacija, valstybių narių įnašas yra mažesnis už sumą, reikalaujamą pagal Bendrosios įmonės įstatus (t. y. 1,8 karto už Sąjungos įnašą didesnė suma); ragina Bendrąją įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie visų narių, išskyrus Komisiją, įnašus ir vertinimo taisyklių taikymą kartu su Komisijos įvertinimu;

Teisinė sistema

11.    atsižvelgia į tai, kad naujasis Finansinis reglamentas, taikomas Europos Sąjungos bendrajam biudžetui, buvo priimtas 2012 m. spalio 25 d. ir įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d., o pavyzdinis finansinis reglamentas, skirtas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms naujojo Finansinio reglamento 209 straipsnyje, įsigaliojo tik 2014 m. vasario 8 d.; pažymi, kad Bendrosios įmonės finansinės taisyklės dėl jos susijungimo su bendrąją įmone ECSEL nebuvo pakeistos siekiant atspindėti šiuos pokyčius;

12.    atkreipia dėmesį į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą(17) ir į vėlesnį politinį susitarimą dėl bendrosioms įmonėms taikomos atskiros biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, kai sprendimą priima Europos Parlamentas Tarybai rekomendavus, pagal Finansinio reglamento 209 straipsnį;

13.    pakartoja savo prašymą Audito Rūmams pateikti išsamius ir tinkamus finansinius Bendrosios įmonės teisių ir prievolių vertinimus, apimančius laikotarpį iki bendrosios įmonės ECSEL veiklos pradžios;

Vidaus kontrolės sistemos

14.    yra susirūpinęs dėl to, kad Bendroji įmonė neįsteigė vidaus audito tarnybos, kaip reikalaujama pagal jos steigimo reglamento 6 straipsnio 2 dalį; be to, pažymi, kad nors 2010 m. lapkričio 25 d. valdyba patvirtino Komisijos vidaus audito tarnybos (VAT) užduočių chartiją, Bendrosios įmonės finansinės taisyklės nebuvo pakeistos siekiant įtraukti pavyzdinio finansinio reglamento nuostatą dėl VAT įgaliojimų;

15.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. VAT atliko auditą dėl Bendrosios įmonės vidaus kontrolės sistemos, taikomos ekspertų valdymo srityje, tinkamumo ir veiksmingumo; nurodo, atsižvelgdamas į audito išvadas, kad dabartinė vidaus kontrolės sistema užtikrina pagrįstą patikinimą, kad siekiama Bendrosios įmonės tikslų, susijusių su ekspertų valdymu; be to, pažymi, kad buvo pateiktos kelios svarbios rekomendacijos dėl visapusiškos konfidencialumo politikos patvirtinimo, taip pat dėl programos pareigūno pareigų svarbumo ir dėl darbo krūvio paskirstymo nuotoliniu būdu dirbantiems vertintojams taisyklių;

16.    nurodo, kad VAT atliko Bendrosios įmonės, taip pat bendrųjų įmonių „Švarus dangus“, ENIAC, KEV ir IMI bendros IT infrastruktūros IT rizikos vertinimą;

17     nurodo, remdamasis Audito Rūmų ataskaita, kad Bendrosios įmonės bendros IT infrastruktūros veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planas nebuvo patvirtintas; pažymi, kad Bendroji įmonė, siekdama valdyti kritines situacijas, ėmėsi priemonių įmonės lygmeniu;

Interesų konfliktai

18.    labai susirūpinęs pažymi, kad Bendroji įmonė nepaisė biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos 2014 m. rekomendacijų ir nepatvirtino išsamios interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos; pakartoja, kad reikia aiškiai apibrėžti interesų konflikto sąvoką, kuri turi apimti finansinius ir nefinansinius interesus;

19.    primygtinai ragina Bendrąją įmonę iki 2015 m. rugsėjo mėn. skubiai, visiškai ir išsamiai paskelbti vykdomojo direktoriaus ir valdybos narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; taip pat ragina iki 2015 m. rugsėjo mėn. sukurti reguliariai atnaujinamą duomenų bazę, kurioje būtų visa informacija, susijusi su interesų konfliktais ir jų valdymo procedūra, taip pat su kovos su šios politikos pažeidimais mechanizmu;

20.    ragina Bendrąją įmonę patvirtinti išsamias politikos priemones, kuriomis būtų valdomi interesų konfliktų atvejai, pvz., viešo pareigūno interesų pašalinimas, viešo pareigūno nušalinimas nuo dalyvavimo priimant atitinkamus sprendimus, atitinkamo viešo pareigūno teisių susipažinti su tam tikra informacija apribojimas, viešo pareigūno pareigų perskirstymas ar jo atleidimas iš pareigų;

21. kadangi Bendroji įmonė susijungė 2014 m., biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija prašo bendrąją įmonę ECSEL nedelsti ir parengti interesų konfliktų valdymo politiką;

Mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimas ir ataskaitų teikimas

22.    atkreipia dėmesį į tai, kad sprendime dėl Septintosios bendrosios programos(18) nustatyta stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistema, susijusi su mokslinių tyrimų rezultatų apsauga, sklaida ir perdavimu; nustato, kad Bendroji įmonė parengė atitinkamas procedūras tam, kad galėtų stebėti mokslinių tyrimų rezultatų apsaugą ir sklaidą įvairiais projekto etapais; susirūpinęs pažymi, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitą, procedūras reikia toliau tobulinti siekiant visiškos atitikties šio sprendimo nuostatoms;

23.    nurodo, kad 2012 m. rugsėjo mėn. – 2013 m. vasario mėn. laikotarpiu Komisija atliko antrąjį tarpinį vertinimą, kuriame įvertino Bendrosios įmonės, taip pat ir bendrosios įmonės ENIAC reikalingumą, veiksmingumą, efektyvumą ir mokslinių tyrimų kokybę; pažymi, kad ataskaita buvo paskelbta 2013 m. gegužės mėn. ir į ją buvo įtrauktos kelios rekomendacijos Bendrajai įmonei; pažymi, kad šios rekomendacijos susijusios su projektų peržiūrų efektyvumu, projektų portfelio atitikties strateginiams Europos tikslams gerinimu ir poveikio ir jos projektų poveikio ir rezultatų vertinimo rodiklių tinkamumu.

24     ragina Bendrąją įmonę pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie socialinę ir ekonominę jau baigtų vykdyti projektų naudą; ragina ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti kartu su Komisijos įvertinimu;

25.    primena, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija jau anksčiau prašė, kad Audito Rūmai parengtų specialią ataskaitą apie bendrųjų įmonių galimybes kartu su privačiais partneriais užtikrinti Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo programų papildomą naudą ir veiksmingą vykdymą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

12

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara

(1)

OL C 452, 2014 12 16, p. 8.

(2)

OL C 452, 2014 12 16, p. 9.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)

OL L 30, 2008 2 4, p. 52.

(6)

OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(7)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(8)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(9)

OL C 452, 2014 12 16, p. 8.

(10)

OL C 452, 2014 12 16, p. 9.

(11)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(12)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(13)

OL L 30, 2008 2 4, p. 52.

(14)

OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(15)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(16)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(17)

OL L 163, 2014 5 29, p. 21.

(18)

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1982/2006 7 straipsnis dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 6)

Teisinė informacija - Privatumo politika