Procedură : 2014/2132(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0103/2015

Texte depuse :

A8-0103/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.54
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0163

RAPORT     
PDF 173kWORD 105k
31.3.2015
PE 541.309v02-00 A8-0103/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2132(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2132(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–       având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 209,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a „întreprinderii comune ARTEMIS” în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(5),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(6), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8),

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0103/2015),

1.      amână decizia sa de a acorda directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013;

2.      își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2132(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013,

–       având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(9),

–       având în vedere Declarația de asigurare(10) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune cu privire la execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(12), în special articolul 209,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a „întreprinderii comune ARTEMIS” în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(13),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(14), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–       având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(15),

–       având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(16),

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0103/2015),

1.      amână închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2132(DEC))

Parlamentul European,

–       având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013,

–       având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0103/2015),

A.     întrucât întreprinderea comună ARTEMIS (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani pentru a defini și a pune în aplicare o „agendă de cercetare” în vederea dezvoltării de tehnologii-cheie pentru sistemele informatice integrate din diferite sectoare de aplicare, cu scopul de a consolida competitivitatea și sustenabilitatea în cadrul Uniunii și a facilita apariția unor noi piețe și aplicații în societate;

B.     întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în octombrie 2009;

C.     întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună pentru perioada de 10 ani este de 420 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-Al șaptelea program-cadru pentru cercetare;

D.     întrucât contribuțiile financiare totale din partea statelor membre ale ARTEMIS ar trebui să fie de cel puțin 1,8 ori mai mari decât contribuția financiară a Uniunii, iar contribuția în natură a organizațiilor de cercetare și dezvoltare care participă la proiecte pe durata întreprinderii comune sunt egale sau superioare contribuției autorităților publice;

E.     întrucât întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC au fuzionat în vederea creării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL), a cărei activitate a demarat în iunie 2014 și va continua timp de 10 ani;

F.     întrucât raportul Curții de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 a fost elaborat avându-se în vedere principiul continuității activității,

Gestiunea bugetară și financiară

1.      ia act de declarația Curții de Conturi („Curtea”), potrivit căreia conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2013 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare;

2.      ia act de faptul că strategia de audit ex post a întreprinderii comune, care a fost adoptată la 25 noiembrie 2010, a fost modificată la 20 februarie 2013; constată, pe baza raportului Curții de Conturi, că strategia de audit ex post, astfel cum a fost modificată în 2013, reprezintă un instrument cheie pentru a evalua legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

3.      remarcă faptul că, în conformitate cu raportul Curții de Conturi, plățile efectuate în 2013 în legătură cu certificatele de acceptare a costurilor emise de autoritățile naționale de finanțare (ANF) din statele membre s-au ridicat la 11 700 000 EUR, respectiv 57 % din totalul plăților operaționale;

4.      constată cu îngrijorare faptul că acordurile administrative semnate cu ANF nu conțin dispoziții practice privind auditurile ex post, deși auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor a fost delegat ANF;

5.      relevă faptul că, în conformitate cu strategia sa de audit ex post, întreprinderea comună are obligația de a realiza cel puțin o dată pe an o evaluare pentru a stabili dacă informațiile transmise de ANF oferă o asigurare suficientă privind legalitatea și regularitatea operațiunilor executate;

6.      ia act de faptul că, potrivit raportului Curții de Conturi, rapoartele de audit primite de întreprinderea comună ARTEMIS de la ANF acoperă aproximativ 46 % din costurile legate de proiectele finalizate; constată cu preocupare că întreprinderea comună nu a evaluat calitatea acestor audituri și că, la sfârșitul lunii martie 2014, șapte dintre cele 23 de ANF nu au transmis întreprinderii comune informații privind strategiile lor de audit; remarcă, așadar, că întreprinderea comună nu a fost în măsură să evalueze dacă auditurile ex post permit obținerea unei asigurări suficiente privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

7.      ia act de faptul că, pe lângă îmbunătățirile pe care întreprinderea comună le-a adus strategiei sale de audit ex post, aceasta a prezentat un plan de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate de Curtea de Conturi în opinia sa cu rezerve; confirmă primirea, din partea întreprinderii comune, a ultimei situații privind punerea în aplicare a auditului ex post în cadrul întreprinderii comune; așteaptă opinia Curții privind noua formulă propusă pentru calculul unei rate de eroare reziduale estimate în cadrul operațiunilor întreprinderii comune; constată că punerea în aplicare a planului de acțiune a început în 2014; așteaptă cu interes ca planul de acțiune să fie pus în aplicare pe deplin și în mod corespunzător și ca avizul Curții privind rezultatele acestui plan de acțiune să fie pus la dispoziție; relevă faptul că pot apărea anumite dificultăți în ceea ce privește stabilirea unor delimitări clare între puterea suverană a ANF și autoritatea întreprinderii comune; invită întreprinderea comună să furnizeze un prim raport de evaluare intermediară a punerii în aplicare a planului de acțiune;

8.      constată, pe baza raportului Curții, că bugetul inițial pentru 2013 al întreprinderii comune a inclus credite de angajament în valoare de 68,9 milioane EUR și că, la sfârșitul exercițiului, acest buget a fost modificat, creditele de angajament fiind reduse până la 32,6 milioane EUR; constată cu îngrijorare că, după ce a fost aplicată această reducere, rata de utilizare pentru creditele de plată a fost de numai 69 %, în timp ce rata de utilizare a creditelor de angajament operaționale a fost de 99,4 %; rata scăzută de execuție a bugetului este cauzată în principal de complexitatea și durata lungă a procesului financiar utilizat pentru închiderea proiectelor;

9.      remarcă faptul că bugetul total maxim al întreprinderii comune, în conformitate cu regulamentul de înființare a acesteia, se ridică la 410 milioane EUR, sumă care trebuie să acopere costurile operaționale; constată, în plus, că valoarea curentă a creditelor angajate pentru cererile de propuneri se ridică la 201 milioane EUR, reprezentând 49 % din bugetul total;

10.    este îngrijorat că nu există suficiente informații cu privire la evaluarea faptului dacă contribuțiile din partea statelor membre și a organizațiilor de cercetare și dezvoltare corespund nivelului efectiv al plăților Uniunii; potrivit informațiilor primite, contribuția din partea statelor membre este sub nivelul de 1,8 prevăzut în statutul întreprinderii comune; invită întreprinderea comună să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind contribuțiile din partea tuturor membrilor, alții decât Comisia, inclusiv privind aplicarea normelor de evaluare, însoțit de o evaluare realizată de Comisie;

Cadrul juridic

11.    ia în considerare faptul că noul Regulament financiar aplicabil bugetului general al Uniunii a fost adoptat la 25 octombrie 2012 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013, în timp ce regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, la care se face referire la articolul 209 din noul Regulament financiar, nu a intrat în vigoare până la 8 februarie 2014; constată faptul că regulamentul financiar al întreprinderii comune nu a fost modificat pentru a reflecta aceste schimbări, din cauza fuzionării în urma căreia a fost creată întreprinderea comună ECSEL;

12.    ia act de declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei(17), precum și de acordul politic încheiat ulterior privind descărcarea de gestiune separată, care să fie acordată de Parlament în urma recomandării Consiliului, pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar;

13.    reiterează solicitarea sa adresată Curții de a prezenta o evaluare financiară completă și adecvată privind drepturile și obligațiile întreprinderii comune în perioada de până la lansarea activității întreprinderii comune ECSEL;

Sistemele de control intern

14.    își exprimă preocuparea cu privire la faptul că întreprinderea comună nu a instituit o structură proprie de audit intern, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din regulamentul său de înființare; constată, de asemenea, că, deși fișa misiunii Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS) a fost adoptată de Consiliul de administrație la 25 noiembrie 2010, regulamentul financiar al întreprinderii comune nu a fost modificat pentru a include dispozițiile regulamentului financiar-tip referitoare la competențele IAS;

15.    ia act de faptul că, în 2013, IAS a efectuat un audit privind gradul de adecvare și de eficacitate al sistemului de control intern al întreprinderii comune în ceea ce privește gestionarea experților; constată, pe baza concluziilor auditului, că actualul sistem de control intern furnizează o asigurare rezonabilă în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite de către întreprinderea comună referitor la gestionarea experților; remarcă, de asemenea, faptul că în urma auditului s-au formulat o serie de recomandări importante cu privire la adoptarea unei politici detaliate privind confidențialitatea, la caracterul sensibil al postului de ofițer responsabil de programe și la normele privind alocarea sarcinilor către evaluatorii aflați la distanță;

16.    constată că atât întreprinderea comună, cât și întreprinderile comune Clean Sky, ENIAC, FCH și IMI au făcut obiectul unei evaluări a riscurilor în domeniul informatic, evaluare realizată de către IAS, care a vizat infrastructurile informatice utilizate în comun de către aceste întreprinderi;

17     constată, în conformitate cu raportul Curții, că planul de recuperare în caz de dezastru aplicabil întreprinderilor comune pentru infrastructura informatică comună nu a fost încă aprobat; remarcă faptul că întreprinderea comună a adoptat măsuri la nivelul său pentru gestionarea situațiilor de urgență;

Conflictele de interese

18.    constată cu deosebită preocupare că întreprinderea comună nu a respectat recomandarea din 2014 a autorității care acordă descărcarea de gestiune și nu a adoptat o politică detaliată pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; reiterează necesitatea de a elabora o definiție clară a ceea ce ar trebui considerat un conflict de interese, care trebuie să includă atât interesele de natură financiară, cât și cele de natură nefinanciară;

19.    solicită întreprinderii comune să efectueze o dezvăluire rapidă, completă și aprofundată a CV-urilor și a declarațiilor de interese ale directorului executiv și ale membrilor Consiliului de administrație până la sfârșitul lunii septembrie 2015; solicită, de asemenea, crearea unei baze de date care să fie actualizată în mod regulat pentru a include toate informațiile referitoare la conflictele de interese, precum și de a institui o procedură de gestionare a acestor conflicte și un mecanism de acțiune în caz de încălcare a politicii până în septembrie 2015;

20.    solicită întreprinderii comune să adopte politici cuprinzătoare de gestionare a conflictelor de interese, cum ar fi dezinvestirea intereselor funcționarului public, interzicerea participării funcționarului public la procesul decizional respectiv, restricții privind accesul funcționarului public respectiv la anumite informații, reconfigurarea atribuțiilor funcționarului public sau demiterea din funcție a funcționarului public;

21. având în vedere că în 2014 întreprinderea comună a fost supusă unui proces de fuziune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune solicită întreprinderii comune ECSEL să adopte măsurile necesare pentru a soluționa problema absenței unei politici privind gestionarea conflictelor de interese;

Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților de cercetare

22.    ia act de faptul că Decizia privind Al șaptelea program-cadru(18) instituie un sistem de monitorizare și de raportare care vizează protejarea, diseminarea și transferul rezultatelor activităților de cercetare; constată că întreprinderea comună a introdus, în acest context, proceduri pentru monitorizarea modului în care sunt protejate și diseminate rezultatele activităților de cercetare în diferite etape ale proiectelor; constată cu preocupare, pe baza raportului Curții, că această monitorizare trebuie dezvoltată în continuare pentru a respecta pe deplin dispozițiile deciziei;

23.    ia act de faptul că, în perioada septembrie 2012-februarie 2013, Comisia a realizat cea de-a doua evaluare intermediară, care a constat în evaluarea întreprinderii comune ARTEMIS și a întreprinderii comune ENIAC din punctul de vedere al relevanței, eficacității, eficienței și calității activității de cercetare; remarcă faptul că raportul referitor la evaluare a fost prezentat în mai 2013 și a inclus o serie de recomandări adresate întreprinderii comune; constată că aceste recomandări se referă la eficiența examinării proiectelor, la măsurile necesare pentru a îmbunătăți alinierea portofoliului de proiecte la obiective europene strategice și la fiabilitatea unităților pentru măsurarea impactului și a succesului proiectelor întreprinderii comune;

24     invită întreprinderea comună să prezinte un raport autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la beneficiile socio-economice ale proiectelor deja finalizate; solicită ca acest raport să fie prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune împreună cu o evaluare întocmită de Comisie;

25.    reamintește că autoritatea care acordă descărcarea de gestiune a solicitat în trecut Curții să întocmească un raport special cu privire la capacitatea întreprinderilor comune de a asigura, împreună cu partenerii lor privați, valoarea adăugată și execuția eficientă a programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative ale Uniunii.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

12

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Ferrara

(1)

JO C 452, 16.12.2014, p. 8.

(2)

JO C 452, 16.12.2014, p. 9.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

JO L 30, 4.2.2008, p. 52.

(6)

JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(7)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(8)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(9)

JO C 452, 16.12.2014, p. 8.

(10)

JO C 452, 16.12.2014, p. 9.

(11)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(12)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(13)

JO L 30, 4.2.2008, p. 52.

(14)

JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(15)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(16)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(17)

JO L 163, 29.5.2014, p. 21.

(18)

Articolul 7 din Decizia nr. 1982/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 6).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate