Postup : 2014/2132(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0103/2015

Predkladané texty :

A8-0103/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.54
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0163

SPRÁVA     
PDF 177kWORD 92k
31.3.2015
PE 541.309v02-00 A8-0103/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(5),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0103/2015),

1.      odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–       so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(10) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8 0049/2015),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 209,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(13),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(14), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16),

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0103/2015),

1.      odkladá účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–       so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0103/2015),

A.     keďže spoločný podnik ARTEMIS (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie desiatich rokov s cieľom vymedziť a realizovať plán výskumu v oblasti vývoja kľúčových technológií pre zabudované počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a udržateľnosť Únie a umožnil vznik nových trhov a spoločenských aplikácií;

B.     keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v októbri 2009;

C.     keďže maximálna výška príspevku Únie na obdobie 10 rokov pre spoločný podnik je 420 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja;

D.     keďže celkový finančný príspevok členských štátov spoločného podniku ARTEMIS by mal predstavovať minimálne 1,8-násobok finančného príspevku Únie a nepeňažný príspevok organizácií v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zúčastňujú na projektoch, bude počas trvania spoločného podniku rovnaký alebo väčší ako príspevok verejných orgánov;

E.     keďže spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC boli zlúčené a vznikol tak spoločný podnik ECSEL (spoločná technologická iniciatíva v oblasti elektronických komponentov a systémov pre vedúce postavenie Európy), ktorý začal vykonávať svoju činnosť v júni 2014 a je zriadený na obdobie 10 rokov;

F.     keďže správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2013 bola vypracovaná na základe predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.      berie na vedomie, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 vyjadruje verne a vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013, ako aj výsledky jeho operácií a toky hotovosti ku koncu príslušného roka v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtových pravidiel;

2.      berie na vedomie, že stratégia auditov ex post spoločného podniku, ktorá bola prijatá 25. novembra 2010, bola zmenená 20. februára 2013; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov je stratégia po zmenách v roku 2013 kľúčovým nástrojom na posúdenie zákonnosti a správnosti príslušných operácií;

3.      konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov platby uhradené v roku 2013 na základe osvedčení o schválení nákladov vydaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi (VFO) členských štátov predstavovali sumu 11 700 000 EUR, čo predstavuje 57 % celkových operačných platieb;

4.      so znepokojením konštatuje, že administratívne dohody podpísané s VFO nezahŕňajú praktické opatrenia pre audity ex post, aj keď audit žiadostí o preplatenie nákladov v rámci projektov bol delegovaný na VFO;

5.      konštatuje, že podľa stratégie auditov ex post prijatej spoločným podnikom sa musí aspoň raz ročne posúdiť, či informácie odoslané VFO poskytujú dostatočnú istotu o zákonnosti a správnosti vykonaných operácií;

6.      berie na vedomie informáciu uvedenú v správe Dvora audítorov, že VFO predložili spoločnému podniku audítorské správy, ktoré sa týkali približne 46 % nákladov súvisiacich s ukončenými projektmi; so znepokojením konštatuje, že spoločný podnik neposúdil kvalitu týchto auditov a že ku koncu marca 2014 spoločný podnik nedostal informácie o stratégiách auditu od siedmich z 23 VFO; konštatuje tiež, že spoločný podnik preto nemôže posúdiť, či audity ex post poskytujú dostatočnú istotu o zákonnosti a správnosti príslušných operácií;

7.      berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že okrem zlepšení jeho stratégie auditu ex post bol predložený akčný plán, ktorý sa zameriava na nápravu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojom výroku s výhradou; potvrdzuje prijatie najnovších informácií od spoločného podniku týkajúcich sa vykonania auditu ex post v spoločnom podniku; očakáva stanovisko Dvora audítorov k novému vzorcu, ktorý je navrhovaný na výpočet odhadu miery zostatkových chýb v transakciách spoločného podniku; poznamenáva, že vykonávanie akčného plánu sa začalo v roku 2014; so záujmom očakáva úspešné vykonávanie celého akčného plánu, ako aj stanovisko Dvora audítorov k jeho výsledku; poukazuje na to, že môžu vzniknúť problémy, pokiaľ ide o vymedzenie zvrchovanej právomoci VFO a právomocí spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik, aby predložil prvú priebežnú hodnotiacu správu o vykonávaní akčného plánu;

8.      berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov zahŕňal počiatočný rozpočet spoločného podniku na rok 2013 viazané rozpočtové prostriedky vo výške 68,9 mil. EUR a na konci roka bol zmenený, pričom viazané rozpočtové prostriedky sa znížili na 32,6 mil. EUR; so znepokojením konštatuje, že po znížení rozpočtu bola miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov len 69 %, pričom miera využitia operačných viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,4 %; nízka miera plnenia rozpočtu bola spôsobená najmä zdĺhavým a zložitým procesom finančnej závierky projektov;

9.      berie na vedomie, že maximálny celkový rozpočet spoločného podniku predstavuje podľa jeho zakladajúceho nariadenia sumu 410 miliónov EUR na pokrytie operačných výdavkov; konštatuje ďalej, že v súčasnosti je výška rozpočtových prostriedkov viazaných na výzvy na prekladanie návrhov na úrovni 201 mil. EUR, čo predstavuje 49 % celkového rozpočtu;

10.    vyjadruje znepokojenie nad chýbajúcimi informáciami o hodnotení toho, do akej miery zodpovedajú príspevky členských štátov a organizácií výskumu a vývoja skutočnej úrovni platieb zo strany Únie; podľa prijatých informácií nedosahuje príspevok členských štátov úroveň 1,8, ako sa požaduje v štatúte spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní metodiky hodnotení, spolu s hodnotením Komisie;

Právny rámec

11.    berie na vedomie, že 25. októbra 2012 bolo prijaté nové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre všeobecný rozpočet Únie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, zatiaľ čo vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014; konštatuje, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku neboli zmenené, aby zohľadnili tieto zmeny z dôvodu jeho zlúčenia do spoločného podniku ECSEL;

12.    berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(17), ako aj nadväzujúcu politickú dohodu o osobitnom udelení absolutória spoločnému podniku Európskym parlamentom na odporúčanie Rady podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

13.    opätovne vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a náležité finančné hodnotenie práv a povinností spoločného podniku za obdobie do začiatku činnosti spoločného podniku ECSEL;

Systémy vnútornej kontroly

14.    je znepokojený tým, že spoločný podnik nezriadil oddelenie vnútorného auditu, ako sa vyžaduje v článku 6 ods. 2 nariadenia Rady; konštatuje ďalej, že aj keď poslanie útvaru vnútorného auditu Komisie (IAS) správna rada schválila 25. novembra 2010, rozpočtové pravidlá spoločného podniku neboli zmenené, aby zahŕňali ustanovenia rámcového nariadenia týkajúce sa právomocí IAS;

15.    berie na vedomie, že IAS vykonal v roku 2013 audit týkajúci sa adekvátnosti a účinnosti systému vnútornej kontroly spoločného podniku, pokiaľ ide o riadenie expertov; berie na vedomie, že podľa záverov auditu dáva súčasný systém vnútornej kontroly primeranú istotu, pokiaľ ide o plnenie cieľov spoločného podniku týkajúcich sa riadenia expertov; konštatuje ďalej, že bolo prijatých niekoľko dôležitých odporúčaní týkajúcich sa prijatia ucelenej politiky ochrany dôverných údajov, ako aj citlivosti pozície programového úradníka a pravidiel rozdeľovania pracovnej záťaže hodnotiteľom na diaľku;

16.    berie na vedomie, že spoločný podnik spolu so spoločnými podnikmi Clean Sky, ENIAC, FCH a IMI boli predmetom posúdenia rizík v oblasti IT, ktoré vykonal IAS v súvislosti s ich spoločnou IT infraštruktúrou;

17     berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov nebol plán obnovy systému spoločného podniku po havárii spoločnej IT infraštruktúry schválený; konštatuje, že spoločný podnik medzitým prijal opatrenia na svojej úrovni s cieľom riešiť núdzové situácie;

Konflikty záujmov

18.    s veľkým znepokojením berie na vedomie, že spoločný podnik nesplnil odporúčanie orgánu udeľujúceho absolutórium z roku 2014 a nezaviedol ucelenú politiku na prechádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie; opätovne zdôrazňuje potrebu jasnej definície koncepcie konfliktu záujmov, ktorá musí zahŕňať finančný, ako aj nefinančný záujem;

19.    naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby do septembra 2015 urýchlene, v plnej miere a v detailoch predložil životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa a členov správnej rady; žiada zároveň vytvoriť pravidelne aktualizovanú databázu zahŕňajúcu všetky informácie týkajúce sa konfliktov záujmov a postupu ich riadenia spolu s mechanizmom riešenia porušení politiky, a to do septembra 2015;

20.    žiada spoločný podnik, aby prijal komplexné politiky v oblasti riadenia situácií, kedy dochádza ku konfliktu záujmov, napríklad odstránenie záujmu verejného činiteľa, vylúčenie verejného činiteľa z účasti na dotknutom postupe prijímania rozhodnutí, obmedzenie prístupu príslušného verejného činiteľa ku konkrétnej informácii, reorganizácia úloh verejného činiteľa alebo odstúpenie verejného činiteľa z funkcie;

21.   keďže spoločný podnik sa v roku 2014 zlúčil, orgán udeľujúci absolutórium vyzýva spoločný podnik ECSEL, aby nepredlžoval stav, v ktorom chýba politika riadenia konfliktov záujmov;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ

22.    poznamenáva, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe(18) sa stanovuje systém monitorovania ochrany, šírenia a presunu výsledkov výskumu a informovania o nich; konštatuje, že spoločný podnik vypracoval v tejto súvislosti postupy na monitorovanie ochrany a šírenia výsledkov výskumu v rôznych fázach projektu; so znepokojením berie na vedomie, že na základe správy Dvora audítorov je naďalej potrebný rozvoj v záujme úplného splnenia ustanovení rozhodnutia;

23.    berie na vedomie, že medzi septembrom 2012 a februárom 2013 Komisia vykonala druhé priebežné hodnotenie s cieľom posúdiť spoločný podnik a spoločný podnik ENIAC, pokiaľ ide o relevantnosť, účinnosť, efektívnosť a kvalitu výskumu; berie na vedomie, že správa bola vydaná v máji 2013 a obsahuje niekoľko odporúčaní pre spoločný podnik; konštatuje, že tieto odporúčania sa týkajú efektívnosti hodnotení projektov, zlepšenia prispôsobenia projektového portfólia strategickým európskym cieľom a vhodnosti ukazovateľov na meranie dosahu a úspešnosti projektov;

24     vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálnoekonomických výhodách dokončených projektov; požaduje predloženie tejto správy orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

25.    pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečiť spolu s ich súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

12

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 8.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 9.

(3)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(6)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 8.

(10)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 9.

(11)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(14)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

(18)

Článok 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 6).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia