Postopek : 2014/2132(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0103/2015

Predložena besedila :

A8-0103/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.54
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0163

POROČILO     
PDF 166kWORD 93k
31.3.2015
PE 541.309v02-00 A8-0103/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013

(2014/2132(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013

(2014/2132(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Artemis za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(5),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(6), zlasti členov 1(2) in 12,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(7),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8),

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0103/2015),

1.      odloži podelitev razrešnice izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje Artemis), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013

(2014/2132(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(9),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(10) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Artemis za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(13),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(14), zlasti členov 1(2) in 12,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(15),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(16),

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0103/2015),

1.      odloži odobritev zaključnega računa Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje Artemis), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013

(2014/2132(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0103/2015),

A.     ker je bilo Skupno podjetje Artemis (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno decembra 2007 za obdobje 10 let z namenom opredeliti in izvesti raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na različnih področjih uporabe, da bi izboljšali evropsko konkurenčnost in trajnostnost ter omogočili oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

B.     ker je začelo skupno podjetje samostojno delovati oktobra 2009,

C.     ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje v obdobju desetih let 420.000.000 EUR, izplača pa se iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave;

D.     ker bi morali prispevki držav članic, ki sodelujejo v podjetju Artemis, skupaj znašati najmanj 1,8-krat toliko kot finančni prispevek Unije, prispevki v naravi organizacij za raziskave in razvoj, ki sodelujejo v projektih, pa bi morali biti v obdobju delovanja skupnega podjetja enaki ali večji kot prispevki javnih organov;

E.     ker sta bili skupni podjetji ENIAC in Artemis združeni zaradi ustanovitve skupne tehnološke pobude za elektronske komponente in sisteme za evropski vodilni položaj (ECSEL), ki je začela delovati junija 2014 in se bo izvajala deset let,

F.     ker je bilo poročilo Računskega sodišča za proračunsko leto 2013 pripravljeno v skladu z načelom delujočega podjetja,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.      ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi skupnega podjetja za leto 2013 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazujejo njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2013 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

2.      je seznanjen, da je bila strategija naknadnih revizij skupnega podjetja, sprejeta 25. novembra 2010, 20. februarja 2013 spremenjena; na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je ta strategija tako postala ključno orodje za ocenjevanje zakonitosti in pravilnosti transakcij;

3.      na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so v letu 2013 izvršena plačila, povezana z izjavami o prevzemu stroškov, ki jih izdajo nacionalni organi financiranja držav članic, znašala 11.700.000 EUR, kar je 57 % vseh plačil za poslovanje;

4.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da upravni sporazumi, podpisani z nacionalnimi organi financiranja, ne vsebujejo praktičnih ureditev za naknadne revizije, čeprav je bilo revidiranje zahtevkov za povračilo stroškov projektov zaupano tem organom;

5.      ugotavlja, da mora skupno podjetje v skladu s strategijo naknadnih revizij, ki jo je sprejel njegov upravni odbor, vsaj enkrat letno preveriti, ali informacije, ki so jih posredovali nacionalni organi financiranja, dajejo zadostno zagotovilo o pravilnosti in zakonitosti izvršenih transakcij;

6.      na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je skupno podjetje prejelo revizijska poročila nacionalnih organov financiranja, ki zajemajo približno 46 % stroškov, povezanih z dokončanimi projekti; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da skupno podjetje ni ocenilo kakovosti teh revizij in da do konca marca 2014 še ni prejelo informacij o revizijskih strategijah sedmih izmed 23 nacionalnih organov financiranja; prav tako ugotavlja, da skupno podjetje zato ni moglo oceniti, ali naknadne revizije dajejo zadostno zagotovilo o pravilnosti in zakonitosti povezanih transakcij;

7.      je seznanjen z informacijo skupnega podjetja, da je bil poleg izboljšav strategije naknadnih revizij predložen tudi akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je opredelilo Računsko sodišče v svojem mnenju s pridržkom; potrjuje, da je od skupnega podjetja prejel najnovejše informacije o uvedbi naknadnih revizij; pričakuje mnenje Računskega sodišča o predlagani novi formuli za izračun ocenjene preostale stopnje napake pri transakcijah skupnega podjetja; ugotavlja, da se je načrt začel izvajati leta 2014; se veseli uspešne izvedbe celotnega akcijskega načrta in mnenja Računskega sodišča o končnem rezultatu; poudarja, da bi utegnilo priti do težav glede razmejitve suverenih pristojnosti nacionalnih organov financiranja in pristojnosti skupnega podjetja; poziva skupno podjetje, naj posreduje prvo vmesno ocenjevalno poročilo o izvajanju akcijskega načrta;

8.      na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so sredstva za prevzem obveznosti v prvotnem proračunu skupnega podjetja za leto 2013 znašala 68,9 milijona EUR in da je bil proračun ob koncu leta spremenjen, tako da se je ta znesek zmanjšal na 32,6 milijona EUR; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je zaradi tega zmanjšanja stopnja uporabe sredstev za plačila znašala samo 69 %, stopnja uporabe operativnih sredstev za prevzem obveznosti pa 99,4 %; ugotavlja, da je nizka stopnja proračunskega izvrševanja v glavnem posledica dolgotrajnega in zapletenega postopka za finančni zaključek projektov;

9.      je seznanjen, da ustanovitvena uredba skupnega podjetja predvideva najvišji skupni proračun v znesku 410 milijonov EUR za kritje odhodkov iz poslovanja; ugotavlja tudi, da prevzete obveznosti za javne razpise trenutno znašajo 201 milijon EUR, kar je 49 % skupnega proračuna;

10.    je zaskrbljen, ker je na voljo malo informacij o ocenah, ali prispevki držav članic ter organizacij za raziskave in razvoj ustrezajo dejanski ravni izplačil Unije; na osnovi prejetih informacij ugotavlja, da prispevek držav članic ne dosega 1,8-kratne vrednosti, kot zahteva statut skupnega podjetja; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o prispevkih vseh članov razen Komisije, vključno z uporabo pravil za vrednotenje, priloži pa naj tudi oceno Komisije;

Pravni okvir

11.    upošteva, da je bila nova finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Unije, sprejeta 25. oktobra 2012 in je začela veljati 1. januarja 2013, vendar pa je vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 nove finančne uredbe začela veljati šele 8. februarja 2014; ugotavlja, da zaradi združitve v skupno podjetje ECSEL finančna pravila skupnega podjetja niso bila spremenjena, da bi odražala te spremembe;

12.    je seznanjen s skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije(17) ter posledičnim političnim dogovorom o posebni razrešnici, ki jo Parlament v skladu s členom 209 finančne uredbe na priporočilo Sveta podeli skupnim podjetjem;

13.    znova poziva Računsko sodišče, naj predloži popolno in ustrezno finančno oceno pravic in obveznosti skupnega podjetja za obdobje do datuma, ko je začelo poslovati skupno podjetje ECSEL;

Sistemi notranje kontrole

14.    je zaskrbljen, ker skupno podjetje ni ustanovilo službe za notranjo revizijo, kot zahteva člen 6(2) njegove ustanovitvene uredbe; ugotavlja tudi, da je upravni odbor 25. novembra 2010 sicer sprejel listino o delu službe Komisije za notranjo revizijo, vendar finančna pravila skupnega podjetja niso bila spremenjena, zato ne vsebujejo določb vzorčne finančne uredbe o pooblastilih notranjega revizorja Komisije;

15.    je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo v letu 2013 revidirala ustreznost in uspešnost sistema notranjih kontrol skupnega podjetja, kar zadeva upravljanje strokovnjakov; je seznanjen z revizijsko ugotovitvijo, da sedanji sistem notranje kontrole daje razumno zagotovilo za doseganje ciljev skupnega podjetja na področju upravljanja strokovnjakov; ugotavlja še, da je bilo med revizijo danih tudi več priporočil glede sprejetja celovite politike zaupnosti, občutljivosti mesta vodje programa in pravil za razporeditev delovne obremenitve izvajalcev vrednotenja na daljavo;

16.    je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo za skupna podjetja Artemis, Čisto nebo, ENIAC, FCH in IMI opravila oceno tveganja za IT v zvezi s skupnimi infrastrukturami IT, ki si jih ta podjetja delijo;

17     je seznanjen z ugotovitvijo v poročilu Računskega sodišča, da načrt ponovne vzpostavitve delovanja po nesreči za skupno infrastrukturo IT skupnega podjetja še ni odobren; ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo lastne ukrepe za izredne razmere;

Navzkrižje interesov

18.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da skupno podjetje ni upoštevalo priporočila organa za podelitev razrešnice iz leta 2014 in ni sprejelo celovite politike za preprečevanje in obvladovanja navzkrižja interesov; znova poudarja, da je treba jasno opredeliti, kaj je navzkrižje interesov, in da se mora to nanašati tako na finančne kot na nefinančne interese;

19.    poziva skupno podjetje, naj do konca septembra 2015 poskrbi za hitro, popolno in poglobljeno razkritje življenjepisov in izjav o interesih izvršnega direktorja in članov upravnega odbora; zahteva tudi, da podjetje do konca septembra 2015 vzpostavi redno posodobljeno podatkovno zbirko, ki bo zajemala vse informacije, povezane z navzkrižji interesov, ter postopek za njihovo upravljanje in mehanizem za obravnavo kršitev pravilnika;

20.    poziva skupno podjetje, naj sprejme celovito politiko za obvladovanje situacij v zvezi z navzkrižjem interesov, kot so: javni uradnik se odreče svojim interesom, javni uradnik se odreče udeležbi v spornem postopku odločanja, dostop javnega uradnika do določenih informacij je omejen, javnemu uradniku se dodelijo druge naloge ali pa odstopi s svojega položaja;

21.    glede na to, da se je skupno podjetje leta 2014 združilo v skupno podjetje ECSEL, kot organ za podelitev razrešnice slednje poziva, naj ne odlaša s sprejetjem pravilnika o navzkrižjih interesov;

Spremljanje rezultatov raziskav in poročanje o njih

22.    je seznanjen, da sklep o sedmem okvirnem programu(18) vzpostavlja sistem spremljanja in poročanja, ki zajema varstvo, razširjanje in prenos rezultatov raziskav; potrjuje, da je skupno podjetje razvilo postopke za spremljanje varstva in razširjanja rezultatov raziskav v različnih fazah projekta; na osnovi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je treba to spremljanje še razviti, da bo v celoti ustrezalo določbam sklepa;

23.    je seznanjen, da je Komisija med septembrom 2012 in februarjem 2013 izvedla drugo vmesno vrednotenje skupnih podjetij Artemis in ENIAC, ki je zajelo ustreznost, uspešnost, učinkovitost in kakovost raziskav; ugotavlja, da je bilo poročilo izdano maja 2013 in da je vsebovalo številna priporočila za skupno podjetje; opozarja, da se ta priporočila nanašajo na učinkovitost pregledov projektov, boljše ujemanje portfelja projektov s strateškimi cilji Unije ter ustrezna merila za merjenje učinka in uspeha projektov;

24     poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o družbeno-gospodarskih koristih že dokončanih projektov; poziva, da se to poročilo organu za podelitev razrešnice posreduje skupaj z oceno Komisije;

25.    želi spomniti, da je organ za podelitev razrešnice pred tem zahteval, naj Računsko sodišče pripravi posebno poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da v povezavi z zasebnimi partnerji zagotovijo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in demonstracijskih programov Unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

12

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 452, 16.12.2014, str. 8.

(2)

UL C 452, 16.12.2014, str. 9.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(6)

UL L 169, 7.6.2014, str. 152.

(7)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(8)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(9)

UL C 452, 16.12.2014, str. 8.

(10)

UL C 452, 16.12.2014, str. 9.

(11)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(12)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(13)

UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(14)

UL L 169, 7.6.2014, str. 152.

(15)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(16)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(17)

UL L 163, 29.5.2014, str. 21.

(18)

Člen 7 Sklepa št. 1982/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 6).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov