Διαδικασία : 2014/2135(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0104/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0104/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.56
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0165

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 188kWORD 100k
31.3.2015
PE 541.307v02-00 A8-0104/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2135(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2135(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 209,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(5),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(6), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0104/2015),

1.      αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2135(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(9),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 209,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(13),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(14), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0104/2015),

1.      αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2135(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0104/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ENIAC (η «Κοινή Επιχείρηση») συστάθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό τον καθορισμό και την υλοποίηση ενός «ερευνητικού θεματολογίου» για την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων στον τομέα της νανοηλεκτρονικής σε διάφορα πεδία εφαρμογής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση κατέστη οικονομικά αυτόνομη τον Ιούλιο του 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η ένωση για τις δραστηριότητες νανοηλεκτρονικής στην Ευρώπη (AENEAS)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην Κοινή Επιχείρηση για την δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 450.000.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Εβδόμου προγράμματος-πλαισίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένωση AENEAS συνεισφέρει με 30.000.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο στην Κοινή Επιχείρηση, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, ενώ τα κράτη μέλη συνεισφέρουν σε είδος για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, και καταβάλλουν χρηματοδοτικές συνεισφορές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 1,8 φορές την εισφορά της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL JTI), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013 καταρτίστηκε βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την σχετική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (του «Συνεδρίου»), οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2013 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για το γεγονός ότι για τρίτο συνεχόμενο έτος το Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί, επειδή δεν ήταν σε θέση να συμπεράνει κατά πόσο η στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕAX), παρέχει επαρκή διασφάλιση όσον αφορά την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκείμενων πράξεων· θεωρεί ότι η γνώμη με επιφύλαξη θέτει υπό αμφισβήτηση την προθυμία της Κοινής Επιχείρησης για απόδοση και αποτελεσματικότητα σύμφωνα με την αρχή της βέλτιστης αξιοποίησης των κονδυλίων· καλεί, συνεπώς, την Κοινή Επιχείρηση να αναφέρει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, ποια στρατηγική θα ακολουθήσει για την ταχεία εξάλειψη αυτών των τρεχουσών πρακτικών·

3.  επισημαίνει ότι το Συνέδριο θεωρεί πως οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής κατασταλτικών ελέγχων της Κοινής Επιχείρησης δεν επαρκούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία της εν λόγω βασικής δικλίδας ελέγχου· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συνέδριο, να παρέχει, μέσω των ανεξάρτητων ελέγχων του, στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τη δική του γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης·

4.  υπενθυμίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση υιοθέτησε στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων το 2010, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται το 2011· επισημαίνει ότι ο έλεγχος των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο των έργων έχει ανατεθεί στις ΕΑΧ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων της Κοινής Επιχείρησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ΕΑΧ για τον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών για τα έργα·

5.  επισημαίνει, ακόμα, ότι η Κοινή Επιχείρηση πραγματοποίησε περιορισμένη εξέταση των δηλώσεων δαπανών, βάσει της οποίας διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι το ποσοστό σφάλματος στο πρόγραμμα είναι κάτω του 2%· επισημαίνει τη γνώμη του Συνεδρίου, ότι η διαδικασία δεν περιελάμβανε ελέγχους και δεν παρείχε διασφάλιση όσον αφορά την κανονικότητα των δηλώσεων δαπανών που εξετάστηκαν·

6.  επισημαίνει ότι, κατά την Κοινή Επιχείρηση, υποβλήθηκε σχέδιο δράσης το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη των αδυναμιών που εντόπισε το Συνέδριο στην γνώμη με επιφύλαξη την οποία διατύπωσε· επισημαίνει ότι έλαβε από την Κοινή Επιχείρηση την τελευταία ενημέρωση όσον αφορά την εκτέλεση των κατασταλτικών ελέγχων στην Κοινή Επιχείρηση· αναμένει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προτεινόμενο νέο τύπο για την εκτίμηση του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος στις πράξεις της Κοινής Επιχείρησης· επισημαίνει ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης ξεκίνησε το 2014· προσβλέπει στην επιτυχή εφαρμογή ολόκληρου του σχεδίου δράσης καθώς και στη γνώμη του Συνεδρίου σχετικά με τα αποτελέσματά του· τονίζει ότι ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες όσον αφορά τα όρια μεταξύ της κυρίαρχης εξουσίας των ΕAX και της εξουσίας της Κοινής Επιχείρησης· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει μια πρώτη προσωρινή έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου δράσης·

7.  επισημαίνει ότι ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης για το 2013 περιλάμβανε αρχικά πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 115.600.000 ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 59.700.000 ευρώ· επισημαίνει ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε διορθωτικό προϋπολογισμό στα τέλη του έτους, με τον οποίο οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αυξήθηκαν σε 170.000.000 ευρώ και οι πιστώσεις πληρωμών μειώθηκαν σε 36.100.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ποσοστά εκτέλεσης 100% στις επιχειρησιακές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 95% στις πιστώσεις πληρωμών·

8.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών και του AENEAS αντιστοιχούν στο πραγματικό επίπεδο των πληρωμών της Ένωσης· με βάση τις ληφθείσες πληροφορίες, η συνεισφορά των κρατών μελών υπολείπεται του επιπέδου του 1,8 που προβλέπεται από το καταστατικό της Κοινής Επιχείρησης· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τις συνεισφορές όλων των μελών εκτός της Επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων αξιολόγησης, μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

9.  καλεί την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί· ζητεί να υποβληθεί η ανωτέρω έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μαζί με αξιολόγηση από την Επιτροπή·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

10. επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε έλεγχο σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης επιχορηγήσεων το 2013, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες παρέχουν επαρκή διασφάλιση· επισημαίνει ότι η έκθεση συμπεριλαμβάνει σειρά συστάσεων, από τις οποίες οι δύο κυριότερες, που αφορούσαν την καθιέρωση τεκμηριωμένης διαδικασίας για την επιλογή εμπειρογνωμόνων και τον έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης, ελήφθησαν υπόψη από την Κοινή Επιχείρηση·

11. επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση, όπως ακριβώς και οι κοινές επιχειρήσεις Clean Sky, ARTEMIS, ΚΚΥ και ΠΚΦ, αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης κινδύνου σε θέματα ΤΠ που σχετίζονται με τις κοινές τους υποδομές ΤΠ, την οποία διεξήγαγε η IAS· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση, απαιτείται η τυποποίηση της πολιτικής ασφάλειας ΤΠ και η ενσωμάτωση λεπτομερών διαδικασιών στις μελλοντικές συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών ΤΠ·

12. επισημαίνει ότι η απόφαση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο καθιερώνει σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων το οποίο καλύπτει την προστασία, τη διάδοση και τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων· διαπιστώνει ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει αναπτύξει εν προκειμένω διαδικασίες παρακολούθησης της προστασίας και της διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στα διάφορα στάδια των έργων· επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη, προκειμένου να τηρηθούν πλήρως οι διατάξεις της απόφασης·

13. επισημαίνει ότι μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2012 και Φεβρουαρίου του 2013 η Επιτροπή διεξήγαγε τη δεύτερη ενδιάμεση αξιολόγησή της, η οποία αφορούσε τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα της έρευνας των κοινών επιχειρήσεων ARTEMIS και ENIAC· επισημαίνει ότι η έκθεση δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2013 και περιείχε διάφορες συστάσεις προς την Κοινή Επιχείρηση· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αφορούν την αποδοτικότητα της επανεξέτασης των έργων, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη αντιστοίχιση του χαρτοφυλακίου έργων με τους στρατηγικούς ενωσιακούς στόχους, καθώς και τις κατάλληλες μεθόδους μέτρησης του αντίκτυπου και της επιτυχίας των έργων της·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

14. επισημαίνει ότι οι δύο τελευταίες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έγιναν το 2013 και επέτρεψαν στην Κοινή Επιχείρηση να απορροφήσει τα εναπομένοντα 170.000.000 ευρώ·

Νομικό πλαίσιο

15. επισημαίνει ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2012 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ ο πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 209 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού, τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 8 Φεβρουαρίου 2014· επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Κοινής Επιχείρησης δεν έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός λόγω της συγχώνευσης στην κοινή επιχείρηση ECSEL·

16. επισημαίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(17), και τη συνακόλουθη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χωριστή απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

17. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συνέδριο, για την υποβολή πλήρους και κατάλληλης δημοσιονομικής αξιολόγησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Κοινής Επιχείρησης για την περίοδο έως την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της Κοινής Επιχείρησης ECSEL·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

18. αναγνωρίζει ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει λάβει συνολικά μέτρα για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων, τα οποία δημοσίευσε στον ιστότοπό της· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτιώσεων, όπως η δημιουργία βάσης δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων·

19. καλεί την Κοινή Επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο σε σχέση με τη βάση δεδομένων των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων·

20. υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή είχε ζητήσει σε προηγούμενο στάδιο από το Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση για την ικανότητα των κοινών επιχειρήσεων, μαζί με τους εταίρους τους από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστούν η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και της επίδειξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

(1)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 26.

(2)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 27.

(3)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 21.

(6)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 152.

(7)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(8)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(9)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 26.

(10)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 27.

(11)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 21.

(14)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 152.

(15)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(16)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(17)

ΕΕ L 163, 29.5.2014, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου