Postopek : 2014/2135(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0104/2015

Predložena besedila :

A8-0104/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.56
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0165

POROČILO     
PDF 166kWORD 92k
31.3.2015
PE 541.307v02-00 A8-0104/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013

(2014/2135(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013

(2014/2135(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi „Skupnega podjetja ENIAC“(5),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(6), zlasti člena 1(2) in člena 12,,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(7),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8),

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2015),

1.      odloži podelitev razrešnice izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njuno objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013

(2014/2135(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(9),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(10) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 209,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi „Skupnega podjetja ENIAC“(13),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(14), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(15),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(16),

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2015),

1.      odloži odobritev zaključnega računa Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013

(2014/2135(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013,

–       ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2015),

A.     ker je bilo skupno podjetje ENIAC (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno 20. decembra 2007 za obdobje desetih let z namenom opredeliti in izvesti raziskovalni program za razvoj ključnih kompetenc za nanoelektroniko na različnih področjih uporabe,

B.     ker je skupno podjetje julija 2010 postalo finančno avtonomno,

C.     ker so ustanovni člani skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, Belgija, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Švedska in Združeno kraljestvo ter združenje za evropske dejavnosti na področju nanoelektronike (AENEAS),

D.     ker je najvišji prispevek Unije k skupnemu podjetju za obdobje desetih let 450.000.000 EUR, ki se izplača iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave;

E.     ker naj bi prispevek združenja AENEAS znašal največ 30.000.000 EUR za stroške poslovanja skupnega podjetja, države članice pa morajo zagotoviti stvarne prispevke za stroške poslovanja in finančne prispevke v višini najmanj 1,8-kratnega finančnega prispevka Unije,

F.     ker sta bili skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS združeni zaradi ustanovitve skupne tehnološke pobude Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (STP ECSEL), ki je začela delovati junija 2014 in bo delovala deset let,

G.     ker je bilo poročilo Računskega sodišča za proračunsko leto 2013 pripravljeno v skladu z načelom delujočega podjetja,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.      ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih skupnega podjetja za proračunsko leto 2013 navedlo, da slednji v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.      je zelo zaskrbljen, ker je Računsko sodišče že tretje leto zapored izdalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi, saj skupno podjetje ni moglo oceniti, ali strategija naknadnih revizij, ki je pri revidiranju zahtevkov za povračilo stroškov za projekte zelo odvisna od nacionalnih organov financiranja, dovolj zanesljivo zagotavlja zakonitost in pravilnost povezanih transakcij; meni, da se zaradi mnenja s pridržkom porajajo dvomi o pripravljenosti skupnega podjetja za uspešno in učinkovito delovanje v skladu z načelom stroškovne učinkovitosti; zato skupno podjetje poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o strategiji za hitro spremembo sedanjega načina delovanja;

3.      je seznanjen, da Računsko sodišče meni, da informacije, ki so na voljo o izvajanju strategije naknadnih revizij skupnega podjetja, ne zadoščajo za sklep o tem, ali ta ključna kontrola uspešno deluje; ponovno poziva Računsko sodišče, naj prek svojih neodvisnih revizij zagotovi organu za podelitev razrešnice svoje mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja;

4.      opozarja, da je skupno podjetje leta 2010 sprejelo strategijo naknadnih revizij in da se je slednja začela izvajati leta 2011; ugotavlja, da so za revizijo zahtevkov za povračilo stroškov projekta pooblaščeni nacionalni organi za financiranje držav članic; ugotavlja, da se strategija naknadnih revizij skupnega podjetja, kar zadeva revidiranje zahtevkov za povračilo stroškov projektov, zanaša na nacionalne organe financiranja;

5.      nadalje ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2012 izvedlo omejen pregled zahtevkov za povračilo stroškov, iz katerega izhaja ugotovitev, da je stopnja napak v programu pod 2 %; je seznanjen z mnenjem Računskega sodišča, da ta pregled ni vključeval nobene revizije in ni dal zagotovila glede pravilnosti pregledanih zahtevkov za povračilo stroškov;

6.      je seznanjen z informacijo skupnega podjetja, da je bil predložen akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je opredelilo Računsko sodišče v svojem mnenju s pridržkom; potrjuje, da je od skupnega podjetja prejel najnovejše informacije o uvedbi naknadnih revizij; pričakuje mnenje Računskega sodišča o predlagani novi formuli za izračun ocenjene preostale stopnje napake pri transakcijah skupnega podjetja; ugotavlja, da se je načrt začel izvajati leta 2014; se veseli uspešne izvedbe celotnega akcijskega načrta in mnenja Računskega sodišča o končnem rezultatu; poudarja, da utegne priti do težav glede razmejitve suverenih pristojnosti nacionalnih organov financiranja in pristojnosti skupnega podjetja; poziva skupno podjetje, naj posreduje prvo vmesno ocenjevalno poročilo o izvajanju akcijskega načrta;

7.      ugotavlja, da je operativni proračun skupnega podjetja za leto 2013 prvotno vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 115.600.000 EUR in sredstva za plačila v višini 59.700.000 EUR; ugotavlja, da je upravni odbor na koncu leta sprejel spremembo proračuna, s katerimi so se sredstva za prevzem obveznosti povečala na 170.000.000 EUR, sredstva za plačila pa zmanjšala na 36.100.000, stopnja izvrševanja za operativna sredstva za prevzem obveznosti pa je znašala 100 % oziroma 95 % za sredstva za plačila;

8.      je zaskrbljen, ker je na voljo malo informacij o ocenah, ali prispevki držav članic ter združenja za evropske dejavnosti na področju nanoelektronike (AENEAS) ustrezajo dejanski ravni izplačil Unije; na osnovi prejetih informacij ugotavlja, da prispevek držav članic ne dosega 1,8-kratne vrednosti, kot zahteva statut skupnega podjetja; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o prispevkih vseh članov razen Komisije, vključno z uporabo pravil za vrednotenje, priloži pa naj tudi oceno Komisije;

9.      poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o družbeno-gospodarskih koristih že dokončanih projektov; poziva, da se to poročilo organu za podelitev razrešnice posreduje skupaj z oceno Komisije;

Sistemi notranje kontrole

10.    potrjuje, da je leta 2013 služba Komisije za notranjo revizijo revidirala ustreznost in uspešnost procesa upravljanja nepovratnih sredstev in prišla do zaključka, da je zagotovilo, ki ga dajejo vzpostavljeni postopki, zadostno; ugotavlja, da poročilo zajema številna priporočila, od katerih je skupno podjetje obravnavalo dve glavni priporočili, ki se nanašata na vzpostavitev dokumentiranega postopka za izbor strokovnjakov in kontrolo pravic do dostopa;

11.    je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo za skupno podjetje, skupaj s skupnimi podjetji „Čisto nebo“, Artemis, skupno podjetje za GVC in IMI, opravila oceno tveganja za IT v zvezi s skupnimi infrastrukturami IT, ki si jih ta podjetja delijo; na podlagi poročila ugotavlja, da je treba formalizirati politiko za varnost IT in v prihodnje v pogodbe s ponudniki storitev IT vključiti podrobne postopke;

12.    je seznanjen, da sklep o Sedmem okvirnem programu vzpostavlja sistem spremljanja in poročanja, ki zajema varstvo, razširjanje in prenos rezultatov raziskav; potrjuje, da je skupno podjetje razvilo postopke za spremljanje varstva in razširjanja rezultatov raziskav v različnih fazah projekta; na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je treba to spremljanje še razviti, da bo v celoti ustrezalo določbam sklepa;

13.    potrjuje, da je Komisija od septembra 2012 do februarja 2013 opravila drugo vmesno vrednotenje skupnih podjetij ARTEMIS in ENIAC, ki je zajemalo ustreznost, uspešnost, učinkovitost in kakovost raziskav; ugotavlja, da je bilo poročilo izdano maja 2013 in da je vsebovalo številna priporočila za skupno podjetje; opozarja, da se ukrepi nanašajo na učinkovitost pregledov projektov, ukrepe, ki bi jih bilo treba sprejeti za boljše ujemanje portfelja projektov s strateškimi cilji Unije, ter ustrezna merila za merjenje učinka in uspeha projektov skupnega podjetja;

Razpisi za zbiranje predlogov

14.    potrjuje, da sta bila leta 2013 objavljena zadnja razpisa za zbiranje predlogov, kar je skupnemu podjetju omogočilo porabiti preostalih 170.000.000 EUR;

Zakonodajni okvir

15.    upošteva, da je bila nova finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Unije, sprejeta 25. oktobra 2012 in je začela veljati 1. januarja 2013, vendar pa je vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 nove finančne uredbe začela veljati šele 8. februarja 2014; opaža, da zaradi združitve v Skupno podjetje ECSEL finančna pravila skupnega podjetja niso bila spremenjena tako, da bi odražala te spremembe;

16.    je seznanjen s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije(17) ter posledičnim političnim dogovorom o posebni razrešnici za skupna podjetja na podlagi člena 209 finančne uredbe;

17.    znova poziva Računsko sodišče, naj predloži popolno in ustrezno finančno oceno pravic in obveznosti skupnega podjetja za obdobje do datuma, ko je začelo poslovati skupno podjetje ECSEL;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

18.    potrjuje, da je skupno podjetje sprejelo obsežne ukrepe za preprečevanje navzkrižja interesov in jih objavilo na svojem spletnem mestu; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da bi morali razmisliti o nadaljnjih izboljšavah, kot je oblikovanje baze podatkov z vsemi informacijami, ki se nanašajo na navzkrižje interesov;

19.    poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o napredku kar zadeva zbirko podatkov o navzkrižjih interesov;

20.    želi spomniti, da je organ za podelitev razrešnice v preteklosti že zahteval, naj Računsko sodišče pripravi posebno poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da v povezavi z zasebnimi partnerji zagotovijo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in demonstracijskih programov Unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

10

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL C 452, 16.12.2014, str. 26.

(2)

UL C 452, 16.12.2014, str. 27.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(6)

UL L 169, 7.6.2014, str. 152.

(7)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(8)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(9)

UL C 452, 16.12.2014, str. 26.

(10)

UL C 452, 16.12.2014, str. 27.

(11)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(12)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(13)

UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(14)

UL L 169, 7.6.2014, str. 152.

(15)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(16)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(17)

UL L 163, 29.5.2014, str. 21.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov