Förfarande : 2014/2135(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0104/2015

Ingivna texter :

A8-0104/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.56
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0165

BETÄNKANDE     
PDF 160kWORD 77k
31.3.2015
PE 541.307v02-00 A8-0104/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013

(2014/2135(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 209,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(5),

–       med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(6), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8),

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0104/2015).

1.      Europaparlamentet skjuter upp beslutet att bevilja verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget Eniacs budget för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(9),

–       med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(10) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 209,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(13),

–       med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(14), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(15),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(16),

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0104/2015).

1.      Europaparlamentet skjuter upp avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013,

–       med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0104/2015), och av följande skäl:

A.     Det gemensamma företaget Eniac (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades den 20 december 2007 för en tioårsperiod med uppgift att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelkompetens för nanoelektronik inom olika tillämpningsområden.

B.     Det gemensamma företaget blev ekonomiskt självbestämmande i juli 2010.

C.     Det gemensamma företaget Eniacs grundande medlemmar är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige och Förenade kungariket och sammanslutningen för europeisk verksamhet på området nanoelektronik (Aeneas).

D.     EU:s bidrag till det gemensamma företaget för tioårsperioden får uppgå till högst 450 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

E.     Aeneas ska bidra med högst 30 000 000 EUR till det gemensamma företagets löpande kostnader och medlemsstaterna ska ge bidrag in natura till de löpande kostnaderna och bidra med ekonomiska resurser som ska uppgå till minst 1,8 gånger EU-bidraget.

F.     De gemensamma företagen Eniac och Artemis har slagits samman i syfte att skapa ett gemensamt teknikinitiativ för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma teknikinitiativet Ecsel). Det gemensamma teknikinitiativet Ecsel startade i juni 2014 och kommer att löpa i tio år.

G.     Revisionsrättens rapport för budgetåret 2013 har upprättats enligt fortlevnadsprincipen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.      Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2013 anger att det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.      Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det gemensamma företagets årsredovisning för tredje året i rad fick ett uttalande med reservation från revisionsrätten avseende de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet på grundval av att revisionsrätten inte kunde bedöma huruvida strategin för efterhandsrevision, som i hög grad bygger på att de nationella finansieringsmyndigheterna granskar projektens ersättningsanspråk, gav tillräcklig säkerhet om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet anser att uttalandet med reservation ifrågasätter det gemensamma företagets vilja att vara ändamålsenligt och effektivt i enlighet med principen om valuta för pengarna. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck det gemensamma företaget att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sin strategi att snabbt ändra nuvarande praxis.

3.      Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att den tillgängliga informationen om tillämpningen av det gemensamma företagets efterhandsrevisionsstrategi inte är tillräcklig för att revisionsrätten ska kunna dra en slutsats om huruvida denna nyckelkontroll fungerar ändamålsenligt. Parlamentet uppmanar på nytt revisionsrätten att genom sina oberoende revisioner ge den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten sin egen åsikt om lagligheten och korrektheten när det gäller de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning.

4.      Europaparlamentet påminner om att det gemensamma företaget 2010 antog en efterhandsrevisionsstrategi och att denna strategi började tillämpas 2011. Parlamentet noterar att granskningen av ersättningsanspråk för projekt har delegerats till de nationella finansieringsmyndigheterna i medlemsstaterna. Parlamentet noterar vidare att det gemensamma företagets efterhandsrevisionsstrategi bygger på att de nationella finansieringsmyndigheterna granskar projektens ersättningsanspråk.

5.      Europaparlamentet noterar dessutom att det gemensamma företaget under 2012 gjorde en begränsad kontroll av ersättningsanspråk vilken visade att felprocenten i programmet är lägre än 2 %. Parlamentet noterar revisionsrättens synpunkt att kontrollen inte inbegrep några revisioner och inte gav någon säkerhet om de granskade ersättningsanspråkens korrekthet.

6.      Europaparlamentet erfar från det gemensamma företaget att en åtgärdsplan lämnats in för att tillmötesgå iakttagelserna i revisionsrättens uttalande med reservation. Parlamentet har mottagit det gemensamma företagets senaste uppdatering avseende företagets genomförande av efterhandsrevisionsstrategin. Parlamentet inväntar revisionsrättens yttrande över den nya formeln för beräkning av en uppskattad kvarstående felprocent i det gemensamma företagets transaktioner. Parlamentet noterar att genomförandet av åtgärdsplanen inleddes 2014. Parlamentet ser fram emot ett framgångsrikt genomförande av hela åtgärdsplanen samt revisionsrättens yttrande över dess resultat. Parlamentet påpekar att svårigheter kan uppkomma när det gäller gränsdragningen mellan de nationella finansieringsmyndigheternas suveräna befogenheter och det gemensamma företagets befogenheter. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att lägga fram en första rapport om interimsutvärderingen av genomförandet av åtgärdsplanen.

7.      Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets driftsbudget för 2013 ursprungligen innehöll åtagandebemyndiganden på 115 600 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 59 700 000 EUR. Parlamentet noterar att styrelsen vid årets slut antog en ändringsbudget som ökade åtagandebemyndigandena till 170 000 000 EUR och minskade betalningsbemyndigandena till 36 100 000 EUR och som ledde till en utnyttjandegrad på 100 % för åtagandebemyndigandena för drift och 95 % för betalningsbemyndigandena.

8.      Europaparlamentet är oroat över den begränsade information som finns om utvärderingen av huruvida medlemsstaternas och Aeneas bidrag motsvarar den faktiska nivån på unionens betalningar. Enligt den mottagna informationen ligger medlemsstaternas bidrag under den nivå på 1,8 som krävs enligt det gemensamma företagets stadgar. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om bidragen från alla medlemmar, utöver kommissionen, inbegripet tillämpningen av utvärderingsbestämmelserna, tillsammans med en bedömning från kommissionen.

9.      Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lägga fram en rapport om de socioekonomiska vinsterna av redan genomförda projekt. Parlamentet kräver att denna rapport lämnas till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tillsammans med en utvärdering från kommissionen.

System för intern kontroll

10.    Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision 2013 granskade lämpligheten och ändamålsenligheten i processen för bidragsförvaltning och konstaterade att de förfaranden som har införts ger tillräcklig säkerhet. Parlamentet noterar att rapporten innehåller ett antal rekommendationer och att det gemensamma företaget har tagit itu med de två viktigaste som avser införandet av en dokumenterad process för att välja ut experter och kontroll över åtkomsträttigheter.

11.    Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision gjort en it-riskbedömning av det gemensamma företaget och de gemensamma företagen Artemis, Clean Sky, Eniac och IMI med avseende på deras gemensamma it-infrastrukturer. Parlamentet konstaterar från rapporten behovet av att man formaliserar it-säkerhetspolicyn och tar med detaljerade rutiner i framtida kontrakt med leverantörer av it-tjänster.

12.    Europaparlamentet noterar att enligt beslutet om sjunde ramprogrammet ska ett system för övervakning och rapportering som inbegriper skydd, spridning och överföring av forskningsresultat införas. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget i detta avseende har tagit fram förfaranden för att övervaka skyddet och spridningen av forskningsresultat i olika projektskeden. Parlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att denna övervakning måste utvecklas ytterligare för att fullt ut följa bestämmelserna i beslutet.

13.    Europaparlamentet konstaterar att mellan september 2012 och februari 2013 gjorde kommissionen sin andra interimsutvärdering för att bedöma de gemensamma företagen Artemis och Eniac med avseende på relevans, ändamålsenlighet, effektivitet och forskningskvalitet. Parlamentet noterar att rapporten publicerades i maj 2013 och innehöll flera rekommendationer till det gemensamma företaget. Parlamentet påminner om att åtgärderna avser projektgranskningarnas effektivitet, åtgärder som måste vidtas för att bättre anpassa projektportföljen till strategiska EU-mål och lämpliga metoder för att mäta och bedöma Eniacprojektens effekter och framsteg.

Ansökningsomgångar

14.    Europaparlamentet konstaterar att de två sista ansökningsomgångarna inleddes 2013 och gjorde att det gemensamma företaget kunde använda resterande 170 000 000 EUR.

Rättslig ram

15.    Europaparlamentet beaktar att den nya budgetförordningen för unionens allmänna budget antogs den 25 oktober 2012 och trädde i kraft den 1 januari 2013, men att den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som anges i artikel 209 i den nya budgetförordningen inte trädde i kraft förrän den 8 februari 2014. Parlamentet noterar att på grund av sammanslagningen till det gemensamma företaget Ecsel har det gemensamma företagets finansiella bestämmelser inte ändrats så att de återspeglar modellbudgetförordningen.

16.    Europaparlamentet uppmärksammar Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande(17) och den efterföljande politiska överenskommelsen om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen.

17.    Europaparlamentet upprepar sin begäran till revisionsrätten om framläggande av en fullständig och lämplig bedömning av det gemensamma företagets rättigheter och skyldigheter för perioden fram till det datum då det gemensamma företaget Ecsel inledde sin verksamhet.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

18.    Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget har vidtagit omfattande åtgärder för att förhindra intressekonflikter och offentliggjort dem på sin webbplats. Parlamentet noterar från revisionsrättens rapport att ytterligare förbättringar bör övervägas, till exempel inrättandet av en databas med all information om intressekonflikter.

19.    Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs med databasen över intressekonflikter.

20.    Europaparlamentet påminner om att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tidigare begärt att revisionsrätten ska utarbeta en särskild rapport om de gemensamma företagens kapacitet, tillsammans med deras privata partner, för att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

(1)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 26.

(2)

EUTC 452, 16.12.2014, s. 27.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.

(6)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 26.

(10)

EUTC 452, 16.12.2014, s. 27.

(11)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.

(14)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

EUT L 163, 29.5.2014, s. 21.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy