Procedure : 2014/2083(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0105/2015

Indgivne tekster :

A8-0105/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0127

BETÆNKNING     
PDF 141kWORD 65k
31.3.2015
PE 539.740v02-00 A8-0105/2015

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VII – Regionsudvalget

(2014/2083(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VII – Regionsudvalget

(2014/2083(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–       der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)(2),

–       der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5);

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0105/2015),

1.      meddeler Regionsudvalgets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Regionsudvalgets budget for regnskabsåret 2013;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VII – Regionsudvalget

(2014/2083(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VII – Regionsudvalget,

–       der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 26. februar 2015, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/1/2014/PMC om de interne regler for offentliggørelse i offentlighedens interesse ("whistleblowing"),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0105/2015),

1.      noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2013 har bemærket, at der ikke er blevet konstateret væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af emnerne menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler, for så vidt angår Regionsudvalget;

2.      glæder sig over, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderer, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

3.      bemærker, at Regionsudvalget i 2013 rådede over et godkendt budget på 87 373 000 EUR (86 503 000 EUR i 2012), hvoraf 84 800 000 EUR var forpligtelsesbevillinger med en udnyttelsesgrad på 97 %; beklager nedgangen i udnyttelsesgraden i 2013 sammenlignet med 2012, hvor den var på 98,2 %;

4.      understreger imidlertid, at Regionsudvalgets budget er af rent administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes på personer, der arbejder i institutionen, og det resterende beløb på ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter; noterer sig Regionsudvalget forklaring på faldet i udnyttelsesgraden;

5.      påpeger, at baggrunden for den uventede afgørelse vedrørende lønregulering ikke længere er gældende, efter at der blev indgået aftale om en ny tjenestemandsvedtægt i 2014;

6.      glæder sig over Regionsudvalgets Årsrapport om nærhedsprincippet 2013, der indeholder en oversigt over Regionsudvalgets aktiviteter vedrørende overvågning af nærhedsprincippet i løbet af året; mener, at rapporten er et værdifuldt redskab i forbindelse med Parlamentets lovgivningsmæssige arbejde; anmoder om, at udgivelsen af sådanne rapporter behørigt annonceres og om, at rapporterne fremsendes til medlovgiverne;

7.      noterer sig, at der er blevet oprettet en ny politisk gruppe (ECR) i Regionsudvalget og den begrænsede økonomiske indvirkning af dens oprettelse i 2013; glæder sig over oplysningerne i den årlige aktivitetsrapport om Regionudvalgets politiske aktiviteter og anmoder om fortsat at blive holdt ajour om projekter og underrettet om de budgetmæssige konsekvenser af trufne foranstaltninger;

8.      bemærker samarbejdet mellem Regionsudvalget og Parlamentets Budgetkontroludvalg, navnlig med hensyn til dechargeproceduren;

9.      bemærker med tilfredshed, at de henstillinger og krav, som Parlamentets Budgetkontroludvalg har fremsat, er blevet registreret af Regionsudvalgets budgetafdeling i en central database, og at der føres regelmæssigt tilsyn med fremskridt vedrørende gennemførelsen heraf; glæder sig over, at der inden for rammerne af den interne revision er blevet nedsat en komité bestående af fem medlemmer og en ekstern ekspert, og at der indtil videre er taget hensyn til henstillingerne fra Revisionsretten og Europa-Parlamentet;

10.    glæder sig over det nye system, som udvalget har indført, med et aktivitetsbaseret budget, der er bedre tilpasset mindre institutioners særlige karakteristika og giver mulighed for at få et mere fuldstændigt billede af udgifterne og de planlagte aktiviteter; anmoder udvalget om at foretage en vurdering af de fordele, det har konstateret ved anvendelsen af det nye system;

11.    noterer sig samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), Regionsudvalget og Europa-Parlamentet, som endelig blev undertegnet den 5. februar 2014, og som har ført til overførsel af en hel del personale fra udvalgene til den nye "Europa-Parlamentets Forskningstjeneste" (EPRS); forventer, at udviklingen af denne aftale får en afbalanceret karakter, vil være til lige stor gavn for de tre institutioner og bidrage positivt til en yderligere rationalisering af ressourcer; anmoder hver enkelt af disse institutioner om ét år efter iværksættelsen af dette samarbejde at foretage en individuel evaluering af denne aftales virkninger med hensyn til menneskelige ressourcer, udgifter, synergier, merværdi og indhold;

12.    bemærker, at efterspørgslen efter oversættelse er faldet med 19,1 % i forhold til i 2012; bemærker imidlertid, at den interne oversættelsestjenestes produktivitet ligeledes er faldet;

13.    noterer sig, at Regionsudvalget agter at rationalisere oversættelsesanmodningerne og standardisere visse dokumenttyper; støtter dette initiativ og anmoder om at blive holdt fuldt ud underrettet om dets gennemførelse; bemærker med bekymring, at en del af de interne oversættere er blevet overflyttet til Europa-Parlamentets nye Forskningstjeneste (EPRS) som følge af samarbejdsaftalen; opfordrer udvalget til at foretage en særlig undersøgelse af virkningen af denne nedskæring på oversættelsestjenestens kvalitet og effektivitet;

14.    bemærker, at der er indgået aftale med andre institutioner om en fælles metode til udregning og sammenligning af udgifter til oversættelse og andre indikatorer; opfordrer Regionsudvalget til at informere dechargemyndigheden om gennemførelsen af den fælles aftalte metode;

15.    mener, at udgifterne til "udedage" for EU-institutionernes ansatte bør nedbringes i krisetider med budgetnedskæringer, og at disse dage så vidt muligt bør gennemføres på institutionernes hjemsteder, eftersom den merværdi, der opnås ved dem, ikke berettiger så høje udgifter;

16.    bemærker med tilfredshed, at Regionsudvalget har medtaget oplysninger om ubrugte tolketjenester i den årlige aktivitetsrapport for 2013; anser faldet i procentsatsen for ikke-anvendte tolketjenester fra 3,23 % i 2012 til 2,51 % i 2013 for positivt; mener, at denne sats kan forbedres yderligere, og opfordrer Regionsudvalget til at sikre en bedre planlægning af møderne;

17.    noterer sig den sparsomme anvendelse af videokonferenceværktøjet; anerkender, at der er foranstaltninger på vej med henblik på at øge dets anvendelse; anmoder om at blive holdt orienteret om fremskridt inden for dette område;

18.    anbefaler, at Regionsudvalget fortsat udvikler den regelmæssige gennemgang af de budgetbesparelser, der opnås som følge af gennemførelsen af den nye aftale med EØSU om administrativt samarbejde; anmoder om detaljerede oplysninger om resultaterne af dette samarbejde;

19.    bemærker, at det i forbindelse med den næste midtvejsevaluering af den nye samarbejdsaftale vil være det rette tidspunkt at evaluere aftalen og korrigere eventuelle konstaterede mangler;

20.    fastholder, at det er nødvendigt at forbedre institutionens synlighed ved at styrke den nødvendige informations- og kommunikationspolitik;

21.    giver udtryk for sin bekymring over manglen på kvinder i beslutningstagende poster i Regionsudvalget (67 % - 33 %); anmoder om, at der iværksættes en plan for lige muligheder, navnlig med hensyn til ledende poster, med henblik på hurtigst muligt at få rettet op på denne ubalance;

22.    opfordrer Regionsudvalget til i sine årlige aktivitetsrapporter i overensstemmelse med de gældende regler om fortrolighed og databeskyttelse at medtage resultaterne og konsekvenserne af afsluttede sager i OLAF, hvor institutionen eller en af de personer, der arbejder for den, var genstand for undersøgelsen;

23.    kræver, at Regionsudvalgets bygningspolitik vedlægges den årlige aktivitetsrapport, navnlig i betragtning af at det er vigtigt, at omkostningerne til en sådan politik rationaliseres behørigt, og at de ikke er uforholdsmæssigt høje;

24.    lykønsker Regionsudvalget med den gennemgående gode kvalitet i årsberetningen og med at have udarbejdet en omfattende årsrapport om virkninger, som udgør et vigtigt redskab for vurderingen af dets arbejde; bemærker med tilfredshed, at årsberetningen indeholdt en udtømmende tabel over alle de menneskelige ressourcer, der står til Regionsudvalgets rådighed;

25.    påpeger, at Regionsudvalgets medlemmer er demokratisk legitimerede lokale og regionale repræsentanter, som udfører politiske aktiviteter; mener, at de derfor bør være underlagt samme regler som andre nationale eller europæiske politikere, når det gælder deres adgang til Kommissionen og dens tjenestegrene;

26.    er bekymret over den forsinkede vedtagelse af de interne regler for whistleblowing; opfordrer udvalget til at gennemføre disse regler uden yderligere forsinkelser;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Ferrara

(1)

EUT L 66 af 8.3.2013.

(2)

EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.

(3)

EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.

(4)

EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.

(5)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik