Menetlus : 2014/2083(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0105/2015

Esitatud tekstid :

A8-0105/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0127

RAPORT     
PDF 133kWORD 66k
31.3.2015
PE 539.740v02-00 A8-0105/2015

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

VII jagu – Regioonide Komitee

(2014/2083(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

(2014/2083(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet(1),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)(2),

–       võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2013 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–       võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(4), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(5),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0105/2015),

1.      annab heakskiidu Regioonide Komitee peasekretäri tegevusele Regioonide Komitee 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VII jagu – Regioonide Komitee

(2014/2083(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee,

–       võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 26. veebruari 2015. aasta otsust rikkumisest teatamist käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/1/2014/PMC lõpetamise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0105/2015),

1.   märgib rahuloluga, et kontrollikoda märkis oma aastaaruandes 2013. aasta kohta, et ei leidnud Regioonide Komitee (edaspidi „komitee”) juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega seoses ühtegi olulist puudust;

2.   tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda jõudis oma audititöö põhjal järeldusele, et institutsioonide ja organite haldus- ja muude kuludega seotud maksed tervikuna ei olnud 31. detsembril 2013 lõppenud aastal olulisel määral vigadest mõjutatud;

3.   märgib, et 2013. aastal oli komitee heakskiidetud eelarve 87 373 000 eurot (2012. aastal 86 503 000 eurot), millest 84 800 000 eurot moodustasid kulukohustuste assigneeringud, mille kasutusmäär oli 97 %; peab kahetsusväärseks, et võrreldes 2012. aasta 98,2 %-ga oli 2013. aasta kasutusmäär madalam;

4.   rõhutab aga, et komitee eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suurt osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänut hoonete, sisustuse, seadmete ja muude jooksvate kulude katteks; võtab teadmiseks komitee selgituse kasutusmäära langemise kohta;

5.   juhib tähelepanu sellele, et palkade korrigeerimist puudutava ettenägemata otsusega seotud põhjendused enam ei kehti seoses uute personalieeskirjade vastuvõtmisega 2014. aastal;

6.   peab tervitatavaks 2013. aasta aruannet subsidiaarsuse kohta, milles esitatakse ülevaade komitee subsidiaarsuse järelevalve meetmetest kogu aasta vältel; peab seda aruannet väärtuslikuks vahendiks Euroopa Parlamendi seadusandlikus töös; palub selliste aruannete avaldamisest asjakohaselt teatada ja aruanded kaasseadusandjatele edastada;

7.   võtab teadmiseks uue fraktsiooni (ECR) loomise komitees ning selle loomise piiratud finantsmõju 2013. aastal; peab tervitatavaks iga-aastases tegevusaruandes esitatud teavet komitee poliitilise tegevuse kohta ning palub end projektidega jätkuvalt kursis hoida ja soovib saada teavet selle kohta, milline on võetud meetmete mõju eelarvele;

8.   võtab teadmiseks komitee ning Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni koostöö, eelkõige seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmisega;

9.   märgib rahuloluga, et komitee eelarvetalitus kandis parlamendi eelarvekontrollikomisjoni antud soovitused ja esitatud nõudmised keskandmebaasi ning et nende täitmise edenemist jälgitakse pidevalt; väljendab heameelt asjaolu üle, et siseauditi eesmärgil on loodud viiest liikmest ja väliseksperdist koosnev komisjon ning seni on kontrollikoja ja parlamendi soovitusi arvesse võetud;

10. tunneb heameelt uue tegevuspõhise eelarvestussüsteemi üle, mille komitee on kasutusele võtnud, kuna see sobib paremini väiksemate institutsioonide eripäraga ning annab seega terviklikuma ülevaate kuludest ja kavandatud tegevusest; kutsub komiteed üles hindama uue süsteemi rakendamisel tuvastatud eeliseid;

11. võtab teadmiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi vahel sõlmitud koostöölepingu, mis lõpuks allkirjastati 5. veebruaril 2014 ja mis tõi kaasa suure hulga komitee töötajate üleviimise uude Euroopa Parlamendi uuringuteenistusse; loodab, et lepingu täitmine jätkub tasakaalustatult, sellest saavad võrdset kasu kõik kolm institutsiooni ja et leping aitab ressursside kasutamise veel tõhusamaks muuta; palub kõigil asjaomastel institutsioonidel anda koostöö esimese aasta lõpus omapoolne hinnang sellele, milline on lepingu mõju inimressursside, kulude, koostoime, lisaväärtuse ja sisulise poole seisukohast;

12. märgib, et tõlkenõudlus vähenes 2012. aastaga võrreldes 19,1 %; märgib siiski, et ka komitee enda tõlketeenistuse tööviljakus on vähenenud;

13. võtab teadmiseks komitee kavatsuse tõlketaotlusi ratsionaliseerida ja mõningad dokumendiliigid standardida; toetab seda algatust ja palub, et teda selle elluviimisest täielikult teavitataks; märgib murelikult, et osa komitee koosseisulisi tõlkijaid on pärast koostöölepingu sõlmimist üle viidud uude Euroopa Parlamendi uuringuteenistusse; palub komiteel koostada eraldi uuringu, milles hinnatakse selle kärpe mõju komitee tõlketeenuste kvaliteedile ja tõhususele;

14. märgib, et teiste institutsioonidega on kokku lepitud ühtne metoodika tõlkekulude arvutamiseks ning nende võrdlemiseks muude näitajatega; palub komiteel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni ühtse kokkulepitud metoodika rakendamisest;

15. on seisukohal, et kriisi ja üldiste eelarvekärbete ajal tuleb liidu institutsioonide töötajate väljasõitude kulusid vähendada ning väljasõiduüritused peaksid võimaluse korral toimuma institutsioonide endi hoonetes, sest väljasõitudega kaasnev lisaväärtus ei õigusta nii suuri kulusid;

16. märgib rahuloluga, et komitee lisas 2013. aasta tegevusaruandesse teabe kasutamata jäetud suulise tõlke teenuste kohta; peab positiivseks kasutamata jäetud suulise tõlke teenuste määra langemist (2012. aastal 3,23 % ja 2013. aastal 2,51 %); usub, et seda määra saab veelgi paremaks muuta ja palub komiteel oma koosolekuid paremini kavandada;

17. võtab teadmiseks, et videokonverentsitehnika kasutamine on endiselt piiratud; võtab teadmiseks, et kasutusvõimaluste avardamiseks on võetud meetmeid; palub teavet selles valdkonnas tehtud edusammude kohta;

18. soovitab komiteel jätkata EMSKga sõlmitud uue halduskoostöö lepingu rakendamisest tuleneva eelarvevahendite kokkuhoiu pideva jälgimise väljatöötamist; palub üksikasjalikku teavet asjaomase koostöö tulemuste kohta;

19. märgib, et uue koostöölepingu järgmise vahekokkuvõtte ajal on õige aeg anda lepingule hinnang ja kõrvaldada kõikvõimalikud tuvastatud puudused;

20. juhib tähelepanu vajadusele suurendada komitee nähtavust, tugevdades selleks vajalikku teabe- ja kommunikatsioonipoliitikat;

21. on mures naiste vähesuse pärast komitee kõrgematel ametikohtadel (67 % – 33 %); nõuab, et selle tasakaalustamatuse võimalikult kiireks kaotamiseks viidaks ellu võrdsete võimaluste kava, eelkõige seoses juhtivate ametikohtadega;

22. palub komiteel lisada oma iga-aastastesse tegevusaruannetesse kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsus- ja andmekaitse-eeskirjadega kõigi selliste lõpetatud OLAFi juhtumite tulemused ja tagajärjed, mille puhul oli uurimise all institutsioon või mõni selle heaks töötav isik;

23. nõuab, et iga-aastane tegevusaruanne hõlmaks ka komitee kinnisvarapoliitikat, arvestades eelkõige selle olulisust, et need kulutused oleksid ratsionaalsed ning mitte ülemäära kõrged;

24. tunnustab komiteed iga-aastase tegevusaruande püsiva kvaliteedi ja selle eest, et komitee esitas põhjaliku iga-aastase mõjuaruande, mis on komitee töö hindamiseks oluline vahend; märgib rahuloluga, et iga-aastases tegevusaruandes on esitatud ülevaatlik tabel kõikide komitee käsutuses olnud inimressursside kohta;

25. juhib tähelepanu asjaolule, et komitee liikmed on poliitilises tegevuses osalevad demokraatlikult legitimeeritud kohalikud ja piirkondlikud esindajad; leiab, et neile tuleks seega kohaldada samu eeskirju kui teistele liikmesriikide või Euroopa poliitikutele seoses juurdepääsuga komisjonile ja tema talitustele;

26. on mures rikkumisest teatamise sise-eeskirjade vastuvõtmise viibimise pärast; palub komiteel neid eeskirju viivitamata rakendama hakata.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrey Novakov

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Ferrara

(1)

ELT L 66, 8.3.2013.

(2)

ELT C 403, 13.11.2014, lk 1.

(3)

ELT C 398, 12.11.2014, lk 1.

(4)

ELT C 403, 13.11.2014, lk 128.

(5)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(6)

ELT L 298, 26.10.2012, lk. 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika