Postopek : 2014/2083(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0105/2015

Predložena besedila :

A8-0105/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0127

POROČILO     
PDF 140kWORD 76k
31.3.2015
PE 539.740v02-00 A8-0105/2015

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VII – Odbor regij

(2014/2083(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VII – Odbor regij

(2014/2083(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013(1),

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0152/2014)(2),

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 z odgovori institucij(3),

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2015),

1.      podeli razrešnico generalnemu sekretarju Odbora regij glede izvrševanja proračuna Odbora regij za proračunsko leto 2013;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je sestavni del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VII – Odbor regij

(2014/2083(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VII – Odbor regij,

–       ob upoštevanju odločbe evropske varuhinje človekovih pravic z dne 26. februarja 2015, s katero je zaključila svojo preiskavo na lastno pobudo OI/1/2014/PMC o prijavljanju nepravilnosti,

–       ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2015),

1.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2013 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Odbora regij (v nadaljevanju: odbor);

2.      pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, ni bilo pomembnih napak;

3.      ugotavlja, da je bil odboru za leto 2013 odobren proračun v znesku 87.373.000 EUR (v letu 2012 pa 86.503.000 EUR), od tega 84.800.000 EUR odobritev za prevzem obveznosti s stopnjo uporabe 97 %; obžaluje, da se je stopnja uporabe v letu 2013 zmanjšala, saj je v letu 2012 znašala 98,2 %;

4.      vendar poudarja, da je proračun odbora zgolj upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške; je seznanjen s pojasnilom odbora glede zmanjšanja stopnje uporabe;

5.      poudarja, da razlogi, ki so privedli do nepričakovane sodbe o prilagoditvi plač, zaradi dogovora o novih kadrovskih predpisih v letu 2014 ne obstajajo več;

6.      pozdravlja letno poročilo o subsidiarnosti za leto 2013, ki vsebuje pregled dejavnosti odbora med letom za spremljanje subsidiarnosti; meni, da je poročilo pomembno orodje za zakonodajno delo Parlamenta; prosi za primerno obveščanje o objavi takšnih poročil in za to, da se takšna poročila posredujejo sozakonodajalcema;

7.      je seznanjen z oblikovanjem nove politične skupine (ECR) v odboru in z omejenim finančnim vplivom njenega oblikovanja v letu 2013; pozdravlja informacije, predložene v letnem poročilu o dejavnostih, o političnih dejavnostih odbora in zahteva, da se ga še naprej obvešča o projektih in o proračunskih posledicah sprejetih ukrepov;

8.      je seznanjen s sodelovanjem med odborom in Odborom Parlamenta za proračunski nadzor, zlasti v zvezi s postopkom podelitve razrešnice;

9.      je zadovoljen, da služba za proračun odbora priporočila in zahteve Odbora Parlamenta za proračunski nadzor evidentira in vnaša v osrednjo bazo podatkov ter da redno spremlja napredek pri izvrševanju; z zadovoljstvom pozdravlja ustanovitev odbora v okviru notranje revizije, ki ga sestavlja pet članov in zunanji strokovnjak, dejstvo, da se priporočila Računskega sodišča in Evropskega parlamenta doslej upoštevajo;

10.    pozdravlja nov sistem za pripravo proračuna na osnovi dejavnosti, ki ga je odbor vzpostavil, saj je bolj prilagojen posebnim značilnostim manjših institucij, kar bo lahko omogočilo celovitejši pregled nad stroški in predvidenimi dejavnostmi; poziva odbor, naj oceni koristi, ki jih prinaša uporaba novega sistema;

11.    je seznanjen s sporazumom o sodelovanju med Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (EESO), odborom in Parlamentom, ki je bil končno podpisan 5. februarja 2014 in je povzročil premestitev velikega števila osebja odbora v novo Službo Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS); pričakuje, da bo izvajanje tega sporazuma uravnoteženo, da bo enakovredno koristilo trem institucijam in pozitivno prispevalo k nadaljnji racionalizaciji virov; vse institucije poziva, naj po prvem letu sodelovanja pripravijo individualne ocene učinka tega sporazuma z vidika človeških virov, odhodkov, sinergij, dodane vrednosti in vsebin;

12.    je seznanjen s tem, da se potreba po prevodih v primerjavi z letom 2012 zmanjšala za 19,1 %; ugotavlja pa tudi, da se je produktivnost notranje prevajalske službe prav tako zmanjšala;

13.    je seznanjen z namero odbora, da racionalizira zahteve za prevode in standardizira nekatere vrste dokumentov; podpira to pobudo in želi biti v celoti obveščen o njenem izvajanju; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bil v skladu s sporazumom o sodelovanju del notranjih prevajalcev odbora premeščen v novo Službo Evropskega parlamenta za raziskave (ERPS); poziva odbor, naj izvede posebno študijo učinka tega zmanjšanja na kakovost in učinkovitost svoje prevajalske službe;

14.    ugotavlja, da je bil dosežen dogovor z drugimi institucijami o metodologiji za izračun in primerjavo stroškov prevajanja in drugih kazalnikov; poziva odbor, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izvajanju skupno dogovorjene metodologije;

15.    meni, da je treba v času krize in splošnih proračunskih rezov zmanjšati stroške sej zunaj uradnih prostorov za osebje institucij Unije, te pa bi morale v čim večji meri potekati v prostorih institucij, saj dodana vrednost teh sej ne opravičuje tako visokih stroškov;

16.    z zadovoljstvom ugotavlja, da je odbor v letno poročilo o dejavnostih za leto 2013 vključil informacije o neuporabljenih storitvah tolmačenja; meni, da je pozitivno, da se je delež neuporabljenih storitev tolmačenja s 3,23 % leta 2012 zmanjšal na 2,51 % leta 2013; meni, da je to stopnjo mogoče še zmanjšati, in poziva odbor, naj bolje načrtuje svoje sestanke;

17.    ugotavlja, da je uporaba orodja za videokonference še vedno omejena; je seznanjen, da se uvajajo ukrepi, ki naj bi njihovo uporabo razširili; želi biti obveščen o napredku v zvezi s tem;

18.    priporoča, naj odbor še naprej izpopolnjuje redno preverjanje proračunskih prihrankov, ki jih omogoča izvajanje novega sporazuma o upravnem sodelovanju z EESO; zahteva podrobne informacije o rezultatih tega sodelovanja;

19.    ugotavlja, da bo naslednji vmesni pregled tega novega sporazuma o sodelovanju primeren trenutek za oceno tega sporazuma in odpravo morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti;

20.    vztraja, da je treba izboljšati prepoznavnost odbora s krepitvijo primerne informacijske in komunikacijske politike;

21.    je zaskrbljen, ker na odgovornih položajih v odboru primanjkuje žensk (67 % – 33 %); poziva k uvedbi načrta enakih možnosti, zlasti v zvezi z vodstvenimi položaji, da bi to ravnovesje čim prej odpravili;

22.    poziva odbor, naj v svoja letna poročila o dejavnostih v skladu z obstoječimi pravili o zaupnosti in o varstvu podatkov vključi rezultate in posledice zaključenih primerov urada OLAF, v katerih je bila predmet preiskave institucija ali posamezniki, ki so delali zanjo;

23.    zahteva, da se letnemu poročilu o dejavnostih priloži nepremičninska politika odbora, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani;

24.    čestita odboru za dosledno kakovost letnih poročil o dejavnostih in za zagotavljanje celovitega letnega poročila o vplivu, ki je pomembno orodje za ocenjevanje njegovega dela; je zadovoljen, da letno poročilo o dejavnostih vsebuje izčrpno razpredelnico vseh človeških virov, s katerimi razpolaga odbor.

25.    poudarja, da so člani Odbora regij demokratično potrjeni lokalni in regionalni predstavniki, ki izvajajo politične dejavnosti; verjame, da bi zato morala zanje veljati ista pravila kot za druge nacionalne ali evropske politike, kadar gre za njihov dostop do Komisije in njenih služb;

26.    je zaskrbljen zaradi zamude pri sprejetju internih pravil za prijavljanje nepravilnosti; poziva odbor, naj ta pravila začne izvajati brez odlašanja;

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Ferrara

(1)

UL L 66, 8.3.2013.

(2)

UL C 403, 13.11.2014, str. 1.

(3)

UL C 398, 12.11.2014, str. 1.

(4)

UL C 403, 13.11.2014, str. 128.

(5)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov